Hotărârea nr. 228/2016

Aprobarea planului multianual cu zone de actiune prioritara si a listei de inventariere a cladirilor, pentru cresterea calitatii arhitectural - ambientale a cladirilor, in municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 228

din 15.12.2016

privind: aprobarea Programului multianual cu zone de acțiune prioritară și a Listei de inventariere a clădirilor, pentru creșterea calității arhitectural - ambientale a clădirilor, în municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 260/28.11.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 15.12.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 116744/21.11.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 116746/21.11.2016, al Instituției Arhitect Șef și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având in vedere dispozițiile art. 1, alin. (2), art. 5, alin. (3) din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2) litera „e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Programul multianual cu zone de acțiune prioritară pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din Municipiul Galați, prevăzut în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Lista de inventariere a clădirilor, pentru creșterea calității arhitectural - ambientale a clădirilor din municipiul Galați, prevăzută în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Ocțăvîgn Kovacs

Anexa 1 la HCL 228 /15.12.2016

PROGRAM MULTIANUAL

cu privire la reabilitarea fațadelor pentru creșterea calitatii arhitectural-ambientale a clădirilor, in municipiul Galați

CUPRINS

Capitolul I - Dispoziții generale

Capitolul II - Lucrări de intervenție

Capitolul III - Etape generale in cadrul programului multianual

Capitolul IV - Finanțare

Capitolul V - Facilitați

Capitolul VI - Obligații si răspunderi

Capitolul VII — Dispoziții tranzitorii si finale

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

LI - Creșterea calitatii arhitectural ~ ambientale a clădirilor prin masuri de reabilitare structural -arhitecturala a anvelopei acestora, in scopul asigurării sanatatii, vieții, integrității fizice si siguranței populației, al conservării caracterului estetic - arhitectural al cadrului urban construit, precum si a calitatii mediului natural, in condițiile respectării si punerii in valoare a specificității patrimoniului local si național, reprezintă acțiune de interes public major si general, avand drept scop crearea si menținerea unui mediu înconjurător sănătos.

 • 1.2 - (1) Deținătorii de orice fel ai clădirilor care, prin nivelul de degradare a anvelopei (sistemul de închidere perimetrala, acoperiș, balcoane, ornamente, ețc. pun in pericol sanatatea, viata, integritatea fizica si siguranța populației si / sau afecteaza calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit si a spatiilor publice urbane, in temeiul si cu respectarea legislației in vigoare privind calitatea in construcții si a Legii nr. 153/2011, privind masuri de creștere a calitatii arhitectural -ambientale a clădirilor, cu modificările si completările ulterioare, sunt obligați ca din proprie inițiativa sa ia masuri de realizare a lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei clădirilor.

 • (2) . In.situația.in care deținătorii clădirilor nu iau masuri de realizare a lucrărilor de intervenții pentru reabilitarea arhitecturala a anvelopei clădirilor, autoritatile administrației publice locale ii notifica cu privire la obligațiile ce le revin in conformitate cu prevederile legale.

 • (3) Sunt exceptate de la aplicarea prezentului regulament; / / .

 • 1.  clădirile expertizate tehnic si încadrate, in condițiile I^ii,; in clasa 1, de, risc seismic si

pentru care proprietarii - persoane fizice si juridice; 4 ;§unt obligați sa acționeze pentru proiectarea si executarea lucrărilor de intervenție piivindrcduccreariscului seismic al clădirilor;                                                                     ■':/

 • 2.  clădirile reabilitate termic sau in curs de reabilitare la data aprobării programului.

CAPITOLUL II

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE

 • 2.1 -(1) Lucrările de intervenție privind reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei clădirilor se stabilesc prin proiectul tehnic elaborat de colective tehnice de specialitate coordonate de un arhitect cu drept de semnătură sau, in cazul clădirilor clasate / in curs de clasare ca monumente istorice, de un arhitect cu drept de semnătură inscris in Registrul specialiștilor si / sau in Registrul expertilor si verificatorilor tehnici atestati de către Ministerul Culturii, si pol consta, după caz, in:

 • a)  lucrări de reparare / refacere a zidăriilor / pereților exteriori;

 • b) lucrări de reparare / refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje si altele asemenea;

 • c) lucrări de reparare / refacere a sistemului de acoperire;

 • d) lucrări de reparare / refacere a tamplariei exterioare si a elementelor exterioare funcționale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, comise si altele asemenea;

 • e) lucrări de reparare / refacere a elementelor de plastica arhitecturala, precum brauri, ancadramente, bosaje, profiluri si alte asemenea;

 • f)  lucrări de demontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade / acoperiș, precum si remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție, daca îndeplinesc condițiile de legalitate.

(2) Odata cu lucrările prevăzute la art. 3 alin. (1) se pot executa, după caz, si lucrări de intervenție justificate din punct de vedere tehnic prin proiect, si anume:

 • a) lucrări de reparare / refacere a trotuarului de protecție al clădirii;

 • b) lucrări de eliminare a igrasiei, precum si de izolare a rosturilor;

 • c) alte lucrări de aceasta natura,

 • 2.2 - Odata cu stabilirea lucrărilor de intervenție, deținătorii de clădiri pot decide si proiectarea, respectiv executarea lucrărilor de reabilitare termica a anvelopei clădirii, in condițiile legislației in vigoare privind creșterea performantei energetice a clădirilor.

CAPITOLUL III

ETAPE GENERALE IN CADRUL PROGRAMULUI MULTIANUAL

 • 3.1 - Identificarea si inventarierea clădirilor in vederea întocmirii listei clădirilor, care prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrala pun in pericol sanatatea, viata, integritatea fizica si siguranța populației si / sau afecteaza calitatea mediului înconjurător, a cadrului construit si spatiilor publice urbane. Identificarea si iventarierea clădirilor s-a realizat in baza planșei 9 - 5,a '"Situație existenta - Altimetrie - Starea clădirilor” din Plan Urbanistic Zonal - Zone Construite protejate aprobat prin H.C.L. nr. 63/26.02.2015.

 • 3.2 ~ Stabilirea zonelor de acțiune prioritara in funcție de regulamentele (ghidările) aprobate pe

zone precum si stabilirea termenelor specifice pentru îndeplinirea masurilor de creștere a calitatii arhitectural - ambientale a clădirilor.

Zone de acțiune prioritare:

 • - etapa I: zona construita protejata - perioada de desfasurare/cuprinsaintre 01.0J.2017 -

31.12.2017;                                                      d ;          \

 • - etapa II: zona cartiere blocuri ~~ perioada de desfășurare (cuprinsa intre 01.01.2018 -

31.12.2019;

 • - etapa III: tesut tradițional Tiglina I si Tiglina II - perioada de desfășurare cuprinsa intre 01.01.2019-31.12.2019,

 • 3.3 - Notificarea de către Primar a deținătorilor clădirilor inventariate in baza art. 8 litera c) din Legea nr. 153/2011, privind masuri de creștere a calitatii arhitectural - ambientale a clădirilor, cu modificările si completările ulterioare. Pentru zonele de protecție a monumentelor istorice ori pentru zonele construite protejate aprobate se va notifica si Direcția Județeană pentru Cultura Galați.

Termen: maxim 60 zile calendaristice de la demararea procedurilor Programului Multianual in Consiliul Local Galați

 • 3.4 - Primirea deciziilor deținătorilor notificați, persoana juridica / asociație de proprietari luata prin hotarare emisa in condițiile Legii ori, după caz, acordul scris al deținătorului persoana fizica privind realizarea masurilor notificate si asigurarea sumelor necesare proiectării si executării lucrărilor de intervenție, insotita / insotit de nota tehnica de constatare elaborata in condițiile Legii nr. 153/2011, privind masuri de creștere a calitatii arhitectural - ambientale a clădirilor, cu modificările si completările ulterioare. In cazul in care prin nota tehnica de constatare se stabilește necesitatea efectuării unei expertize tehnice pentru structura de rezistenta si / sau pentru terenul de fundare ori a unor lucrări de consolidare / reparații la structura de rezistenta a clădirii, care condiționează executarea lucrărilor de intervenție, proprietarii - persoane fizice si juridice ~ sunt obligați sa acționeze pentru proiectarea si executarea lucrărilor de intervenție privind reducerea riscului seismic al clădirilor.

Termen: maxim 60 zile calendaristice de la primirea notificării

 • 3.5 ~ Monitorizarea si controlul privind ncindcplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligațiilor ce revin deținătorilor notificați ~ Pe toata durata executării masurilor notificate se va monitoriza si controla modul de realizare a lucrărilor de intervenție de către deținătorii notificați. Monitorizarea se va realiza de către structura de specialitate din cadrul Instituției Arhitect Sef iar controlul se va realiza de către Politia Locala Galați in conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2011.

Termen: maxim 90 zile calendaristice de la primirea notificării

3.6 - Proiectarea lucrărilor de intervenție

 • (1) Lucrarile de intervenție se supun procedurii de autorizare prevăzute de Legea nr, 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările si completările ulterioare.

 • (2) In situația in care, in condițiile legii, lucrările de intervenție pot fi executate fara autorizație de construire, acestea se realizează numai cu Avizul tehnic prealabil al arhitectului - sef al municipiului Galați, emis in baza proiectului tehnic si detaliilor dc execuție.

 • (3) Documentatia tehnica pentru obținerea autorizației de construire, respectiv proiectul tehnic pentru obținerea avizului tehnic prealabil al arhitectului - sef vor fi elaborate si verificate cu respectarea proiectului existent la cartea tehnica a construcției si a reglementarilor legale in vigoare, respectiv a următoarelor regulamente de intervenție (ghiduri):

 • - pentru etapa L Ghid privind intervențiile in zonele protejate construite care face parte

integranta din Plan urbanistic zonal ~ Zone Construite protejate aprobat prin H.C.L. nr. 63/26.02.2015;                                        / / ‘        \ \

 • - pentru etapa II: Ghid de bune practici care face parte integranta din Plan Urbanistic zonal

“Restructurare urbana cartiere M 18, 19, 20, 21f 4 aprobat prin H.C.L. nr. 370/30.09.2015;                                        V;            .

 • - pentru etapa III: Ghid de bune practici care face parte inîegranta din Plan urbanistic zonal “Restructurare urbana Tiglina II” - aflat in procedura de aprobare.

3.7 ~ Executarea lucrărilor de intervenție

Se va realiza numai după obținerea autorizației de construire / avizul tehnic prealabil pentru executarea lucrărilor de intervenții specificate in documentația tehnica, cu societari de construcții autorizate conform legislației in vigoare.

Lucrările se vor executa unitar pentru întreg imobilul in intervalul de timp stabilit, indiferent de forma de proprietate asupra acestuia, in baza documentației tehnice de execuție sau a proiectului tehnic si detaliilor de execuție elaborate in condițiile legii.

Executarea lucrărilor de intervenție se vor realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, iar în cazul clădirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice și/sau amplasate în zonele de protecție a monumentelor istorice ori în zone construite protejate, inclusiv cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum și a reglementărilor tehnice din domeniul construcțiilor.

Termenul general pentru executarea lucrărilor de intervenție este de 12 luni de la data primirii de către deținător a notificării.

La solicitarea scrisa a deținătorului notificat, depusă la Primăria municipiului Galați în termen, ținând seama de motivele invocate de acesta, precum și de concluziile notei tehnice de constatare și documentele tehnice prevăzute de Legea nr. 153/2011, privind natura, complexitatea și amploarea lucrărilor de intervenție necesare, se poate aproba, prin acordul Primarului, majorarea corespunzătoare a termenului general, dar nu mai mult de 6 luni, respectiv de 12 luni în cazul clădirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice, putând stabili și termene intermediare de control al executării lucrărilor de intervenție,

 • 3.8 - Recepția la terminarea lucrărilor de intervenție se organizează cu respectarea prevederilor legale in vigoare, respectiv a Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările si completările ulterioare. Odata cu recepția la terminarea lucrărilor se va completa cartea tehnica a construcției cu documentele aferente lucrărilor de intervenție executate.

Termen: In cel mult 15 zile de la expirarea termenului prevăzut pentru executarea lucrărilor de intervenție.

3.8 - Recepția finala

Termen: După expirarea perioadei de garanție de buna execuție de 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

CAPITOLUL IV FINANȚARE

Art.4.1 - Conform prevederilor art. 12 din Legea nr. 153/2011, privind masuri de creștere a calitatii arhitectural - ambientale a clădirilor, cu modificările si completările ulterioare, finanțarea proiectării și executării lucrărilor de intervenție prevăzute la art. 6 se asigură/pe cheltuiala proprie, de către deținătorii clădirilor.                                                        / , / ;

I i K ■■ L !

Art.4.2 - Lucrările de intervenție necesare care nu au fost executateksau' au fost îii(:e^utefSi nu au fost finalizate, în termenele notificate, precum și în situația în care deținătpriLnotîfîcățffefuiă executarea lucrărilor de intervenție în condițiile și la termenele notificate, primarul poate solicita consiliului local aprobarea executării de către autoritatea administrației publice locale a lucrărilor de intervenție, în numele și pe cheltuiala deținătorilor notificați, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul local, cu condiția constituirii dreptului de creanță și a recuperării cheltuielilor de la deținătorii notificați, în condițiile legii, până la data recepției finale a lucrărilor de intervenție executate. Solicitările se vor stabili numai la imobilele construite la front sau vizibile din domeniul public in funcție de etapele de acțiune pe zone prioritare de intervenție.

Art.4.3 - Autoritățile administrației publice locale pot asigura prin bugetul local, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație armatoarele:

 • a) preluarea integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenție corespunzătoare cotei proprietarului/proprietarilor de locuințe aflat/aflați în imposibilitate de a asigura sumele ce îi/le revin, la cererea acestuia/acestora, ca măsură de protecție socială, daca proprietarul/proprietarii face/fac dovada că realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câștigul salariat mediu net lunar pe economie;

 • b) preluarea integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenție în situația prevăzută la art. 9 alin. (3), din legea nr. 153 din 2011;

 • c) cofinanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenție la clădirile monument istoric, la clădirile amplasate în ansambluri și situri clasate ca monument istoric, în zonele de protecție a monumentelor istorice, la clădiri protejate datorită valorii lor culturale prin planuri urbanistice generale, la clădirile din zonele construite protejate sau din centrele istorice ale localităților, precum și din stațiunile/localitățile/zonele turistice, balneare, climatice și/sau balneoclimatice, definite în condițiile lege.

Art.4.4 - Condițiile de selecție și de preluare a cheltuielilor pentru aplicarea prevederilor art.4.3, precum și măsurile necesare în vederea recuperării de la deținătorii notificați a cheltuielilor efectuate de la bugetul local se stabilesc și se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

CAPITOLUL V

PArtJI rqp A qp-r

J A%>xJL/X,JL . A..JIA

5.1 - Facilitatele prevăzute de Legea nr. 153/2011 sunt:

 • a) Certificatul de urbanism si autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de intervenție se eliberează in regim de urgenta, in cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării, cu scutire de taxa.

 • b) Acordul primarului pentru majorarea termenului de execuție, se emite cu titlu gratuit, în cel mult 10 zile de la data înregistrării solicitării depuse la primărie de către deținătorul notificat.

 • c) Avizul tehnic prealabil se emite cu titlu gratuit, în cel mult 15 zile de la înregistrarea documentației tehnice depuse la primărie de către deținătorul notificat.

 • d) Pentru lucrările de intervenție prevăzute în Legea nr. 153/2011, prin derogare de la prevederile legale în vigoare, deținătorii notificați beneficiază de următoarele facilități: scutirea de la virarea cotei de 0,7% și a cotei de 0,1%, după caz, către Inspectoratul de Stat în Construcții, precum și a cotei de 0,5% către Casa Socială a Constructorului, din cheltuielile cu lucrările de intervenție.

 • 5.2 - Facilitările prevăzute de art. 456, alin. 2 litera n) din Legea nr. 227/08.09.2016 privind Codul fiscal sunt aprobate prin hotarare in Consiliul Local Galați.


6.1 - Conform Legii nr. 153/2011 Consiliul Local al municipiului Galați, aproba la propunerea Primarului:                                                        c:!    ...... * i

 • b. Listele de inventariere ale clădirilor;               ;

o. Stabilirea zonelor de acțiune prioritara si regulamentelor de intervenție (ghiduri);

d, Preluarea responsabilității executării daca lucrările de intervenție nu au fost executate sau au fost începute dar nu au fost finalizate, in termenele notificate, in situația in care deținătorii notificați refuza executarea lucrărilor de intervenție in condițiile si la termenele notificate;

6.2 - Conform Legii nr. 153/2011 Primarul municipiului Galați, are următoarele obligații:


 • a.  de a realiza, identificarea si inventarierea clădirilor;

 • b.  de a realiza, prin intermediul Instituției Arhitect Sef, stabilirea zonelor de acțiune prioritara si elaborarea regulamentelor de intervenție (ghiduri) aferente acestora;

 • c.  de a notifica, prin intermediul Instituției Arhitect Sef, deținătorii clădirilor inventariate; în cazul clădirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice, odată cu notificarea proprietarilor, se va notifica și Direcția Județeană pentru Cultura Galați;

 • d.  de a monitoriza și de a controla, prin intermediul Instituției Arhitect Sef si Politiei Locale Galați, modul de realizare a lucrărilor de intervenție de către deținătorii notificați, pe toată durata executării măsurilor notificate;

 • e.  de a aviza / autoriza, prin intermediul Instituției arhitect Sef, executarea lucrărilor de intervenție, în condițiile legii;

fi de a participa, prin intermediul Instituției Arhitect Sef, la recepția la terminarea lucrărilor;

 • g.  în situația prevăzută la ari. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 153/2011, de a contracta, potrivit prevederilor legale în vigoare, proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție, de a efectua recepția la terminarea lucrărilor, de a transmite deținătorilor documentele care completează cartea tehnică a construcției și de a asigura recuperarea cheltuielilor de la deținătorii notificați, până la data recepției finale a lucrărilor de intervenție;

 • h.  în situațiile prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 153/2011, de a asigura controlul utilizării eficiente a fondurilor alocate și de a răspunde în condițiile legii pentru necesitatea și oportunitatea sumelor, precum și pentru realitatea, exactitatea și legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.

