Hotărârea nr. 232/2016

Aprobarea planului actiunilor socio-culturale, sportive si civice pentru anul 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 232 din 15.12.2016

privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice pentru anul 2017

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 265/28.11.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 15.12.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 119616/28.11.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 119618/28.11,2016, al Direcției Generale Relații Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor, al Direcției Financiar - Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) și alin. (6), lit. "a", pct. 1,3,4,5, 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1-Se aprobă Planul acțiunilor socio - culturale, sportive și civice pentru anul 2017, prevăzut în anexă.

Art. 2 - Prezentul plan se va regăsi în bugetul local al municipiului Galați și în bugetele ordonatorilor instituțiilor implicate.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,


Anexa ia HCl nr. 232/15.12.2016


Planul acțiunilor socio * cultttWle<$por&ve și civice pentru Anul 2017

crt.

Data planificată a desfășurării activității

Denumirea acțiunii

Organizator

:-.k

IANUARIE

6 ianuarie

Bobotează

Arhiepiscopia Dunării de Jos, Primăria Municipiului Galați

15 ianuarie

Ziua Cmlturii Naționale / Omagierea poetului Mihai Eminescu

Biblioteca "V. A. Urechia’\ Primăria Municipiului Galați

15 ianuarie

Concert - spectacol Mihai Bnhjsscu

Primăria Municipiului Galați, Teatrul Muzical ”Nae LeonarT’

24 ianuarie

Ziua Unirii Principatelor Române

Instituția Prefectului județul Galați, Primăria Municipiului Galați

FEBRUARIE

14 februarie

Valentine's Day

Primăria Municipiului Galați

24februarie

Sărbătoarea defhagobete

Primăria Municipiului Galați

februarie

Sărbătoarea Sfântului Patrick

Primăria Municipiului Galați

februarie

Festivalul "Lăutari la malurile Dunării”

Primăria Municipiului Galați, Teatrul Muzical ^Nae Leonard”

MARTIE

8 martie

Ziua Internationa lă a Femeii

Primăria Municipiului Galați

20 martie

Ziua Francofoniei

Primăria Municipiului Galați

25 martie

Zjua Poliției Române

Primăria Municipiului Galați

..

martie

Spectacol dedicat Zilei Internaționale a Femeii

Teatrul Muzical "Nae Leonard", Primăria MumcipiuluiGalați

martie

Târgul mărțișorului

Primăria Municipiului Galați

martie

Festivalul primăverii

Primăria Municipiului Galați

APRILIE

7 aprilie

Ziua Mondială a Sănătății

Primăria Municipiului Galați

9 aprilie

Festivalul Scrumbiei Dunărene

Primăria municipiului Galați

16 aprilie

Sărbătoarea de Paște

Primăria municipiului Galați

23 aprilie

Ziua Internațională a Cărții

Primăria municipiului Galați

aprilie

Programul de activități social-rilantropice derulat în preajma Sărbătorilor de Paște

Primăria municipiului Galați

aprilie

Concert de Paște

Teatrul Muzical ”Nae LeonardT Primăria

Municipiului Galați

MAI

1 mai

Ziua Internațională a Muncii

Primăria municipiului Galați

9mai

Ziua Europei

Consiliul Județu lui Galați, Primăria Municipiului Galațiului

mai

Noaptea muzeelor

Direcția Județeană pentru Cultură, Primăria Mimidpiului Galați

mai

La pas prin Grădina Publică în Galații de altădată

Direcția Județeană pentru Cultură, Primăria Municipiului Galați

mai

Ziua Internațională a Spoitului

Primăria municipiului Galați

mai

„CupaDanubius”

Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” PrimăriaMunicipiului Galați

mai

Festivalul județean de dans pentru copii "’Dunăre albastră”

Inspectoratul Școlar Județean Galați, Primăria

Municipiului Galați

mai

Festivalul județean de teatru pentru copii ^Artiștii Dunării’7

Inspectoratul Școlar Județean Galați, Primăria Municipiului Galați

mai

Festivalul județean de valorificare a patrimoniului cultural al județului Galați „Gălațean sunt! Ce noroc! Știu să cânt și știu săjoc!”

