Hotărârea nr. 21/2016

Aprobarea cuantumului si numarului burselor care se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Galati, pentru anul scoalar 2015-2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 21

din 28.01.2016

pentru aprobarea cuantumului și numărului burselor care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Galați, pentru anul școlar 2015-2016

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul șî data depunerii Proiectului de hotărâre: 17/18.01.2016

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 5396/15.01.2016, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 5398/15.01.2016 al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând adresa nr. 15020/24.11.2015 a Inspectoratului Școlar Județean Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 128324/27.11.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 105 alin. (2) lit. “d ” din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 3 - art. 13 din Anexa la Ordinul nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul educației, cercetării, tineretului și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. “b” și Ut. “d ”, alin. (4) lit.”a”, alin. (6) lit. ”a” pct. 1, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă acordarea unui număr de 68 burse de performanță, în cuantum de 150 lei/elev/lună, elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 6 alin. (1) din Anexa la Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 - Se aprobă acordarea unui număr de 4872 burse de merit, în cuantum de 40 lei/elev/lună, elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Galați - cursuri de zi - care se încadrează în prevederile art. 8 alin. (1) din Anexa la Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare, care au obținut media generală cel puțin 9,00 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.

Art. 3 - Se aprobă acordarea unui număr de 27 burse de studiu, în cuantum de 35 lei/elev/lună, din care 2 pentru clasele V-VHI și 25pentru clasele IX-X.J1, elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Galați - cursuri de zi - care se încadrează în prevederile art. 9 din Anexa la Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare , care au obținut media generală cel puțin 9,00 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.

Art. 4 - Se aprobă acordarea unui număr de 560 burse de ajutor social, în cuantum de 35 lei/elev/lună, din care 114 burse de ajutor social elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Galați - cursuri de zi - care se încadrează în prevederile art. 13 lit. “a” din Anexa la Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare, și 446 burse de ajutor social elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Galați - cursuri de zi - care se încadrează în prevederile art. 13 Ut. “c” din Anexa la Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Ari. 5 - Finanțarea cheltuielilor prevăzute în prezenta Hotărâre se face din bugetul local, Cap. 65.02. "învățământ”.

Art. 6 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octaxfițin Kovacs a

Anexa la HCL nr. 21/28.01.2016

SITUAȚIA NUMĂRULUI DE ELEVI CARE BENEFICIAZĂ DE BURSE IN ANUL ȘCOLAR 2015-2016

NR.

CRT

DENUMIREA UNITAT1I DE INVATAMANT cu personalitate juridica din rețeaua școlara 2015-2016

Număr - Burse de performanta acordate elevilor din unitățile de Invatamant de stat din municipiul Galați care se incadreaza in prevederile art. 6, alin. 1, din . anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de merit acordate elevilor din clasele de invatamant gimnazial, liceal sau profesional, care.se incadreaza in prevederile art 8, alin. 1

Număr - Burse de studiu acordate elevilor care au obtinut media generata de minim 9,00 in semestrul anterior celui care se acorda bursa st se incadreaza prevederilor art 9 din anexa Ordinului nr; 5576/2011

Număr- Bursede aiutor social acordare elevilor care se Incadreaza prevederilor art. 13 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

lit. â)" au obtinut premiul 1, II si III la etapele naționale ale olimpiadelor si concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației"

lit. b) "s-au calificat in loturile de pregătire organizatele:. MECTS pentru competițiile internaționale"

lit c) "au obtinut : locurile 1, li sau III la etapele naționale ale competițiilor/, concursurilor cultura l-a rtistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiirrtific, de nivel național, organizate de MECTS” din anexa Ea Ordinul nr. 5576/2011

lit, a) "au rezultate deose bite, la invatatura: au obtinut media generala de cel putin S si nota 10 la purtare in anul școlar anterior, respectiv in primul semestru al anului școlar, pentru elevii, afiati in clasele de inceputale < irtva taman tuluipri mar, gimnazial.ltceal sau profesional;"

litb) "au obtinut locurile 1, II, sau III la etapele județene ale olimpiadelor si cursurilor școlare nationaleorganizatede MECTS

lit. c) "au obtinut locurile 1, II, saultl la etapele județene ale competițiilor, /concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico -științific, de nivel național, organizate de MECTS :

lit. a

lit. b

..lit, c .

