Hotărârea nr. 227/2016

Vanzarea terenului cu suprafata de 51.00 mp, intravilan, proprietate privata a municipiului Galati, Str. Zanelor nr. 16

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 227 din 15.12.2016

privind vânzarea terenului cu suprafața de 51,00 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, pe str. Zânelor, nr. 16

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 257/28.11.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 15.12.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 108354/31.10.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 108356/31.10.2016, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Financiar -Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitarea domnului Valeu Gheorghe, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 56165/22.11.2011;

Văzând contractul de concesiune nr. 67/93252/15.09.2005 și actul adițional nr. 86446/25.08.2009;

Văzând Raportul de evaluare privind terenul situat în Galați, strada Zânelor, nr. 16;

Având în vedere dispozițiile Cap. I, I.2,pct. 1 din Anexa la H.C.L. nr. 207/29.06.2010 privind aprobarea Regulamentului de vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (5), Ut. ”b” și ale art. 123, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă raportul de evaluare privind vânzarea terenului cu suprafața de 51,00 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Zânelor, nr. 16.

Art. 2 - Se aprobă vânzarea terenului cu suprafața de 51,00 mp intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Zânelor, nr. 16, domnului Valeu Gheorghe.

Art. 3 -Se aprobă prețul de vânzare de 139,00 euro/mp,fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare-cumpăr are.

Art. 4 - Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art. 5 - După încheierea contractului de vânzare-cumpăr are, contractul de concesiune nr. 67/93252/15.09.2005 și actul adițional nr. 86446/25.08.2009 își încetează valabilitatea.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Orfâânan Kovacs

(. /