  6.2 - Conform legislației in vigoare deținătorii de construcții au următoarele obligații;


 • a.  de a-si da acordul ori, după caz. sa hotarasca, in condițiile legii, realizarea masurilor notificate cu respectarea prevederile legislației in vigoare;

 • b.  de a-si asigura sursa de finanțare necesara pentru realizarea masurilor notificate in condițiile legii;

 • c.  de a obține aviz tehnic prealabil / autorizație de construire pentru executarea lucrărilor de intervenție;

 • d.  de a contracta executarea lucrărilor de intervenție si de realizarea acestora in conformitate cu reglementările legale in vigoare;

 • e.  de a organiza recepția la terminarea lucrărilor de intervenție, precum si recepția finala la sfârșitul perioadei de garanție de 5 ani si de a completa cartea tehnica a construcției cu documentele aferente lucrărilor de intervenție executate.

CAPITOLUL VII DISPOZIȚII TRANZITORII SI FINALE

 • 7.1 - Anual, prin hotarari privind aprobarea lugetului local, vor fi prevăzute fonduri cu destinația executării lucrărilor de intervenție.

 • 7.2 - Anual, Primarul municipiului Galați, prin Instituția Arhitect Sef, va stabili zone de acțiune prioritare si / sau liste de inventariere a clădirilor, pe care le va înainta spre aprobare Consiliului Local Galați.Anexa 2 la HCL 228/15.12.2016

Strada

Alexandru cel Bun

32

Pascaru

Nelu si Corina

Strada

Alexandru cel Bun

34

Mihnea

Vasile si Maria

Strada

Alexandru cel Bun

34

Stan

Victorita

Strada

Alexandru cel Bun

34

Mihnea

Dancuta Maria

Strada

Alexandru cel Bun

36

Simion

Gabriel

Strada

Alexandru ce! Bun

38

SC Gamacris

Strada

Alexandru cel Bun

40

Stefanescu

Valentin si Crina Viorica

Strada

Alexandru cel Bun

40

loan

Ene

Strada

Alexandru cel Bun

42

Butura

Ținea si Dumitru

Strada

Alexandru ce! Bun

42

Simion

Elena

Strada

Alexandru cel Bun

44

Caslan

Anton

Strada

Alexandru ce! Bun

46

Gavrilescu

Nina

Strada

Alexandru cel Bun

46 A

Balmus

Niculina

Strada

Alexandru cel Bun

48

Melinte

Mihai Marius

Strada

Alexandru cel Bun

25

Mardare

Tudorita

Strada

Alexandru cel Bun

25

lordache

Mihai si Simona

Strada

Alexandru cel Bun

25

lordache

Marioara, Vasile, Gheorghe

Strada

Alexandru cel Bun

25

Ciobotaru

Georgeta

Strada

Alexandru cel Bun

27

Stoica

Teodora

Strada

Alexandru cel Bun

27

Basarab

lulia, Romeo, Ileana

Strada

Alexandru cel Bun

29

Bujoreanu

Veronica Firica

Strada

Alexandru ce) Bun

29

Bujorianu

Mitica

Strada

Alexandru cel Bun

64

Bararu

Emil si Mia

Strada

Alexandru cel Bun

50

Almasanu

Constantin si Maria

Strada

Alexandru cel Bun

52

Ciobanu

Silviu Dan

Strada

Alexandru cel Bun

52 A

Baluta

Codina

Strada

Alexandru cel Bun

54

Bodea

Eugenia

Strada

Alexandru cel Bun

56

Moraru

Luminița si Vlad Andrei

Strada

Alexandru cel Bun

58

Bonciu

loan si Chirita

Strada

Alexandru cel Bun

62

Dinu

Valentin si Tanta

Strada

Alexandru loan Cuza

22

Botezatu Vasile si Lizica

Strada

Alexandru loan Cuza

20

Fulger Liliana-Vaslllca si Cornel

Strada

Alexandru loan Cuza

49

Cringan Mariana-Camelia

Strada

Alexandru loan Cuza

49

Cringan

Adrian Viorel si Mariana-Camelia

Strada

Alexandru loan Cuza

49

Rusu

Sandală

Strada

Alexandru loan Cuza

49 ap. 7

Paraschiv Frusina

Strada

Alexandru loan Cuza

49 ap. 4

Carp Mioara, Carp Ion

Strada

Alexandru [oan Cuza

49

Carp

Mioara si Ion

Strada

Alexandru loan Cuza

49

Paraschiv

Frusina

Strada

Alexandru loan Cuza

18 ap. 1

Polemis Cătălin

Strada

Alexandru loan Cuza

18

Mihai Ionel

Strada

Alexandru loan Cuza

18

Fulger Liliana-Vasiltca si Cornel

Strada

Alexandru loan Cuza

17

Paraschiv

Tiranica

Strada

Alexandru loan Cuza

17

Paraschiv

Cristina Anca

Strada

Alexandru loan Cuza

17

Bezman

loan si Magdalena

Strada

Alexandru loan Cuza

17

Irimia

Gîna si Viorel

Strada

Alexandru loan Cuza

47

Sc Clarimo SRL

Strada

Alexandru loan Cuza

47

SCAImatcon SRL

Strada

Alexandru loan Cuza

75

Butunoiu

Ionel Nicusor si Olaru Maricica

Strada

Alexandru loan Cuza

75

Toma

Ion si Elena

Strada

Alexandru loan Cuza

75

Librăria

Lucian Blaga

Strada

Alexandru loan Cuza

73

Radu

Virginsca

Strada

Alexandru loan Cuza

73

Radu

ionel si lordana

Strada

Alexandru loan Cuza

73

Condurache

Gheorghe sî Verginia

Strada

Alexandru loan Cuza

71

Antohi

Cătălin si Mihaela

Strada

Alexandru loan Cuza

69

CIA Munteanu

Gabi Camelia

Strada

Alexandru loan Cuza

69

Oancea

Elena si Victor George

Strada

Alexandru loan Cuza

69 B

Atanasiu Sterica+Aurelia.Popa Florin si Georgeta

Strada

Alexandru loan Cuza

67

Tonea

Marian                ~

Strada

Alexandru loan Cuza

67

Enescu

Adriana Constantin si Ctin

Strada

Alexandru loan Cuza

65

Bolea

Paraschiva,/

Strada

Alexandru loan Cuza

65

Stoica

Paul    /     /' /

Strada

Alexandru loan Cuza

65

Tocariu Virgil

/ . / / f   /' /

Strada

Alexandru loan Cuza

65

Tocariu

Radu j          '

Strada

Alexandru loan Cuza

63

Arama

Vita/Petr|ca/Arja-Mâria

Strada

Alexandru loan Cuza

61

lonescu

Aneta Jan r;t /

Strada

Alexandru loan Cuza

61

Mifrofan

Gheorgheăi Gherghina

Strada

Alexandru loan Cuza

59

Petcu Silviu-Stefan si Simona-Lelîoara             ;

Strada

Alexandru loan Cuza

59

Petcu

Silviu Simona ' ■.

Strada

Alexandru loan Cuza

57

Motolea

Dan                    '• ,■

Strada

Alexandru loan Cuza

57

Agrocov SRL

Strada

Alexandru loan Cuza

53

Convențional

Cargo Services SRL

Strada

Alexandru loan Cuza

51

Podoleanu

Marin si Georgeta

Strada

Alexandru loan Cuza

51

Buhus

Ana

Strada

Alexandru loan Cuza

51

Sava

Marian si Laura

Strada

Alexandru loan Cuza

51 ap.5

Barbieru

Elvira

Strada

Alexandru loan Cuza

51

Florea

Zornia

Strada

Alexandru loan Cuza

78

Beteringhe

Romeo

Strada

Alexandru loan Cuza

78

Banaga

Andrei Georgeta

Strada

Alexandru loan Cuza

74

Eftimie

Roxana Janeta

Strada

Alexandru loan Cuza

74

Mihalcea

Marin si Ersiliea

Strada

Alexandru loan Cuza

72

Ancuta

Valentin Mihaela

Strada

Alexandru loan Cuza

70

Dragomir

Cristache si Jenica

Strada

Alexandru loan Cuza

70

Ardeleanu

Laura

Strada

Alexandru loan Cuza

41 "

SC Calibra

Estate SRL

Strada

Alexandru loan Cuza

40

Bacanu Lucretia

Strada

Alexandru loan Cuza

38 ap. 1

Tanvuia Teodor-lonel, Tanvuia Miroana

Strada

Alexandru loan Cuza

38

Scarlat Toader si Stana

Strada

Alexandru loan Cuza

38

Bragarus Maria

Strada

Alexandru loan Cuza

39

Tatu Simona sl Alin Laurentiu

Strada

Alexandru loan Cuza

39

Boiciuc Ctin

Strada

Alexandru loan Cuza

45

Boiciuc

Constantin

Strada

Alexandru loan Cuza

45

Tatu

Simona si Alin Laurentiu

Strada

Alexandru loan Cuza

45

Totolici Antonica si Florin

Strada

Alexandru loan Cuza

45

Ciuchina Vasile si Maria

Strada

Alexandru loan Cuza

68

Ciuchina Vasile si Maria

Strada

Alexandru loan Cuza

68

Raducu

Maria

Strada

Alexandru loan Cuza

68 ap.3

Munteanu

Dtru si Chinta Radu

Strada

Alexandru loan Cuza

66

Ghelase

Maria si Radu Cătălin

Strada

Alexandru loan Cuza

64

Neculai

Mihaela si Iulian

Strada

Alexandru loan Cuza

62

Caimacan

Clprian Dan

Strada

Alexandru loan Cuza

62

Scalari

Cornelia

Strada

Alexandru loan Cuza

54

Banaga

Gabriela Viorica

Strada

Alexandru loan Cuza

60

Paslaru

Florin Alexandru

Strada

Alexandru loan Cuza

34

Pelin Lucian si Radulescu Mihaela Clotilda

Strada

Alexandru loan Cuza

35

Panaitescu

Pândele sl Ștefana

Strada

Alexandru loan Cuza

56

Banaga Gabriela-Viorica

Strada

Alexandru loan Cuza

58

Ta nașa E lisa beta

Strada

Alexandru loan Cuza

58

Antoniu Ion

Strada

Alexandru loan Cuza

52

Data Consult Srl

Strada

Alexandru loan Cuza

32

Zorder Big SA

Strada

Alexandru loan Cuza

32

Butnaru Magda si Goldstein Gabriela

Strada

Alexandru loan Cuza

26

Gavrila Margareta

Strada

Alexandru loan Cuza

26

Fetecau Adrian Sorin

Strada

Alexandru loan Cuza

29 ap. 3

Jijie Liliana si Bogdan

Strada

Alexandru loan Cuza

29

Anton eseu Giulia-cristy

Strada

Alexandru loan Cuza

29

Jijie Anca-Marilena

Strada

Alexandru loan Cuza

28

Buruiana Smarandica

Strada

Alexandru loan Cuza

27 ap. 4

Florea Aurelia

Strada

Alexandru loan Cuza

25 ap. 4

Tinar Gela

Strada

Alexandru loan Cuza

25 1B

Giurgea luliana

Strada

Alexandru loan Cuza

25 1A

Niculescu Georgel si Luminița

Strada

Alexandru loan Cuza

25

Tiran Didina si Aurel

Strada

Alexandru loan Cuza

46

Badescu Carmen-Mariana si Florentin

Strada

Alexandru loan Cuza

44

Badescu Carmen-Mariana si Florentin

Strada

Alexandru loan Cuza

19

Romlotus Computere Srl

Strada

Alexandru loan Cuza

58 ap. 1

Preda Olguta-Catalina

Strada

Alexandru loan Cuza

56 A

Axente Cta

Strada

Alexandru loan Cuza

58 A

Feraru Ctin Anica

Strada

Alexandru loan Cuza

48

Badescu Carmen-Mariana si Florentin

Strada

Alexandru loan Cuza

42

Otoman Ctin si Natalia

Strada

Alexandru loan Cuza

42

Security WBC

Strada

Alexandru loan Cuza

15

Chirpac Neagu

Strada

Alexandru loan Cuza

14

Bosneaga lonita si Ținea

Strada

Alexandru loan Cuza

12 A

Solomon Maria

Strada

Alexandru loan Cuza

12 ap. 6

Solomon Maria

Strada

Alexandru loan Cuza

12 ap. 5

Manganu Maria

Strada

Alexandru loan Cuza

12

lonescu Elena, Leahu Paraschiva si Mogos Maria Dtra

Strada

Alexandru loan Cuza

12

Nahut Raluca Madalina

Strada

Alexandru loan Cuza

12

Antoniu Vlrgiliu

Strada

Alexandru loan Cuza

12 A

Velic Anica

Strada

Alexandru loan Cuza

12

Mihailescu Maria

Strada

Alexandru loan Cuza

10

Felea Gheorghe

Strada

Alexandru loan Cuza

8

Docan Maranda

Strada

Alexandru loan Cuza

8

Urzica Gabriela-Monica

Strada

Alexandru loan Cuza

6

Crăciun Doina si Valentin

Strada

Alexandru loan Cuza

6

Voltera Victoria si Vareverachis Chiriachita-Paula

Strada

Alexandru loan Cuza

4

Nechita Aurel si Eugenia

Strada

Alexandru loan Cuza

2

Amarii Bogdan si Fevronia Rodica

Strada

Alexandru loan Cuza

2

Banuta Ctin si Daniela Lidia

Strada

Alexandru loan Cuza

2

Nechita Aurel

Strada

Alexandru loan Cuza

2

Grasu Vicentiu si Rodica

Strada

Alexandru loan Cuza

2

Asimite Violeta

Strada

Alexandru loan Cuza

2

Asimiti Leonard si luliana

Strada

Alexandru loan Cuza

1

Vinificatie si Băuturi SA

Strada

Alexandru Moruzzi

Admet SA

/ -■■■■■ ■■

Strada

Alexandru Moruzzi

Lantmen Srl

/ (. ■

Strada

Alexandru Moruzzi

1

Alewijnse Marine SA

/

Strada

Alexandru Moruzzi

5

Luchian Vladimir

i r'::;!

Strada

Alexandru Moruzzi

6

Napu George

UU ■

Strada

Alexandru Moruzzi

4

Avram Bogdan-Lucian si Elena

Strada

Alexandru Moruzzi

2

Vlase Nicoleta

Strada

Alexandru Moruzzi

2

Aquarius Seafood Srl

Strada

Arhipelag

3

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Arhipelag

6

Niculescu Veronica

Strada

Arhipelag

. 3 F

Radu Nicolae

Strada

Ariesului

Brasoveanu Petru si Maria

Strada

Ariesului

9

Tepelus Ion si Chatkaoui Florentina-Mîrela

Strada

Ariesului

Marcu Stelian si Elena

Strada

Ariesului

1 ap. 2

Oprea losefina

Strada

Ariesului

1

Duda Victoria

Strada

Ariesului

3

Fakhouri Virginia-Elena

Strada

Ariesului

5

Parincu Zamfira

Strada

Ariesului

7

Bostan Alexandra, Mihai si Groh Angela

Strada

Ariesului

11

Romasc Tudora

Strada

Ariesului

2

Radu Dtru

Strada

Ariesului

2

Cocindau Ghiorghe si Elena

Strada

Ariesului

4

Dima Vasile sj Maria

Strada

Ariesului

4

Savastru Mihaita si Maria

Strada

Ariesului

10

Felea Decebal

Strada

Ariesului

10

Vnucovschi Victor si Maria

Strada

Ariesului

11 A

Carp Liviu

Strada

Ariesului

12

TumerPaul

Strada

Ariesului

12

Dragomir Carmen-Marina

Strada

Ariesului

12

Cavalas Sri

Strada

Ariesului

13

Papadopo! luliana Florentina

Strada

Ariesului

13

RomascTudora

Strada

Ariesului

17 A

Maslea Virgil

Strada

Ariesului

17

Serban Steluta si Emil

Strada

Ariesului

15

lonescu Sofia

Strada

Ariesului

19

Burada Ileana

Strada

Ariesului

19

Amza Gabriela si Ene

Strada

Basarabiei

53

Vargoiici Gh.Oliviu si Eugen

Strada

Basarabiei

53

Bujor Ion

Strada

Basarabiei

51

Stancu Liliana-Mihaela si Aurel

Strada

Basarabiei

12

Popa Doina Elena

Strada

Basarabiei

11

Dîpat Sri

Strada

Basarabiei

11

Bancila Mariana

Strada

Basarabiei

11

Tecaru Maria

Strada

Basarabiei

11 ap, 3

Tecaru Maria

Strada

Basarabiei

13

Vlascenco Germina iulia

Strada

Basarabiei

13

Dajbog Daria, Nicoleta si Vlorel

Strada

Basarabiei

17

Racricom Sri

Strada

Basarabiei

17

Germa ImpexSri

Strada

Basarabiei

17

lonescu Elena

Strada

Basarabiei

17

Hodorogea Valerica si Buzila Emilia Georgeta

Strada

Basarabiei

17

Ciobotaru loanuchie si Viorica

Strada

Basarabiei

17

Gogoncea Lilion-Dan si Gabriela-lrina

Strada

Basarabiei

19

Gogoncea Lilion-Dan si Gabriela-lrina

Strada

Basarabiei

19

Mărgărit Gh. Si Paraschiva

Strada

Basarabiei

19

Ștefan Viorel si Mihaela

Strada

Basarabiei

20

Delta Rom SA

Strada

Basarabiei

20

Tudorancea Aurel si Anisoara

Strada

Basarabiei

21

lordache Tiberiu si Mariana

Strada

Basarabiei

21

Plescan lone!

