Hotărârea nr. 230/2016

Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 230

din 15.12.2016

privind: stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Iomiț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 173/14.10.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 15.12.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 103050/14.10.2016 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 103052/14.10.2016 al Direcției Generale Impozite, Taxe și alte Venituri Locale;

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 16 alin. (2) și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Titlului IX - Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codulfiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b” și alin. (4), Ut. „c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - (i) Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2017, după cum urmează:

 • a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2017, constituind anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b) impozitul pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice:

 • - în cazul clădirilor rezidențiale si a clădirilor-anexă, cota prevăzută la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește la 0,08%;

 • - în cazul clădirilor nerezidențiale, cota prevăzută la art. 458 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se stabilește la 0,3%;

 • - în cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor art. 458 alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare;

 • - pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, cota prevăzută la art. 458 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, este de 0,4%;

 • c) impozitul/taxa pe clădiri datorat/(ă) de contribuabilii persoane juridice: -pentru clădirile rezidențiale, cota prevăzută la art. 460 alin. (1) din Legea

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește la 0,2%;

-pentru clădirile nerezidențiale, cota prevăzută la art. 460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se stabilește la 1,3%;

 • - cota prevăzută la art. 460 alin.(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, eu modificările și completările ulterioare este de 5% pentru clădirile a căror proprietari nu au actualizat valoare impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referință.

 • - pentru clădirile nerezidențiale aflate in proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, cota prevăzută la art.460 alin. (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare este de 0,4%;

 • d) impozitul pe teren

 • - majorarea prevăzută la art. 489 alin. (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, se stabilește la 500%, începând cu al treilea an;

 • e) impozitul pe clădiri și impozitul pe teren pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan:

 • - majorarea prevăzută la art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește la 500%.

Clădirile și terenurile care intră sub incidența art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale. Hotărârile consiliului local astfel stabilite au caracter individual.

 • f) impozitul pe mijloacele de transport

 • - reducerea prevăzută la art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește la 95 %;

 • g) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate:

 • - cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se stabilește la 3 %;

 • h) impozitul pe spectacole

 • - cota prevăzută la art. 481 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește la 2%;

 • - cota prevăzută la art. 481 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește la 5%;

 • i) taxa hotelieră pentru șederea în municipiul Galați:

 • - cota se stabilește lai%;

Taxa hotelieră se datorează pentru fiecare zi de cazare.

Art. 2 - Bonificația prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se acordă contribuabililor persoane fizice și persoane juridice, după cum urmează:

1.

Pentru contribuabilii persoane fizice:

a)

în cazul impozitului pe clădiri:

10%;

b)

în cazul impozitului pe teren:

10 %;

c)

în cazul impozitului pe mijlocul de transport:

10 %.

2.

Pentru contribuabilii persoane juridice:

a)

în cazul impozitului pe clădiri:

3%;

b)

în cazul impozitului pe mijlocul de transport:

10%.

Art. 3 - Pentru determinarea impozitului pe clădiri și a taxei pentru eliberarea autorizației de construire în cazul persoanelor fizice, precum și a impozitului pe teren, pentru anul 2017, delimitarea zonelor este stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 181/28.05.2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - (1) Se aprobă regulamentul privind taxele speciale instituite conform Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Taxele speciale, cu excepția taxelor pentru eliberarea unor documente în regim de urgență, taxei pentru desfacerea căsătoriei prin divorț pe cale administrativa, precum și a taxei hoteliere, se plătesc anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

 • (3) Taxele speciale datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice, de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral până la primul termen de plată.

Art. 5 - în cazul impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2017, nu se aplică majorarea de maxim 50% prevăzută de dispozițiile art. 489 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6 - Orice alte prevederi anterioare contrare se abroga.

Art. 7 - Oriunde se face trimitere în actele normative emise în conformitate cu dispozițiile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale și la O.U.G. 45/2003 privind finanțele publice locale se consideră a fi făcute la Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 9 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

I Președinte de ședință,


\ J

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, ian Kovacs


TABLOUL

CUPRINZÂND IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎN MUNICIPIUL GALAȚI ÎN ANUL FISCAL 2017

 • 1. IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE-PREVĂZUTE DE CODUL FISCAL APROBAT PRIN LEGEA NR. 227/2015, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE - TITLUL IX -

  1.1, IMPOZITUL PE CLĂDIRI

  Art.457 alin.(2):                                   VALORILE IMPOZABILE

  - pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

  -lei/m2

  Tipul clădirii

  Aprobat HCL nr.447/2015

  Prevăzut LG nr.227/2015

  Aprobat 2017

  Cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire [condiții cumulative]

  Fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire

  Cu instalații de apă, canalizare, electrice si încălzire [condiții cumulative]

  Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire

  Cu instalații de 1 apă, canalizare, electrice si încălzire [condiții cumulative]

  Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire

  A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

  1000

  600

  1000

  600

  1000

  600

  B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

  300

  200

  300

  200

  300

  200

  C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

  200

  175

  200

  175

  200

  175

  D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

  125

  75

  125

  75

  125

  75

  1

  • E. In cazul contribuabilului care deține Ia aceeași adresă încăperi

  amplasate la subsol, demisol și/sau mansarda, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la Iit.A-D ___________

  • F. în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi

  amplasate la subsol, demisol și/sau mansardă, utilizate în alte scopuri decît cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D_______________________________

  1.2. IMPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN

  Art. 465 alin.(2):


  75% din suma care s-ar aplica clădirii

  75% din suma care s-ar aplica clădirii

  75% din suma care s-ar aplica clădirii

  50 % din suma care s-ar aplica clădirii

  50 % din suma care s-ar aplica clădirii

  50 % din suma care s-ar aplica clădirii


  Impozitul/ taxa pe terenurile amplasate în intravilan-terenuri cu construcții, precum si terenul hi


  Zona în cadrul localității Ă ______B_______ ______C______ D


_cațegorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții în suprafață de până Ia 400 mp. Inclusiv

Aprobat HCL nr.447/2015                                                                       ---------

8.822

6.669

4.564

2.168

- lei/ha Aprobat 2017

8.822

6.669_______________

4.564 ____________

2.168


Prevăzut LG nr.227/2015

6.878-17.194

5.199-12.998

3,558-8,894

1.690-4.226


Art. 465 alin.(4):

Impozitul/ taxa pe terenurile amplasate în intravilanul mun. Galați

altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, pentru suprafața care depășește 400mp.

