Hotărârea nr. 194/2016

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 194 din 24.11.2016

privind: rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2016

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 241 /15.11,2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.11.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 114518/14.11.2016 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 114520/14.11.2016, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (2), art. 29, art. 36, alin. (1), art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), Ut. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2) lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016 - secțiunea de funcționare - conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016 - secțiunea de dezvoltare - conform anexelor 3, 4, IV și V, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2016 - secțiunea de funcționare -conform anexelor 5 și 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2016 - secțiunea de dezvoltare -conform anexelor 7, 8IV și V, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

pt. Secretarul municipiului Galați,

C. J. Nicolg&Gostache

RCMANIA


MUNICIPIUL GALAȚI


'"'BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016

Secțiunea FUNCȚIONARE


ANEXA 1

la HCL 194/24.11.2016


- Mii Lei

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

CC© INDICATOR

BUGET 2016

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

POTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

33,330.00

485,197.80

2

I7ENIȚURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.02

311,566.00

17,721.00

329,287.00

3

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

444,871.80

33,130.0Q

478,001.80

4

A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.08+00.09+00.10+00.11)

00.03

405,210.00

27,858.00

433,068.00

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.0

00.04

156,599.00

1,148.00

157,747.00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOA

00.05

1,893.00

990.00

2,883.00

Impozit pe profit(cod 01.02.01)

01.02

1,893.00

990.00

2,883.00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

1,893.00

990.00

2,883.00

10

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSO

00.06

154,706.00

158.00

154,864.00

11

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

4,726.00

158.00

4,884.00

13

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din pa

03.02.18

4,726.00

158.00

4,884.00

14

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

149,980.00

0.00

149,980.00

15

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

148,259.00

0.00

148,259.00

16

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor loca

04.02.04

1,721.00

0.00

1,721.00

23

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

69,406.00

16,449.00

85,855.00

24

Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.

07.02

69,406.00

16,449.00

. 85,855.00

25

Impozit si taxa pe clădiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

54,278.00

4,743.00

59,021.00

26

impozit si taxa pe clădiri pf

07.02.01.0:

16,708.00

4,743.00

21,451.00

27

Impozit si taxa clădiri pj

07.02.01.0:

37,570.00

0.00

37,570.00

28

Impozit si taxa pe terenuri(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

12,878.00

11,706.00

24,584.00

29

Impozit pe teren persoane fizice

07.02.02. o:

4,532.00

5,543.00

10,075.00

30

Impozit si taxa pe teren persoane juridice

07.02.02.0:

6,965.00

5,427.00

12,392.00

31

Impozit pe terenul din. extravilan-restante ani anteriori din impozitu

07.02.02.0.

1,381.00

736.00

2,117.00

32

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentu activitatea notariala

07.02.03

2,250.00

0.00

2,250.00

34

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.0

00.10

179,205.00

10,261.00

189,466.00

35

_

Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.03+11.02.04+11.02.

11.02

154,338.00

10,240.00

164,578.00

37

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si

11.02.02

152,343.00

10,240.00

162,583.00

41

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea buge

11.02.06

1,042.00

0.00

1,042.00

43

Sume dafal.cat'~e- diri taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invata

11.02.09

953.00

0.00

953.00

44

Alteimpozite^si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07)

12.02

224.00

0.00

224.00

Page 2 of 3

ANEXA 1

Nr. ort

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2016

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

45

Taxe hoteliere

12.02.07

224. t)0

0.00

;    ^24.00

46

laxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

576.00

0.00

576.00

47

impozit pe spectacole

15.02.01

576.00

0.00

576.00

49

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02

24,067.00

21.00

24,088.00

50

Impozitul pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

20,751.00

0.00

20,751.00

51

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.0:

15,083.00

0.00

15,083.00

52

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.01

5,668.00

0.00,

5,668.00

53

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de functio

16.02.03

2,889.00

0.00

2,889,00

54

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor s

16.02.50

427.00

21.00

448.00

58

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

00.12

39,661.80

5,272.00

44,933.80

59

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

20,934.00

0.00

20,934.00

60

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.0

30.02

20,934.00

0.00

20,934.00

63

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

19,674.00

0.00

19,674.00

64

Venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.31

19,674.00

0.00

19,674.00

65

Venituri din dividente(cod 30.02.08.02)

30.02.08

1,260.00

0.00

1,260.00

66

Venituri din dividente de la alti plătitori

30.02.08.01

1,260.00

0.00

1,260.00

70

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

18,727.80

5,272.00

23,999,80

71

Venituri din prestări de servicii si alte activîtati(cod 33.02.08+33.

