Hotărârea nr. 200/2016

Acordarea distinctiei "Premiul municipiului Galati" persoanelor care au desfasurat o activitate de prestigiu si care au adus municipiul Galati o contributie deosebita la promovarea valorilor culturale

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 200

din 24.11.2016

privind acordarea distincției „Premiul Municipiului Galați’" persoanelor care au desfășurat o activitate de prestigiu și care au adus Municipiului Galați o contribuție deosebită la promovarea valorilor culturale

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 235/15.11.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 24.11.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 114070/11.11.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 114072/11.11.2016, al Direcției Generale Relații Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanțe, administrarea, domeniului, public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa nr. 242/17.10.2016, a Direcției Județene pentru Cultură Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub numărul 105108/20.10.2016;

Având în vedere dispozițiile Hotărârea Consiliului Local nr. 105/30111994 privind instituirea "PremiuluiMunicipiului Galați";

Având în vedere Procesul verbal al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement cu numărul 112312/08,11.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 45, alin. (1) și alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă acordarea distincției „Premiul Municipiului Galați” persoanelor care au desfășurat o activitate de prestigiu și care au adus municipiului nostru o contribuție deosebită la promovarea valorilor culturale: domnului Vichenție Nicolaiciuc și doamnei Dorina Moisă.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.Contrasemnează,

Pt. Secretarul municipiului Galați, c.j. NicolaeDostache