Hotărârea nr. 209/2016

Atribuirea numarului de autorizatii taxi si a numerelor de ordine ale acestora pentru desfasurarea transportului de persoane in regim taxi in municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 209

din 24.11.2016

privind: atribuirea numărului de autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în Municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 225/15.11.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.11.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 115010/15.11.2016, a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 115012/15.11.2016, al Serviciului de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 17 lit. „a” din Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 356/29.11.2007 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea a 18 autorizații taxi cu numerele de ordine stabilite în Registrul Special de atribuire a autorizațiilor taxi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Pi              edință,

/           igatuContrasemnează,

pt. Secretarul municipiului Galați C. J. Nicolaje dostache

Anexa la HCL nr. 209/24.11.2016

Nr. Crt.

Nr. Autorizație taxi

Motivul disponibilizării numărului de ordine

1.

053

Retragere neprezentare viză la termen

2.

060

Retragere neprezentare viză la termen

3.

067

Retragere la cerere

4.

075

Retragere neprezentare viză la termen

5.

187

Renunța la solicitarea de autorizație taxi

6.

199

Retragere neprezentare viză la termen

7.

211

Retragere neprezentare viză la termen

8.

295

Neprezentat pentru finalizare procedura

9.

300

Retragere neprezentare viză la termen

10.

314

Retragere neprezentare viză la termen

11.

440

Retragere neprezentare viză la termen

12.

538

Retragere la cerere

13.

564

Retragere neprezentare viză la termen

14.

640

Retragere la cerere

15.

664

Retragere neprezentare viză la termen

16.

689

Retragere la cerere

17.

741

Retragere neprezentare viză la termen

18.

825

Retragere neprezentare viză la termen