lit. a

lit. b

lit. c

dinclasele V-VIII

din clasele IX-XII

lit. "a"

lit"c"

1

ȘCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN GH. MARINE5CU", LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

96

0

0

0

0

2

8

2

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.3, LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

58

0

0

0

0

0

4

3

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.5, LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

79

0

0

0

0

1

21

4

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.7, LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

75

0

0

0

0

3

12

5

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.10, LOCALITATEA GALAȚI

O

0

0

19

0

0

0

0

12

6

ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL SADOVEANU", LOCALITATEA GALAȚI

0

0

1

138

0

0

0

0

3

6

7

ȘCOALA GIMNAZIALA "MIRON COSTIN", LOCALITATEA GALAȚI

0

0

2

180

0

0

0

0

0

14

8

ȘCOALA GIMNAZIALA "ȘTEFAN CEL MARE", LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

197

0

0

0

0

2

2

9

ȘCOALA GIMNAZIALA "ELENA CUZA", LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

0

0

0

0

■ 0

0

7

10

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.16, LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

15

0

0

0

0

2

17

11

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.17, LOCALITATEA GALAȚI

0

0

2

46

0

0

0

0

7

41

12

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.18, LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

55

0

1

0

0

5

22

13

ȘCOALA GIMNAZIALA "LUDOVIC COSMA", LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

27

0

0

0

0

2

14

14

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2O, LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

20

0

0

0

0

4

0

15

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.22, LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

131

0

0

0

0

0

6

16

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.24, LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

32

0

0

0

0

1

15

NR.

CRT

DENUMIREA UNITAT1I DE INVATAMANT cu personalitate juridica din rețeaua școlara 2015-2016

lit. a) " au obtinut premiul 1, II si Iii la : : :: etapele naționale ale olimpiadelor si concursurilor școlare ■: naționale organizate de Ministerul Educației"

lit b) "s-au calificat In loturile de pregătire organizate de : MECTS pentru competițiile internaționale"

lit c) "au obtinut locurile 1, II saulll la etapele naționale ale competiții lor/ concursurilor cultura l-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiirrtific, de nivel național, organizate de MECTS" din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

lit a) ”au rezultate deose bite la invatatura: au obtinut media? generata de cei puțin 9 si nota 10 la purtare in, anul școlar anterior, respectiv in primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflati in clasele de inceputale :: invatamantului primar, gimnazial, liceal sau profesional;”

lit b) "au obtinut locurile 1, II, sau ill la etapele județene ale olimpiadelor si cursurilor școlare naționale or^nizate de MECTS

lit.c) "au obtinut locurile 1, II, saulll la etapele județene ale competițiilor /concursurilor cultural- : artistice, cu caracter sportiv sau.cu caracter tehnico r științific, de nivel național, organizate de MECTS

se incaareaza preveaenior art» 3 ain .. .? anexa Ordinului nr. 5576/2011

Ut a

- lltb

litc

• lit, a

lit. b ■

lit. C

din clasele V - Vili

din clasele IX - XII

lit. "a"

lit, "c"

17

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.25, LOCALITATEA GALAȚI

1

0

0

115

0

0

0

0

9

22

18

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.26, LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

50

0

0

0

0

0

5

19

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.28, LOCALITATEA GALAȚI

0

0

1

187

0

0

0

0

0

2

20

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.29, LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

203

0

0

0

0

12

10

21

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.33, LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

96

0

0

0

0

2

27

22

ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VITEAZUL", LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

30

0

0

0

0

8

7

23

ȘCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL", LOCALITATEA GALAȚI

0

0

1

89

0

0

0

0

4

12

24

ȘCOALA GIMNAZIALA "IULIA HASDEU", LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

85

0

0

0

0

0

10

25

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFANȚUL GRIGORIE TEOLOGUL", LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

40

0

0

0

0

2

57

26

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFINȚII IMPARATI", LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

70

0

0

0

0

1

14

27

ȘCOALA GIMNAZIALA "DAN BARBILIAN", LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

107

0

0

0

0

2

6

28

COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI", LOCALITATEA GALAȚI

9

3

1

710

0

0

1

6

0

1

29

COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU", LOCALITATEA GALAȚI

0

0

1

570

0

0

0

0

2

5

30

COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

197

1

0

1

2

0

2

31

LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA", LOCALITATEA GALAȚI

1

0

1

182

0

0

0

0

2

8

32

LICEUL TEORETIC "DUNAREA", LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

147

0

0

0

0

1

2

33

COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI", LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

434

45

0

0

0

4

0

34

LICEUL DE ARTE "DIMITRIE CUCLIN", LOCALITATEA GALAȚI

38

0

2

95

0

0

0

0

2

2

3 ?»