Nr. crt.

'^^-^Zona

Categoria de folosința"---—

4

probat HCL

-nr.447/2015

Calculat conf. Legii nr.227/2015

Aprobat 2017

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

1

Teren arabil

140

105

95

75

140

105

95

75

140

105

95

75

2

Pășune

105

95

75

65

105

95

75

65

105

95

75

65

3

Fâneață

105

95

75

65

105

95

75

65

105

95

75

65

4

Vie

230

175

140

95

230

175

140

95

230

175

140

95

5

Livadă

265

230

175

140

265

230

175

140

265

230

175

140

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

140

105

95

75

140

105

95

75

140

105

95

75

7

Teren cu ape

h 75

65

40

X

75

65

40

X

75

65

40

x

8

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

sumele au rezultat prin aplicarea coeficientului de corecție specific municipiului Galații, conform alin.(S) art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Art.465 alin.(6):                        Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilanul mun. Galați

- iei/ha**)

Nr crt.

Zona

Aprobat HCL nr.447/2015

Calculat conf. Legii nr.227/2015

Aprobat 2017

Categoria de folosin£T'''^^

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

1

Teren cu construcții

78

74

71

68

55-78

53-74

51-71

48-68

78

74

71

68

2

Teren arabil

125

120

115

110

105-125

101-120

97-115

92-110

125

120

115

110

3

Pășune

70

67

64

62

50-70

48-67

46-64

44-62

70

67

64

62

Fâneață

70

67

64

62

50-70

48-67

46-64

44-62

70

67

64

62

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1

138

132

127

121

120-138

115-132

110-127

106-121

138

132

127

121

5.

1

Vie până la intrarea pe rod

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1

140

134

129

123

120-140

115-134

110-129

106-123

140

134

129

123

6.

1

Livadă până la intrarea pe rod

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt.7.1

45

43

41

40

40-45

38-43

37-41

35-40

45

43

41

40

7.

1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

15

14

14

13

3-15

2-14

2-14

2-13

15

14

14

13

8.

1

Teren cu amenajări piscicole

85

82

78

75

65-85

62-82

60-78

57-75

85

82

78

75 .

9

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

**> sumele au rezultat prin aplicarea coeficienților de corecție specifici zonelor din municipiul Galați, prevăzuți la alin.(6) art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

1.3. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Art. 470 alin.(2):                                      Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

- lei pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

Mijloc de transport

Aprobat HCL nr.447/2015

Prevăzut LG nr.227/2015

Aprobat 2017

I. Vehicule înmatriculate

X

X

X

1) Motociclete, tricicluri si cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv

S

8

8

2) Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste 1.600 cmc

9

9

9

3) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 și 2000 cm3 inclusiv

18

18

18

4) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 și 2600 cm3 inclusiv

72

72

72

5) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 și 3000 cm3 inclusiv

144

144

144

6) autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm3

290

290

290

7) autobuze, autocare, microbuze

24

24

24

8) alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

30

30

30

9) tractoare înmatriculate

18

18

18

II. Vehicule înregistrate

-

-

-

1. vehicule cu capacitatea cilindrică:

lei/200 cmc

lei/200 cmc

lei/200 cmc

1.1. vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm’

4

2-4

4

1.2. vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm3

6

4-6

6

2. vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

103 Iei/an

50-150 lei/an

103 lei/an

Art.470 alin(5)              Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

-lei/an

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Aprobat HCL nr.447/2015

Prevăzut LG nr.227/2015

Aprobat 2017         |

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalente recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalente recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalente recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I.

2 axe

-

-

-

-

-

-

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

0

133

0

133

2

Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

133

367

133

367

3

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

367

517

367

517

4

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1.169

517

1.169

517

1.169

5

Masa de cel puțin 18 tone

517

1.169

517

1.169

517

1.169

n.

3 axe

-

-

-

-

-

-

1

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

133

231

133

231

2

Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

231

474

231

474

3

Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mica de 21 tone

474

615

474

615

474

615

4

Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

. 615

947

615

947

615

947

5

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1.472

947

1.472

947

1.472

6

Masa de celpuțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1.472

947

1.472

947

1.472

7

Masa de cel puțin 26 tone

947

1.472

947

1.472

947

1.472

ni.

4 axe

-

-

-

-

-

-

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

615

623

615

623

615

623

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

623

973

623

973

3

Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1.545

973

1.545

973

1.545

4

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.545

2.291

1.545

2.291

1.545

2.291

5

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.545

2.291

1.545

2.291

1.545

2.291

6

Masa de cel puțin 32 tone

1.545

2.291

1.545

2.291

1.545

2.291   ■

Art.2

70 alin(6)                Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masă totală

maximă autorizată egală sau mai mare 12 tone

- lei/an

Numai

-ui de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Aprobat HCLnr.447/2015

Prevăzut LG nr.227/2015

Aprobat 2017

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalente recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalente recunoscute

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalente recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalente recunoscute

I.

2+1 axe

-

-

-

-

-

-

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

0

0

0

0

2

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

0

0

0

0

3

Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

0

60

0

60

4

Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

60

137

60

137

5

Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

137

320

137

320

6

Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

320

414

320

414

7

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

414

747

414

747

8

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1.310

747

1.310

747

1.310

9

Masa de cel puțin 28 tone

747

1.310

747

1.310

747

1.310

n.