Strada

Basarabiei

21

Cucoli C riști n el-Marian

Strada

Basarabiei

21

Berechet Profir si Lilica

Strada

Basarabiei

22

Bouros Aurora si Armiean Andrei

Strada

Basarabiei

26

Florea Doina si Tase

Strada

Basarabiei

27

OTP Bank Romania SA

Strada

Basarabiei

27

Aliman Stelian

Strada

Basarabiei

27

Dorobat Mirela Viorica

Strada

Basarabiei

28

I.B.S. Errand SA

Strada

Basarabiei

28

Tihnea loan si Victoria

Strada

Basarabiei

30

Altstil Construct Sri

Strada

Basarabiei

30

Vultur Angelica, Marian si Alexandru

Strada

Basarabiei

31

Sandu Ion

Strada

Basarabiei

32

Comsamo Sil

Strada

Basarabiei

33

Spirescu Lucian si Florin-Doru

Strada

Basarabiei

34

Istrate Gicu si Graziela

Strada

Basarabiei

35

Lazar Anton si Vasilica

Strada

Basarabiei

37

lonescu Alin-Neculai

Strada

Basarabiei

38

Sorcaru Spirfdon

Strada

Basarabiei

39

Prințesa Margareta Sri

Strada

Basarabiei

39

Cucu Florin

Strada

Basarabiei

39

Furtuna loan si Nastase Valeria

Strada

Basarabiei

39

Gorga Valentin si Margareta

Strada

Basarabiei

39

Alexa Ștefan, Ifrim Florentina

Strada

Basarabiei

39

Edward Demiraîakia

Strada

Basarabiei

41

Pascanu Adriana si Gicu

Strada

Basarabiei

42

Savulescu Edward

Strada

Basarabiei

43

Portasi Hristian

Strada

Basarabiei

44

Dorin Iulia si Puscasu Ioana

Strada

Basarabiei

21 A

Odagiu Gabriel si Jenica

Strada

Basarabiei

9

Modem Ambient Sri

Strada

Basarabiei

9

Unisem SA

Strada

Basarabiei

9

Utcon SA

Strada

Basarabiei

8

Pelin Gabriel-loan si Ana-Larisa

Strada

Basarabiei

7 A

Cozma Gabriel si Sandica

Strada

Basarabiei

6

Soc, Pt. servicii informatice SSI CTCE

Strada

Basarabiei

6

Manoliu Mihai Sri

Strada

Basarabiei

2

Trifan Gh

Strada

Basarabiei

2

Munteanu Gabi Camelia

Strada

Basarabiei

2

Croitoru Miorel

Strada

Basarabiei

2

Buciumeanu Paraschiva, Crouyff Adrian, Marian-Doru si Berneanu lulta-Lidia

Strada

Basarabiei

2

Grigore lorgu si Niculina

/ ■ " '

Strada

Basarabiei

1

Port Bazinul Nou SA                     /

a/    -'W

Strada

Basarabiei

1

Metaltrade International Sri                  i

Strada

Basarabiei

1

Atlantic Sri                                      i

Al/         i

Strada

Basarabiei

1 bl.SAP

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI         V.

'cA /          .     A,

Strada

Basarabiei

3

Lepadatu Paula si Daniel                 v

A'"-'.                  ■■      / '

Strada

Basarabiei

18

David Traian si Gabriela

Strada

Basarabiei

18

Haig Alejandro Seferian Calvo si Gregoria Seferiari Calvo

Strada

Basarabiei

6 A

Proconsult Sri

Strada

Basarabiei

47 BL, A10A

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Basarabiei

45

Otrocol Dorin si Grefa

Strada

Basarabiei

55 A16/49

Setir Sri

Strada

Basarabiei

55 A16/29

Selir Sri

Strada

Basarabiei

55 A16/P

IMO-II Property Invesments SA

Strada

Basarabiei

55 A16/P

Diamses Srf

Strada

Basarabiei

55 A16/P

Senator Sri

Strada

Basarabiei

55 A16/P

Selir Sri

Strada

Basarabiei

55 si 57    A16

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Basarabiei

55 A16

Galmopan SA

Strada

Basarabiei

55

Elite Sri

Strada

Basarabiei

56

Eftimie Marfa

Strada

Basarabiei

56 A

Iordan Camelia si Marian

Strada

Brăilei

6

Flavipet Srl

Strada

Brăilei

6

Tuchel Cta si Mrti

Strada

Brăilei

6 ap. 2

Grigore Victor

Strada

Brăilei

8

Radu Octavian si Adriana

Strada

Brăilei

8

Pecingina Catinca

Strada

Brăilei

14

Pavel Ioana

Strada

Brăilei

14

Lutu loan si Elena

Strada

Brăilei

12

Litvinencu Alecu si Elena

Strada

Brăilei

10

Dirjan Nîcusor si Eugenia

Strada

Brăilei

18

Ziate Gabriel Cătălin

Strada

Brăilei

18

Gafituc Laurentiu

Strada

Brăilei

4 bl. H

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Brăilei

134 A

Consumcoop-societate cooperativa

Strada

Brăilei

136 A

Soare Cosmin-George si Elena

Strada

Bravilor

1

Siiistru Nona

Aleea

Bravilor

2

Negrea llie si Elena

Aleea

Bravilor

3

Rusu Vasile

Aleea

Bravilor

4

Nicolai Gheorghita

Strada

Bravu Mihai

28

Chefam Srl

Strada

Bravu Mihai

28

Petrol Pius Sri

Strada

Bravu Mihai

46

Sorocaleti Victoria

Strada

Bravu Mihai

46

Tiu Ionel

Strada

Bravu Mihai

46

Tudorascu Adrian si Elena

Strada

Bravu Mihai

23

Criomec SA

Strada

Bravu Mihai

25

Mărgărit Nicolae si Cta

Strada

Bravu Mihai

27

Bercann Ctin si Dtra

Strada

Bravu Mihai

27

Ivan Elena si Stancu Mioara-Gabriela

Strada

Bravu Mihai

27

Dan Gabi si Lenuta-Mihaela

Strada

Bravu Mihai

27

Urbanschi Silvi-Daniela si Eduard

Strada

Bravu Mihai

27

Arghir Maria

Strada

Bravu Mihai

27

Zervo Nicolina

Strada

Bravu Mihai

35

Arhip Mihai

Strada

Bravu Mihai

35

Vlad Laura

Strada

Bravu Mihai

35

Stoica Naum si Elena

Strada

Bravu Mihai

35

Galea Aurora

Strada

Bravu Mihai

35

Parvu Neculai si Mariana

Strada

Bravu Mihai

35

Lazar Mihai

Strada

Bravu Mihai

35

Culache Costinelia

Strada

Bravu Mihai

37

Epure Carmen-Alina

Strada

Bravu Mihai

39

Surdeanu Maria

Strada

Bravu Mihai

39

Popa Gh

Strada

Bravu Mihai

41

Ion Gheorghita si Georgeta

Strada

Bravu Mihai

43

Comsa Adrian Mareei

Strada

Bravu Mihai

43

Radu Florin si Daniela

Strada

Bravu Mihai

38 ap. 8

Bratescu Tudorita

Strada

Bravu Mihai

38

Floricica Virgiliu

Strada

Bravu Mihai

38 ap. 2

Soituz Robert

Strada

Bravu Mihai

38

Maman Victoria

Strada

Bravu Mihai

38

Hirtopeanu Aurora

Strada

Bravu Mihai

38

Vasilcan Adela, Cristian si Ovidiu

Strada

Bravu Mihai

40

Popa Viorel-Stetian si Arieta

Strada

Bravu Mihai

40

Apostolache George si Gabriela

Strada

Bravu Mihai

40

Dobrea Daniela, Mimi

Strada

Bravu Mihai

44

Georgescu Mihai si Zoe

Strada

Bravu Mihai

50 A

Crăciun Dan-Andrei,Stoicovici Alexandrina,Zelinge Katrin,Ciortan Alina,Drogeanu Ioana,Mateevici Alexand

Strada

Bravu Mihai

3 bl. A3

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Bravu Mihai

3

Abadgeru Adrian si Mirela

Strada

Bravu Mihai

3

Butucescu Beatrice si Spataru Fiorin-Marian

Strada

Bravu Mihai

3

Banaga Vasile si Sofia

Strada

Bravu Mihai

3

Gogulenco Petre

Strada

Bravu Mihai

3

Sitaru Mihai si Georgeta

Strada

Bravu Mihai

3

Bartel Emil si Georgeta

Strada

Bravu Mihai

3 bl. 15 APT

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Bravu Mihai

32 bl.CFR

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Bravu Mihai

32

Contoman Adrian-Titi si Maria

Strada

Bravu Mihai

32

Vecinu Melania

Strada

Bravu Mihai

32

Langusi Aurica

Strada

Bravu Mihai

32

Rusu Gh

Strada

Bravu Mihai

32

C.N. cfrSa                                       -

Strada

Bravu Mihai

5

Flamaropol Neculai                        „X <

Strada

Bravu Mihai

10

RoyalSA                              /     „■               . „

Strada

Bravu Mihai

10

GDF Suez                      /   /  /

BarbarasaGina                       j

Strada

Bravu Mihai

19

Strada

Bravu Mihai

19

Mihalache C. Cornel                     : ui                     :     ,

Strada

Bravu Mihai

19

Mihalache L. Cornel si Liiiana-Gabriela |   ' î                       i     ‘

Strada

Bravu Mihai

19

Mihalache Luca si Ileana               CXX i.                    /

Strada

Bravu Mihai

19

Bialostoschi Ștefan si Olguta                                           :     '

Strada

Bravu Mihai

19

Jinga Doina                                \ -     ■

Strada

Bravu Mihai

19

Florescu Carol                                     .■.

Strada

Bravu Mihai

11

Mindru Oreste si Mihaela                                 i.;

Strada

Bravu Mihai

11

Sava Lenuta

Strada

Bravu Mihai

11

Vandoru International Srl

Strada

Bravu Mihai

11

Manescu Ctin

Strada

Bravu Mihai

7

Popescu Marioara

Strada

Bravu Mihai

7

Docan Fanel

Strada

Bravu Mihai

7

Burtea Gabriel Sorin

Strada

Bravu Mihai

1

G.P. SRL

Strada

Bravu Mihai

26

StoenescuAndrei-Dan, Barbacaru Vicentia-Maria

Strada

Bravu Mihai

26

Axintovici Maria

Strada

Bravu Mihai

24

Ropota Valentin si Viorica

Strada

Bravu Mihai

22

Long Bridge Est Sri

Strada

Bravu Mihai

18

Long Bridge Est Sri

Strada

Bravu Mihai

14

Marinescu Iulian si Lenuta-Liliana

Strada

Bravu Mihai

12

Strada

Bravu Mihai

8

Strada

Bravu Mihai

6

Strada

Bravu Mihai

6

Strada

Bravu Mihai

6

Strada

Bravu Mihai

4

Strada

Bravu Mihai

2 ap. 13

Strada

Bravu Mihai

2

Strada

Bravu Mihai

2

Strada

Bravu Mihai

2

Strada

Bravu Mihai

2

Strada

Bravu Mihai

2

Strada

Bravu Mihai

30

Strada

Bravu Mihai

30 A

Strada

Bravu Mihai

31

Strada

Bravu Mihai

31

Strada

Bravu Mihai

33 bl. 12 APT

Strada

Bravu Mihai

29

Strada

Bravu Mihai

29

Strada

Bravu Mihai

29

Vadul

Carabus

1

Vadul

Carabus

2

Vadul

Carabus

4

Vadul

Carabus

5

Vadul

Carabus

6

Vadul

Carabus

7

Strada

Cerealelor

2

Strada

Cerealelor

2

Strada

Cerealelor

4

Strada

Cerealelor

6

Strada

Cerealelor

10

Strada

Cerealelor

10

Strada

Cerealelor

10

Strada

Cerealelor

10

Strada

Cerealelor

10

Strada

Cerealelor

10

Strada

Cerealelor

12

Strada

Cerealelor

12

Strada

Col. Nicolae Holban

4

Strada

Col. Nicolae Holban

4

Strada

Col. Nicolae Holban

4

Strada

Col. Nicolae Holban

6

Strada

Col. Nicolae Holban

6

Strada

Col. Nicolae Holban

6

Strada

Col. Nicolae Holban

6

Strada

Col. Nicolae Holban

8

Strada

Col. Nicolae Holban

1

Strada

Col. Nicolae Holban

1

Strada

Col. Nicolae Holban

1

Strada

Col. Nicolae Holban

1

Strada

Col. Nicolae Holban

1 ap. 8

Strada

Col. Nicolae Holban

2

Strada

Col. Nicolae Holban

3

Strada

Col. Nicolae Holban

3

Strada

Col. Nicolae Holban

5

Strada

Col. Nicolae Holban

5

Strada

Col. Nicolae Holban

7

Strada

Col. Nicolae Holban

7

Strada

Col. Nicolae Holban

7

Strada

Col. Nicolae Holban

7

Strada

Col. Nicolae Holban

7 X

Strada

Col. Nicolae Holban

9

Strada

Col. Nicolae Holban

9

Strada

Col. Nicolae Holban

9

Strada

Coi. Nicolae Holban

9

Strada

Col. Nicolae Holban

9

Strada

Col. Nicolae Holban

9

Strada

Col. Nicolae Holban

9 ap. 1

Strada

Col. Nicolae Holban

11

Strada

Col. Nicolae Holban

11

Strada

Col. Nicolae Holban

11

Strada

Col. Nicolae Holban

13

Strada

Col. Nicolae Holban

13

Strada

Col. Nicolae Holban

13 A

Strada

Col. Nicolae Holban

13 a

Strada

Col. Nicolae Holban

13 a

Strada

Col. Nicolae Holban

13 a, ap. 3

Strada

Col. Nicolae Holban

13 a, ap. 1

Strada

Col. Nicolae Holban

13 a, ap. 2

Strada

Col. Nicolae Holban

13 a, ap. 4

Strada

Col. Nicolae Holban

13 B

Strada

Col. Nicolae Holban

17

Strada

Col. Nicolae Holban

10

Strada

Col. Nicolae Holban

14

Strada

Col. Nicolae Holban

14

Strada

Col. Nicolae Holban

14

Strada

Col. Nicolae Holban

16

Strada

Col. Nicolae Holban

16

Strada

Col. Nicolae Holban

18

Strada

Col. Nicolae Holban

18

Strada

Col. Nicolae Holban

18

Strada

Col. Nicolae Holban

18

Strada

Col. Nicolae Holban

18

Strada

Coi. Nicolae Holban

20


Royal SA

Tofan Danut si Stela-Tîna Staicu Ileana sl Daniela-Teofil Stanescu Ștefan si Ioana Haret Fiorin si Simona Alice Butucescu Beatrice si Spataru Florin-Marian B artei Emil si Georgeta Irimia Viorel Ștefan Mircea, Manoilescu Veronica Matas Valeriu-Pavel Scurtu Corn el iu Gheorghe Teodor-luiian Hidrotehnica Galați Demetriade Mihai-Dtru si Manolescu-Demetriade Alexandra-Elena Papazu Monica Mana, Irina, Dan George seu Sandală-Smaranda ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Basarab Monica si Viorel Dobrioglu Olga Florescu Carol Frantzen Milica Raiciof Mana si Adela Raiciof Adela

Dtru Nadia si George, Dumitriu Hristachr, Serghe Ana, Milea Ana Cristina Gheorghita Gh. Si Elena

Codreanu Maria Dumitru Ioana Ghita Daniel Timpau Iulian Chermenschi Mircea si Domnica Mîhai Sandei Silvestru Anisoara Voiculescu Niccoleta, andra-Mihaela si Adrian -Ștefan Pancu llie Perjoc Aurelian si Mihaela Mihai Sandei Papadopol Neculai si Rodica Diaconu toan Sarchizian Cătălin Gavanescu Luciasi Petru Ghilasa Danut si Daniela Moisei Marian si Mihaela Rasolov llie si Margareta Oltean u Maria Diaconu Aneta Vraciu Aura, Danaila Nicu-Viorel Popa Gh. Si Elena Popa Liviu-Eugen si Simona Ciocan Lucica lonescu Lucica Mihailescu Emil si Florentina Danilov Traian si Eugenia Cosma Eugen si Liliana Codruta Focsaneanu Rodica, Pacuraru Veronica, Niemesci Oana Dordea -Leonte Laura-Elena, Leonte Luminita-Oana Mazilescu Vasile si Rodica TrutaTudora Sirbu Patrascuta Isabela cmi Sirbu Patrascuta Stanca Francu Achilina Vasile Marin si Emilia Popa Marian Cretu George Marius Pascal Anton si Monica Munteanu Maria Neagu Viorica Stoteriu Vasile si Reasilva Moisanu Gh. Si Gherghina Curelaru Stelian si Silvia Roșu Daniela si Cătălin Constantinescu Domnica-Maria Procop Ionel si Rodica-Lenuta Enache Ghita Macovei Eugenia Cumpănă Stefan-Dan Iftode St si Dorina Ambrose Gherghina Iftode St si Dorina Secobeanu Roberto si Elena Macovei Eugenia informatica feroviara SA Savu Monica Euroserv TDC Sri Alecsandru Nita si luliana Voicu lordache Alexandru Mircea-Gherase Voicu lordache Diaconu Neculai si Adela Nistor Liliana si Silviu lacoblev Arina Basalic Didina Picu Petrica Badache St Vasile Cta