Inspectoratul Școlar Județean Galați, Primăria Municipiului Galați

mai

Proiect educațional județean „Sportivi în țara piticilor”

Inspectoratul Școlar Județean Galați, Primăria Municipiului Galați

mâi

Concurs de interpretare muzicală „Miniatura romantică”

Inspectoratul Școlar Județean Galați, Primăria Municipiului Galați

mai

Serai maraton 2017

Fundația Comunitară Galați, Primăria Municipiului Galați                                                      j

IUNIE

1 iunie

Ziua Internațională a Copilului / Festivalul familiei

Primăria municipiului Galați

1 iunie

Carnavalul Căițîipentru Copiii

Biblioteca ”V. A. Urechia”, Primăria Municipiului Galați

2-4 iunie

Program „Pământși suflef’-largulMeșterilor Populari, ediția de vară

Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Primăria Municipiului Calați

2-4iunie

Festivalul National de Muzică Ușoară pentru Copii și Adolescenți '^Vdces FesfCedîțtal

Asociația cultural-artistică „Voces”, Primăria Municipiului Galați

5 iunie

Ziua învățământului

Primăria Municipiului Galați

9iunie

înălțarea Domnului f Ziua Eroilor

Instituția Prefectului - Județul Galați, Arhiepiscopia Dunării de Jos, Primăria Municipiului Galați

15 iunie

Comemorarea Poetului Național Mihai Eminescu

Biblioteca „V.             Primăria Municipiului

Galați

19 iunie

Sărbătoarea de Rusalii

Arhiepiscopia Dunării de Jos, Primăria Municipiului Galați

26 iunie

Ziua Drapelului

Instituția Prefectului - județul Galați, Primăria MunicipiuluiGalați

29 iun ie

Ziua Dunării / Concerte, festivaluri și evenimente sportive

Pri m ăria municipiului Galați, Teatru 1Muzical ”Nae Leonard”, Centrul Cultural „Dunărea de j&sC, Teatrul21 j
Dramatic "Fani Tardinî"

iunie

Danubian Salsa Festival

Asociația Sueno Dance Galați, Primăria Municipiului

Galați.....................................................................

iunie

Festival național de interpretare "Steluțele Dunării"

Inspectoratul Șcdiar Județean Galați, Primăria Municipiului Galați

IUL!

EE

26 - 30 iul ie

Festival de film "Modern Movie”

Centrul Cultural "Dunărea de Jos”, Primăria Municipiului Galați

29 iulie

Ziua Imnului

Instituția Prefectului - județul Galați, Primăria Municipiului Galați

AUGUST

4 — 6 august

Festival Internațional de Fanfare w losif Ivanovici”, ediția a XU a

Centrul Cultural "Dunărea de Jos-, Primăria Municipiului Galați

9. -13 august

Festival Internațional de Folclor "Doina Covurluiului” , ediția a XII a

Centrul Cultural "Dunăreade Jos”, Primăria Municipiului Galați

15 august

Ziua Marinei Române / Ziua gălățenilor de pretutindeni

Primăria municipiului Galați

15 august

"Hai să vâslim de Ziua MarineF — Descoperă Rowmania

Primăria municipiului Galați

15 august

Festivalul HFir îirfîrisM

Primăria municipiului Galați

23 august

Manifestare cultural - artistică

Primăria municipiului Galați

august

Festival de Spori și Cultură Urbană Street Galfest

Asociația Clubul Sportiv "Sport - Pkis"Brăila,

Primam Mumctpiuim Galați

SEPTEMBRIE

10-«septembrie      Sâpttofaa Europeanăa Sport*»

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Galați, Primăria Municipiului Galați

septembrie           Zilele Europene ale Patrimoniului

Direcția Județeană pentru Cultură Galați, Primăria Municipiului Galați

OCTOMBRIE1 octombrie

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Primăria municipiului Galați

