Hotărârea nr. 210/2016

Modificarea si completarea contractului nr. 49304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in municipiul Galati incheiat cu S.C. TRANSURB S.A.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 210

din 24.11.2016

privind: modificarea și completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb SA.

Inițiatori - Consilierii locali: Hristache Bogatu, Lucian-Valeriu Andrei, Apostol-Picu Roman, Eugen Găvan, Claudiu Iacob, Claudiu-Ionuț Vasile

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 226/15.11.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.11.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 115014/15.11.2016, a inițiatorilor -Consilierii locali: Hristache Bogatu, Lucian-Valeriu Andrei, Apostol-Picu Roman, Eugen Găvan, Claudiu Iacob, Claudiu-Ionuț Vasile;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 115016/15.11.2016, al Serviciului de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), Ut. „b” și lit. „c” din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 9 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 aprobate prin Ordinul 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei administrative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct.

14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I — Se aprobă modificarea și completarea Contractului nr. 49304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați, încheiat cu Societatea Transurb SA, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III — Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

pt. Secretarul municipiului Galați C. J. NicolaejCostache

Anexa la HCL 210/24.11.2016

ACT ADIȚIONAL

NR. /________2016

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL nr. 49.304/03.05.2016 Nr.____________/____________

Municipiul Galați, persoana juridica, cu sediul in Galați, str. Domnească nr. 38, avand cod fiscal nr. 3814810 cont nr R062TREZ30621300205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat prin Ionuț Florin Pucheanu, având funcția de Primar in calitate de delegatar, pe deoparte, denumit in continuare Autoritatea Contractanta; si

Operatorul de transport SC Transurb SA, cu sediul in Galați, str. Basarabiei nr. 4, înregistrat sub nr. J17 / 684 / 1998 la Registrul comerțului Galați, avand contul RO50RNCB0141032879600001, deschis la BCR codul unic de înregistrare RO 10890801, reprezentat legal prin Genica Totolici, avand funcția de Director General, in calitate de delegant, denumit in continuare Operatorul, pe de alta parte,

Articolul 1

Se completează Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 49.304/03.05.2016 conform Anexei din prezentul Act Adițional;

Articolul 2

Toate celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 49.304/03.05.2016 rămân neschimbate.

Municipiul Galați                                  Operator

Anexa la Actul Adițional nr.____f_

Anexa 2 - Program de Transport al Operatorului

Anexa 2.1 Programul de transport al Operatorului

Programul anual de transport al Operatorului S.C. Transurb S.A.

Program de Transport in funcție de gradele de mobilitate se prezintă astfel:

1. Program normal: de la data de 01 septembrie - 30 iunie

2 Program de vara: de la data de 01 iulie - 31 august

 • 3. Program de noapte : nu există

 • 4. Curse suplimentare asigurate conform diagramei: nu există

 • 5. Program la evenimente speciale: in vederea suplimentarii mijloacelor de transport pentru evenimente administrative si socio culturale se va face notificare scrisa către S.C. Transurb S.A. de către U.A.T. cu cel puțin 5 zile inainte (ex.: 31-1 ianuarie, Noaptea de înviere, Ziua Marinei, Serbările Galatiului etc.).

 • 6. Traseele 32 și 33 vor circula între 15 iunie - 15 septembrie ale fiecărui an între orele 09.00 -18.00.

  Tramvai JC':.::AA ■: A                      A'2:'

  AAAA- " A'AAA.     1.142.851,40

  Troleibuz '   3"■         AA: A AA?

  AAAAy.,A AA AA           483.749,80

  Autobuz .A -,;A A-A’      A 4       ■

  AA A '      A;'i-    \ A;     4.705.883,23

  Total Km planificați

  6.332.484,43

Anexa 2.1.3 - Program de Transport al operatorului pentru rețeaua de autobuze pe anul 2016

Programul de transport al autobuzelor de LUNI pana VINERI in perioada 01.09.2016 - 30.06.2017

TRASEUL

ITINERAR

NR. STATII

LUNGIME traseu [km]

PRIMA PLECARE IN

CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA

cursa [min]

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00-13:00

13:00-18:00

18:00 - 22:30

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

11

MICRO 13

34

16.6

5:06

22:26

80

8

10

10

8

10

8

10

8

8

10

PTA.

