Hotărârea nr. 226/2016

Vanzarea terenului cu suprafata de 52.00 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat pe str. Democratiei nr. 39

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 226 din 15.12.2016

privind vânzarea terenului cu suprafața de 52,00 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Democrației, nr. 39

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 257/28.11.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 15.12.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 108354/31.10.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 108356/31.10.2016, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Financiar -Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitarea domnului Vâlcu Gheorghe, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 56165/22.11.2011;

Văzând contractul de concesiune nr. 13/17.04.2000 și actul adițional nr. 86448/25.08.2009;

Văzând Raportul de evaluare privind terenul situat în Galați, strada Democrației, nr. 39;

Având în vedere dispozițiile Cap. I, I.2,pct. 1 din Anexa la H.C.L. nr. 207/29.06.2010 privind aprobarea Regulamentului de vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (5), lit. ”b”și ale art. 123, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1-Se aprobă raportul de evaluare privind vânzarea terenului cu suprafața de 52,00 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Democrației, nr. 39.

Art. 2 - Se aprobă vânzarea terenului cu suprafața de 52,00 mp intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Democrației, nr. 39, domnului Vâlcu Gheorghe.

Art. 3 - Se aprobă prețul de vânzare de 139,00 euro/mp,fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 4 - Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art. 5 — După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, contractul de concesiune nr. 13/17.04.2000 și actul adițional nr.86448/25.08.2009 își încetează valabilitatea.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octavign Kovacs