Hotărârea nr. 206/2016

Atribuirea denumirii Aleea "Craciunitelor" unei artere de circulatie

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 206 din 24.11.2016

privind atribuirea denumirii Aleea ”Crăciunițelor” unei artere de circulație

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 199/28.10.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 24.11.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 107266/27.10.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 107268/27.10.2016, al Instituției arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agreement;

Având în vedere dispozițiile art. 2, alin. (1), lit. „d” din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând solicitarea nr. 62811/18.10.2015, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 119/29.04.2010 privind aprobarea Regulamentului de Nomenclatură stradală pentru municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (5), lit. ”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea denumirii Aleea ”Crăciunițelor”, arterei de circulație situată în zona Traian Nord, între strada Arcașilor - D.E., evidențiată în planul de amplasament prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Pt. Secretarul municipiului Galați, c.j. Nicolac! Costache


102030 Urt 6


nc 10202Gt<*t:8


- Scara 1: TOQfr:

Mr. Cadastral

Sttpraf&si , masurara

' /£SM

5s280oip.

■ Ofafi wea^jjț^ispw'j/î ior n


.■■Cârtea:- Funciara, or.'

V',-        Unitatea JVjfeî^^Ș^Hhiriăla(UAn;^0afe re feritoare la teren /. ■>■:■ Msnftani'