33.02

1,282.00

3.00

1,285.00

72

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

294.00

0.00

294.00

73

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea

33.02.10

137.00

0.00

137.00

74

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

B51-.00

0.00

851.00

77

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si desp

33.02.28

0.00

3.00

3.00

79

Venituri din taxe administrative, eliberări permise(cod 34.02.02+34.0

34.02

1,678.00

0.00

1,678.00

80

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1,678.00

0.00

1,678.00

82

Amenzi, penalitati si confiscări(cod 35.02.01+35,02.02+35.02.03+35.02

35.02

9,097.00

0.00

9,097.00

83

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor

35.02.01

9,097^00

0.00

9,097.00

84

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte institut

35.02.01.01

9,097.00

0.00

9,097.00

89

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.

36.02

27,703.00

100.00

27,803.00

90

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

5.00

0.00

5.00

91

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publ

36.02.05

32.00

0.00

32.00

ANEXA 1

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

INDICATOR

BUGET 2016

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

92

laxa de habitat si ecarisaj

36.02.06

13,097.00

0.00

13,097.00

95

tren din recup chelt ef in cursul proc de exec. silita

36.02.14

251.00

0.00

251.00

98

Mte venituri

36.02.50

13,451.00

o.oo1

13,451.00

99

Sume provenite din finanțarea anilor precedent!

36.02.32

367.00

100.00

967.00

101

Sume provenite din finant anilor preced SF

36.02.32.0:

867.00

100.00

967.00

104

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.02.01+37.02.03

37.02

-21,032.20

5,169.00

-15,863.20

105

Donații si sponsorizări

37.02.01

191.70

0.00

191.70

106

Varsaminte dinsecțiunea de funcționare pentru finanțarea sec?iunii d

37.02.03

-21,223.90

5,169.00

-16,054.90

130

flV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

6,996.00

200.00

7,196.00

131

SUBVENȚII DE IA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.0

00.18

6,996.00

200.00

7,196.00

132

Subvenții de la bugetul de stat(cod40.02.11+00.19+00.20)

42.02

6,296.00

200.0Q

6,496.00

160

B. Curente(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+

00.20

6,296.00

200.00

6,496.00

166

Subvenții pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuinței cu lemne ca

42.0,2.34

250.00

0.00

250.00

167

Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea unităților medico-sociale

42.02.35

920.00

0.00

920.00

171

Subvenții de la B.S. pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

5,126.00

200.00

5,326.00

180

Subvenții de la alte administrații(cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.

43.02

700.00

0.00

700.00

188

Subvenții primite din bugetul județului pt clasele de invatamant spec

43.02.30

565.00

0.00

565.00

189

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea Lucrărilor de inregi

43.02.34

135.00

0.00

135.00

MUNICIPIUL GALAȚI


Anexa 2

la HCL 194/24.11.2016

Rectficari


Cheltuieli buget local


2016


Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

BUGET MODIFICAT

eod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

Autoritati publice si acțiuni externa

51.02

32,037.00

1,700.00

33,737.00

01-. CHELTUIELI CURENTE

01

32,037.00

1,700.00

33,737,00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

20,277.00

1,700.00

21,977.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

11,760.00

0.00

11,760.00

Alte servicii publice generale

54.02

4,651.00

-140.00

4,511.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

4,651.00

-140.00

4,511.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,040.00.

