Hotărârea nr. 23/2016

Aprobarea actului aditional nr. 2 si actului aditional nr. 3 la contractul de furnizare a energiei termice aprobat prin HCL nr. 268/14.07.2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 23

din 28.01.2016

privind: aprobarea Actului adițional nr. 2 și Actului adițional nr. 3 la Contractul de furnizare a energiei termice aprobat prin HCL nr. 268/14.07.2015

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii Proiectului de hotărâre: 27/26.01.2016

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2016;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 5826/18.01.2016 a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 5828/18.01.2016 al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa Societății CALORGAL SA Galați nr. 347/14.01.2016 înregistrată la Registratura Municipiului Galați sub nr. 4780/27.01.2016;

Având în vedere HCL nr. 268/14.07.2015 - privind aprobarea Convenției pentru asigurarea, în perioada iulie - septembrie 2015, a livrării de energie termică sub formă de apă fierbinte populației din Municipiul Galați, încheiată între Municipiul Galați -Electrocentrale Galați SA - Arcelor Mittal SA - Calorgal SA și aprobarea modelului de Contract de furnizare a energiei termice, a Actului adițional la Contract și a Actului adițional la Convenția de facturare individuală încheiate între Calorgal SA și consumatorii săi;

Având în vedere dispozițiile O.G. nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 8 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. ”d” și alin. (6) lit. ”a” pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (i)din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Se aprobă Actul adițional nr. 2 și Actul adițional nr. 3 la Contractul de furnizare a energiei termice aprobat prin HCL nr. 268/14.07.2015, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri.

Art, 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei Hotărâri.

Act Adițional nr, 2 f

la contractul de furnizare a energiei termice

nr._________/_________

Alt 1.

Părțile convin ca începând cu data de_______________, pentru proprietarii din

blocul _______________, scara______, cartierul_________________________, din Municipiul

Galați, care fac parte din Asociația de proprietari____________________, Calorgal S.A.

Galați să procedeze la facturarea și încasarea c/val. serviciilor pe care le furnizează. în acest mod asociația de proprietari permite furnizorului să factureze șl să încaseze c/val. serviciilor furnizate în mod individual, pentru toți proprietarii/locatarii condominiului.

Art. 2.

  • (1) Asociația de proprietari va transmite lunar consumurile de apă rece pentru apă caldă de consum, pentru fiecare spațiu cu destinație de locuință, la nivel de branșament termic.

  • (2) Cantitatea de apă rece pentru apă caldă de consum pentru fiecare spațiu cu destinație de locuință se stabilește avându-se în vedere:

r                                     1                                     1

  • a) consumul de apă înregistrat de debitmetrele volumetrice din apartament,

  • b) cantitatea redistribuită ca diferență dintre consumul înregistrat de grupul de măsură montat la limita de proprietate și suma consumurilor înregistrate de debitmetrele volumetrice, conform prevederilor legale în vigoare.

  • (3) Situația consumurilor, defalcate pe fiecare apartament în parte, semnată și ștampilată de către reprezentanții asociației de proprietari, va fi predată către Calorgal S.A. în termen de 2 (două) zile lucratoare după citirea contoarelor de la limita de proprietate.

  • (4) Asociația de proprietari este direct răspunzătoare pentru cantitățile de apă rece pentru apă caldă de consum, stabilite lunar pentru proprietarii din bloc. în cazul în care asociația de proprietari nu predă furnizorului situația consumurilor în timp util, furnizorul este îndreptățit să factureze consumurile proporțional cu numărul de persoane declarat de asociație, urmând ca în luna imediat următoare să se procedeze la regularizarea

Ari. 3.

  • (1) Potrivit art. 38, alin. 2 din Legea 325/2006 “a serviciului public de alimentare cu energie termică", proprietarii apartamentelor situate în imobile tip condominiu, care sunt deconectate de la rețeaua de alimentare cu energie termică, plătesc o cotă-parte din cheltuielile cu energia termică consumată pentru încălzirea spațiilor aflate în proprietate indiviză, proporțională cu cota indiviză, precum și c/val. energiei termice consumate prin coloanele de distribuție care le tranzitează spațiile, proporțională cu suprafața echivalentă termic.

  • (2) Plata cotelor comune de energie termică de către proprietarii deconectați de la SACET, se face în baza dispozițiilor legale, nefiind necesară perfectarea convențiilor de facturare individuală cu persoanele în cauză.

Art. 4.

Calorgal S.A. își rezervă dreptul de a acționa pentru recuperarea debitelor restante, în mod direct, pe proprietarii/ locatarii rau-platnici, inclusiv prin acționarea acestora în judecata la instanțele competente.

Art. 5.

Situația debitelor existente la data trecerii la noul mod de facturare este prevăzută îm Anexa 5 la contractul de furnizare Urmărirea și recuperarea acestora va face obiectul unui contract de cedare de creanță separat, încheiat de către părțile semnatare a prezentului act adițional.

Director General,

Director Economic,

Serviciul Juridic,

Președinte de ședință,

Act Adițional nr. 3

la contractul de furnizare a energiei termice

nr.________/_________

Art. 16, pct. (1) din „Capitolul VI, Tarife, facturare și modalități de plată” se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 16

(1) - Facturarea se face lunar, iar tipul de factură emisă este colectivă, la nivel de branșament.”

Director General,

Director Economic,

Juridic,