2+2 axe:

-

-

-

-

-

-

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

128

299

128

299

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

299

491

299

491

3

Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

491

721

491

721

4

Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

721

871

721

871

5

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1.429

871

1.429

871

1.429

6

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.429

1.984

1.429

1.984

1.429

1.984

7

Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1.984

3.012

1.984

3.012

1.984

3.012

8

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.984

3.012

1.984

3.012

1.984

3.012

9

Masa de cel puțin 38 tone

1.984

3.012

1.984

3.012

1.984

3.012

in.

2+3

axe

-

-

-

-

-

-

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.579

2.197

1.579

2.197

1.579

2.197

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.197

2.986

2.197

2.986

2.197

2.986

3

Masa de cel puțin 40 tone

2.197

2.986

2.197

2.986

2.197

2.986

IV.

3+2 axe

-

-

-

-

-

-

1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.395

1.937

1.395

1.937

1.395

Î.937      1


 • 2  Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

 • 3

 • 4


Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone Masa de cel puțin 44 tone


1.937

2.679

2.679


2.679

3.963

3.963


1.937

2.679

2.679


2.679

3.963

3.963


1.937

2.679

2.679


2.679

3.963

3.9633+3 axe


Art.470 alin.(7):


Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 3 8 tone Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone Masa de cel puțin 44 tone_______________________


Masa totală maximă autorizată


 • a) până la. 1 tonă inclusiv

 • b) peste 1, dar nu mai mult de 3 tone

 • c) peste 3 tone,dar nu mai mult de 5 tone

 • d) peste 5 tone

Art. 470 alin. (8)


794

960

1.434

1.434


960

1.434

2.283

2.283


794

960

1.434

1.434


960

1.434

2.283

2.283


794

960

1.434

1.434


960

1.434

2.283

2.283


REMORCI, SEMIREMORCI SAU RULOTE


Aprobat HCLnr.447/2015

_____________9___________

34

64


Prevăzut LG nr.227/2015


9

34 ~~52 ~~64


________________ - lei/an Aprobat 2017

9

34

52

64


MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ

-lei/an

Aprobat HCLnr.447/2015

Prevăzut prin LG nr.227/2015

Aprobat 2017

1. luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

21

21

21

2. bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56

56

56

3. bărci cu motor

210

210

.210

4. nave de sport și agrement

X

0-1.119

X

a) peste 2,5 metri, dar nu mai mult de 6 metri

418

418

b) peste 6 metri, dar nu mai mult de 12 metri

833

833

c) peste 12 metri

1.095

1.095

5. scutere de apă

210

210

210

6. remorchere și împingătoare:

X

X

X

a) până la 500 CP inclusiv

559

559

559

b)pcste 500 și până la 2.000 CP inclusiv

909

909

909

c) peste2.000 și până la 4.000 CP inclusiv

1398

1.398

1.398

d) peste 4.000 CP

2.237

2.237

2.237

7. vapoare — pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din aceasta

182

182

182

8. ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

X

X

X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv

182

182

182

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 și până la 3.000 tone inclusiv

280

280

280


c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone              |

490             |

490

490

23. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI A AUTORIZAȚIILOR

-lei

Art. 474 alin. (1)    Taxa pentru eliberarea certificatului de

urbanism, în mediu urban

Aprobat HCLnr.447/2015

Prevăzut LG nr.227/2015

Aprobat 2017

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism

X

X

X

a) până la 150 m2 inclusiv

6

5-6

6

b) între 151 și 250 m2 inclusiv

7

6-7

7

c) între 251 și 500 m2 inclusiv

9

7-9

9

d) între 501 și 750 m2 inclusiv

12

9-12

12

e) între 751 și 1.000 m2 inclusiv

14

12-14

14

f) peste 1.000 m2

14 +0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

14+0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

14 +0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

Art. 474 alin. (10) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări

8 lei pentru fiecare m2 afectat

între 0 și 15 lei pentru fiecare m2 afectat

8 lei pentru fiecare m2 afectat

Art. 474 alin (14) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișa], a firmelor și reclamelor

8 lei pentru fiecare m2 de suprafață ocupată de construcție

între 0 și 8 lei, inclusiv, pentru fiecare m2 de suprafață ocupată de construcție

8 lei pentru fiecare m2 de suprafață ocupata de construcție

Art 474 alin (15) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

13 lei pentru fiecare racord

între 0 și 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord

13 lei pentru fiecare racord

Art. 474 alin (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliilor județene

15

între 0 și 15 lei, inclusiv

15

Art. 474 alin (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

9

între 0 și 9 lei, inclusiv

9

Art. 475 alin (1) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

20

între 0 și 20 lei, inclusiv

20

Art. 486 alin (5) Taxa pentru eliberarea de copii heliografîce de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale

32 pentru fiecare m2 sau fracțiune de m2

între 0 și 32 lei, inclusiv

32 lei

Art. 475 alin (2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol:

 • a) pentru eliberare atestat de producător

 • b) pentru eliberare carnet de comercializare

 • c)  pentru viza trimestrială

22

23

15

între 0 și 80 lei, inclusiv

22

23

15

Art. 475 alin (3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizației privind desfășuarea activității înregistrată în grupele CAEN 561-Restaurante, 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932- Alte activități recreative și distractive, potrivit CAEN actualizata prin Ordtn3 37/2007:

 • a) pentru structuri de vânzare cu suprafața până la 100 m2, inclusiv

 • b) pentru structuri de vânzare cu suprafața cuprinsă între 100,1 mp-300 mp

 • c) pentru structuri de vânzare cu suprafața cuprinsă între 300,1 mp-500 mp

 • d) pentru structuri de vânzare cu suprafața de peste 500,1 m2

1.400

2.600

3.900

5.000

între 0 și 4.000 Iei

intre 4.000 lei și 8.000 lei

1.400

2.600

3.900

5.000

Taxa de vizare anuală prevăzută la art.475 alin.(3) se achită până la data de 31 martie a fiecărui an, urmând ca începând cu data de 1 aprilie să se perceapă majorări de întârziere conform Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