210.00

2,250.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,171.00

-350.00

821.00

TITLUL V. FONDURI DE REZERVA

50

1,440.00

0.00

1,440.00

Tranzacții privind datoria publica si Împrumuturi

55,02

8,183.00

0.00

8,183.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

8,183.00

0.00

8,183.00

TITLUL II, BUNURI SI SERVICII

20

360.00

100.00

460.00

TITLUL III. DOBÂNZI

30

7,823.00

-100.00

7,723.00

Ordina publica si siguranța naționala

61.02

13,826.00

1,240.00

15,066.00

dl; CHELTUIELI CURENTE

01

13,826.00

1,240.00

15,066.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

372.00

40.00

412.00

TîtLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

372.00

0.00

372.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

13,082.00

1,200.00

14,282.00

Invatamant

65.02

146,523.80

8,320.00

154,843.80

01. CHELTUIELI CURENTE

01

146,523,80

8,320.00

154,843.80

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

117,763.00

9,397.00

127,160.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

24,398.10

-1,157.00

23,241.10

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

953.00

0.00

953.00

TITLUL VIII, ASISTENTA SOCIALA

57

1,209.70

80.00

1,289.70

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

2,200,00

0.00

2,200.00

Sânatate

66.02

12,403.00

650.00

13,053.00

01\ CHELTUIELI CURENTE

01

12,403.00

650.00

13,053.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5,127.00

200.00

5,327.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

156.00

50.00

206.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

7,120.00

400.00

7,520.00

Cultura, recreare si religie

67.02

42,444.00

2,580.00

45,024.00

Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

Secțiunea FUNCȚIONARE

INFLUENTE +/-

- mii lei -

BUGET MODIFICAT

cod

BUGET

APROBAT

01. CHELTUIELI CURENTE

01

42,444.00

2,580.00

45,024.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

16,189.00

1,400.00

17,589.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMTNISTATIET PUBLICE

51

13,782.00

1,180.00

14,962.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

12,473.00

0.00

12,473.00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

41,675.00

4,070.00

45,745.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

41, 675.00

4,070.00

45,745.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

13,932.00

2,050.00

15,982,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

6,397.00

-200.00

6,197.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

5,186.00

570.00

5,756.00

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

57

14,419.00

1,650.00

16,069.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

1,741.00

0.00

1,741.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica -

70.02

26,417.00

10.00

26,427.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

26,417.00

10.00

26,427.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

121.00

10.00

131.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

23,197,00

0.00

23,197.00

TITLUL VII, ALTE TRANSFERURI

55

3,099.00

0,00

3,099.00

Protecția mediului

74.02

32,235.00

1,200.00

33,435.00

01; CHELTUIELI CURENTE

01

26,625.00

1,200.00

27,825.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

21,615.00

0.00

21,615.00

TITLUL VII, ALTE TRANSFERURI

55

5,010.00

1,200.00

6,210.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

5,610.00

0,00

5,610.00

TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

5,610.00

0.00

5,610.00

Acțiuni generale economice, comerciale sți. de munca

80.02

50.00

0.00

50.00

Oii CHELTUIELI CURENTE

01

50.00

0.00

50.00

TltLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

50.00

0.00

50.00

Coitibustibili si energie

81.02

32,300.00

10,000.00

42,300.00

di'.L CHELTUIELI CURENTE

01

31,500.00

10,000.00

41,500.00

TITLUL IV. SUBVENȚII

40

31,500.00

10,000.00

41,500.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

800.00

0.00

800.00

TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

800.00

0.00

800.00

Transporturi

84.02

59,123.00

3,700.00

62,823,00

MUNICIPIUL GALAȚI

Anexa 2


Reatficari

Cheltuieli buget local

2016

.DENUMIREA

INDICATORILOR

Capitole Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

INFLUENTE + /-

- mii lei -

BUGET MODIFICAT

cod

BUGET APROBAT

01. CHELTUIELI CURENTE

01

49,663.00

3,700.00

53,363.00

TITLUL II,

BUNURI SI SERVICII

20

18,663.00

2,400.00

21,063.00

TITLUL IV,

SUBVENȚII

40

31,000.00

1,300.00

32,300.00

79. ACȚIUNI

FINANCIARE

79

9,460.00

0.00

9,460.00

TITLUL XIII

, RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

9,460.00

0.00

9,460.00

Total :

451,867.80

33,330.00

485,197.80

MUNICIPIUL GALAȚI


Anexa 2


Rectficari


Cheltuieli buget local


2016ROMANIA ..... ....


"'BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016


MUNICIPIUL GALAȚI


Secțiunea DEZVOLTARE


ANEXA 3

la HCL 194/24.11.2016


- Mii Lei

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2016

INFLUENTE

BUGET

RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

60,404.90

-5,169.00

55,235.90

2

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.02

4,607.00

0.00

4,607.00

3

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

23,220.90

-5,169.00

18,051.90

58

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

00.12

23,220.90

-5,169.00

18,051.90

70

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

23,220.90

-5,169.00

18,051.90

89

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.

36.02

1,997.00

0.00

1,997,00

93

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

669.00

0.00

669.00

97

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare

36.02.31

112.00

0.00

112.00

99

Sume provenite din finanțarea anilor precedent!