5 octombrie

ZiuaEducațici

Primăria municipiului Galați                  _____

7 - 8 octombrie

Noulea în Bibliotecă la Galați, ediția a VII -a

Biblioteca V. A, Urechia, Primăria Municipiului Galați

25 octombrie

Ziua Armatei Române

Garnizoana Găla& Primăria Municipiului Galați

octombrie

Proiectul Național Culturar’Artă Contra Drog"

Centrul Internațional Antidrog și pentm Drepturile

Omului, Primăria Municipiului Galați

octombrie

Festivalul Internațional de Pantomimă,      și Clovni

Centrul pentru Dezvoltarea infrastructurii și Turismului Brăila, Primăria Municipiului Galați

octombrie

Octoberfest

Primăria municipiului Galați

NOI]

EMBRIE

6 —12 noiembrie

Zilele Bibliotecii V. A. Urechia

Biblioteca V. A. Urechia, Primăria Mun icipiului Galați

I1 noiembrie

Memorialul Armistițiului din 1918 (Sfârșitul Primului Război Mondial)

Fundația IKON, Primăria Municipiului Galați

11 noiembrie

Ziua Veteranilor

Garnizoana Galați, Primăria Municipiului Galați

28 nofembrie-bl decembrie

Serbările Galațiului Sf. Apostol Andrei

Primăria municipiului Galați; Teatrul Muzical „Nae Leonard”

DECEMBRIE

1 decembrie

Ziua Națională a României /Spectacole și evenimente omagiale

Instituția Prefectului - Județul Galați; Garnizoana Galați, Primăria Municipiului Galați, Teatrul Muzical WeLeonânF Galați

3 decembrie

Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități

Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club*’, Primăria Municipiului Galați

6 - 31 decembrie

Sărbătorile de iarnă - Spectacol de Moș Nicolae- Concerte de colinde

Primăria Municipiului Galați, Teatrul Muzical "Nae Leonard"

17 decembrie

Festivalul ctoDatmi și Obiceiuri de Anul Nou "Tudor Pamfile”

Centrul Cultural "Dunărea de Jos” Galați, Primăria Municipiului Galați

18 decembrie

Ziua Minorităților Naționale

Consiliul Județului Galați, Primăria Municipiului Național

22 decembrie

Comemorarea eroilor Revoluției Române din Decembrie 1989

Instituția Prefectului - județul Galați. Garnizoana Galați, Primăria Municipiului Galați

decembrie

Sărbătoarea de Moș Nicoiae

Primăria municipiului Galați, Teatrul Muzical ”N ae L-ecnard'" Galați

decembrie

Acțiuni filantropice desfășurate în preajma sărbătorii de Crăciun

Primăria municipiului Galați

decembrie

Crăciunul inimilor

Primăria municipiului Galați

decembrie          =

Târg de Crăciun

Primăria municipiului Galați

decembrie

Bal vienez

Teatrul Muzical ”Nae Leonard’' Galați, Primăria municipiului Galați

decembrie

Poveste de iarnă

Primăria municipiului Galați

decembrie

Tradiții la români

Biblioteca V.A.Urechia, Primăria Municipiului Galați

decembrie

Revelion

Primăria municipiului Galați, Teatru! Muzical „Nae Leonard’"

decembrie

; Revelionul Pensionarilor

Primăria municipiului Galați, Teatrul Muzical ,,Nac' Leonard”

Pe parcursulperioadei ianuarie - decembrie 2017

ianuarie - februarie

Anul Nou Chinezesc 2017

Asociația Româno - Chineză de Dezvoltare Durabilă, Primăria Municipiului Galați

ianuarie - decembrie

Campanie umanitară "De la om la om"

Primăria municipiului Galați

ianuarie - decembrie

Sărbătorirea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsnicia, conform HCL :nr.61W 12 2005

Primăria municipiului Galați

ianuarie - decembrie

Sărbătorirea persoanelor care împlinesc 100 de ani de : viață, conform HCL nr. W25 09 2014

Primăria municipiului Galați

ianuarie - decembrie

Organizare de workshop-uri pentru popularizarea tradițiilor, valorilor, culturii și istoriei popoarelorromân și chinez

Asociația Româno - Chineză de Dezvoltare Durabilă, Primăria Municipiului Galați

ianuarie - decembrie

Proiect 'Tradiții și creații populare în zona de Sud a Moldovei"’