CENTRALA

5:06

22:26

MICRO 13

18

MICRO 13

49

22.5

5:03

22:23

96

6

16

8

12

8

12

8

12

6

16

B. TRAIAN

5:03

22:23

MICRO 13

22

MICRO 40

26

19.1

5:00

22:20

80

2

40

4

20

2

40

4

20

2

40

GARAC.F.R.

5:00

23:00

MICRO 40

34

MICRO 13

36

16.9

5:00

22:30

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

INTFOR

5:00

22:30

MICRO 13

25

TASTROM 2

8

11,8

5:30

20:10

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

CARREFOUR

5:50

20:30

TASTROM 2

26

MICRO 13

23

13.9

5:00

22:30

60

4

15

6

10

4

15

6

10

4

15

GARA C.F.R.

5:00

23:00

MICRO 13

36

COMAT

23

14.5

5:16

22:20

64

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

GARA C.F.R.

5:16

23:00

COMAT

9

TIGLINA III

19

10.9

5:02

22:32

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

GARAC.F.R.

5:02

23:02

TIGLINA III

104

TIGLINA III

29

14.1

5:15

22:25

60

4

15

4

15

4

15

4

15

4

15

PARC C.F.R.

5:15

22:25

TIGLINA III

19

C. ȘIRETUL

30

14.4

5:15

22:15

60

2

30

4

15

2

30

4

15

2

30

G. PUBLICA

5:15

22:15

C. ȘIRETUL

20

C. ȘIRETUL

20

11.3

5:05

22:35

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

GARA C.F.R.

5:05

23:05

C. ȘIRETUL

10

D. CANTEMIR

41

24.8

5:00

22:36

96

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

DAMEN

5:00

22:36

D.

CANTEMIR

17

D.

CANTEMIR

48

26.4

5:22

22:02

100

2

50

4

25

2

50

4

25

2

50

METRO

5:22

22:02

D.

CANTEMIR

27

D.

CANTEMIR

44

25.4

5:14

22:26

96

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

B. TRAIAN

5:14

22:26

D. CANTEMIR

14

MICRO 19

20

13.4

7:00

20:00

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

MICRO 40

6:30

20:30

MICRO 19

28

MICRO 19

51

23,5

5:00

22:30

95

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

B. TRAIAN

5:00

22:30

MICRO 19

29

MICRO 19

32

20.6

4:56

22:16

80

2

40

4

20

2

40

4

20

2

40

GARA C.F.R.

4:56

23:06

MICRO 19

31

MICRO 19

6

5.4

5:00

22:30

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

BĂRBOȘI

5:20

22:45

MICRO 19

102

MICRO 19

29

16.8

5:06

22:26

80

8

10

12

7

8

10

PARC C.F.R.

5:06

22:26

z      |     -LX.

MICRO 19

105

MICRO 19

29

17

5:03

22:23

80

8

10

10

8

10

8

10

8

8

10

G. PUBLICA

5:03

22:23

MICRO 19

12

PTA. CENTRALA

27

17.5

5:17

22:12

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

METRO

5:17

22:12

PTA. CENTRALA

13

PTA. CENTRALA

16

14.4

7:45

20:30

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

IAS BADALAN

7:00

20:00

PTA. CENTRALA

15

PTA. CENTRALA

14

9,2

5:20

22:00

40

1

40

1

40

1

40

1

40

1

40

INTFOR

5:40

22:30

PTA.

CENTRALA

16

PTA. CENTRALA

21

11.3

6:20

20:45

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

TRECERE BAC

6:50

20:15

PTA. CENTRALA

35

PTA. CENTRALA

25

13

5:15

22:15

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

METRO

5:15

22:15

PTA. CENTRALA

23

B. TRAIAN

34

21.2

5:18

22:38

80

2

40

2

40

2

40

2

40

4

20

AUCHAN

5:18

22:38

B. TRAIAN

24

CARREFOUR

43

21.6

5:12

22:24

96

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

DAMEN

5:12

22:24

CARREFOUR

30

Centru

22

15,2

6:00

19:00

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

Borcan

6:30

19:30

Centru

TOTAL CAPACITATl:

89

109

99

109

91

Programul de transport al autobuzelor SAMBATA-DUMINICA si in SĂRBĂTORILE LEGALE in perioada 01.09.2016 - 30.06.2017

TRASEUL

ITINERAR

NR. STATII

LUNGIME traseu [km]

PRIMA PLECARE IN

CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA cursa [min]

05:00 - 07:00

07:00-09:00

09:00-13:00

13:00 -18:00

18:00 - 22:30

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

11

MICRO 13

34

16.6

5:06

22:26

80

6

13

6

13

6

13

6

13

6

13

PTA.

