Hotărârea nr. 205/2016

Acordare distinctiei "Premiul municipiului Galati" doamnei Violeta Ionescu

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 205

din 24.11.2016

privind: acordarea distincției „Premiul Municipiului Galați” doamnei Violeta IonescU

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 240/15.11.2016

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 24.11.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 114062/11.11.2016, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 114064/11.11.2016, al Direcției Financiar Contabilitate, al Direcției Generale Relații Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa Centrului Cultural “Dunărea de Jos” din Galați, înregistrată la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Galați sub numărul 105114/20.10.2016;

Având în vedere Procesul verbal al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement nr. 112312/08.11.2016;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 105/30.11.1994 privind instituirea "Premiului Municipiului Galați";

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă acordarea distincției „Premiul Municipiului Galați” doamnei Violeta Ionescu.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

pt. Secretarul Municipiului Galați, C.J. Nicolae 7ostache