Strada

Col. Nicolae Holban

22

Vlasie Costica

Strada

Cel. Nicolae Holban

24

Beliu Rad van Florin si Liliana

Strada

Col. Nicolae Holban

24

Paunovici Viorel-Jan si Florica

Strada

Col. Nicolae Holban

26

Vlah Dtru si Cătălină

Strada

Col. Nicolae Holban

28

Obreja Daniel Vicentiu si Coci an u Rodica

Strada

Col. Nicolae Holban

30

Condruz Gabriel

Strada

Col. Nicolae Holban

30 ap. 2

Andras lulian-Marcel

Strada

Col. Nicolae Holban

32

Neagu Aristide si Victoria

Strada

Col. Nicolae Holban

32

Avram Palade

Strada

Col. Nicolae Holban

34

Popa Ciprian Costel si Paula Gabriela

Strada

Col. Nicolae Holban

15

Vevera Valentina-Liliana

Strada

Col. Nicolae Holban

15

Bobaru -Perj Georgeta

Strada

Constructorilor

6 bl. C1

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Constructorilor

12 bl. C2

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Aleea

Crivatului

3

Lungu Anghel si Cta

Aleea

Crivatului

8

Tofan Danut si Stela-Tina

Aleea

Crivatului

6

Savin Ionel,Serban Liliana.Purdila Maria,Savin Paulica,Codita Anisoara,Savin Cătălin si Claudia-Ana

Aleea

Crivatului

4

Congregația Notre Dame de Sion

Aleea

Crivatului

4

Anton Adrian si Maria

Aleea

Crivatului

4

Burgaza Maria, Ovidiu si Cristian

Aleea

Crivatului

2

Burgaza Maria, Ovidiu si Cristian

Aleea

Crivatului

1

Stanescu Valeriu

Aleea

Crivatului

1

Bagu Mihaita

Aleea

Crivatului

1 A

Stanescu Ștefan

Strada

Crizantemelor

147

Popa Marioara

Strada

Crizantemelor

149

Mogos Emil si Mariana

Strada

Crizantemelor

151

Sfetcu Ștefan

Strada

Crizantemelor

151

Ciubotariu Stana

Strada

Davila

1 bl. CD

Hamer Prest

Strada

Davlla

1 bl. CD

Construcții Feroviare SA

Strada

Davila

1

SNTFC CFR-Calatori Sa

Strada

Davila

1 bloc 5

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Davila

1

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Davila

1 bl.98-camin

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Davila

1 bl.CDI ,CD2,CD3; ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Davila

1 bl.CFR

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Davila

1 bl. 96

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Dochlel

2 A

Sirghie loan si Nicoleta

Strada

Dochiej

2 B

Sighinas-Crista Dan si Marcela-Doina

Strada

Dogariei

95

Talmeta! Export Sil

Strada

Dogariei

95

lonescu Florin

Strada

Dogariei

93

Păun George sj Păun Anca Mihaela

Strada

Dogariei

93

lonita Cori na Claudia

Strada

Dogariei

93

Pavel Costica

Strada

Dogariei

89 A

Flavipet Sri

Strada

Domneasca

155

Tacos Sri

Strada

Domneasca

140

Eliptic Sri

Strada

Domneasca

140 bl.A

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Domneasca

120

Nioolescu Maria

Strada

Domneasca

122

Amaritei Daniela-Teodora

Strada

Domneasca

122

Slivneanu Lucia si Costica-Mircea

Strada

Domneasca

122

Apostol Ștefan si Maria

Strada

Domneasca

122

Busuioc Marcela

Strada

Domneasca

122

Holman Aurica si Andrei-Cornetiu

Strada

Domneasca

126

GDF Suez

Strada

Domneasca

126

Banzar Maria, Balan Alfredo-Catalin.Binzar Adrian-D.Fratean Daniel-Gh

Strada

Domneasca

126

Petrea loan si Catinca

Strada

Domneasca

126

Serbanescu Gh

Strada

Domneasca

128

Tancaba Saftica

Strada

Domneasca

128

Sofiniuc Ecaterina si Gabriela

Strada

Domneasca

128

Teaca Ion si Elena

Strada

Domneasca

128

Galatanu Gh

Strada

Domneasca

128

Danita Gabriel si Claudia-Silvia

Strada

Domneasca

128

Ivanov Cristian

Strada

Domneasca

128

Argatu Laurentiu

Strada

Domneasca

128 30APT

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Domneasca

116 af.bl.Plomba

Dragan Emit-Mircea                    /                ,.L

Strada

Domneasca

116

Buruiana Cătălin si Carmen-Raduca /   /

[orga Oltea-Augusta si Serban-Mugurel/                             \

Strada

Domneasca

116

Strada

Domneasca

116

Bidoae Aristita si Razvan              ț                        \   '•

Strada

Domneasca

116

Bordei Nicusor                           l      i                         1      1

Strada

Domneasca

116 bl.PLOMBA

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI     V'-'A ; -   --■/       ;

Strada

Domneasca

130 bl.lalomita

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI      V.'/. -           '■    - '.  ‘

Strada

Domneasca

98

Tudor-MonuNeculina                \/

Strada

Domneasca

100

Grigorescu Radu si Dan                       ; .<    ;

Strada

Domneasca

110

Parvana Mihai                            •<;, Ț r;

Strada

Domneasca

110

Mehedinți Marfa

Strada

Domneasca

110

Platon llie si Bujorica

Strada

Domneasca

110

Conoplenco Elisabeta si Dumbrava Liza-Camelia

Strada

Domneasca

110

Moisei Paul-Radu

Strada

Domneasca

112

Pacuraru Neculai si Zoita

Strada

Domneasca

112

Alecsandru Maria

Strada

Domneasca

112

Dragos Cleopatra

Strada

Domneasca

112

Poalelungi Emilia

Strada

Domneasca

112

Florescu Niculae si Catinca

Strada

Domneasca

112

Smarandoiu Vergiliu si Ecaterina

Strada

Domneasca

77

Promedicam Sri

Strada

Domneasca

71 bis,bl.C1

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Domneasca

69

Euro T.D.C. Sri

Strada

Domneasca

69 bl.A

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Domneasca

71

Alcom SA

Strada

Domneasca

71

Onix Societe Coop. Meșteșug

Strada

Domneasca

71

Crisateg Sri

Strada

Domneasca

71

Casa de ajutor reciproc salariati Menarom

Strada

Domneasca

71

Strada

Domneasca

71 bl.B

Strada

Domneasca

73 bl.C

Strada

Domneasca

75

Strada

Domneasca

75 af.bl.D

Strada

Domneasca

75 af.bl.D1

Strada

Domneasca

75

Strada

Domneasca

75 bl.D

Strada

Domneasca

31 A

Strada

Domneasca

105

Strada

Domneasca

105

Strada

Domneasca

107

Strada

Domneasca

117

Strada

Domneasca

131

Strada

Domneasca

135

Strada

Domneasca

135

Strada

Domneasca

129

Strada

Domneasca

121 bl.2

Strada

Domneasca

123

Strada

Domneasca

123 bl.4

Strada

Domneasca

137

Strada

Domneasca

137

Strada

Domneasca

139

Strada

Domneasca

139

Strada

Domneasca

135

Strada

Domneasca

83

Strada

Domneasca

83

Strada

Domneasca

83

Strada

Domneasca

83

Strada

Domneasca

83

Strada

Domneasca

83

Strada

Domneasca

83

Strada

Domneasca

83 ap.1

Strada

Domneasca

83 ap.5

Strada

Domneasca

103

Strada

Domneasca

87

Strada

Domneasca

82

Strada

Domneasca

79

Strada

Domneasca

79

Strada

Domneasca

67

Strada

Domneasca

67

Strada

Domneasca

48

Strada

Domneasca

84 bl.Miorița

Strada

Domneasca

50 A

Strada

Domneasca

128

Strada

Domneasca

40 bl.5U1

Strada

Domneasca

40 bis-bl.5U2

Strada

Domneasca

36 bl.Select

Strada

Domneasca

36

Strada

Domneasca

85

Strada

Domneasca

85

Strada

Domneasca

85

Strada

Domneasca

119

Strada

Domneasca

119

Strada

Domneasca

119

Strada

Domneasca

119

Strada

Domneasca

119

Strada

Domneasca

119

Strada

Domneasca

119

Strada

Domneasca

119

Strada

Domneasca

119

Strada

Domneasca

127

Strada

Domneasca

127

Strada

Domneasca

127

Strada

Domneasca

125

Strada

Domneasca

123 bis

Strada

Domneasca

123 bis

Strada

Domneasca

50

Strada

Domneasca

52

Strada

Domneasca

61 bl.A1

Strada

Domneasca

63

Strada

Domneasca

63

Strada

Domneasca

63

Strada

Domneasca

63

Strada

Domneasca

63

Strada

Domneasca

60

Strada

Domneasca

60

Strada

Domneasca

62

Strada

Domneasca

62

Strada

Domneasca

64

Strada

Domneasca

64

Strada

Domneasca

64

Strada

Domneasca

66

Strada

Domneasca

70

Strada

Domneasca

72

Strada

Domneasca

74

Strada

Domneasca

74

Strada

Domneasca

74

Strada

Domneasca

76

Strada

Domneasca

116 B

Strada

Domneasca

116 A

Strada

Domneasca

118

Strada

Domneasca

77 bl.E

Strada

Domneasca

78

Ciocan Ovidiu

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Ciobotaru Jan

Chihaia Carmen-Daria Mana

Dulgheru Cornelia

Amantei Gh. Si Carmen

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Vasifache Valentin ai Mariana Bejan Verginica

Navexim SA

Costinescu Veronica Coman Cristina-Aureiia Veber Ionel si Antoneta Puha Ecaterina si loan Dumitru Ctin

Bleotu Maria-Alexandra

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Sandu Ariadna

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Spatacean Rodica

Savescu loan

Regal SA

Tofan Aurelia si Dolea Oana-lrina

Tudorache Eugen

Maciuceanu Victor si Eugenia Croitoru Petru si Ioana Radoi Ovidiu

Trandafir Florea

Pintilie Anisoara-Marioara

Asimit Elena

Mitrof Marius

Patriche Soltana

Macovei Vasile si Steluta

Ancuta Emil si Athena-Cornelia.Ancuta Valentin si Mihaela Chiriloaie Vicentiu-Claudiu si Cristian-Aurel Chiromax Srl Urse Paul Sorin cab.av.Leonte Madalina-Estrela Picioroaga Rodica si Eugen Anghel Gh. Si Aurelia Serbu Gh.Vergii ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Lavric Nicolai Ivanov Cristian ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Dima& Fiii SA Raclea Marian si Betuni Marieta Trans Pec Leasing I.F.N. SA Terasa Teilor Srl Popescu Ctina Lungu Nicu si Chita Toader Vișinei,Severin Cristina-Georgiana Gherghe Valentin si Alina Chirila Mariana Ceobotaru Valentina Ceobotaru Leontina Circiumaru Maranda Dumbrava C. Vasile Toma Costin si Ivoneta Graur Marilena si Gh Vrinceanu Gavrila si Fanica Dragoi Bogdan Marinescu Matilda si Nicolae Negrea Dtru si Cecilia Serbu loan Capris Marcel ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Istrate Adriana Patrascan Cornelia si Nelu-Sorin Scutaru Raruca si Eugen

Hutanu Liliana-Gina, Hutanu Eugen-Ervand Ralco Srl Servagromec SA Draganescu Gh Lifîciu Petru Puha Gh si Mariana CBS Group Srl Bujenita Didel si Manuela Donose Ahimia,Mariana si Ion Efrem Dore!

Keusseoglou isabella,Alexandre-Ernesto si Daniela-Camelia Ghetu llie si Carmen

Radulescu Romica,Radulescu(Grassi) Mariana Niculaes Teodor si Olga ZorilaGh,Sorin-Cristian,Felicîan-Gabriel Marin Vasile Ancuta Radu Antonica si Vasilica

Dumitru Teodor si Luminița ArcelorMittaî-cladire arhiva ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Hepites SA

Strada

Domneasca

78

Strada

Domneasca

80

Strada

Domneasca

80

Strada

Domneasca

89 bl.GAPT

Strada

Domneasca

89

Strada

Domneasca

89

Strada

Domneasca

89

Strada

Domneasca

89

Strada

Domneasca

89

Strada

Domneasca

89

Strada

Domneasca

89

Strada

Domneasca

89

Strada

Domneasca

95

Strada

Domneasca

95

Strada

Domneasca

95

Strada

Domneasca

101

Strada

Domneasca

101

Strada

Domneasca

94

Strada

Domneasca

94

Strada

Domneasca

94

Strada

Domneasca

94

Strada

Domneasca

94

Strada

Domneasca

94

Strada

Domneasca

25

Strada

Domneasca

27

Strada

Domneasca

29

Strada

Domneasca

29

Strada

Domneasca

29

Strada

Domneasca

29 ap.7

Strada

Domneasca

29

Strada

Domneasca

35

Strada

Domneasca

35

Strada

Domneasca

35

Strada

Domneasca

39

Strada

Domneasca

39

Strada

Domneasca

41

Strada

Domneasca

41

Strada

Domneasca

37

Strada

Domneasca

37

Strada

Domneasca

37

Strada

Domneasca

37

Strada

Domneasca

37

Strada

Domneasca

37 ap.37

Strada

Domneasca

43

Strada

Domneasca

43

Strada

Domneasca

43

Strada

Domneasca

43 ap.4

Strada

Domneasca

45

Strada

Domneasca

45

Strada

Domneasca

38 A

Strada

Domneasca

38

Strada

Domneasca

145

Strada

Domneasca

128

Strada

Domneasca

115

Strada

Domneasca

139 W.24APT

Strada

Domneasca

24 bl.Modern

Strada

Domneasca

24

Strada

Dr. Alexandru Carnab

13

Strada

Dr. Alexandru Carnab

13

Strada

Dr. Alexandru Carnab

3

Strada

Dr. Alexandru Carnab

4

Strada

Dr. Alexandru Carnab

2

Strada

Dr. Alexandru Camab

1

Strada

Elena Doamna

2

Strada

Elena Doamna

2

Strada

Elena Doamna

2

Strada

Elena Doamna

2

Strada

Episcopul Melchisede

1

Strada

Episcopul Melchisede

3

Strada

Episcopul Melchisede

5

Strada

Episcopul Melchisede

2

Strada

Episcopul Melchisede

4

Strada

Episcopul Melchisede

10

Strada

Episcopul Melchisede

12

Strada

Episcopul Melchisede

18

Strada

Episcopul Melchisede

20

Strada

Episcopul Melchisede

20

Strada

Episcopul Melchisede

14

Strada

Eroilor

6

Strada

Eroilor

6

Strada

Eroilor

6

Strada

Eroilor

8

Strada

Eroilor

8

Strada

Eroilor

8

Strada

Eroilor

8

Strada

Eroilor

8

Strada

Eroilor

8 ap. 5

Strada

Eroilor

3

Strada

Eroilor

18

Strada

Eroilor

20

Strada

Eroilor

22

Strada

Eroilor

22

Strada

Eroilor

24

Strada

Eroilor

26


lancu Ionel si Biatris

Macri Pierre

Maori Cristine-Alice

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Popa Veronica si Stelian Ifrim Dtra Tibanu Agrapina Craita Marcel Cotea Speranța Trandafirescu Cristian Stan Ana Dogaru Daniela Mirt Mihai-Andrei Lungu Samoila Grigoras Dtru Ciocan Mihai si Maria,Ancuta Emil si Athena-Cornelia Ancuta Emil si Athena-Cornelia Gheorghe Dtru si Leontina loan Alexandru Vlad Ctin Ștefan Calathea Srl Zenit Srl Pavel Lenuta Doja 97 Landworks Srl Prodom Tereza , loan-Matei si Andre lonescu Valentin Bejan Camelia Codru Georgeta Lungu Marius si Nela Neagu Mandea Paduraru Petrachi Zaharia Profira Coțofana Aneta Lichiardopol Adriana Lazaroiu Costel si Eliza Petrus lulia Corbu Cristina Petrus Valeriu-Anton si tulia Simion Laurentiu-Adrian, Simion Adrian-losif Sardi Adriana si Gabriel-Lucîan Alexandru Dtru si Tudosia Ibanescu Vasile Dobrescu Aurora Drugan Opaiț Viorel Ovidiu si Elena Lazar Gabriela si Danut Constantin Marius si Ana-Maria Lazar Măricel Prefix Invest Srl Hamer Prest Loconfort SA Moldoveanu Laurentiu-Cristian si Macri Pierre Stefanescu Cecilia Popa Costica si Ionica Dima Dtru ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Nira-lmpex Srl Remimpex Srl Ciobotaru Dtru Florea Traian Mobila SCM Gradinaru Anton Butunoiu Gabriela Centiva Solutions Sri Stoica Ștefana si Dtru Luchiancenco Eufrosina si Lucian Budesteanu loan-Alexandru si Oana Gavanescu Stela si Grigore Manaila Ivancea si Margareta Popovici Remus si Anica Spinescu Margareta Ștefan Augustin-Remus si Emilia Meca Marian-Marius si Cristina-Gabriela Bunulescu Victor Lefter Gh


Avadanii Doina,Valentina si Marius      |     ?

