Hotărârea nr. 2/2016

Aprobarea concesionarii spatiului medical, situat in Galati, Str. George Cosbuc nr. 259, in suprafata exclusiva de 15,67 mp si suprafata de 48,37 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului doamnei dr. Ciubotaru Cerasela

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 2

din 28.01.2016

privind: aprobarea concesionării spațiului medical, situat în Galați, str. George Coșbuc, Nr. 259, în suprafață exclusivă de 15,67 mp și suprafața de 48,37 mp reprezentând cotă parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, doamnei dr. Ciubotaru Cerasela

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 516/27.11.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 128296/27.11.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 128298/27.11.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Văzând solicitarea doamnei dr. Ciubotaru Cerasela, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. nr. 121888/02.11.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (1), art. 2, alin. (1), art. 4, din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 29/25.02.2010 privind modul de calcul pentru stabilirea valorii minime până la care se va negocia redevența pentru spațiile cu destinație de cabinete medicale, concesionate conform H.G. nr. 884/2004;

Având în vedere Ordinul Ministerului Sănătății nr. 946/2004 și Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 299/2004 pentru aprobarea modelului cadru al contractului de concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă concesionarea, fără licitație publică, a spațiului medical, situat în Galați, str. George Coșbuc, Nr. 259, în suprafață exclusivă de 15,67 mp și suprafața de 48,37 mp reprezentând cotă parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, doamnei dr. Ciubotaru Cerasela, pentru o perioadă de 16 ani și 7 luni.

Spațiul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Redevența este de 1 euro/mp/an în primii 5 (cinci) ani, atât pentru spațiul de folosință exclusivă cât și pentru spațiul de folosință comună.

  • (2) După primii 5 (cinci) ani, nivelul redevenței se va stabili în urma negocierii directe dintre comisia stabilită de concedent și concesionar.

  • (3) Redevența nu poate fi mai mică decât valoarea calculată conform hotărârii Consiliului Local Galați.

Art. 3 - Contractul de concesiune se încheie respectând modelul cadru al contractului de concesiune aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 946/2004 și Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 299/2004.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.
Anexa la HCL nr. 2/28.01.2016Suprafață în exclusivitate


S715,67 mp


Suprafață în folosință comună S-48,3?