Hotărârea nr. 233/2016

Completarea actului constitutiv si a statutului Fundatiei "Sportul Galatean" aprobate prin HCL nr. 173/29.05.2014, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 233 din 15.12.2016

privind completarea Actului Constitutiv și a Statutului Fundației "Sportul Gălățean" aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/29.05.2014, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 266/28.11.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 15.12.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 119578/28.11.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 119580/28.11.2016, al Direcției Generale Relații Publice, Managementul Documentelor, Evenimente Publice, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând solicitarea Fundației "Sportul Gălățean" nr. 1072/11.11.2016, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 114126/11.11.2016;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local nr. 173/29.05.2014 privind înființarea Fundației "Sportul Gălățean", cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (1) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 20, alin. (1), lit. "e"din Legea nr. 273/2006privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. "d", alin. (6), lit. "a", pct. 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 ~ Se aprobă completarea Capitolului II din Actul Constitutiv al Fundației 'Sportul Gălățean", prin includerea imobilului Baia Comunală în lista obiectivelor administrate și gospodărite de Fundația "Sportul Gălățean".

Art. 2 - Se aprobă completarea Capitolului II, art. 4 din Statutul Fundației "Sportul Gălățean", prin includerea Băii Comunale în vederea administrării și gospodăririi în condiții de calitate și eficiență de către Fundația "Sportul Gălățean".

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri


Contrasemnează,


Secretarul municipiului Galați,

Radu Octi

ian Kovacs