Bandabrur Dumitrache si Mariea       1'

Miron Adrian-Daniel si Gabriela-Claudia.Ciurea. Mancei si Cristina,Miron Maria Negru Danut-lulian

Lungu Nicoleta si Virgil

Axinte Dragos si Mihaela-Teodora Bogos Tudorel Caliga Doina Mazare Oana

International Protect Security Vlad Necutai si Mărită, Fanica Curcumelis Mărită loneanu Sorin si Tincuta loneanu Constanta si Giorgica Trandafir Virginica Calina Ecaterina Bourceanu Valeria si Laurentiu Crudu Liviu si Nela Crudu loan si Azpazia Tomescu Măricel Croitor Cosmin si Cătălin

Strada

Eroilor

32 ap. 5

Roman Glie. Mana Violeta

Strada

Eroilor.

32

Mutu Vîrgil si Monica Alina

Strada

Eroilor

32

Mutu Emil

Strada

Eroilor

32

Carburiaru Zoica si Aureliu

Strada

Eroilor

32

Trifan Gogu si Maria

Strada

Eroilor

32 A

Stan Emil

Strada

Eroilor

32

Istrate Eugenia si Aura

Strada

Eroilor

32 A, bl. Sap

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Eroilor

30

Ghiu rea Mihaela si Florica

Strada

Eroilor

9

Demay Adriana

Strada

Eroilor

9

Safcencu Ivan

Strada

Eroilor

9 ap, 1

Stoian Chilina

Strada

Eroilor

11

Alexandrescu Simion Emil

Strada

Eroilor

15

Trimbitasu Dumitru

Strada

Eroilor

15

Trimbitasu Fanel

Strada

Eroilor

15

Trimbitasu Jenica

Strada

Eroilor

17

Toma C-tin si Steluta

Strada

Eroilor

17

Jinga Mihaita

Strada

Eroilor

19

Mihailescu Dan

Strada

Eroilor

19

Ciuca Liviu-Bogdan

Strada

Eroilor

21

Raiciof Cătălină si Ion

Strada

Eroilor

23

Zamfir Cecilia

Strada

Eroilor

27

Naghirneac S si Agapia

Strada

Eroilor

27

Popa luliana

Strada

Eroilor

25

Forgacs ludith

Strada

Eroilor

25

Mihailescu Elena

Strada

Eroilor

39

Toderascu Vîrgil si Lenuta

Strada

Eroilor

35

Milea Ghe. si Alexandrina

Strada

Eroilor

33

Andrei Razvan Gabriel si Simona

Strada

Eroilor

37

Toader Ionica si Silvia

Strada

Eroilor

37 ap. 1

Gheorghiu Dumitru Victor

Strada

Eroilor

41

Angheliu Bogdan Cătălin

Strada

Eroilor

41

Ciobanu Vasile si Jana

Strada

Eroilor

43

Trron Atena si Măricel

Strada

Eroilor

43

Topa Luminița

Strada

Eroilor

43

Manoliu Ionel

Strada

Eroilor

62

Papageorge George, Tennenhaus Er Nelly

Strada

Eroilor

60

Gheorghiu Mihai si Lucica

Strada

Eroilor

56 ap. 3

Feraru Mioara si Ghe

Strada

Eroilor

56

Stresna Marin si Margareta

Strada

Eroilor

56

Facalet Sabia Natalia

Strada

Eroilor

56

Amitroaei Paul

Strada

Eroilor

56

Caraus Marinîca si Eugenia

Strada

Eroilor

54

Toma Victoria Doina

Strada

Eroilor

52

Maga Paraschiva

Strada

Eroilor

48

Vrabie Catalin-George si Cornelia

Strada

Eroilor

46

Toma Doina

Strada

Eroilor

46 ap, 7

lehim Antoaneta si Sandu

Strada

Eroilor

42

Emma SRL

Strada

Eroilor

42

Mateias Florentina

Strada

Eroilor

42

Mateescu Ghe si Sinica, Mateescu Costel si Fotina

Strada

Eroilor

38

Gutu Marius si Silvia

Strada

Eroilor

38

Popaene Ștefan

Strada

Eroilor

38

Bohorodita Luigi si Adriana

Strada

Eroilor

38

Mihaiu Tudora

Strada

Eroilor

38

Mihaiu Petru

Strada

Eroilor

38

Toader Marian si Neniceas Mariana

Strada

Eroilor

38

AHros Corn Impex

Strada

Eroilor

38

RBX Electric

Strada

Eroilor

36

Andrian Constantin si Teodor

Strada

Eroilor

14

TancradSri

Strada

Eroilor

28

Dragan Lidra

Strada

Eroilor

28

Cabinet Medical Grecu Doina

Strada

Eroilor

10 ap. 2

Suceveanu Maria

Strada

Eroilor

10

Anton Luca

Strada

Eroilor

10 ap. 1

Lungu Cost ac hi si Maria

Strada

Eroilor

12 ap. 4

Vavilov Paul

Strada

Eroilor

12 ap. 3

Andrei Ioana

Strada

Eroilor

12 ap. 2

Virlan Dumitra

Strada

Eroilor

12

Grigoriu Ghe. Viorel

Strada

Eroilor

12

Vasilachi Ionel

Strada

Eroilor

12

Lungu Pachel si Petrache                 /

Suceveanu Corneliu                       / ,, ;

Ene Nuta si Ovidiu                        / c,7

Strada

Eroilor

12 ap. 9

Strada

Eroilor

12

Strada

Eroilor

32 A, ap. 2

Segal Rodica                               [ J-

Strada

Eroilor

32 ap. 4

Ungureanu Cornelia si Sorin                 l, >, . \

Strada

Eroilor

32

Stan Mihaela                              j >

Strada

Eroilor

32 A

Trifan Gogu                               \ ;

Strada

Eroilor

32 ap.3

Mutu Virgil si Monica-Alina

Strada

Eroilor

32 ap.6

Bobaru Maria si Ctin

Strada

Eroilor

32

Berdila Eugen si Teodora

Strada

Eroilor

5

Musat Ghe

Strada

Eroilor

5

Ganea Ciprian lonut.Ganea luliana-Camelia

Strada

Eroilor

10

Andrei Ioana

Strada

Eroilor

10

Bobu Cristinel Valentin

Strada

Eroilor

10 ap.5

Anton Costel

Strada

Eroilor

34

Cab. Ind. ORL Mitrea Viorel

Strada

Eroilor

34

Boazu Teodor George

Strada

Florilor

2

Miclaus Mihai

Strada

Florilor

4

Nedelea Ctin

Strada

Florilor

6

Andranache Maria

Strada

Florilor

8

Bucur Adrian si Mihaela-Gina

Strada

Florilor

10

Cristea Gabriela

Strada

Florilor

12

Rusu Crina-Georgiana .

Strada

Florilor

14

Strada

Fraternității

4 bl.4

Strada

Fraternității

4 bl.LOC

Strada

Fraternității

5

Strada

Fraternității

5

Strada

Fraternității

5

Strada

Fraternității

5 ap.2

Strada

Fraternității

5 ap. 3

Strada

Fraternității

5 ap.5

Strada

Gării

32

Strada

Gării

32

Strada

Gării

32

Strada

Gării

32

Strada

Gării

30

Strada

Gării

30

Strada

Gării

30

Strada

Gării

34

Strada

Gării

34

Strada

Gării

36

Strada

Gării

40

Strada

Gării

42

Strada

Gării

44

Strada

Gării

46

Strada

Gării

46

Strada

Gării

48

Strada

Gării

48

Strada

Gării

48 ap.1

Strada

Gării

50

Strada

Gării

50 ap.3

Strada

Gării

50 ap.5

Strada

Gării

50

Strada

Gării

52

Strada

Gării

52

Strada

Gării

52

Strada

Gării

52 ap.1

Strada

Gării

52 ap.2

Strada

Gării

54

Strada

Gării

54

Strada

Gării

56

Strada

Gării

56

Strada

Gării

58

Strada

Gării

58

Strada

Gării

58 ap.1

Strada

Gării

60

Strada

Gării

62

Strada

Gării

62

Strada

Gării

62

Strada

Gării

41

Strada

Gării

43

Strada

Gării

45

Strada

Gării

47

Strada

Gării

49

Strada

Gării

51

Strada

Gării

51

Strada

Gării

51

Strada

Gării

51

Strada

Gării

51

Strada

Gării

51

Strada

Gării

51

Strada

Gării

51

Strada

Gării

53

Strada

Gării

53

Strada

Gării

53

Strada

Gării

53

Strada

Gării

55

Strada

Gării

55

Strada

Gării

57

Strada

Gării

59

Strada

Gării

63

Strada

Gării

65

Strada

Gării

61

Strada

Gării

61

Strada

Gării

28

Strada

Gării

24

Strada

Gării

24

Strada

Gării

24

Strada

Gării

24

Strada

Gării

24

Strada

Gării

24

Strada

Gării

24

Strada

Gării

24

Strada

Gării

24

Strada

Gării

64

Strada

Gării

20

Strada

Gării

18

Strada

Gării

18

Strada

Gării

16

Strada

Gării

16

Strada

Gării

14

Strada

Gării

14

Strada

Gării

12

Strada

Gării

12

Strada

Gării

8

Strada

Gării

8


Dumitrache Valeriu

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Mere ii ta Radu sl Maria Geam ba su Mihai,Sacagiu Cristina-Flora Berechet Ion Savln Maricica State Petru si Valeria

C.M.I. Berechet lon.Liliana-Vrorica.Claudiu Mihai.Corina si Danescu Ruxandra Popa Lucian Chirila Emil

Erhan Feficia-Mariana

Gump Viorica Bolea Daniela Stoieru Eugen Hodorogea Nicoleta si Viorel Ni stor Lenuta si Caramangiu Angela Mohorea Grigore si Vasilica Bratu Adrian

Gogoncea Lilion-Dan si Gabriela-lrina Mincutescu Mariana Dragomir Dan-Mthai Dorin Ovidiu Chirila Emil

Lazar Dan ut si Alina-Sofia Tabacaru Marius si Adriana Puica Alina Popa Mihaita -Dtru si Petrica Budei Fanica Froicu Viorica Sleiman Liliana Popescu Gh.si Elena Balauta Viorica Susara Boris si lozifina Donciu Ioana Popescu Gh. Si Elena Apostofache Neculai si Ioana Grozavu Corneliu si Vasilica Marin Ctin si Sofia Marin Sofia Saigau Elena-Carmen Lazar Eugenia Anghele lonut Cătălin Patru Georgeta Neculau Iulian si Rizea Mariana Chinta Emilia Dodu Camelia Farcas Petru si Aurelia Caiiigeanu Ctin Bujenita Maria si Marcel Gheorghe Beatrice Dania Toader si Maria Cernei Ionel Moisa Ciprian Ga briei si Dorina-Simona Țulei Ga briei Girceava Rodica-Liliana Chirila Nastasîa Dogaru Ștefana Duret Gabriela Nicoleta

Tudorancea Virginia,Paula si Mugurel-Petrica,Tudorancea Ionel Cojocea Marian si Corina Halasag Victor Nedelcu Carp Ștefan Aurelia Popescu Ctin si Maria Serban Radu Dumitrasc Cezar si Mirela-Corina SC SelirSRL Universitatea Dunarea de Jos Encica Lucian Mihaela SC Selir SRL Tiberiu-Andro Sri David Dtru Craciunescu Gh si Georgeta Gherca Nita Capatina Valeria Cloșca Nicusor si Viorica Avram Troian si Anica Aise Mih Sri Fluture Măricel si Maria Caracea lordana ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Gheorghe Teodor si Cornelia


Rodeanu Marcela,Constantinescu Romeo Costica Paunescu Valeriu si Mihaela Mocanu Sandu si Sandica Urban Neculai si Liliana Papazu Monica Maria,Irina si Dan Patilea Virginia Tarnoveanu Dan Costache Corneliu-Dtru si Constantina Hagiu Maria si Dumbrava Alexandrina-Eugenia,Maria-Viorica Neagu Ctin Ungureanu Gelu si Nicoleta-Marlena

Strada

Gării

10

Neagu Ctin

Strada

Gării

10

Apostol Livia

Strada

Gării

10

Badiu Ecaterina

Strada

Gării

13 bl.A17

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Gării

13

Schiopu Andrei

Strada

Gării

19 ap.1

Nicolau Valentin si Lidia

Strada

Gării

21

Nistor Mariana

Strada

Gării

23

lorga Marcel si Didina

Strada

Gării

23 A

lliescu Radu si Elena

Strada

Gării

25

Motea Petru

Strada

Gării

27

Bigea Maria

Strada

Gării

31

Albescu Dtru

Strada

Gării

33

Nicolau Danut

Strada

Gării

22

Nicolau Valentin si Lidia

Strada

Gării

22

Waks loan si Nicuta

Strada

Gării

22

Esanu Dadejda

Strada

Gării

22

Miron Gogu si Silvia

Strada

Gării

22

Dajbog Bogdan

Strada

Gării

26

Agregai SA

Strada

Gării

28 bl.Plomba

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Gării

28

Vidru Costel Marian si Ecaterina

Strada

Gării

28

Sarau Raiuca-Cristina si Mihai-lonut

Strada

Gării

28

Jitariuc Elena

Strada

Gării

28

Murariu Liliana-Luminita

Strada

Gării

28

Athanasopoulos Liliana-Blondina

Strada

Gării

9

Altstil Construct Srl

Strada

Gării

55

Serban Radu

Strada

Gării

55

Serban Laura

Strada

Gării

55

Popescu Constantin

Strada

Gării

55 B

Barculescu Geanina

Strada

Gării

55 B

Jirebie Vasile si Paulina

Strada

George Enescu

14

Albert Veronica

Strada

George Enescu

14 ap. 1

Roșea Mihaita

Strada

George Enescu

14 ap. 2

Mindru Viorel

Strada

George Enescu

14

Tihan Gabriela

Strada

G-ral lacob Lahovary

5

Onisor Ștefan si Elena

Strada

G-ral lacob Lahovary

4 bis

Dedal Bahamat SRL

Strada

G-ral lacob Lahovary

4 bis

Creitoru (Arhip) Diana Mihaela

Strada

G-ral lacob Lahovary

4 bis

Ictinos Construct SRL

Strada

G-ral lacob Lahovary

6 ap. 2

Ritivoi Alexandru si Venera Alis

Strada

G-ral lacob Lahovary

6

Portabanos SRL

Strada

G-ral lacob Lahovary

6

Lazar Cătălin

Strada

G-ral lacob Lahovary

8

Bulgaru Victoria

Strada

G-ral lacob Lahovary

10

Dajbog Bogdan, Boanca Danut si Sica, Ancuta Victor

Strada

G-ral lacob Lahovary

10

Bartel Company SCS

Strada

G-ral lacob Lahovary

9

Cruceanu Liliana Maria

Strada

G-ral lacob Lahovary

6

CMI Berechetlon, Liliana Viorica, Claudiu mihai,

Strada

G-ral lacob Lahovary

7

Felea Elisabeta

Strada

G-ral lacob Lahovary

4

Stan Catrina

Strada

G-ral lacob Lahovary

4 ap. 1

Constantinescu Neculaî Elena

Strada

G-ral lacob Lahovary

Daromax Star SRL

Strada

G-ral lacob Lahovary

Vlad Marian

Strada

G-ral lacob Lahovary

Brindus Mihai - Gheorghe

Strada

G-ral lacob Lahovary

6

Neacsu Ana

Strada

G-ral lacob Lahovary

Drugan Laurentiu si Adelina Mariana

Strada

G-ral lacob Lahovary

1

Pelineagra Ghe. Si Stanca Cătălină

Strada

G-ral lacob Lahovary

3

Aurel Valeriu Ștefan

Strada

Grivitei

38

Cargill Cereale SRL

Strada

Grivitei

38

Cereai Com Rom SRL

Strada

Grivitei

38

SC Trans Europa Port SRL

Strada

Grivitei

42

Dragomir Savel

Strada

Grivitei

42

Patriche Alecu si Maria

Strada

Ion Creanga

6 bl. Egreta 2

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Ion Creanga

9

Moisei Ovidiu si Matilda

Strada

Ion Creanga

9

Susnea toana

Strada

Ion Creanga

11 ap. 1

Mîhalache Gabriel si Sandica

Strada

ion Creanga

11 ap. 2

Rapotan Georgeta

Strada

Ion Creanga

11 ap. 3

Mihaila lordana

Strada

ton Creanga

11

Tofan Elena

Strada

Labirint

11

Loghin Vasilica si Elena

Strada

Labirint

9 A

Martaniuc Viorica Maria

Strada

Labirint

9

SC Mecontex SRL

Strada

Labirint

8

SC Condruz SRL         /

Strada

Labirint

7

Mihalcea Aurelian         /

Strada

Labirint

4 ap. 1

Bujureanu Magdalena                  ;

Strada

Labirint

4 ap. 5

Brasovanu Anisoara si Parinfîl ,c. /

Strada

Labirint

4

Detomaso Ștefana       [   ■' i

Strada

Labirint

4

Bujoreanu Aristod       h">

Strada

Labirint

5 ap. 6

Piatac Theodor Sebastian\'- ‘

Strada

Labirint

5 ap. 1

Savin Bogdan - Mihaîl     \ ’

Strada

Labirint

5

Novaclurie                :       /

Strada

Labirint

5

ZahariaTudorita                ''1-'        ' \-

Strada

Labirint

5

Ivanov Ileana si Petru

Strada

Labirint

5

Martuche Silvia, Daniel si Mihai

Strada

Labirint

5

Rusea Elena Gabriela

Strada

Labirint

5

Iov Petrica

Strada

Labirint

6

Stefanescu Florin si Alexandra

Strada

Labirint

6

Ciriioru Cornelia

Strada

Labirint

6

Rezmerita Mihai

Strada

Labirint

6

Popa Vasilica lolanda

Strada

Labirint

6

Munteanu Radu Alin

Strada

Labirint

6

Tarrush Lehadus Octavian si Patricia

Strada

Labirint

5

Sandu Bogdan Mihai!

