Hotărârea nr. 201/2016

Acordarea distinctiei "Premiul municipiului Galati" elevilor care s-au remarcat prin rezultate deosebite la invatatura in anul 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 201

din 24.11.2016

privind acordarea distincției „Premiul Municipiului Galați” elevilor care s~au remarcat prin rezultate deosebite la învățătură în anul 2016

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 236/15.11.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 24.11.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 114066/11.11.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 114068/11.11.2016, al Direcției Generale Relații Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa nr. 11968/31.10.2016, Inspectoratului Școlar Județean Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub numărul 109050/31.10.2016;

Având în vedere dispozițiile Hotărârea Consiliului Local nr. 105/30111994 privind instituirea "Premiului Municipiului Galați";

HCL nr. 201/2016

Având în vedere Procesul verbal al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement cu numărul 112312/08.11.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 213/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 45, alin. (1) și alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 213/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă acordarea distincției „Premiul Municipiului Galați” elevilor care s-au remarcat prin rezultate deosebite la învățătură în anul 2016, după cum urmează:

  • 1. Ioana Bouroș - absolventă a Colegiului Național "Costache Negri" Galați

  • 2. Diana Vizitiu - elevă în clasa a VlI-a, Școala Gimnazială "Miron Costin" Galați;

  • 3. Ioana Gheorghe - elevă în clasa a VlI-a, Colegiul Național "Costache Negri" Galați;

  • 4. Humelnicu Urna Elena - elevă în clasa a XII-a, Liceul "Emil Racoviță” Galați.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri..                     N _ / ,-"X


Contrasemnează,

Pt. Secretarul municipiului Galați, c.j. Nicold&Costache

HCL nr, 201/2016