CENTRALA

5:06

22:26

MICRO 13

18

MICRO 13

49

22.5

5:03

22:23

96

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

B. TRAIAN

5:03

22:23

MICRO 13

22

MICRO 40

26

19.1

5:00

22:20

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

GARA C.F.R.

5:00

23:00

MICRO 40

34

MICRO 13

36

16.9

5:00

22:30

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

INTFOR

5:00

22:30

MICRO 13

25

TASTROM 2

8

11

5:30

20:10

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

CARREFOUR

5:50

20:30

TASTROM 2

26

MICRO 13

23

13.9

5:00

22:30

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

GARA C.F.R.

5:00

23:00

MICRO 13

36

COMAT

23

14.5

5:16

22:20

64

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

GARA C.F.R.

5:16

23:00

COMAT

9

TIGUNA III

19

10.9

5:02

22:32

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

GARA C.F.R.

5:02

23:02

TIGUNA III

104

TIGUNA III

29

14.1

5:15

22:25

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

PARC C.F.R.

5:15

22:25

TIGLINA UI

19

C. ȘIRETUL

30

14.4

5:15

22:15

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

G. PUBLICA

5:15

22:15

C. ȘIRETUL

20

C. ȘIRETUL

20

11.3

5:05

22:35

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

GARA C.F.R.

5:05

23:05

C. ȘIRETUL

10

D.

CANTEMIR

41

24.8

5:00

22:36

96

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

DAMEN

5:00

22:36

D. CANTEMIR

17

D.

CANTEMIR

48

26.4

5:22

22:02

100

2

50

2

50

2

50

2

50

2

50

METRO

5:22

22:02

D.

CANTEMIR

27

D.

CANTEMIR

44

25.4

5:14

22:26

96

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

B. TRAIAN

5:14

22:26

D.

CANTEMIR

14

MICRO 19

20

13.4

7:00

20:00

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

MICRO 40

6:30

20:30

MICRO 19

28

MICRO 19

51

23,5

5:00

22:30

95

8

13

8

13

8

13

8

13

8

13

B. TRAIAN

5:00

22:30

MICRO 19

29

MICRO 19

32

20.6

4:56

22:16

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

GARA C.F.R.

4:56

23:06

MICRO 19

31

MICRO 19

6

5.4

5:00

22:30

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

BĂRBOȘI

5:20

22:45

MICRO 19

102

MICRO 19

29

16.8

5:06

22:26

80

8

10

8

10

8

10

8

10

8

10

PARC C.F.R.

5:06

22:26

MICRO 19

105

MICRO 19

29

17

5:03

22:23

80

6

13

6

13

6

13

6

13

6

13

G. PUBLICA

5:03

22:23

MICRO 19

12

PTA. CENTRALA

27

17.5

5:17

22:12

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

METRO

5:17

22:12

PTA. CENTRALA

13

PTA. CENTRALA

16

14.4

7:45

20:30

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

IAS BADALAN

7:00

20:00

PTA. CENTRALA

15

PTA. CENTRALA

14

9,2

5:20

22:00

40

1

40

1

40

1

40

1

40

1

40

INTFOR

5:40

22:30

PTA. CENTRALA

16

PTA. CENTRALA

21

11.3

6:20

20:45

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

TRECERE BAC

6:50

20:15

PTA. CENTRALA

35

PTA. CENTRALA

25

13

5:15

22:15

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

METRO

5:15

22:15

PTA.