Strada

Labirint

3

Ilie Alexandra

Strada

Labirint

1

Chiriac Maria

Strada

Labirint

1

Tuluceanu Petrica si Daniela

Strada

Labirint

1

Ștefan Giuliano

Strada

Labirint

1

Hincu Sorin

Strada

Labirint

1

Tudose Genovel si luliana

Strada

Logofăt Tautu

26

Miron Vîrgil si Niculina

Strada

Logofăt Tautu

26

Totolici foan

Strada

Logofăt Tautu

24 A

Olaru Gicu si Maria

Strada

Logofăt Tautu

23

Ancuta Emil Athena Cornelia

Strada

Logofăt Tautu

22

Mafiei Violeta si Octavian

Strada

Logofăt Tautu

20

Agache Alexandru Ștefan si Mariana, Niculescu Eugen, Cristea Apostol,

Strada

Logofăt Tautu

20

Galateanu D-tru

Strada

Logofăt Tautu

18

lordache Cristian Valentin

Strada

Logofăt Tautu

16

Chirica Alexandru

Strada

Logofăt Tautu

21

Bogdan os Costica

Strada

Logofăt Tautu

19

Roseti Eugen Tanta

Strada

Logofăt Tautu

19

Malaxa Nicolae

Strada

Logofăt Tautu

17

Bontea Ghe.

Strada

Logofăt Tautu

17

Dima Laurentiu si Lîliana

Strada

Logofăt Tautu

15

Pașisnic Vladimir si Marghiolita

Strada

Logofăt Tautu

13

Costache Constantin Diana

Strada

Logofăt Tautu

13

Dascalescu Mihaela

Strada

Logofăt Tautu

9

SC CBS Group SRL

Strada

Logofăt Tautu

9

Anghelidis Prodromos si Sultana

Strada

Logofăt Tautu

9

Roșea Adrian si Drozan Alice

Strada

Logofăt Tautu

7

Irimia Anca-Marcela si cezar

Strada

Logofăt Tautu

5

Mattel Violeta si Octavian

Strada

Logofăt Tautu

5

Halichia Maria si Gherasim

Strada

Logofăt Tautu

3

Georgescu Nicolae

Strada

Logofăt Tautu

3

Petcu Marius

Strada

Logofăt Tautu

1

Chinan Anton

Strada

Logofăt Tautu

12

Domniteanu Constantin

Strada

Logofăt Tautu

10

Trandafir Corina Laura

Strada

Logofăt Tautu

8

Trandafir Corina Laura

Strada

Logofăt Tautu

6

Grecu Ionel si luliana

Strada

Logofăt Tautu

6

Carp Elena Manuela si Basalic Aneta

Strada

Logofăt Tautu

4 ap. 2

Weber Edmond si Viorica

Strada

Logofăt Tautu

4

Solomon Sergiu

Strada

Logofăt Tautu

2

Popescu Toni - Ghe si Ținea

Strada

Lupeni

1

Racovita Constantin-Emi!

Strada

Lupeni

1

SC Randî SRL

Strada

Lupeni

1

SC Dentix Avram SNC

Strada

Lupeni

4 ap.2

Dantis Dumitru

Strada

Lupeni

4

Grigorescu Radu

Strada

Lupeni

4

Onicescu Gina

Strada

Lupeni

4

Fishman Clara

Strada

Lupeni

2 ap. 1

Roșea Alexandru Iulian

Strada

Lupeni

2

Drosu Ghe

Strada

Lupeni

2

Lupu Andrei Adrian

Strada

Lupeni

2

Slobozeanu Maria

Strada

Lupeni

2

Veber Maria

Strada

Lupeni

2

Nihaev Petru

Strada

Lupeni

2

Irava Petru si Zenovla

Strada

Lupeni

2

Jirlaeanu Romeo

Strada

Lupeni

2

SC Luciano SRL

Aleea

Mavromol

6

Porumb Mihai

Aleea

Mavromol

6

SC La Luna SRL

Aleea

Mavromol

2

Grasa Gabriela Anamaria

Aleea

Mavromol

2 bl. 10, ap. 1

Filip Viorel si Bianca

Aleea

Mavromol

4

Moise Ghe.

Aleea

Mavromol

4

SC Total SRL

Aleea

Mavromol

2 Bis

Chiscaneanu Daniela -Luminița, Anghei lulia

Aleea

Mavromol

2

SC Decrom Co SRL

Aleea

Mavromol

2 Bis

Onisor Ștefan si Elena

Strada

Meseriașilor

1

SC Datura Grup SRL

Strada

Meseriașilor

5

Tanasila Cezar si Tita

Aleea

Mica

2 ap. 1

ispas Cornelia

Aleea

Mica

2 ap. 2

Paul Fanica si Luca - Aurel

Aleea

Mica

2

Codreanu Constantin Nicolae

X

Aleea

Mica

7

Anghei Stan

/.. z'z-

Aleea

Mica

5

Matasaru Livia

Aleea

Mica

3

Turcoman Jenica

Strada

Mîhai Em in eseu

6

Rusu Antoaneta

Ș ■ i

Strada

Mihai Eminescu

6

Penca Nica sl Maria

Strada

Mihai Eminescu

4

Dudnicov Daniela

Strada

Mihai Eminescu

2

Tacea Constantin Gelu

Strada

Mihai Eminescu

2

Troaca Iulian

..

Strada

Mr. lancu Fotea

46

Munteanu Daniel Gigi

Strada

Mr. lancu Fotea

46

Comanescu Atice - Mihaela

Strada

Mr. lancu Fotea

46

Stamate Elena, Diaconu Lucian

Strada

Mr. lancu Fotea

44

Metzger Adriana

Strada

Mr. lancu Fotea

44

Bran Laurentiu Cristian si Paula

Strada

Mr. lancu Fotea

44

Sicleru Corina

Strada

Mr. lancu Fotea

42

Sndu Liliana

Strada

Mr. lancu Fotea

40

Prodan Constantin

Strada

Mr. lancu Fotea

38

Joanta Vasile

Strada

Mr. lancu Fotea

36 ap. 2

Doru Ioana

Strada

Mr. lancu Fotea

29

Zamfir lire

Strada

Mr. lancu Fotea

29

Claponea Tudor

Strada

Mr. lancu Fotea

27

Susanu loan Petruta

Strada

Mr. lancu Fotea

27

Bite re Teodor si Dumitra

Strada

Mr. lancu Fotea

27

Burghelea Eugenia si Constantin

Strada

Mr. lancu Fotea

27

Georgescu Neculai si Anîta

Strada

Mr. lancu Fotea

25 ap. 25

Tutulan Geanina luliana si Laurentiu

Strada

Mr. lancu Fotea

25

Strada

Mr. lancu Fotea

25

Strada

Mr. lancu Fotea

21

Strada

Mr. lancu Fotea

21

Strada

Mr. lancu Fotea

21

Strada

Mr. lancu Fotea

21

Strada

Mr. lancu Fotea

21

Strada

Mr. lancu Fotea

21 ap. 2

Strada

Mr. lancu Fotea

21 ap. 4

Strada

Mr. lancu Fotea

19

Strada

Mr, lancu Fotea

19

Strada

Mr. lancu Fotea

17

Strada

Mr. lancu Fotea

12

Strada

Mr. lancu Fotea

12

Strada

Mr. lancu Fotea

12 A

Strada

Mr. lancu Fotea

12

Strada

Mr. lancu Fotea

10

Strada

Mr. lancu Fotea

8

Strada

Mr. lancu Fotea

8

Strada

Mr. lancu Fotea

7 ap. 17

Strada

Mr. lancu Fotea

7 ap. 8

Strada

Mr. lancu Fotea

7 ap. 3

Strada

Mr. lancu Fotea

7

Strada

Mr. lancu Fotea

7

Strada

Mr. lancu Fotea

7

Strada

Mr. lancu Fotea

7

Strada

Mr. lancu Fotea

6

Strada

Mr. lancu Fotea

6

Strada

Mr. lancu Fotea

4 bl.L

Strada

Mr. lancu Fotea

4 bl. Delta

Strada

Mr. lancu Fotea

4 bl. Delta

Strada

Mr. lancu Fotea

3

Strada

Mr. lancu Fotea

3

Strada

Mr. lancu Fotea

3

Strada

Mr. lancu Fotea

3

Strada

Mr. lancu Fotea

34

Strada

Mr. lancu Fotea

34

Strada

Mr. lancu Fotea

34

Strada

Mr. lancu Fotea

34

Strada

Mr. lancu Fotea

32

Strada

Mr. lancu Fotea

30

Strada

Mr. lancu Fotea

30

Strada

Mr. lancu Fotea

28

Strada

Mr. lancu Fotea

26

Strada

Mr. lancu Fotea

26

Strada

Mr. lancu Fotea

26

Strada

Mr. lancu Fotea

26

Strada

Mr. lancu Fotea

26

Strada

Mr. lancu Fotea

26

Strada

Mr. lancu Fotea

2

Strada

Mr. lancu Fotea

2

Strada

Mr. lancu Fotea

2

Strada

Mr. lancu Fotea

2

Strada

Mr. lancu Fotea

2 bis

Strada

Mr. lancu Fotea

1

Strada

Mr. lancu Fotea

1

Strada

Nicolae Balcescu

84

Strada

Nicolae Balcescu

84

Strada

Nicolae Balcescu

84

Strada

Nicolae Balcescu

84

Strada

Nicolae Balcescu

84

Strada

Nicolae Balcescu

84 ap.3

Strada

Nicolae Balcescu

65

Strada

Nicolae Balcescu

63

Strada

Nicolae Balcescu

122

Strada

Nicolae Balcescu

122

Strada

Nicolae Balcescu

120

Strada

Nicolae Balcescu

118

Strada

Nicolae Balcescu

118

Strada

Nicolae Balcescu

118

Strada

Nicolae Balcescu

116

Strada

Nicolae Balcescu

116

Strada

Nicolae Balcescu

116

Strada

Nicolae Balcescu

116

Strada

Nicolae Balcescu

116

Strada

Nicolae Balcescu

114

Strada

Nicolae Balcescu

43

Strada

Nicolae Balcescu

47

Strada

Nicolae Balcescu

49

Strada

Nicolae Balcescu

49

Strada

Nicolae Balcescu

49

Strada

Nicolae Balcescu

49

Strada

Nicolae Balcescu

49

Strada

Nicolae Balcescu

49

Strada

Nicolae Balcescu

49

Strada

Nicolae Balcescu

37

Strada

Nicolae Balcescu

37

Strada

Nicolae Balcescu

37

Strada

Nicolae Balcescu

39

Strada

Nicolae Balcescu

39

Strada

Nicolae Balcescu

39

Strada

Nicolae Balcescu

39

Strada

Nicolae Balcescu

39

Strada

Nicolae Balcescu

68


Munteanu Daniei Gigi Ghindea Vasiie si Rodica Ursache Gabriela Padurariu Constantin Radu Laurentiu si Gabriela Raileanu Paraschiva si Gicu Manea Mihaita Manea George si Mariana lovita Nicolae-Vasilica si Gabriela Prisecaru Nistoran Costel si Elena lacob Liliana Oana Mocanu Nicoleta Loredana Olaru Bogdan Bontea Ghe.

Bont sa Ionel si Maria Gheorghiu Nela Ciuca Ovidiu Chiriachita Aurica Constantinescu Ioana

Cepaliga Maricica, Barbulescu Emanuela si Ciobanu Ana maria Popescu Cosmin Sirbu Fanica Ivan Nicoleta Gina Athanasiu N si Ivanof Marioara Manoliu Lucretia Nini Daniel si Valerica Constantin Marius si Ana Maria Irimia Cezar Vlad Voinescu Bonica si Rosenthal Lucian ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI SC Loconfort SA ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Casuneanu loan Lacrima Richardo - Octavian si Fanica Irimia Anca si Gamulea Georgeta Cucu Dan si Daniela lliescu Stratia si Movila Elena Isvoranu Monica Elena Istrate Mircea Mariana Jipîrescu Nicusor Necula Marius Gerard si Monica Liliana Bitere Teodor Dumitra Dumitriu Valerica Voiculescu Vasiie Maria Edward Demiraiakian Mircea Oarda, Costin Oarda Botina Nina Stegaru Marcel Vasilache Ion si Florica Dauceanu Ciprian Florea Ion si Rubina Bejan Leon si Mariana Hilohe Ionica Lungu Ion si Sandală Cavalioti Teodor Ghe Irimia Gina si Viorei SC Ceterascom SRL Strimbei Nelu, Andries Simina Ca ram an Ionel Stoica Angelica Caraman Carmen Picleanu George Buruiana Nicoleta si Ionel Zlate Leonard-Sorin, Constantin Elena Sarghe Ștefan Barariu luliu-loan Marinescu Corneliu-Alexandru si Rodica Putanu Adrian si Dantela Dumbrava Panait si Aristita Vasilache Maricela Balta Liviu Macaila Nicoleta Baltnt Anton si Maria Mihalache Neagu si Elena Chirosca Danut-Sorin Gociu Haralambie si Valeria Zaharia Ciprian Daniel Dobrota Misu si Reasilvia Culii Vasiie si Cricica Ecaterina Dorin Caliopia Albinet Vasiie si Eufrosina Clipea Vasiie si Elena Grigoras Valeria Mihai Marian si Gina Boureanu Laura Stefanovici Tudorel Dajboc Alexandru si Lucia Chiriac Elisabeta Tiron Pachita Grigoriu Ana Maria Pintilie Lucica Moisa lonut-Sorin Rachileanu Dorina si Vasiie Prunes Victorina si Pintilie Lucica Constantinescu Gh-Haralamb si Eugenia


