Hotărârea nr. 202/2016

Acordarea distinctiei "Premiul municipiului Galati" societatilor care fac parte din clasamentele cu caracter de top in domeniile lor de activitate

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 202 din 24.11.2016

privind: acordarea distincției „Premiul Municipiului Galați” societăților care fac parte din clasamentele cu caracter de top în domeniile lor de activitate

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 237/15.11.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.11.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 115504/16.11.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 115506/16.11.2016, al Direcției Generale Relații Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Galați -Patronatul întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub numărul 112758/09.11.2016;

Având în vedere Procesul verbal al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement numărul 114844/15.11.2016;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Galați nr. 105/30.11.1994 privind instituirea „Premiului Municipiului Galați";

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea administrației publice locale nr.

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă acordarea distincției „Premiul Municipiului Galați"' următoarelor societăți, care fac parte din clasamentele cu caracter de top în domeniile lor de activitate:

 • 1.  HELMERS SRL - Domeniul de activitate îl reprezintă lucrările de tâmplărie și dulgherie;

 • 2.  AKTIVSHIP SRL - Domeniul de activitate îl reprezintă tratarea și acoperirea metalelor, construcția de nave plutitoare;

 • 3.  CITY GAS SRL - Domeniul de activitate îl reprezintă comerțul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate;

 • 4.  ANDREEAS 95 EXEM SRL - Domeniul de activitate îl reprezintă prelucrarea și conservarea cărnii;

 • 5.  ISCHIA SRL - Domeniul de activitate îl reprezintă lucrările de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.;

 • 6.  ING BANK- Domeniul de activitate bancar, deține o poziție solidă pe piața locală;

 • 7.  ROVAL PRINȚ SRL - Domeniul de activitate îl reprezintă comerțul cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate;

 • 8.  LACON ELECTRONIC SRL - Domeniul de activitate îl reprezintă fabricarea subansamblurilor electronice;

 • 9.  ELECTRIC NAVINSTAL SRL - Domeniul de activitate îl reprezintă instalarea mașinilor și echipamentelor;

 • 10. FIROGAL 1 SRL - Domeniul de activitate îl reprezintă fabricarea de cabluri cu fibră optică;

 • 11. NN ASIGURĂRI - Domeniul de activitate îl reprezintă asigurările.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri, a

Art. 3 - Secretarul municipmlui Galați Va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

pt. Secretarul municipiului Galați, C. J. NicolaĂ/Costache