Hotărârea nr. 196/2016

Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Galati in cadrul consiliului consultativ al caminului pentru persoane varstnice "Stefan cel Mare si Sfant" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 196

din 24.11.2016

privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Galați în cadrul Consiliului Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 204/08.11.2016

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.11.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 112454/08.11.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, lonuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 112456/08.11.2016, al Direcției de Asistență Socială;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedre adresa Căminul pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 109398/01.11.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 11, alin. (1), lit. „c” din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați, aprobat prin HCL nr. 530/10.11.2005;

Având în vedere dispozițiile art. 41, alin. (2) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se desemnează domnul Giorgică Dima în calitate de reprezentant al Consiliului Local al municipiului Galați în cadrul Consiliului Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați.

Art. 2 - începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL 53/09.08.2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Galați în cadrul Consiliului Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Galați, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.