1.5. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

- lei/m2 sau fracțiune de m2

Art. 478 alin. (2) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

Aprobat HCL nr.447/2015

Prevăzut LG nr.227/2015

Aprobat 2017

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

32

între 0 și 32 lei, inclusiv

32

b) în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate

23

între 0 și 23 lei, inclusiv

23

1.6. TAXE SPECIALE

Art.484. Taxe speciale

Aprobat HCL nr.447/2015

LG nr.227/2015

Aprobat 2017

1. Taxa specială de habitat

X

X

X

1.1. Taxa specială de habitat ( persoane fizice)

56 lei/pers/an.

671ei/pers/an.

1.2. Taxele suplimentare la taxa de habitat

X

X

1.2.1. pentru deținătorii de grădini

0,50 lei/lună/100m2

0,501ei/Iună/100m2

1.2.2. pentru deținătorii de animale

X

X

-bovine

7 lei/cap animal/lună

7 lei/cap animal/lună

-porcine

1,50 lei/cap animal/lună

1,5 lei/cap animal/lună

-cabaline, măgari și catâri

14 lei/cap animal/lună

14 lei/cap animal/lună

-ovine, caprine

1,50 lei/cap animal/lună

1,50 lei/cap animal/lună

2. Taxe speciale pentru finanțarea activității de ecarisaj:

X

X

-persoane fizice

3 lei/an

3 lei/an

-persoane juridice

56 lei/an

Nu sunt prevăzute limite prin

Legea nr. 227/2015- privind Codul

56 lei/an

3. Taxe speciale pentru stațiile fixe pentru telefonia mobilă

5.602 lei/stație fixă/an

fiscal

5.602 lei/stație fixă/an

4. Taxe pentru eliberarea la urgență a certificatelor de atestare fiscală și a fișelor de înmatriculare a mijloacelor de transport

X

X

-persoane fizice

-

-

-persoane juridice

56 lei

56 lei

5. Taxe speciale pentru eliberarea în regim de urgență a unor certificate sau autorizații din domeniul urbanismului:

X

X

- eliberarea certificatului de urbanism de informare (5 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete)

56 lei

56 lei

-eliberarea certificatului de urbanism în scopul construirii/demolării (10 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete)

112 lei

112 lei

- eliberarea autorizației de construire/ desființare , pentru investiții de până la 1.000.000 lei inclusiv (10 zile lucrătoare |     de la data depunerii documentației complete)

560 lei + 10% din cuantumul taxei de autorizare

560 lei + 10% din cuantumul J        taxei de autorizare        j

- eliberarea autorizației de construire/ desființare , pentru investiții peste 1.000.000 lei (10 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete)

560 lei + 5% din cuantumul taxei de autorizare

560 lei + 5% din cuantumul taxei de autorizare

- eliberarea certificatului de nomenclatura stradală și adresă (5 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete)

17 lei - persoane fizice

56 lei - persoane juridice

17 lei - persoane fizice

56 lei - persoane juridice

1.7. ALTE TAXE LOCALE

Ari. 486 alin (1) Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice:

Aprobat HCL nr.447/2015

LG 227/2015

Aprobat 2017

1.1. parcarea ocazională a vehiculelor

-

-

1.2. parcarea curentă a vehiculelor

-

-

1.3. expunere mărfuri sau produse

3 lei/ m2/zi

3 lei/ m2/zi

1.4. desfacere de produse care fac obiectul comerțului și alte activități:

X

X

a) ziare, reviste, cărți, publicații

2 lei/ m2/zi

2 lei/ m2/zi

b) comerț produse nealimentare, alimentare, alimentație publică, prestări servicii, strângere de semnături, diverse

3 lei/ m2/zi

3 lei/m2/zi

c) parcuri distractive, circuri

2 lei/ m2/zi

Nu sunt prevăzute limite prin Legea nr. 227/2015- privind Codul fiscal.

2 lei/ m2/zi

d) expoziții, expunere produse promoționale în scop publicitar, distribuire de materiale publicitare: pliante, cataloage, flyere, produse promoționale

14 lei/ m2/zi

14 lei/ m2/zi

e) plăcuțe publicitare sau alte mijloace folosite pentru afișaj publicitar

2 lei/ m2/zi

2 lei/ m2/zi

f) depozitare obiecte de mobilier urban folosit de comerciantul care realizează, activitățile prevăzute Ia Iit.a) și b), care dețin licențe de ocupare de lungă durată a domeniului public, pentru perioada în care aceștia își suspendă activitatea, dar nu mai mult de 6 luni pe an.

1 leu/mp/zi

1 leu/mp/zi

1.5. construcții provizorii,autorizate conform legii

-

-

1.6. pentru realizarea de lucrări edilitare care necesită desfacerea carosabilului, trotuarelor sau spațiului verde, după caz, avizate conform HCL nr.489/2013, inclusiv aprobarea prelungirii acestora:

1,20 lei/ m2 /zi

1           1,20 lei/m2/zi

1 _ _ \

Procedura de calcul si de plată pentru taxele prevăzute la subpct I.6.:

Sumele datorate pentru utilizarea locurilor publice pentru realizarea lucrărilor edilitare avizate conform HCL nr 489/2013, se calculează prin grija compartimentului de specialitate din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare și Lucrări Publice, pe baza taxelor prevăzute la subpct. 1.6., în funcție de suprafața de teren ocupată și de numărul de zile pentru care este afectat domeniul public.

