Hotărârea nr. 231/2016

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare Aleea Pacii (Moruzzi nr. 74-82)"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 231 din 15.12.2016

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare Aleea Păcii (Moruzzi nr, 74-82)"

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 264/28.11.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 15.12,2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 120012/29.11.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 120014/29.11.2016, al Direcției Generale de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 3, Ut. “b" din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. V, alin. (4), Ut. “d" și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Modernizare Aleea Păcii (Moruzzi nr. 74-82)”, având principalele caracteristici și indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

f Președinte de ședință, / 1Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați Radu Octavian Kovacs

Anexa la HCL nr. 231/15,12.2016

Principalii indicatori tehnico - economici ai Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Modernizare Aleea Păcii (Moruzzi nr. 74-82)”

în prezent strada Aleea Păcii este neamenajată, suprafața de rulare este defectuoasă, iar datorită vechimii tuburilor, apele menajere nu pot fi preluate din căminele de racord ale proprietarilor.

Rețeaua de apă este nouă și nu necesită înlocuire.

Prezentul proiect se referă la lucrările de intervenție necesare după cum urmează:

-sistematizarea verticală prin refacerea fundației drumului, acoperirea carosabilului cu îmbrăcăminte asfaltică si prevederea de guri de scurgere pentru colectarea apelor pluviale racordate la rețeaua de canalizare proiectată -inlocuire rețea canalizare cu tuburi de PVC Dn 3i5mm care va descarcă in căminul amplasat la intersecția str. Moruzzi, pe care se vor amplasa 3 cămine de vizitare pentru racordarea imobilelor limitrofe

-racorduri de canalizare până la limita proprietății

-iluminat public prin montarea unor lămpi de iluminat pe stâlpii existenți

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 265.532 lei

Din care C+M : 224.710 lei

Capacități: - Lungime strada= 72 ml

-corpuri iluminat-3 buc

-rețea canalizare Dn 3i5mm PVC, pe o lungime de 78 ml

Durata de realizare a investiției: 9 luni

Sursa de finanțare: buget local

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.


Strada Navelor nr. 3, Galați 800030 Tel/Fax: 0^36^11779 secretariat@proiect-galati.ro www.proi&ct-galati.ro

REG. C0M, J/17/27/1991

RO35BRDE180SV03904S91800

R094TREZ3065069XXX001658

■ S

C.I.F. RO1634170

Bji^^GSJG.'Galați . .

Trezoreria Galați ■


P E V I                 ;

Privind cheltuielile necesare reaHzării inveștlîiel: MODERNIZAREA ALEEA PĂCII ( MGRUZZI 74-82) GALAȚI

_ tomii lei $l mHe0rQ^fc]0]^44^6Jei /eu^dln d^

Ltenumirea capiloleiorșisubcaplioTelor.■:7|'5Ș3lalpJ}e?:(ifii!'O'VA)    "' | ” TVA-,.-

de cheltuieli                      ; T .;/<'<$iiiM ,   | ■' Miieuro .    . Mii lei


HF"

crt ■

T*


valoare (inclusiv IVAj ; . ..             | Aineuro '

CAPITOLUL l.C

' ■ 1.1 ■

Obținerea terenului '

1-2.

Amenajarea terenului                     - j. ,'

■'■ . ■

■- '■ ■'

1.2.1Demontari rețele ....

■;: ■

1j22 Luorări de sistematizare verticală ■'■ ■     * 7

,<■ ■ . ■

■ .: . -

•. 13

Amenajăriptr protecțiamediului șî aduccrea la starea inițiala-

:. ...,./ . •

TWAi-țĂPirOi ț             77 "“"■o.

• : v-

CAPITOLUL 2.CHELTUIELI PTR.ASIGIGURAREA: UTILITĂȚILOR NECESAREOBIECTIVULUI

‘ ? ,1J          s1 V . ' .

Braiișațneht apă rece .     ..

--L

■..

■ 2,2 :j

Racord canalizare

-1-

‘ 23.-'

■Taxe avizare"-

■" ■?.

1- .  \ •? V               T

Taxă racordare.alim.erLelectrica              :. /

5,000    •

■:   . U10 .:

• '-.1,000. . •■

^6^000';:^

iuial cAPITOL S. '1 ■ ■

CAPITOLUL 3. CHELTU1LIPTR. PROIECTARE ȘI ASISTENT

V TEHNICA

. 3-4

Studii teren :GEO,TOPO, HIDRO ,

•. 2,147 • ■

0A29 : :

2^6..

: 3.2:

Taxe pentru oțrțiiierea de avize/acorduri și autorizații

țl«8

-■ țț,26^: :

1,188^-/

'0,264 ; ■

Autorizație deconstrucție

■ 0,188. .

' - • 0,042 ,

' .....’ 0,l?8/• '

■?

Avize                                   ■

•: • •• i/OOQ ■.'

- 0,222

■■:. - ■

: 1,000' "

3.3 ■;

Proiectare șiinginerie

13285 <•

2,971

2,677

: . 16,062

-3^66-’ ■■

3.3.1.ChelttiieEdeiproiectare .

- ’-

/ ';           ■ fi . i ./

: a)- Studiu de fezabilitate DAL1

8,000 -.

1;776

. .1,600 ■.

.9,600   .

■ .* <2,131.. -

b) -Prdiect teliriic$i detalii de execuție        .