CENTRALA

23

B. TRAIAN

34

21.2

5:18

22:38

80

2

40

2

40

4

20

4

20

2

40

AUCHAN

5:18

22:38

B. TRAIAN

24

CARREFOUR

43

21.6

5:12

22:24

96

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

DAMEN

5:12

22:24

CARREFOUR

30

Centru

22

15,2

6:00

19:00

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

Borcan

6:30

19:30

Centru

TOTAL CAPACITATI:

71

71

73

73

71

Anexa 2.2 - Program de Circulație

Anexa 2.2.3 - Program de circulație autobuze

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 25

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

25

11.8 km

Tur - 9 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

16

Tur-

Pista Betoane

5.30

20.30

1

Statia Betoane Feroviarilor Micro 13 B Carrefour

Retur - 9 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

Retur -

Carrefour

6.00

21.00

1

Micro 13 B Feroviarilor Pista Betoane

Număr kilometri:

16 curse x 11.8 = 188.8 km/zi

188.8 km/zi

7.40 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie =>1 x 3.7 km = 3.70 km Total tur: 3.70 km

1 abz cap de linie =>1 x 3.7 km = 3.70 km Total retur: 3.70 km

Total km dislocări: 7.40 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 25 in zi lucratoare

196.2 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 25 in zile lucratoare: 196.2 km/zi x 22 ZL = 4316.40 km/luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                      Autobuze TRASEUL 25

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

25

11.8 km

Tur - 9 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

16

Tur-

Sat Filesti

5.30

20.30

1

Statia Betoane Feroviarilor Micro 13 B Carrefour

Retur - 7 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

Retur -

Carrefour

6:00

21:00

1

Micro 13 B Feroviarilor Sat Filesti

Număr kilometri:

16 curse x 11.8 km = 188.8 km

188.8 km/zi

7.40 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie    x 3.7 km = 3.70 km

Total tur: 3.70 km

1 abz cap de linie=> 1 x 3.7 km = 3.70 km Total retur: 3.70 km

Total km dislocări: 7.40 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 25 in zi nelucratoare

196.2 km

Total kilometri planificați pentru traseul 25 in zile nelucratoare: 196.2 km/zi x 9 ZN ” 1765.8 km/luna

Total kilometri efectivi pentru traseul 25 ZL+ZN = 6082.2 km efectivi/luna

Zile lucratoare

Autobuze TRASEUL 28

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-23.00

Prima

Ultima

28

23.5 km

Tur-

10/10’

10/10’

10/10’

10/10’

10/10’

106

Tur-

Micro 19..

5.00

22.30

10

Lidl.. Cina.. Ireg.. Micro 39..

Bariera

Retur -

10/10’

10/10’

10/10’

10/10’

10/10’

Retur -

Bariera..

5.00

22.30

10

Micro 39.. Cina

Micro 19

Număr kilometri:

106 curse x 18,3 km = 2491 km/zi

2491 km/zi

86 km/zi

Număr kilometri iesîri/intrari garaj:

5 abz Cap de liniei => 5 x 0.6 km =3 km

5 abz cap de linie 2 => 5 x 8.0 km = 40 km Total tur: 43 km

Total retur: 43 km

Total km dislocări: 86 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 28 in zi lucratoare

2577 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseu 128 in zile lucratoare: 2577 km/zi x 22 ZL = 56694 km/luna

Zile nelucratoare si sărbători legale

Autobuze TRASEUL 28

aseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-23.00

Prima

Ultima

28

23.5 km

Tur-

8/13’

8/13’

8/13’

8/13’

8/13’

85

Tur-

Micro 19..

5.00

22.30

8

Lidl.. Cina.. Ireg.. Micro 39..

Bariera

Retur -

8/13’

8/13’

8/13’

8/13’

8/13’

Retur -

Bariera..

5.00

22.30

8

Micro 39.. Cina

Micro 19

Număr kilometri:

85 curse x 23.5 km = 1997.5 km/zi

1997.5 km/zi

68.8 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

4 abz Cap de liniei => 4 x 0.6 km = 2.4 km

4 abz cap de linie 2 => 4 x 8.0 km = 32 km Total tur. 34.4 km

Total retur: 34.4 km

Total km dislocări: 68.8 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 28 / zi nelucratoare

2066.3 km

Total kilometri planificați pentru traseul 28 /zile nelucratoare: 2066.3 km/zi x 9 ZN = 18596.7 km/lun