Taxele se fac venit la bugetul local și se achită anticipat eliberării/prelungirii avizului. începând cu 01.01.2010, avizul pentru executarea de lucrări edilitare se va completa cu pct.17 care va conține informații cu privire la achitarea taxelor calculate potrivit prezentei proceduri.

Art. 486 alin (2) Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală și taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător:

1. Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală

Aprobat HCL nr.447/2015

-lei/an

LG 227/2015

Aprobat 2017

-lei/an

LI. autoexcavator (excavator pe autoșasiu)

13

13

1.2. autogreder

10

10

1.3. autoscreper

10

10

1.4. autostivuitor

10

10

1.5. compactor autopropulsat

13

13

1.6. electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, pompă, etc

13

13

1.7. excavator pe pneuri

13

13

1.8. încărcător cu o cupă pe pneuri

13                       j

Nu sunt prevăzute limite prin Legea nr. 227/2015 privind

13

1.9. macara cu greifer

13

13

1.10. macara mobilă pe pneuri

13

Codul fiscal

13

1.11. macara turn autopropulsată

25

25

1.12. mașină    autopropulsată    pentru     decopertarea

îmbrăcămintei asfaltice la drumuri

25

25

1.13. mașină autopropulsată pentru finisarea drumurilor

25

25

1.14. mașină autipropulsată pentru forat

13

13

1.15. mașină autopropulsată pentru turnat asfalt

25

25

1.16. tractor pe pneuri

10

10

1.17. vehicul pentru marcarea drumurilor

10

10

Contribuabilii care dețin în proprietate, la data de 1 ianuarie, echipamente sau utilaje de natura celor prezentate mai sus sunt obligați să depună declarație de impunere până la data de 31 ianuarie a anului fiscal respectiv. Taxele datorate pentru întregul an se achită până la data de 31 martie a anului de referință.

Pentru echipamentele sau utilajele dobânditc/transferate în timpul anului declarația se depune în termen de cel mult 30 de zile de la data dobândirii/transferului. Taxa se datorează/ se dă la scădere cu data de 1 ianuarie a anului următor. Nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de stabilire a taxei se sancționează potrivit art. 493 din LG 227/2015 privind Codul fiscal.

2. Taxe locale pentru activitățile cu impact asupra mediului

Aprobat HCLnr.447/2015

LG 227/2015

Aprobat 2017

înconjurător:

-lei/activitate/an

-lei/activitate/an


2.1. taxe pentru societățile comerciale care desfășoară una din următoarele activități economice

- cod CAEN conf. Ordin INSE 601/2002 : 0501, 0502, 1421; 1422, 1511, 1512, 1513, 1520, 1533, 1542, 1551, 1552, 1561, 1571, 1581, 1582, 1584, 1585, 1587, 1591, 1593, 1596, 1721, 1725, 1740, 1751, 1752, 1760, 1772, 1821, 1930, 2010,2030, 2040, 2221, 2222, 2225, 2522, 2523, 2524, 2640; 2661, 2662, 2666, 2670, 2682, 2732, 2733, 2734, 2811, 2812, 2821, 2822, 2830, 2852, 2862, 2863, 2871, 2873, 2874,2875, 2922, 2923, 3120, 3420, 3430, 3520, 3530, 3612, 3613, 3614, 3615, 3621, 4012, 4030, 4100, 4524, 5050, 5157, 5211, 5523, 5530, 6010, 6024,6030,6120,8511,9001,9002,9253;

sau

-cod CAEN actualizat conf Ordin INS 337/2007: 0311, 0312,0321,0322,0812, 0990, 1011, 1012, 1013, 1020, 1039, 1041, 1051, 1052, 1061, 1071, 1072, 1073, 1082, 1084, 1085, 1089,

1091, 1101, 1102, 1105, 1320, 1391, 1392, 1393, 1394, 1412, 1439, 1520, 1610, 1622, 1623, 1624,1629, 1723, 1811, 1812, 1813,2222, 2223,2229,2332,2361, 2362, 2369,2370,2399,

2432, 2433, 2434, 2511, 2512, 2521, 2529,2530, 2562, 2571, 2572, 2573, 2591, 2593, 2594, 2599, 2611,2732, 2733, 2790, 2811, 2822, 2823, 2825, 2841, 2849, 2892,2899, 2920, 2932,

3020, 3030, 3101, 3102, 3103, 3109, 3211, 3250, 3299, 3311, 3312, 3314, 3316, 3317, 3319, 3320, 3512, 3530, 3600, 3700, 3811, 3812, 3821, 3822, 4221, 4291, 4329, 4332, 4391, 4677,

4711,4730,4910, 4920,4941,4942, 4950,5030, 5040, 5221, 5222, 5520, 5590, 5610, 8610, 9104, 9524.

- întreprinderi mici (până la 50 angajați)

325

Nu sunt prevăzute limite prin

Legea nr. 227/2015- privind Codul fiscal

325

- întreprinderi mijlocii (între 51^250 angajați)

812

812

- întreprinderi mari (peste 251 angajați)

1.137

1.137

2.2. taxe pentru societățile comerciale care desfășoară una din următoarele activități economice

 • - cod CAEN conf. INS 601: 2020,2310, 2411,2512,2651,2652,2663,2664, 2722,2731,2745,2751, 2752,2753,2754, 2851, 3511, 3512, 3710,3720,4011, 5020, 5151, 6312,9003,

sau

 • - cod CAEN actualizat conf Ordin INS 337/2007: 1621,1910,2011,2211, 2351,2352,2363,2364,2420,2431,2445,2451,2452,2453,2454,2561, 3011,3012,3315, 3511,3832, 3900, 4520. 4671.5210. 8129.

- întreprinderi mici (până la 50 angajați)

812

Nu sunt prevăzute limite prin Legea nr. 227/2015- privind codul fiscal.