Asociația Doinița Covuriuiuluî, Primăria Municipiului Galați

martie - aprilie

Concursul internațional "Stelele .ȘtimțeF

Inspectoratul Școlar Județean Galați Primăria Municipiului Calați

aprilie - septembrie

Festival "Made in Galați”

Direcția Județeană pentru Cultură, Primăria Municipiului Galați

aprilie - noiembrie

Activitățicultural — educative, artistice si sportive desfășurate M zonele de agrement și bazele sportive ale municipiului Galați

Primăria municipiului Galați

aprilie - noiembrie

Eveniment cultural - sportiv

Asociația Cântăreților Fotbaliști din România, Primăria Municipiului Galați

mai - iunie

Educație prin Sport

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Galați,     .

Primăria MunicipiuluiGalați

mai - iunie

Simpozion regional "Valorificarea patrimoniului cultural îwn&ieseln activitățile școlare și extrașcolare"

Inspectoratul Școlar Județean Galați, Primăria Municipiului Galați

mai- iunie

Festivalul Portretelor - Festival Internațional de Caricatură

Clubul ecologiștilor gălățeni"Eco - Gal”, Primăria Municipiului Galați

mai - iunie

Festivalul de Carte "AXIS LIBR1"

Biblioteca "V. A. Urechia", Primăria Municipiului Galați

mai — iunie

Festivalul Internațional de literatură ” Antares"

Fundația Culturală "Antares”, Primăria Municipiului

Galați

mai - septembrie

”Colour run” / "Redbull race" /Târg de mașini de epocă

Primăria municipiului Galați

mai - septembrie

Concerte de muzică de fanfară

Centrul Cultural "Dunărea de Jos” Galați, Primăria * Municipiului Galați

mai - septembrie

Festivalul "Antiquitas Rediviva"

Asociația "Tinerii și VBoruî% Direcția Județeană pentru Cultură, Primăria Municipiului Galați

r ■ ■

10 iunie -2 iulie

Zilele muzicale ale Dunării - Festiva! Rock - Festival Folk

Primăria Municipiului Galați, Teaînil Muzical ”Nae

Leonard"

29 iunie - 2 iulie

Ziua Dunării, Festivalul Porturilor Culturale - Poezia - port la Dunăre

Centrul Cultural "Dunărea de Jos’- Gafeți? Primăria Municipiului Galaț i

iunie - iulie

Festival de artă și cultură urbană / Evenimente culturale, artistice, sportive

Primăria municipiului Galați

iunie - octombrie

Spectacole în Grădina de vară cu invitați

Teatrul Muzical "Nac Leonard". Primăria

Municipiului Galați

iunie-septembrie

Grădina cu Cărți

Biblioteca*¥,. A. Urechia", Primăria Municipiului Galați

iunie - septembrie

Bibliotecă Estivala din parcul "MihaiEminescu"

Biblioteca „V. A. Urechia", Primăria Municipiului Galați

iulie - august

”Slide the cityw

Primăria municipiului Galați

•.......................

15 ăugust - 3Q septembrie

Luna Galaților

Direcția Județeană pentru Cultură, Primăria Municipiului Galați

august - septembrie

Concerte de muzica populara

Centrul Cultural "’Dunărea de Jos”, Teatral Muzical ?:Nae Leonard”, Primăria Municipiului Galați

august - octombrie

Festivalul berii

Primăria municipiului Galați

septembrie - noiembrie

Festivalul toamnei

Primăria municipiului Galați

octombrie - noiembrie

Festivalul Internațional ^Leopard^ ediția a XIV-a

Teatrul Muzical      Leonard’; Primăria

Municipiului Galați

30 noiembrie—3 decembrie

Programul Pământ și Suflet - l argul de Sfântul Andrei (târg meșteri populari, ediția de iarnă)

Centrul Cultural ^Dunărea de Jos'5 Galați, Primăria

Municipiului Galați

decembrie

Gala Premiilor Sportului Gălățean

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Galați, Primăria Municipiului Galați

J ■


aaggwws