Hotărârea nr. 203/2016

Acordarea distinctiei "Premiul municipiului Galati" sportivilor si antrenorilor care au adus o contributie exceptionala in mediul sportiv al municipiului Galati si care s-au remarcat prin performante deosebite in anul 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 203

din 24.11.2016

privind: acordarea distincției „Premiul Municipiului Galați” sportivilor și antrenorilor care au adus o contribuție excepțională în mediul sportiv al Municipiului Galați și care s-au remarcat prin performanțe deosebite în anul 2016

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 238/15.11.2016

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.11.2016;

Având în vedere expunerea de motive* nr. 114074/11.11.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 114076/11.11.2016, al Direcției Generale Relații Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciul Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa Direcției Județene pentru Sport și Tineret Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub numărul 108168/28.10.2016;

Având în vedere Procesul verbal al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement numărul 112312/08.11.2016;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Galați nr. 105/30.11.1994 privind instituirea „Premiului Municipiului Galați”;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă acordarea distincției „Premiul Municipiului Galați” persoanelor care au adus o contribuție excepțională în mediul sportiv al municipiului și care s-au remarcat prin performanțe deosebite, sportivi și antrenori, care prin participarea lor la Campionate Mondiale și Campionate Europene, au făcut ca numele municipiului Galați să fie cunoscut atât în țară, cât și în străinătate:

Sportivii propuși sunt:

  • 1. Bălăuță Petrică - CSM Dunărea Galați, ramura sportivă - haltere;

  • 2. Marcovici Gabrîela - Club Sportiv Școlar Galați, ramura sportivă - haltere;

  • 3. Petcu Andreea Cristina - C.S. Karate Club Galați, ramura sportivă - arte marțiale;

  • 4. Grigoraș Bianca - Club Sportiv Școlar Galați, ramura sportivă - haltere.

Antrenorii propuși sunt:

  • 1. Bălan Mariana Vasilica- Club Sportiv Școlar Galați, ramura sportivă - haltere;

  • 2, Otinceanu Marin - CSM Dunărea Galați, ramura sportivă - haltere;

  • 3, Marăndici Nicolae - CS Karate Club Galați, ramură sportivă - arte marțiale;

  • 4. Daiciu Alin Claudiu - CS Kodo Galați, ramura sportivă - arte marțiale.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

pt. Secretarul muniMiului Galați,

C. J. NicolapCostache