812

- întreprinderi mijlocii (între 5 l-s-250 angajați)

2.432

2.432

- întreprinderi mari (peste 251 angajați)

4.874

4.874

2.3. pentru activitatea de metalurgie, siderurgie practicată de întreprinderile foarte mari

2,5 lei/tona oțel produs în anul 2015

2,5 lei/tona oțel produs în anul 2016

Art. 486 alin (4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă

Aprobat HCLnr.447/2015 -lei

LG 227/2015

Aprobat 2017 -lei

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă

500

500

500

1.8. SANCȚIUNI

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice

Aprobat HCLnr.447/2015

Prevăzut LG nr.227/2015

Aprobat 2017

Art493 alin. (3)

Contravenția prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancționează cu amendă de la 70 de lei la 279 de lei, iar cele de la litb)-d) cu amendă de la 279 de lei la 696 lei.

Contravenția prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancționează cu amendă de la 70 de lei la 279 de lei, iar cele de la lit.b) cu amendă de la 279 de lei la 696 lei.

Contravenția prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancționează cu amendă de Ia 70 de Iei la 279 de lei, iar cele de la litb) cu amendă de la 279 de lei la 696 lei.

Art.493 alin.(4)

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 325 de lei la 1.578 lei.

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 325 de lei la 1.578 lei.

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 325 de lei la 1.578 lei.

Art.493 alin.(41)

Necomunicarea    informațiilor    și    a

documentelor de natura celor prevăzute la ait.494 alin.(12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 Ia 2.500 lei.

Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la arL494 alin.(12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 2.500 lei.

Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art.494 alin.(12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la date primirii solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă de Ia 500 la 2.500 lei.

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice

Art.493 alin.(5)

(5) în cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%, respectiv:

-contravenția prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancționează cu amendă de la 280 lei la 1.116 lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 1.116 lei la 2.784 lei.

(5) în cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%, respectiv:

-contravenția prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancționează cu amendă de la 280 lei la 1.116 lei, iar cele de Ia lit.b)-d) cu amendă de la 1.116 lei la 2.784 lei.

(5) în cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%, respectiv:

-contravenția prevăzută la alin.(2) lita) se sancționează cu amendă de la 280 lei la 1.116 lei, iar cele de la Iit-b)-d) cu amendă de la 1.116 lei la 2.784 lei.

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție șî se sancționează cu amendă de la 1.300 lei la 6.312 lei.

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1,300 lei la 6.312 lei.

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.300 lei la 6.312 lei.

Art.493 alin.(41)

Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art.494 alin.(12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de Ia data primirii solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 2.500 lei.

Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art.494 alin.(12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 2.500 lei.

Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art.494 alin.(12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 2.500 lei.

2. ALTE TAXE <

2ARE SE ÎNCASEAZĂ LA BUGETUL MUNICIPIULUI GALAȚI:

DENUMIRE TAXĂ

HCL

Practicat 2016

Aprobat 2017

2.1. Taxa pentru eliberarea “Permisului de liberă trecere”, pentru autovehicule cu masa totală maximă autorizată:

447/2015

245/2015

X

X

a) între 3,5 tone și 10 tone inclusiv, precum și pentru accesul pe Faleza Inferioară a Dunării:

X

X

-până la o lună

36 lei/zi

36 lei/zi

- pentru llună

216 lei

216 lei

-pentru 3 luni

517 lei

517 lei

-pentru 6 luni

821 lei

821 lei

-pentru 1 an calendaristic

1.300 lei

1.300 lei

b) peste 10 tone, dar nu mai mult de 20 de tone

X

X

-până la o lună

55 lei/zi

55 lei/zi

- pentru llună

339 lei

339 lei

-pentru 3 luni

813 lei

813 lei

-pentru 6 luni

1.300 lei

1.300 lei

-pentru 1 an calendaristic

2.110 lei

2.110 lei

c) peste 20 de tone

X

X

-până la o lună

113 lei/zi

113 lei/zi

-pentru Huna

677 lei

677 lei

-pentru 3 luni

1.626 lei

1.626 lei

-pentru 6 luni

2.601 lei

2.601 lei

-pentru 1 an calendaristic

4.218 lei

4.218 lei

2.2. Taxa pentru depozitarea și compactarea deșeurilor provenite din demolări și excavări

237/1999;248/1999

447/2015

7 lei/mc

7 lei/mc

2.4. Taxa pentru eliberarea unor copii după documente aflate în arhiva Consiliului Local Galați

386/2001

447/2015

6 lei document cu o filă

6 lei document cu o filă

2.5. Taxa de oficiere a căsătoriei:

446/2015

X

X

- taxa de oficiere a căsătoriei în zilele nelucrătoare, cu acces pentru filmare și fotografiere

447/2015

97 lei

97 lei

__

- taxa de oficiere a căsătoriei în afara sediului destinat acestui scop

769 lei

7691e/

2.6. Taxa pentru serviciile de copiere, multiplicare și securizare:

624/2003; 158/2004; 447/2015

X

X

a) multipHcatcopiat acte:

X

X

-format A4

0,25 lei

0,25 lei

-format A5

0,20 lei

0,20 lei

-format A3

0,50 lei

0,50 lei

b) securizat acte:

X

X

-format A4

5 lei

5 lei

-format A5

2,5 lei

2,5 lei

2.7. Taxa de înregistrare și eliberare a certificatului de înregistrare pentru vehiculele care nu se supun înmatriculării

12/28.01.2016

447/2015

X

X

a) Taxă de înregistrare

26 lei

21 lei

b) Taxă eliberare certificat de înregistrare

5 lei

2.8. Taxa pentru servicii de asistență și reprezentare în vederea înregistrării în registrul comerțului și autorizării funcționării persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale

115/2008; 447/2015

15 lei

15 lei

2.9. Taxe pentru eliberarea/modificarea acordului privind exercitarea activității de comercializare în zone publice în structuri de vânzare cu sediul fix sau ambulant, permanent sau, după caz, sezonier

203/2012; 447/2015

X

X

a) eliberarca/viza anuală a acordului privind exercitarea activității de comercializare în zone publice

X

X

- pentru exercițiu comercial cu structură de vânzare de până la 10 mp, inclusiv

10 lei

10 lei

- pentru exercițiu comercial cu structură de vânzare între 10,1- 400 mp

103 lei

103 lei

- pentru exercițiu comercial cu structură de vânzare între 400,1-700 mp

205 lei

205 lei

- pentru exercițiu comercial cu structură de vânzare între 700,1-1.000 mp

308 lei

308 lei

- pentru exercițiu comercial cu structură de vânzare de peste 1.000,1 mp

400 lei, iar pentru ce depășește această suprafață se adaugă câte 40 lei pentru fiecare 100 mp sau fracțiune de lOOmp

400 lei, iar pentru ce depășește această suprafață se adaugă câte 40 lei pentru fiecare 100 mp sau fracțiune de lOOmp

b) modificarea acordului privind exercitarea activității de comercializare în zone publice

X

X

- pentru exercițiu comercial cu structură de vânzare de până la 10 mp

8 lei

8 lei

- pentru exercițiu comercial cu structură de vânzare de peste 10 mp

82 lei

82 lei

c) eliberarea unui duplicat în locul celui pierdut sau degradat

10 lei

10 lei

2.10. Tarife pentru eliberarea documentelor de transport persoane, marfa servicii, ambulanță, salubrizare și funerare

191/2008; 328/2008;

x

X

1. Transport persoane prin curse regulate:

447/2015

X

X

a) eliberare licență de traseu însoțită de caietul de sarcini, efectuare de modificări Ia solicitarea transportatorului / operatorului autorizat

181 lei/exemplar

181 lei/exemplar

b) eliberare autorizație de transport

181 lei/exemplar

181 lei/exemplar

c) eliberare copie conformă autorizație de transport însoțită de caietul de sarcini

61 lei/vehicul

61 lei/vehicul

2. Transport public local de persoane prin curse regulate speciale (convenții) pe bază de contract de prestări servicii

X

X

a) eliberare licență de traseu însoțită de caietul dc sarcini sau pentru efectuarea de modificări la solicitarea transportatorului / operatorului autorizat

181 lei/exemplar

181 lei/exemplar

b) eliberare autorizație de transport

181 lei/exemplar

181 lei/exemplar

c) eliberare copie conformă autorizație de transport însoțită de caietul de sarcini

61 Iei/vehicul

61 lei/vehicul

3. Transport public local de persoane prin curse regulate speciale - în cont propriu

X

x

a) eliberare licența de traseu însoțită de caietul de sarcini sau pentru efectuarea de modificări la solicitarea transportatorului / operatorului autorizat

181 lei/exemplar

181 lei/exemplar

b) eliberare autorizație de transport

181 lei/exemplar

181 lei/exemplar

c) eliberare copie conformă autorizație de transport însoțită de caietul de sarcini

61 lei/ vehicul

61 lei/vehicul

4. Transport marfă până Ia 3,5 tone

X

X

a) eliberare autorizație de transport și caiet de sarcini

181 lei/transportator autorizat

181 lei/transportator autorizat

b) eliberare copie conformă autorizație de transport însoțită de caietul de sarcini                                                 '

61 lei/exemplar

61 lei/exemplar

5. Transport de mărfuri cu tractoare cu remorci

X

X

a) eliberare autorizație de transport și caiet de sarcini

181 lei/transportator autorizat

181 lei/transportator autorizat

b) eliberare copie conformă autorizație de transport însoțită de caietul de sarcini

61 lei/exemplar

61 lei/exemplar

6. Transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare

a) eliberare autorizație de transport și caiet de sarcini

181 lei/transportator autorizat

181 lei/transportator autorizat

b) eliberare copie conformă autorizație de transport însoțită de caietul de sarcini

61 lei/exemplar

61 lei/exemplar

7. Transport public efectuat cu tramvaie și troleibuze, transport cu vehicule în cadrul activității de salubrizare și ambulanță

X

X

-eliberare autorizație de transport și caiet de sarcini

contravaloarea imprimatelor și formularelor

contravaloarea imprimatelor și formularelor

2.11. Taxe pentru autorizarea executării serviciului de transport în regim de taxi, în regim de închiriere sau pentru serviciul de închiriere autoturisme

193/2008

447/2015

X

X

a) eliberarea autorizației de transport persoane/ bunuri în regim taxi sau în regim de închiriere, eliberarea autorizației taxi, eliberarea autorizației pentru dispecerat

74 lei

74 lei

b) viza autorizației de transport pentru o perioadă de 5 ani

722 lei

722 lei

c) viza anuală a autorizației taxi sau a copiei conforme

602 lei

602 lei

d) viza anuală a autorizației pentru dispecerat

602 lei

602 lei

e) eliberarea unei noi autorizații ocazionate de perderea sau distrugerea autorizației, precum și pentru înlocuirea autoturismului

74 lei

74 lei

2.12. Taxe pentru eliberarea unor acorduri sau avize

406/2010;

X

X

a) eliberarea acordurilor prevăzute de HCL nr. 258/2010

22/2012;

17 lei/acord

17 lei/acord

b) eliberarea avizului prealabil de oportunitate:

447/2015

168 lei

168 lei

c) eliberarea avizului tehnic CTATU: -pentru PUD -pentru PUZ

23 lei

53 lei

23 lei

53 lei

2.13. Taxa pentru emiterea acordului pentru publicitate temporară

290/2014

447/2015

17 lei/acord

17 lei/acord

2.14. Taxa pentru eliberarea Avizului de lucrări edilitare

489/2013

447/2015

45 lei

45 lei

3. LEGEA NR.117/1999-PRIVIND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Extras din norma juridică

Aprobat HCL nr.447/2015

Aprobat 2017

Taxa, în lei

Nr. crt.