.    4,400    ..

' 0,?77 .

.0,880 .

.. 5,280 '

1,172.

’c) - Verificareprdiecte

0,985:   \

0,219

0,197 :

' . 1,182

■■■? ;0462:. :

d)-Elaborare documentație'ptr. Avize •

•• ■ .' •'

• ..- '..

3,32.&p:erii$.teJi&^^

> ■'■■

■' ■:. '. ■ •’

;' - ‘ ■

1.' :: ■■- ■

:' '.'••■:/

:V;

’ V;/ :: ■■

M 7.

Organizareaprocedurilordeuchiziție

::

35

Consultanță■'?

' : ■ ■' . . ' ?

■■"• .■ ■

- -

■ '• : ■

. ■ ' -

3 .6 '

Asistențăteliniț^'/jp'.':      ■ ■ <.’■■':.

/ :    0,819 .

0,738 .:

• ' 4,428

.     0,983

■ / ■•■ : 0,922 -

\ ■., -■' 0,105

0,184

• 1,107

0,246

:• ■ 3.62.                                                         '■r:

' .    -2,767, .

0,614 t

• 0,553 ;

r"::-    3S2L-' ■<

■ -;./-4?37.':'-

■ *' . ■

IxîiAL-                                      -■

/ .:■ - WȘ4-

•       A-384..   .

CAțlTOLUE,lx^g^^

fi^flAdfibAZÂ

...:■

4.1 :

ConSttuCțiiși                                  ■

ob;l LUCRAM, DElPRU^'u®?;

104,182 :

.. 23,128

20,836 ..

125,018

.27/7®

ob.2 :REABmrr^iUWAT

2200 .

. ■ 0,622 .

■■'. 0,560    ;

3<36p .

0,746

OBS EUBmRȘ'/Ă^țASAMEBT BLECRICE .

■.-      35,200

7,814 '

‘ 7,040;

42,240

9,377

OB.4 XETEA.CAN^jâZAJffi'.

'37^09 •"

• : 8^82

: ' 7462 '.-

: 44,771 .

■ 9,939

1 «1

• ■:

■'

■ -

:*"■■■

.. ■ \ *. r.

: '170491: ■

- ”39^dr“"

'    35,898   .

: ".    ii5,389 .:

. . 47,815 ■ .

4,2 ■

Montajutilăj.'   ■    :

; ■'■ ■:/ ■'

■'

■   .-I

*: ■' ."■

• ' ' /

..■■■ ■■;■

■     ■ ■'    ■               A                                   ‘.i’                           <             • ..

.• \                     **•'<.* V?L-8'’»• •’■     ' •* *             -

j '. ■. -■

: ' ■     /.k

■ : . :...\'<^7 . .-.

. " ,■ ■

■ ■ : ' - ■’ ' '

■ ■ „ ■■


j

Nr cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor r" de cheltuieli

> ■ ¥^9^    .TVA) .

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

7                   ■’

Mii eurd

Mii Iei.

Mii lei

Miieuro

2               -7

4

5

A

13

Utilaje,echipamente tehnologice și funcționale cu h

lontaj

-j. ...

■ -

-

-

-

-

’             -7.7

-

-

-

■■

- .

-

-

TOTAL 4.3

/...

- '

-

-

-

4.4

Utilaj fără montaj și echipamente de transport

■■

-

- .

-

TOTAL 4.4                         ’ -

■;-•■: ''

-i -

-

4.5

Dotări

----s---ț*—------

-

-

-

-

■; ■■ ■

-

-1 . ,

- -

-

- .

.■ ■ . ?'■ -

TOTAL 4.5

- "

-

; •. ■ • ..¥'•?

4.6

Active necorporale

■?■ a.v         >d. '?Z.-.L.        ■.

TOTAL4.6

. ■ - . ‘>. ■ /.

■A?                £

TOTAL CAPITOL 4.

179391

39346

35,898

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

’■ / - ■ / ’ & *

5.1

Organizare de șantier:

4,612

1,024

0,922

5;535.' ?' ■-

5X1. Lucrări de construcții 1,5%

2,767

0,614

0,553

■   3321 .¥'

5,12. Cheltuieli conexe, ijjgaițizăHi șantierului 1 %

1,845

0410

0,369

2,214

L:.

5.2

Comisioane ,coteL3axe,c6stulcreditului

2,060

.    0/457

-

2,060.

0,457.

5.2.1.Comisioanedaxe>CQter.:,\ .

a)T^O^5%¥ ;;

. 0,936 :

0,208

0,936

0,208 :

0,187

0,042

0,187

. 0,042

■ cd)Cw^^^W0tOz5%<-. • •

0,936

0,208

0,936' .

. 0,208

522.                     .<?

5.3

Chelhrieir<^v^^^^^^j5;:^   ..

10,245

;• 4274

2,049

12294

2*729

TOTAL                            < <;..

16,917

: 3,756

2,971

19,889

. 4,415

CAPHpLUL^^^M^^^^RUPROBE TEHNOLOGICE ȘI ȚESTE DE PREDARE LA BENEFICIAR

6.1

■ .-

- ■

6.2

"M:- V-:

-

TOTAL                             ■

■ :

221318

49,243

43,714

265,532

58,947

187,258

41,570   :

37,452

224,710

49,885

i r


Șefproiect;;:;:5ț^ ing. lONEȘcir'
r