Strada

. Nicolae Balcescu

68

Strada

Nicolae Balcescu

68

Strada

Nicolae Balcescu

70

Strada

Nicolae Balcescu

70

Strada

Nicolae Balcescu

70

Strada

Nicolae Balcescu

72

Strada

Nicolae Balcescu

74

Strada

Nicolae Balcescu

74

Strada

Nicolae Balcescu

78

Strada

Nicolae Balcescu

78

Strada

Nicolae Balcescu

78

Strada

Nicolae Balcescu

78

Strada

Nicolae Balcescu

78

Strada

Nicolae Balcescu

82

Strada

Nicolae Balcescu

82

Strada

Nicolae Balcescu

55

Strada

Nicolae Balcescu

57

Strada

Nicolae Balcescu

56

Strada

Nicolae Balcescu

58

Strada

Nicolae Balcescu

60

Strada

Nicolae Balcescu

60

Strada

Nicolae Balcescu

62

Strada

Nicolae Balcescu

62

Strada

Nicolae Balcescu

64

Strada

Nicolae Balcescu

64

Strada

Nicolae Balcescu

66

Strada

Nicolae Balcescu

66

Strada

Nicolae Balcescu

48

Strada

Nicolae Balcescu

50

Strada

Nicolae Balcescu

50

Strada

Nicolae Balcescu

52

Strada

Nicolae Balcescu

52

Strada

Nicolae Balcescu

52

Strada

Nicolae Balcescu

44

Strada

Nicolae Balcescu

44

Strada

Nicolae Balcescu

46

Strada

Nicolae Balcescu

46 bl.A,A1,A2

Strada

Nicolae Balcescu

46 bl.B,B1,B2

Strada

Nicolae Balcescu

42

Strada

Nicolae Balcescu

42

Strada

Nicolae Balcescu

42

Strada

Nicolae Balcescu

42

Strada

Nicolae Balcescu

42

Strada

1 Nicolae Balcescu

42

Strada

Nicolae Balcescu

29

Strada

Nicolae Balcescu

31

Strada

Nicolae Balcescu

25

Strada

Nicolae Balcescu

23

Strada

Nicolae Balcescu

23

Strada

Nicolae Balcescu

23

Strada

Nicolae Balcescu

21

Strada

Nicolae Balcescu

21

Strada

Nicolae Balcescu

21

Strada

Nicolae Balcescu

21

Strada

Nicolae Balcescu

21

Strada

Nicolae Balcescu

21

Strada

Nicolae Balcescu

21

Strada

Nicolae Balcescu

21

Strada

Nicolae Balcescu

21

Strada

Nicolae Balcescu

21

Strada

Nicolae Balcescu

21

Strada

Nicolae Balcescu

21

Strada

Nicolae Balcescu

21

Strada

Nicolae Balcescu

21

Strada

Nicolae Balcescu

21

Strada

Nicolae Balcescu

21

Strada

Nicolae Balcescu

21

Strada

Nicolae Balcescu

21

Strada

Nicolae Balcescu

21 ap,1

Strada

Nicolae Balcescu

21 ap,2

Strada

Nicolae Balcescu

34

Strada

Nicolae Balcescu

34

Strada

Nicolae Balcescu

34 A

Strada

Nicolae Balcescu

34 ap, 11

Strada

Nicolae Balcescu

36

Strada

Nicolae Balcescu

40

Strada

Nicolae Balcescu

40

Strada

Nicolae Balcescu

3

Strada

Nicolae Balcescu

3

Strada

Nicolae Balcescu

3

Strada

Nicolae Balcescu

3

Strada

Nicolae Balcescu

3

Strada

Nicolae Balcescu

3

Strada

Nicolae Balcescu

3

Strada

Nicolae Balcescu

3

Strada

Nicolae Balcescu

3

Strada

Nicolae Balcescu

3

Strada

Nicolae Balcescu

3

Strada

Nicolae Balcescu

3

Strada

Nicolae Balcescu

3

Strada

Nicolae Balcescu

3

Strada

Nicolae Balcescu

3 ap. 2

Strada

Nicolae Balcescu

3 ap. 5

Strada

Nicolae Balcescu

3

Constantinescu Clin

Bezman Nicu si Gina

Tofan Aurica

Țeodorescu Dorin,Gherghina si Turcu Teodorescu Dorina Trenchea St.si Maria

Tofan Adrian

Simionescu Veronica

Razlog Dana

Tiran Elena

Anghele Apostu si Ctina

[ftodi St a veri ta

Stoleru Claudia

Niculescu Elena

Anghelescu Mihaela si llie

IrimiaTraian, Ceza r-Vlad

Geana Corina-Maria

Sandica Vasile si Lucica

Cosma Romeo-Daniel si Carmen

Virgolici Mihai si lulia-Cristina

Lupea Andra Cosmina

Tsioliais Camelia,Sandor Tudorita

Jechiu Maria

llasi Valentin si Ana-Natalia

Asdisnav SRL

Grigoras Florica

Susnoschi Luca Flavia si Cristian

Bogdan Marius si Simona

Tudorie Alexandru si (linca

Da neom Group SNC

Falcaru Maricela

Florea Ctin si Maria-Saviana

Neculita Steluta

Tabacaru Adrian si Elena Laura

Covaciu Ana

Moraru Gh si CighirAmalia

Tiran Antoneta

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

MitrofanAnca

Nedelcu Toader

Mitrofan Ctin si Vastica

Mihai Gh

Rapanu Aurica

Necula Marius Gerard si Monica-Liliana

cab. Av. Roșu Angelica

Nedelcu George si Aurica

Level Five SRL

Gavrilov Neculai

Gianta Maria,Pelin Nela si Mihai Liliana-Laura

Tohaneanu Carmen si Suzi

Balan Alina -Caria

Hogaș (Munteanu) Viorica

Dumitran Georgica

Leon Petrica

Grecu Ileana

Vrabie Mihaela si lordache

Fasola Liviu-Angel

Parascan Sorin si Oana

Plesnicute Elene

Balan Vasile si Mitrita

Patilea Ion

Berghis Boldea Veronica

Banu Emilian

Sinescu George-Cosmin

Schipor Valentin

Lucie Madalina

Tirian Remus si Daniela Cristina

Tabacaru lancu

PuhaEleonora

(van Mircea si Ortansa

Rotaru Maria, Eugen si Zamfir Camelia /     , •

Axinte Ștefan                               /

Rusu Dogeanu Liviu si Elisabeta

Cornea Pauna

Petrache Ciprian lonut

Leahu Ionel si Geluta Daniela

Zamfir Viorel si Maricica

Baciu Frasinica

ion Ionica                                                  -

Marculescu Tudorel si Aurelia

Motoi Laurentiu-Mihail si Cristina-Alina

Cosmescu Georgeta

Postolache Daniela si Nicolae-FIorinei

Roșu Romica

Halauca Marian

Jerebtov Maria

Pascaru Bianca si Florin

Oancea Vicentiu si Adriana

Hamza Sergiu-Viorel si Ionica

Valciu Nedelcu

Panait Marian

Lupea Elena

Ravdan Ioana si Neculai

Stei SRL

Strada

Nicolae Balcescu

3

Strada

Nicolae Balcescu

3

Strada

Nicolae Balcescu

3

Strada

Nicolae Balcescu

5

Strada

Nicolae Balcescu

5

Strada

Nicolae Balcescu

5

Strada

Nicolae Balcescu

5 ap. 2

Strada

Nicolae Balcescu

5 ap. 3

Strada

Nicolae Balcescu

13 bl.Tr 1 si Tr 2

Strada

Nicolae Balcescu

13

Strada

Nicolae Balcescu

13

Strada

Nicolae Balcescu

13

Strada

Nicolae Balcescu

13

Strada

Nicolae Balcescu

13

Strada

Nicolae Balcescu

13

Strada

Nicolae Balcescu

13

Strada

Nicolae Balcescu

13

Strada

Nicolae Balcescu

13

Strada

Nicolae Balcescu

13

Strada

Nicolae Balcescu

2

Strada

Nicolae Balcescu

8

Strada

Nicolae Balcescu

8

Strada

Nicolae Balcescu

8

Strada

Nicolae Balcescu

10

Strada

Nicolae Balcescu

10

Strada

Nicolae Balcescu

10

Strada

Nicolae Balcescu

10

Strada

Nicolae Balcescu

12

Strada

Nicolae Balcescu

12

Strada

Nicolae Balcescu

27

Strada

Nicolae Balcescu

27

Strada

Nicolae Balcescu

90 A

Strada

Nicolae Balcescu

3 E

Strada

Nicolae Balcescu

46 bis

Strada

Nicolae Balcescu

2 C

Strada

Nicolae Balcescu

53

Strada

Nicolae Balcescu

98

Strada

Nicolae Balcescu

98

Strada

Nicolae Balcescu

96

Strada

Nicolae Balcescu

94

Strada

Nicolae Balcescu

92

Strada

Nicolae Balcescu

90

Strada

Nicolae Balcescu

86

Strada

Nicolae Balcescu

86

Strada

Nicolae Balcescu

76 A

Strada

Nicolae Balcescu

76 A

Strada

Nicolae Balcescu

74 bl.V1

Strada

Nicolae Balcescu

74

Strada

Nicolae Balcescu

76

Strada

Nicolae Balcescu

74

Strada

Nicolae Balcescu

74

Strada

Nicolae Balcescu

74

Strada

Nicolae Balcescu

42 A

Strada

Nicolae Balcescu

61

Strada

Nicolae Balcescu

2

Strada

Nicolae Balcescu

2 bis

Strada

Nicolae Balcescu

4

Strada

Nicolae Balcescu

4

Strada

Nicolae Balcescu

4

Strada

Nicolae Balcescu

4 ap. 3

Strada

Nicolae Balcescu

4 ap. 1

Strada

Nicolae Balcescu

4

Strada

Nicolae Balcescu

4

Strada

Nicolae Balcescu

4

Strada

Nicolae Balcescu

4

Strada

Nicolae Gamulea

7 ap. 4

Strada

Nicolae Gamulea

7 ap. 14

Strada

Nicolae Gamulea

7 ap. 5

Strada

Nicolae Gamulea

7 ap. 4

Strada

Nicolae Gamulea

7 ap. 1

Strada

Nicolae Gamulea

7 ap.8

Strada

Nicolae Gamulea

12

Strada

Nicolae Gamulea

4

Strada

Nicolae Gamulea

8 ap. 4

Strada

Parcului

1 bl. I

Strada ‘

Parcului

1 bl. 11

Strada

Parcului

8

Strada

Parcului

8

Strada

Parcului

2 bl. 11

Strada

Parcului

2 bl. I2

Strada

Parcului

2

Strada

Parcului

Strada

Parcului

2

Strada

Păunului

2

Strada

Păunului

4

Strada

Păunului

4 ap. 1

Strada

Păunului

1

Strada

Păunului

1

Strada

Păunului

5

Strada

Păunului

7

Strada

Păunului

6

Strada

Păunului

3

Strada

Pietii

5

Strada

Pielii

4

Uzum Toma,Aurelia, Uzum Bogdan, Uzum Florin Mitrofan Nastasia si Ancuta-lonela Caraghiulea Safta

Cincu srl

Boghian Trandafira Voicu Lucretia Damian loan si Marfa Lacatus Vasilica si Maria-Leia ASOCIAȚIA PROPRIETARI Lazarescu Claudiu Alexandrescu loan si Elvira Tenea Dan Poalelungi Zaharia Asanachescu Elena Muntean u Costica

Grecu Ion Agache Paul Zavciu Mihai Malaxa Taader Veromar SRL Crinul - soc. Coop.mestesugareasca Beija Fluor SRL Giosanu Crina Georgiana GK NETSOFT SRL

Dumitrescu Marius si Rădica Voicu Vasile-Bogdan si Raluca Lupu Margareta Andro Nina Dori SRL Boghici Mioara Dragu Ionel si Jenica

Nica Laura-Cristina,Ostache Geacilda, Ignat Giulia Pascu Mircea si Cta-Maria Flondor Ctin-Cornel si Mihaela Nistor Coste!

Milia Emil si Doina -Mana Vatamanu Alexandru Colesnicov Mina si Domnica Brandasu Sofia Level Five SRL Șeitan Alexandru Mărgărit Nicusor-Danut lordache Georgeta Trandafir Cristian Panfile Maria-Doina Buleandra Florin

Cristea Dtru

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Bezman Dumitrache lonescu Lenuta Cazan Nedelea Cristea Sandu Surugiu Maria Nedelcu Toader Zaharia -Munteanu Lucica Chip si Dale SRL Fiorella SRL Kester Cristina si Romeo Taganschi Aneta si Ciprian Coliba Liviu si Anisoara Rotaru Maria Postolache Andrei Veromar SRL Boboc Ghermaneanu I.M.SRL Orbu Neacsa Capres Costal loan Dorin

Draghici Măricel si llliana Iftimie Mihai                                              .x"'‘ •-•••

Ivan NicoletaGina

Bidica Florentina Laura, Marius si Petrea tyexandțu Danie! Sirbu Fanica                            / <■„, /

SCCalipsoSRL                  /        /■-■■■-

Museteanu Crisan                    f

loan Doru                                  l’ 1 '

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Capat Giorgeta si Valeriu Tonea Agripina ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Lavrente Maria Alexandra

SC Elisafarm SRL

Batmus Marius si Clementina

Tucanu lonut Condruz ionel Morari Dubau Maria Voicu Costica Capraru Marcela si Stoica Eugenia Mihaela SOS Centrul Medical

Buruiana Marțea si alexandru

SC Montero Group SRL

Constantinescu Adrian Nicolae

Savuca Ciprian

Sarbu Ghesi Margit llona

Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada


Pietii Pietii Pietii Pietii Pietii Pietii Pietii Pietii Pietii Pietii Pietii Pietii Pietii Pietii Pietii Pietii Pietii Pietii Pietii Pietii Plantelor Plantelor Plantelor Plantelor Plantelor Plantelor Plantelor Plantelor Plantelor Plantelor Plantelor Plantelor Plantelor Plantelor


4

9

9

8

7

6

 • 2 A

2

2

2

 • 1 camera 5

1

12

10

 • 3

15

15

15

17

19

1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 4

 • 5 ap. 2

 • 5

7

 • 6

9

9 A

9 A

9

9 B


SC Regal SA Radu Tamara Cornea Nina si Dan Dontu Viorica Cosita Ileana si Stoica Gafita Vasiliu Remus si Liliana Gabriela Raicu Elena Raicu Elena Petre Mihai Nevian si Daniela Grigorica Cătălin SC Romprint 99 SRL Stamate Mana Brinza Luca Dan Mohonea Radu si Ileana Bu rad a Vasife Savuca Filimon Diamant Hemnan Tofan Stefanache si Angela Cretu Alexandru si Verginica Zamfir Aurel si Florinela Irene Giurgea Maria Paula Florea Maria Boboc Vasile si Ileana Berlea loan si Niculina lordachescu Elena Tatu Ștefan Jan Isaia Jenica, Gabriel si Daniel Razvan SC Expert AM Audit SRL Gabrielescu Sofia Scraba Stelian si Marinela Dinca Constanta Marin Cristian Stan losif Valentina si Enache Alice Sandulescu Gabriela, Dudnic Mariana si Stanciu Cornelia


Strada

Plantelor

13

Gaiu Marian Enrico si Mariana

Strada

Plantelor

13

Vasiliu Ștefana

Strada

Plantelor

13

Avadanei Elena

Strada

Plantelor

11

Usurelu Ghe si Cornelia

Strada

Portului

157

SC Erdemir Romania SRL

Strada

Portului

157

SC intfor SA

Strada

Portului

63 Cămin Nefamilisti ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Portului

63 Cămin Nefamilisti ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Portului

63 bl. SNDG 1

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Portului

63 bl. SNDG 2

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Portului

63

SC Waterland Office

Strada

Portului

63 bl. Cămin nefamili; SC Primaco Impex SRL

Strada

Portului

61 BIS bl. Fam

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Portului

61 B Cămin Nefamilis ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Portului

61 A

SC Doima & Fii SA

Strada

Portului

56 B

Filip Virgil si Veronica

Strada

Portului

56

SC Moglund Marine Automation

Strada

Portului

56

SC Hidrotehnica SA

Strada

Portului

56

SC Docuri SA

Strada

Portului

56

SC Hei ian Holding SRL

Strada

Portului

55 bf. Icepronav

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Portului

54

Autouniversal SRL

Strada

Portului

54

SC Navrom Shipyad SRL

Strada

Portului

53 bl. Olt 3

SC Adriatica Shipping Agency

Strada

Portului

53 bl. Olt 3 parter

SC Isis SRL

Strada

Portului

53 bl. Olt 3

SC Dual C&A SRL

Strada

Portului

51 bf. Olt2 parter

SC To Prest Construct SRL

Strada

Portului

51 bl. 0LT2 parter

Crinul - soc. Coop.mestesugareasca

Strada

Portului

51 bl. Olt 2

înfrățirea soc cooperativa mestesugareasca

Strada

Portului

51 bl. Oft 2 parter

SC To Prest Construct SRL

Strada

Portului

51 bl. Olt 2 parter

SC Diablo Corn SRL

Strada

Portului

53 bl. Olt 3,

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Portului

49 bl. Olt 1,

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Portului

51 bl. Oit 2,

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Portului

49 bl. Olt1, parter

SC Attosoft SRL

Strada

Portului

49 bl. Olt 2, parter

SC Germanischer Lloyd Romania SRL

Strada

Portului

47

SC Alcom SA

Strada

Portului

47 bl. Jiul parter

SC Tehnoclima SRL

Strada

Portului

47 bl. Jiul

SC Prestatorul SRL

Strada

Portului

47 bl. Jiul, parter

Dimofte SRL

Strada

Portului

47

SC Argimix SRL

Strada

Portului

47 bl. Jiul

SC Dever SRL

Strada

Portului

47 bl. Jiul

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Portului

45 bl. Mureș

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Portului

43

SC Cons Ship SRL

Strada

Portului

43 bl. Catusa

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Portului

41 bl. Brates 1

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Portului

41 bl. Brates 2

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Portului

41 bf. Brates 2

SC Econsuiting SRL

Strada

Portului

41

SC Cons Ship SRL

Strada

Portului

41 bl. Brates 1 ap. 7

SC Andricont SRL

Strada

Portului

39 bl. Brates 1

SC TB import Export

Strada

Portului

35 bl. Malina2

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Portului

35 bl. Malina2

CAR Navrom GL

Strada

Portului

35

SC Navtrans 2 SRL

Strada

Portului

33 bl. Mălină 1

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Portului

33 bl. Mălină 1

SC Franciscoli SRL

Strada

Portului

28 bl. Jiul

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Portului

28

DS Tofan SRL

Strada

Portului

25 bl. Șiret 4

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI


Strada

Portului

Unirea Societatea Cooperativa

Strada

Portului

23

SC Navrom Centru de Afaceri SRL

Strada

Portului

23 bl. Șiret 3

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Portului

23 bl. Șiret 3 parter

SC Goras Consulting SRL

Strada

Portului

23

Ceronav Constanta

Strada

Portului

SC Agrofam Corn SRL

Strada

Portului

Bl. Mălină ap, 16

SC Dima si Fii SA

Strada

Portului

bl. Brates

SC Cosoti SRL

Strada

Portului

20

SC Navlomar Investment Holding SRL

Strada

Portului

19 A

ICE Property Development SRL

Strada

Portului

16 B bl. Fam

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Portului

1

SC Prutul SA

Strada

Portului

SC Pleitos SRL

Strada

Portului

SC Metex Gamma

Strada

Portului

David Mihaela si Sava

Strada

Portului

SC Cosoti SRL

Strada

Portului

8 ap. 1

Males Georgel si Florentina

Strada

Portului

8

SC Vider Company

Strada

Portului

8

SC Dimofte SRL

Strada

Portului

7

Ciocan Mihai si Maria

Strada

Portului

6

SC Baza Trust SRL

Strada

Portului

5 ap. 12

Spiridon Adrian si Romica

Strada

Portului

5 ap. 8

Lazar Elena

Strada

Portului

5 ap. 7

Bulboaca Măricel si Minodora

Strada

Portului

5 ap. 4

Marcovici Ghe si Maria

Strada

Portului

5

Toma Florin Adriana si Nela

Strada

Portului

5

Batog Trandafir

Strada

Portului

5

Dragan Daniel si Maria

Strada

Portului

3 A

Boghiu Sandu si Catrina

Strada

Portului

3

Ranghilof Viorica

Strada

Portului

1 F, bl.CNEF

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Portului

1 F, bl. Cămin Nefar ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Portului

1

SC Regal SA

Strada

Portului

1

SC Olimp DC SRL

Strada

Rindunelelor

3

Pangrate Siica

Strada

Rindunelelor

3

Ion Ștefana sl Lucian Cezar

Strada

Rindunelelor

5

Gordienco Iulian Marius si Silvia

Strada

Rindunelelor

5

Dragomir Ghe. si Gherghina

Strada

Rindunelelor

9

Teodorescu Mihai si Maria

Strada

Rindunelelor

11

Chiriloiu Ghe si Stela

Strada

Rindunelelor

13

Bejan Titu si Elena

Strada

Rindunelelor

16

Cro'rtoru Adriana si Constantinescu Mihaela

Strada

Rindunelelor

16

Boza Mircea, Lenuta, Stefania sl Porumb Adriana

Strada

Rindunelelor

15

Mlhaila Florin Cătălin si Ivonna Cristina

Strada

Rindunelelor

17

Gheorghe Valeria

Strada

Rindunelelor

17

SC Universal Aurora SA

Strada

Rindunelelor

19

Palimaru Gheorghita si Elena / Constantin Anton

Strada

Rindunelelor

14

Lupascu Vasilica

Strada

Rindunelelor

14

Felea Lucian

Strada

Rindunelelor

12

Felea Alina Raluca

Strada

Rindunelelor

12

Felea Roza

Strada

Rindunelelor

10

Tanase Constantin si Panaghita

Strada

Rindunelelor

8

Popa Florin-Tiberiu si Corina-Lucia

Strada

Rindunelelor

6

Sandu Ion Florentin si Liana, Bocaneanu Emanoil si Roxana

Strada

Rindunelelor

4

Demay Adriana

Strada

Rindunelelor

2 A

Pantus Georgiana

Strada

Rindunelelor

2

Zamfir Mircea lordache si Domnica

Strada

Rindunelelor

2

Turcu Mihai si Paul George

Strada

Roșiori

1

înfrățirea Soocietate Cooperativa Mestesugareasca

Strada

Roșiori

1

Crinul Soocietate Cooperativa Mestesugareasca

Strada

Roșiori

18 Paltin 1

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Roșiori

18 Paltin 2

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Strada

Rubinelor

2

Grigore Paula Florentina

Strada

Rubinelor

6 ’

Chiurtu Nicolae si Maria

Strada

Rubinelor

14

SC Remimpex SRL .