CAPITOLUL I

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției și Libertăților cetățenești, Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice

1

Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxa extrajudiciară de timbru mai mare

2

Pct. abrogat prin subpct.5 pct I al art. 14 cap.II din O.U.G. nr.41/28.06.2016

2

Eliberarea certificatului de producător

Punct abrogat prin art.80 litj) din Ordonanța Guvernului nr.36Z2002 privind impozitele și taxele locale

3

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

X

X

- pentru animale sub 2 ani

2

Pct abrogat prin subpct.5 pct I al art. 14

-pentru animale peste 2 ani     .

2

capH din O.U.G. nr.41/28.06.2016

4

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

X

X

- pentru animale sub 2 ani

2

X

- pentru animale peste 2 ani

5

5'

5

Eliberarea certificatelor de atestare fiscală

Punct abrogat prin art. 1 pct. 144 din Legea nr. 174/2004pentru aprobareăOG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală

6

Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite în justiție

2

Pct. abrogat prin subpct.5 pct I al ait.14 cap.H din O.U.G. nr.41/28.06.2016

7

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

Pct. abrogat prin subpct.5 pct I al art. 14 cap.II din O.U.G. nr.41/28.06.2016

8

înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului

15

15

9

înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

Pct abrogat prin subpct.5 pct I al art. 14 cap.H din O.U.G. nr.41/28.06.2016

10

Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine

2

Pct. abrogat prin subpct.5 pct I al art. 14 cap.H din O.U.G. nr.41/28.06.2016

11

Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

Pct. abrogat prin subpct.5 pct I ai art. 14 cap.H din O.U.G. nr.41/28.06.2016

12

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

Pct. abrogat prin subpct5 pct lai art. 14 cap.H din O.U.G. nr.41/28.06.2016

CAPITOLUL 11

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit

1

Acte de identitate:

1 X

1                          x

a) preschimbarea actelor de identitate pentru cetățeni români, precum și înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români

5

5

b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței

Abrogat prin O

JGnr. 70/2009

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie

6

Pct. abrogat prin subpct7 pct. I al art.14 cap.II din O.U.G. nr.41/28.06.2016

d) eliberarea unor noi cărți, buletine, carnete de identitate și legitimații provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

Abrogat prin OUG nr. 70/2009

2

înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidență a populației

Abrogat prin OUG nr. 70/2009

3

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

3

3

4

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2

Pct. abrogat prin subpct7 pct I al art.14 cap.II din O.U.G. nr.41/28.06.2016

CAPITOLUL BOL

Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere

1

Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule;

X

X

a) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriileA, Al 331 și B+E

6

6

b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

Abrogat prin OUG nr. 70/2009

c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, Bl, B+E

Abrogat prin OUG nr. 70/2009

d) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile Q, CI ,Tr,D, Dl, C+E, D+E, Cl+E, Dl+E, Tb, Tv

28

28

e) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile Cl+E, Dl+E, C, D, Tb, Tv

Abrogat prin OUG tir. 70/2009

f) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

Abrogat prin OUG nr. 70/2009

2

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum și pentru persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoriile B, Bl .B+E

84

84

3

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

Abrogat prin OUG nr. 70/2009

4

Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori Ia examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere

Abrogat prin OUG nr. 70/2009

CAPITOLUL IV

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe

1

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:

X

X

a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv

60

60

b) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg, inclusiv, și 3.500 kg, inclusiv

Abrogat prin OUG nr. 70/2009

c) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

145

145

2

Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

9

9

3

Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor

414

414

CAPITOLUL IV1 Taxă pentru furnizare de date

1.

înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene și a municipiului București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare

5

5

CAPITOLUL V

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

L

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere

15

15

Președinte de ședință^


Hristache


Anexa 2 la HCL 230 /15.12.2016

REGULAMENT

privind taxele speciale instituite conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

 • 1. în baza art.484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificată și completată ulterior, pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice* precum și pentru promovare turistică a localității, consiliul local poate adopta taxe speciale, în conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.273/2006-privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

 • 2. Domeniile de activitate în care consiliul local poate institui taxe speciale sunt:

 • -   fiscal: pentru toate serviciile prestate contribuabililor în domeniul impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetului local;

 • -   servicii comunitare de utilități publice (alimentare cu apă și canalizare, energie termică în sistem centralizat, salubrizare, iluminat public, administrarea domeniului public și privat);

 • -  urbanism;

 • -   asistență socială;

 • -   autorizații pentru a desfășura o activitate economică și a altor autorizații similare;

 • -   cadastru, agricultură și pășunat;

 • -   evidența populației și stare civilă;

 • -  copiere și comunicare documente din arhiva Municipiului Galați;

 • 3. Taxele speciale se instituie de către consiliul local în următoarele condiții:

 • -  taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile oferite;

 • -  cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, prin hotărâre a consiliului local;

 • -  veniturile realizate din taxele speciale se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor legate de întreținerea și funcționare a serviciilor pentru care s-au instituit taxele speciale;

 • -   cuantumul taxelor speciale trebuie să acopere cel puțin cheltuielile curente de întreținere și

funcționare a serviciilor;

taxele speciale se fac venit la bugetul local;

modul de instituire, stabilire, încasare, declarare, contravențiile și sancțiunile în domeniu se stabilesc prin hotărâre a consiliuluLlocăl, o,dată cu instituirea taxelor speciale;

pentru neachitarea la scadență aLontfâyalorii serviciului prestat, se vor percepe majorări de /r


întârziere conform prevedcrilor le

Preș