Total kilometri efectivi pentru traseul 28 ZL+ZN = 75290,7 km efectivi/ luna

Anexa2.3 - Traseele și stațiile aferente

Anexa 2.3.3 - Traseele de autobuz și stațiile aferente

NR. TRASEU

TUR/ RETUR

STRĂZILE TRASEULUI

STĂTU

Traseu 25

Tur

Filesti

Pista Betoane

Calea Smardan

TASTROM 2

N. Mantu

Filesti

9 Mai 1945

Statia de betoane

Feroviarilor

Feroviarilor

Milcov

Micro 13B

Micro 40

Micro 40

Retur

Micro 40

Micro 40

Milcov

Piața M39

Traian Vuia

Depozitul farmaceutic

Henri Coandă

Carrefour

G. Coșbuc

Galgross

Traian Vuia

Piața M39

Henri Coandâ

BlocL

Milcov

Micro 13b

Feroviarilor

Feroviarilor

9 Mai 1945

Statia de betoane

N. Mantu

Filesti

Calea Smardan

TASTROM 2

Filesti

Pista Betoane

NR. TRASEU

TUR/ RETUR

STRĂZILE TRASEULUI

STAȚII

Traseu 28

Tur

Micro 19 - capăt troleu

Micro 19 - capăt troleu

Oțelarilor

IATSA

Brăilei

Lidl

Drumul de Centură

Școala nr.4O

Oltului

P-ța Micro 17

Prelungirea Brăilei

Liceul Dunărea

Gheorghe Asachi

Casa Minion

Anghel Saligny

Oltului

Gheorghe Doja

Minion

Siderurgiștilor

Flora

1 Decembrie 1918

Biserica Sf. Vasile

Milcov

IREG

Traian Vuia

P-ța Energiei

Henri Coandă

Mașniță

G. Coșbuc

9 Mai

Alexandru Măcelaru

Aurel Vlaicu

Bariera Traian

Micro 40

P-ța Micro 39 Depozitul Farmaceutic Carrefour Spitalul Militar Cezar Radu Negru

Spitalul Municipal

Prundului

Bariera Traian (str. Traian)

Retur

Bariera Traian

Bariera Traian (str. Traian)

Alexandru Măcelaru

Prundului

G. Coșbuc

Spitalul Municipal

Henri Coandă

Radu Negru

Traian Vuia

Cezar

Milcov

Spitalul Militar

1 Decembrie 1918

Patinoar

Siderurgiștilor

Galgross

Gheorghe Doja

P-ța Micro 39

Anghel Saligny

Bloc L

Gheorghe Asachi

Liceul nr. 3

Prelungirea Brăilei

9 Mai

Oltului

Mașniță

Drumul de Centură

P-ța Energiei

Brăilei

IREG

Oțelarilor

Gheorghe Doja

Micro 19 - capăt troleu

Bingo Europa

Flora

Oltului

Casa Minion

Liceul Dunărea

P-ța Micro 17

Școala nr. 40

Lidl

Grădinița Prichindel

Micro 19

Anexa 2.4 - Grafic de circulație

Anexa 2.4.3 - Grafic de circulație autobuze

PLECĂRI TRASEUL 25

Zile: de Luni pana Duminica si Sărbători Legale

Grafic

Pista Betonata

Carrefour

5:30

6:00

6:30

7:00

7:30

8:00

8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

Nota: Număr total de curse planificate:16 curse

TRASEUL 28

Plecări Bariera Traian

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

5:00

5:10

5:20

5:30

5:40

5:50

6:00

6:10

6:20

6:30

6:40

6:50

7:00

7:10

7:20

7:30

7:40

7:50

8:00

8:10

8:20

8:30

8:40

8:50

9:00

9:10

9:20

9:30

9:40

9:50

10:00

10:10

10:20

10:30

10:40

10:50

11:00

11:10

11:20

11:30

11:40

11:50

12:00

12:10

12:20

12:30

12:40

12:50

13:00

13:10

13:20

13:30

13:40

13:50

14:00

14:10

14:20

14:30

14:40

14:50

15:00

15:10

15:20

15:30

15:40

15:50

16:00

16:10

16:20

16:30

16:40

16:50

17:00

17:10

17:20

17:30

17:40

17:50

18:00

18:10

18:20

18:30

18:40

18:50

19:00

19:10

19:20

19:30

19:40

19:50

20:00

20:10

20:20

20:30

20:40

20:50

21:00

21:10

21:20

21:30

21:40

21:50

22:00

22:10

22:20

22:30

Nota:

Număr total de curse planificate: 106 curse

GR. 1-11 curse Gr.2 -10.5 curse Gr.3 -10.5 curse

Gr.4 -10.5 curse Gr.5 -10.5 curse Gr.6 -11 curse

Gr. 7: 10.5 curse Gr:8: 10.5 curse Gr. 9-10.5 curse

Gr.10 -10.5 curse                      P

TRASEUL 28

Plecări Micro 19-

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5:00

5:10

5:20

5:30

5:40

5:50

6:00

6:10

6:20

6:30

6:40

6:50

7:00

7:10

7:20

7:30

7:40

7:50

8:00

8:10

8:20

8:30

8:40

8:50

9:00

9:10

9:20

9:30

9:40

9:50

10:00

10:10

10:20

10:30

10:40

10:50

11:00

11:10

11:20

11:30

11:40

11:50

12:00

12:10

12:20

12:30

12:40

12:50

13:00

13:10

13:20

r” 13:30

13:40

13:50

14:00

14:10

14:20

14:30

14:40

14:50

15:00

15:10

15:20

15:30

15:40

15:50

16:00

16:10

16:20

16:30

16:40

16:50

17:00

17:10

17:20

17:30

17:40

17:50

18:00

18:10

18:20

18:30

18:40

18:50

19:00

19:10

19:20

19:30

19:40

19:50

20:00

20:10

20:20

20:30

20:40

20:50

21:00

21:10

21:20

21:30

21:40

21:50

22:00

22:10

22:20

22:30

Nota:

Număr total de curse planificate: 106 curse

GR. 1-11 curse Gr.2 -10.5 curse Gr.3 -10.5 curse

Gr.4 -10.5 curse Gr.5 -10.5 curse Gr.6 -11 curse

Gr. 7: 10.5 curse Gr:8: 10.5 curse Gr.9 -10.5 curse

Gr. 10 -10.5 curse

TRASEUL 28

Plecări Bariera Traian

ZILE de sambata-dum

nica si sărbători legale

Grafic

5

6

7

8

1

2

3

4

5:00

5:12

5:25

5:37

5:50

6:02

6:15

6:27

6:40

6:52

7:05

7:17

7:30

7:42

7:55

8:07

8:20

8:32

8:45

8:57

9:10

9:22

9:35

9:47

10:00

10:12

10:25

10:37

10:50

11:02

11:15

11:27

11:40

11:52

12:05

12:17

12:30

12:42

12:55

13:07

13:20

13:32

13:45

13:57

14:10

14:22

14:35

14:47

15:00

15:12

15:25

15:37

15:50

16:02

16:15

16:27

16:40

16:52

17:05

17:17

17:30

17:42

17:55

18:07

18:20

18:32

18:45

18:57

19:10

19:22

19:35

19:47

20:00

20:12

20:25

20:37

20:50

21:02

21:15

21:27

21:40

21:52

22:05

22:17

22:30

Nota:

Număr total de curse plani

Picate: 85

Gr.1 -11 curse Gr.2 -10.5 curse Gr.3 -10.5 curse

Gr.4 -10.5 curse Gr.5 -11 curse Gr.6 -10.5 curse

Gr.7 -10.5 curse Gr.8 -10.5 curse

TRASEUL 28

Plecări Micro 19

ZILE de sambata-duminica si sărbători legale

Grafic

1

2

3

4

5

6

7

8

5:00

5:12

5:25

5:37

5:50

6:02

6:15

6:27

6:40

6:52

7:05

7:17

7:30

7:42

7:55

8:07

8:20

8:32

8:45

8:57

9:10

9:22

9:35

9:47

10:00

10:12

10:25

10:37

10:50

11:02

11:15

11:27

11:40

11:52

12:05

12:17

12:30

12:42

12:55

13:07

13:20

13:32

13:45

13:57

14:10

14:22

14:35

14:47

15:00

15:12

15:25

15:37

15:50

16:02

16:15

16:27

16:40

16:52

17:05

17:17

17:30

17:42

17:55

18:07

18:20

18:32

18:45

18:57

19:10

19:22

19:35

19:47

20:00

20:12

20:25

20:37

20:50

21:02

21:15

21:27

21:40

21:52

22:05

22:17

22:30

Nota:

Număr total de curse plani

ficate: 85

Gr. 1 -11 curse Gr.2 -10.5

curse Gr.3 -10.5 curse

Gr.4 -10.5 curse Gr.5 -11

curse Gr.6 -10.5 curse

Gr. 7 -10.5 curse Gr.8 -10.5 curse