DENUMIREA UNITATII DE 1NVATAMANT cu personalitate juridica d5n rețeaua școlara 2015-2016

lit.a) "au obțin ut premiul 1, II si iii la etapele naționale ale olimpiadelor si concursurilor : . școlare naționale : organizate de Ministerul Educației"

lit. b) "s-au : calificat in loturile de pregătire organizatede MECTS pentru competițiile < Internationale''

lit. c) "au obtinut locurile 1, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/ concursurilor cultura l-artistice, cu caracter sportiv sa u cu caracter tehnico-stiintlfic, de nivel național^ organizate de MECTS" din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

lit. a

lit. b

lit. c

35

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

36

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. ANDREI", LOCALITATEA GALAȚI

2

0

0

37

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

38

LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA, LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

39

COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU", LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

40

COLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAICU", LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

41

COLEGIUL TEHNIC "PAUL DIMO", LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

42

COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA", LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

43

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE, LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

44

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA", LOCALITATEA GALAȚI

2

0

0

45

COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTAȚIE SI TURISM "DUMITRU MOTOC", LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

46

LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE", LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

47

UCEUL TEHNOLOGIC "ANGHELSALIGNY", LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

48

LICEUL TEORETIC "SEANȚA MARIA", LOCALITATEA GALAȚI

0

0

0

TOTAL

53

3

12

68

lit. a) "au rezultate: deosebite la invatatura: au obtinut media generala de cel puțin 9 si nota 10 (a purtare in anul școlar anterior, “:••• respectiv in primul semestru al anului l : școlar, pentru elevii affats în clasele de inceputale invatama ntu luipri mar, gimnazial, liceal sau profesional;"

lit b) "au obtinut locurile1, II, sau 11! la etapele județene ale olimpiadelor si cursurilor școlare naționale organizate de MECTS

lit. c) "au obtinut locurile1, II, sau III la : etapele Județene ale competițiilor /concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - științific, de - ■ nivel național, organizate de MECTS -

se incaareaza preveaentor an.•_ sr am anexa Ordinului nr, 5576/2011

lit. b

lit. c

din clasele V - VII!

din clasele IX -XII

lit. "a" .

lit. "c"

33

0

0

0

0

5

0

14

0

0

0

0

0

5

91

0

0

0

0

0

1

4

0

0

0

0

5

0

5

0

0

0

2

5

3

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

16

0

0

0

0

2

12

0

0

0

0

10

7

0

53

0

0

0

0

5

18

8

0

0

0

5

0

0

19

0

0

0

0

1

5

4825

46

1

2

25

114

446

4872

27

560

NR.

CRT

DENUMIREA UNITATII DE INVATAMANT cu personalitate juridica ț : din rețeaua școlara 2015-2016

Ut a)" au obtinutpremiul 1, II si III la etapele naționale ale olimpiadelor si concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației"

lit. b) "s-au calificat in loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competițiile     :

internaționale"

lit, c) "au obtinut tocurile 1, II sauill la etapele naționale ' ale competițiilor/ concursurilor cultura l-artîstice, cu caracter sportivsau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel național, organizate de MECTS" din anexa ta Ordinul nr. 5576/2011

lit, a) "au rezultate deosebite la 1 nvatatu ra: au obtinut media generala de cel puțin 9 si nota 10 la purtare in anul școlar anterior, respectiv in primul semestru al anului scolarypentru elevii aflatiincfasele.de inceputale invatamantului primar, gimnazial, liceal sau ’ profesional;"

lit. b) "au obtinut locurile 1, II, sau III la etapele județene ale : olimpiadelor si cursurilor școlare nationa le orga nizate de MECTS

lit. c) "au obtinut ; locu rilel, 11, sa u 111 la etapele județene ale competițiilor /concursurilor cultura 1-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - științific, de nivel național, organizate de MECTS

se incaareazaprevecieniorarr aom anexa Ordinului nț 5576/2011

: lit. a

lit b

lit c

lit a

titb

lit. c

din clasele V-VIII

din clasele IX - XII

lit. "a"

lit. "c" . /•