Strada

Rubinelor

12

Niculescu Adrian Cătălin si Daniela

Strada

Rubinelor

10

SC Eurofarma SRL

Strada

Rubinelor

8

Paraipan Olimpia

Strada

Rubinelor

4

Tatarusanu Alexandru si Veronîca

Strada

Rubinelor

4

Neamu Eugenia

Fundătură

Scolii

2

Ciuca Liviu Bogdan                  X

Fundătura

Scolii

2

Ciuca Mihai                      /'

Fundătura

Scolii

4

Axente Mielu si Mioara             s*         ț

Zaharia Anita si Ionel             / c / /

Fundătura

Scolii

10

Fundătura

Scolii

10

Ghînet Dumitru si Elisabeta       i ,^7

Fundătura

Scolii

12

Niculescu Ana si Aurel            >   •''?

Fundătura

Scolii

14

Motoi Laurentiu si Cristina Alina i i i r; >

Fundătura

Scolii

16

Graur Silvia

Fundătura

Scolii

18

Totolici Maria si llona Carmen    A..

Fundătura

Scolii

20

Butucescu Mihai si Codruta Ligia

Fundătura

Scolii

3

Ciuca Liviu Bogdan

Fundătura

Scolii

5

Stan Florin Puiu

Fundătura

Scolii

7

Marghelo Victor

Fundătura

Scolii

7

Nechifor Afanasie

Fundătura

Scolii

7

Dobrota Mihai

Fundătura

Scolii

8

Stamate Eugen Ghe si Rusu Cosmîna

Fundătura

Scolii

8

Popa George

Fundătura

Scolii

9

Andrei Romeo si Ecaterina

Fundătura

Scolii

9

Rusu Carmen

Fundătura

Scolii

9

Malinoiu Liliana

Fundătura

Scolii

11

Ovezea luliu si Mihai lonut

Fundătura

Scolii

13

Ispas Mircea

Fundătura

Scolii

15

Dumitriu Ovidiu - Comeliu

Fundătura

Scolii

15

Dumitriu Mihaela Stefania

Fundătură

Scolii

1 corpCI

Fundația Caritatea

Strada

■ Sflntul Spiridon

17

Joanta loan.Lupica Angela,Leonte Ana-Maria,Puscasu Ioana

Strada

Sfintul Spiridon

17

Nastase Elena-Rina

Strada

Sfintul Spiridon

17

Adrian George si Elena

Strada

Sfintul Spiridon

17

Tatu Vaferiu si Georgieana

Strada

Sfintul Spiridon

17

Carlan Antonio

Strada

Sfintul Spiridon

18

Ntca Alexandru si Elisabeta

Strada

Sfintul Spiridon

18 B

Romvis Sud Sri

Strada

Sfintuf Spiridon

19

Erimicioiu Victoria

Strada

Sfintul Spiridon

19

Datcu Adrian

Strada

Sfintul Spiridon

19

Solomon Enache Sandu si Marioara

Strada

Sfintul Spiridon

20

Petcov Marian Eusebiu si Maria

Strada

Sfintul Spiridon

20

Onu Cta

Strada

Sfintul Spiridon

20

Feizulah lulia

Strada

Sfintul Spiridon

20

Darie Lucretia

Strada

Sfintul Spiridon

20

Păun Gigei

Strada

Sfintul Spiridon

16

Bejan Verginica

Strada

Sfintul Spiridon

16

Bejan Dragos

Strada

Sfintul Spiridon

16

Bejan Bogdan

Strada

Sfintul Spiridon

14

Buciumanu Mihaita si Lenuta

Strada

Sfintul Spiridon

10

Fotache Gh

Strada

Sfintul Spiridon

10

Clinica Sânte Sri

Strada

Sfintul Spiridon

1

Paracelsius Sri

Strada

Sfintul Spiridon

2

Spînu Oana Nicoleta

Strada

Sfintul Spiridon

2

Dan Cristian-Stefan, Dan Amalia

Strada

Sfintul Spiridon

2

Agress Business Company Sri

Strada

Sfintul Spiridon

2

Euroter Distribution

Strada

Sfintul Spiridon

3

Campeanu Margareta

Strada

Sfintul Spiridon

3

Comalina Sri

Strada

Sfintul Spiridon

4

Pitu George si Viorica

Strada

Sfintul Spiridon

5 bl. A

ASOCIAȚIA PROPRIETARI

Strada

Sfintul Spiridon

12 A

Stanescu Ctin

Strada

Stiintei

117

Claudeni -Popmixt Sri

Strada

Stiîntei

118

Buciuc Laurentiu si Nela

Strada

Stiintei

119

Geagu Andreea-Meiinda

Strada

Stiintei

119

Patriche Paraschiva

Strada

Tecuci

43

Prosper Lines Sri

Strada

Tecuci

43

Bulgaru Sorinel-Sterian

Strada

Tecuci

41

Diombrina Sri

Strada

Tecuci

41

Badiu Aneta

Strada

Tecuci

41

Nichita Sri

Strada

Tecuci

41

Feodorof Gabriela

Strada

Tecuci

40

Hipocrat Sri

Strada

Tecuci

40

Dumitriu Buzia Olimpia, Florescu Florica,Marianidis Florentina si Fanel

Strada

Tecuci

39 A

Smarandoiu Buzia si Ecaterina

Strada

Tecuci

42

Florea Emanuel lonut

Strada

Tecuci

42

Enescu Nicolae-George

Strada

Tecuci

42

Florea Caterina

Strada

Tecuci

42

Savamo Sri

Strada

Tecuci

42

Lajem Impex co Sri

Strada

Tecuci

42

Ranja Sri

Strada

Tecuci

42

pfa Botezatu Georgeta

Strada

Tecuci

42 B

Makinvest SA

Strada

Tecuci

32 Bis - bl.Carpati

ASOCIAȚIA PROPRIETARI

Strada

Traian

114

Mirica CA Impex SRL

Strada

Traian

114

Antohi Cătălin

Strada

Traian

114

Budei Necutai si Aurora

Strada

Traian

112

Cotea Pavel si Mariana

Strada

Traian

292

Herascu Marius

Strada

Traian

288 A

Paduraru Ctin si Veta

Strada

Traian

307

Ivascu Nicu si Nicoleta-Dorina

Strada

Traian

307

Petrea Anica si Vasile

Strada

Traian

325

Ion Liliana

Strada

Traian

327

Gheorghita Gh. Si Bocaniala Tudosia

Strada

Traian

329

Zamfir Simona Daniela

Strada

Traian

331

Axente Marin si Nica

Strada

Traian

333

Anghel Ion

Strada

Traian

335

Lefter Ștefan

Strada

Traian

337

Bratu Nicolae si Ana

Strada

Traian

339

Trafalgar Sri

Strada

Traian

339

Mec-Pres-gal Sri

Strada

Traian

341

Colisnicencu Gabriel si Cristina-Steluta

/ '"■/ -

Strada

Traian

343

Taman Dtru si Robu Petru

/ .s/ ■■ ■ ■■

Strada

Traian

343

Ene Elena si Munteanu M.

Strada

Traian

149

Jarnea Florin-Radu

Strada

Traian

135 A1,A2,A3

ASOCIAȚIA PROPRIETARI

Strada

Traian

127

Gherghisan Ioana

Strada

Traian

131

Nicolau Costica

Strada

Traian

139

Filimon Alexandra

Strada

Traian

145

Ignat Dan-Gabriel si Silvia

Strada

Traian

147

Apostu Nicolae si Maria

Strada

Traian

151

Petrin Marilena

1

Strada

Traian

123

Danuliz 96 Sri

Strada

Traian

8

Asoc. mediatori profesioniști pt. solution.amiabila a conflictelor

Strada

Traian

10

Farcas Adrian si Cta

Strada

Traian

10

Hatvany Company

Strada

Traian

12

Dediu Ionela

Strada

Traian

14

Comunitatea evreilor

Strada

Traian

14

Dediu Bucur Iulian

Strada

Traian

133

Balaban Ana si Mitrita

Strada

Traian

133

Singurelu Anisoara si Romîca

Strada

Traian

133

Teodorescu Cătălin

Strada

Traian

143

Darie Romica Marian

Strada

Traian

143

Florea Maria si Panaite

Strada

Traian

176

Helios Security Sri

Strada

Traîan

114

Mirica CA Impex SRL

Strada

Traian

116

Tehnolemn MC SRL

Strada

Traian

305

Cuzum Elena si Aurel

Strada

Traian

305

Ttghiceanu Georgiana-Laura

Strada

Traian

283

Rechi Mihai si Mana

Strada

Traian

285

Rechi Mihai si Mana

Strada

Traian

285

Marin Ghita

Strada

Traian

287

Balaban Teodora si lon-Gabriel

Strada

Traian

287

Mihaila Fiorin Cătălin si Ivonna Cristina

Strada

Traian

287

lancu Virginica si Marian

Strada

Traian

289

Guița Marin si Zonia

Strada

Traian

291

GDF Suez

Strada

Traian

291

Dragomir Elena,Turcu Marilena si Vasiliu Al

Strada

Traian

293

DragomirE, Turcu M,Vasiliu A.Nicolau M.Botezatu P

Strada

Traian

295

Enache Raluca Mihaela

Strada

Traian

297

Ștefan Marin

Strada

Traian

299

Jalba Nicu si Natalita

Strada

Traian

299

lonescu Vasile si Daniela

Strada

Traian

301

Creiu George Marius

Strada

Traian

301

Cosnita loan

Strada

Traian

301

Cretu Maria

Strada

Traian

301

Cosnita Corneliu-Maricel

Strada

Traian

303

Instal Electric Sri

Strada

Traian

309

Scintei Cornel,Tudosia si Tudorel

Strada

Traian

311

Platan Sandei si Dtra

Strada

Traian

313

Gheorghita Maria

Strada

Traian

315

Bartel Alina si Alexandru

Strada

Traian

323

Brandrabur Costica si Nina

Strada

Traian

323

Calin Gh si Sandală

Strada

Traian

321

Brostic Pricopi

Strada

Traian

319

Totolîci George

Strada

Traian

317

Chiosa Fiorin si Lefterache Ana-Maria

Strada

Traian

61

SC Avântul SCM

Strada

Traian

106

Raicu Elena

Strada

Traian

108

SC Did SRL

Strada

Traian

133 A

Antohi Cătălin si Mihaela

Strada

Traian

121

Randi Sri

Strada

Traian

288

Munteanu Valentin sl Dutu Mariana

Strada

Traian

16

Burdușea Neculina si Ștefan

Strada

Traian

1

Ambient Sri

Strada

Traian

1

Anro Company

Strada

Traian

1 bl.A10.A12

ASOCIAȚIA PROPRIETARI

Strada

Traian

1 bl.A3,A5,A9

ASOCIAȚIA PROPRIETARI

Strada

Traian

1 B5,C1,C2,C3,C5

ASOCIAȚIA PROPRIETARI

Strada

Traian

301 B

Cretu Maria

Aleea

Trandafirilor

1 bl.TC

ASOCIAȚIA PROPRIETARI

Aleea

Trandafirilor

22

Cojocaru llie si Stanca

Aleea

Trandafirilor

18

Stroe Mihaela si Gabriel

Aleea

Trandafirilor

16

Stroe Mihaela

Aleea

Trandafirilor

12

Ion Dtru si lufiana-Manuela

Aleea

Trandafirilor

5

Zeus Sri

Aleea

Trandafirilor

1 A

Musat Carmina-Liana

Aleea

Trandafirilor

9

Vilcu Elena

Strada

Universității

18

Cazacu Maria

Strada

Universității

18

Bolea -Lazar Andreea Emanuela

Strada

Universității

11

Constandache Nastase si Maria

Strada

Universității

9

Cristea Florica si Lungu Andreea

Strada

Universității

9

Angheloiu Razvan-lulius

Strada

Universitarii

9

Alexandrescu Ținea

Strada

Universitarii

9

Cojocaru Domnica si Gh

Strada

Universității

9

lorga Valy-Ligia si Petrus

Strada

Universității

7

Mitincu Vasile si Cta

Strada

Universitarii

7

Ifrim Ioana

Strada

Universității

7

Cristea Fotinia

Strada

Universității

7 AP.1

Prajinaru Vasilica

Strada

Universității

13

Radu Vasilica,llie, Marin,Sandei

Strada

Universitarii

13

Vechiu Marin

Strada

Universitarii

13

Vechiu Spiru

Strada

Universității

13

Pascaru Anca si Luchian Gabriel

Strada

Universității

15

Oprica Teodor si Odetta

Strada

Universitarii

17

Oprica Mihai                                       -*■

Strada

Universității

17

Diniaco George                       f

Strada

Universitarii

17

lacob Corneliu                          f

Strada

Universității

21

Fluture Eugen                                  /

Strada

Universitarii

21

Raducanescu Eugeniu               ;  i'^'    /

Strada

Universității

23

Iile Leopoldlna si Aurelia-Manoela      i     J

Strada

Universității

23

Prefectura județului                          ; 1, ' • \ ;

Strada

Universității

25

Marcu Cătălină                         \   .

Strada

Universitarii

31

Mihalache Serbu si Elena              \

Strada

Universității

33

Ivanov Marcela si Sterea-Silviu             '< < , y:

Strada

Universității

33

CoItVictor

Strada

Universitarii

3

TudorRoxana si Petrescu Ina-Maria

Strada

Universitarii

47

Pușca Corneliu Andy

Strada

Universității

47

Raileanu Beatrice

Strada

Universității

45

Mancifa Mihaita si Daniela

Strada

Universității

43

Enescu George-Marius si Geanina-Paraschiva

Strada

Universitarii

36

Tivlichi Mihai si Aurora

Strada

Universitarii

36

Dorobat Dorna

Strada

Universitarii

36

Streșina Tomita si Liliana

Strada

Universității

34

Girneata lon.Costel si Domnica

Strada

Universității

34

Volanschi Laura si Catalin-Neculai

Strada

Universității

32

Driscu TudorNtcolae

Strada

Universității

32

PopaTudor

Strada

Universității

30

Strada

Universității

30

Strada

Universității

28

Strada

Universității

24

Strada

Universității

24

Strada

Universității

24

Strada

Universității

22

Strada

Universității

29

Strada

Universității

29

Strada

Universității

29

Strada

Universității

20

Strada

Universității

20

Strada

Universității

20

Strada

Universității

20

Strada

Universității

20

Strada

Universității

20

Strada

Universității

20

Strada

Universității

20

Strada

Universității

16

Strada

Universității

16

Strada

Universității

16

Strada

Universității

16

Strada

Universității

39

Strada

Universității

39

Strada

Universității

39

Strada

Universității

39

Strada

Universității

39

Strada

Universității

41

Strada

Universității

41

Strada

Universității

41

Strada

Universității

14

Strada

Universității

14

Strada

Universității

14

Strada

Universității

14

Strada

Universității

14

Strada

Universității

1

Strada

Vasile Alecsandri

1

Strada

Vasile Alecsandri

1

Strada

Vasile Alecsandri

3

Strada

Vasile Alecsandri

3

Strada

Vasile Alecsandri

13

Strada

Vasile Alecsandri

11

Strada

Vasile Alecsandri

9

Strada

Vasile Alecsandri

7

Mangafas Marian Vlad Sorin si Ioana Stoica Ionica si Sofia Gainagrasa Gabriel si Liliana Cost in Fanica,Cornelia si Chiorean Andreea-Maria Manole Giorgeta Manea lancu si Rudoîf Adrian Cristian Cezar si Marilena Violeta Lupoae Dorina Croitoru Jana

Culache Luminița Herteg Aurica Capota Giovana Luminița Munteanu Camelia Milstein Marinescu Marcel si Elena Cosereanu Radu si Oana Munteanu Gelu si Viorica Pesceanu Paulina Anghel Necuiai si C riști na Chiochiu Tudorita

Ghiorghiu Mihai Sotrocan Amalia Ghiban Vasile si Valentina Hristea Catînca [vascu Liliana-Manuela Stoleru Gabriel Fanel Aron Nicolae si Victoria TufaDoina-Adela Capatan Sandală Hristea Ion

Radu llie si Cornelia Dedanu Tudora Stanciu Necuiai si Tudorita Ar ba ne Maritena Dumitru Didina llie lulia si Liviu Cristian Lenghel Marian si Gabriela Constantinide Florin Ivascu Luiza Renata Pilbart E.l. Mirela Margareta Dragan Marinei si Maria Ursache Gabriela-Simona Diaconescu Lucia.Andrei.Giurge Mihailescu Liviu