36.02.32

1,216.00

0.00

1,216.00

100

Sume provenite din finant anilor preced SD

Ș6.02.32.CL

1,216.00

0.00

1,216.00

104

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.02.01+37.02.03

37.02

21,223.90

-5,169.00

16,054.90

108

Vărsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

21,223.90

-5,169.00

16,054.90

110

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

2,610.00

0.00

2,610.00

111

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39,02.01+39.02.03+39.02.04

39.02

2,610.00

0.00

2,610.00

113

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondul statului

39.02.03

491.00

0.00

491.00

115

Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

1,978.00

0.00

1,978.00

116

Rate loc.Ord.19

39.02.10

141.00

0.00

141.00

130

IV. SUBVENȚII(cod 00.18)

DO. 17

7,689.00

0.00

7,689.00

131

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.0

00.18

7,689.00

0.00

7,689.00

132

Subvenții de la bugetul de stat(cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

7,689.00

0.00

7,689.00

133

A. De capital(cod 42.02.01+42.02.03+42.02.04+42.02.05+42.02.06+42.02.

00.19

7,509.50

0-00

7,509.50

134

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

42.02.01

1,786.00

0.00

1,786.00

159

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susțin

42.02.20

5,723.50

0.00

5,723.50

160

B. Curente(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+

00.20

179.50

0.00

179.50

177

Sume alocate din bugetul de stat

42.02-62

178.00

0.00

178.00

180

Subvenții de la bug. de stat către bug. locale necesare susținerii pr

42.02.69

1.50

0.00

1.50

191

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate(cod 45.02.01+45.02

45.02

26,876.50

0.00

26,876.50

192

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 45.02.01.01+45.02.01.02+4

45.02.01

19,543.50

0.00

19,543.50

193

Fond european dezv -sume an curent

45-02.01.0

o.oo

0.00

0.00

194

FEDR-sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01.0

19,543.50

0.00

19,543.50

ANEXA 3

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2016

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

196

Fondul Social European(cod 45.02,02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

7,300.00

0.00

7,300.00

198

Fondul Social European-sume prim in contul plăților ef .an anterior

45.02.02.0:

7,300.00

0.00

7,300.00

216

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat(cod 45.02.08.01+45

45.02.08

33.00

0.00

33.00

218

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.08.0.

33.00

0.00

33.00

236

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

48.02

8.50

o.oq

8.50

| 238

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.01.0

8.50

0.00

8.5Q

'• MUNICIPIUL GALAȚI


Anexa 4


la HCL 194/24.11.2016


Rectficari     Cheltuieli buget local

2016

DENUMIREA INDICATORILOR

Capitole Titluri

Secțiunea DEZVOLTARE

INFLUENTE + /-

- mii lei -

BUGET MODIFICAT

cod

BUGET APROBAT

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

1,129.00

-109.00

1,020.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,129.00

-109.00

1,020.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,129.00

-109.00

1,020.00

Alte servicii publice generale

54.02

15.00

-15,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

15.00

-15.00

TITLUL X, ACTIVE NEFINANCIARE

71

15.00

-15.00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

1,818.00

-11.00

1,807.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,708.00

0.00

1,708.00

ȚIȚLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

1,708.00

0.00

1,708.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

110.00

-11.00

99.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

110.00

-11.00

99.00

Invatamant

65.02

543.90

-51.00

492.90

01. CHELTUIELI CURENTE

01

4.00

0.00

4.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

4.00

0.00

4.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELI DE CAPITAL

70

539.90

-51.00

488.90

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

539.90

-51.00

488.90

Sănătate

66.02

3,760.00

-235.00

3,525.00

: k t

01-; CHELTUIELI CURENTE

01

2,917.00

0.00

2,917.00

TITLUL V.I. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

2,917.00

0.00

2,917,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

843.00

-235.00

608.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

843.00

-235.00

608.00

Cultura, recreare si religie

67.02

1,839.00

-201.00

1,638.00

i ■

0'1% CHELTUIELI CURENTE

01

298.00

0.00

298,00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

288.00

0.00

288.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

Finanțare naționala

58

10.00

0.00

10.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,541.00

-201.00

1,340.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,541.00

-201.00

1,340.00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

6,970.00

-19.00

6,951.00

01; CHELTUIELI CURENTE

01

6,589.00

0.00

6,589.00

- MUNICIPIUL GALAȚI


Anexa 4


Rectficari     Cheltuieli buget local                           2016

Capitole Titluri


Secțiunea DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

buget APROBAT

INFLUENTE +/-

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

345.00

0.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

6,244.00

0.00

FONDURI.EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

381.00

-19.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

381.00

-19.00

Locuințe, servicii si dezvoltare

70.02

10,187.00

-1,321.00

publica

01. CHELTUIELI CURENTE

01

112,00

0.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

112.00

0.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10,075.00

-1,321.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

10,075.00

-1,321.00

Protecția mediului

74.02

3,966.00

-354.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3,966.00

-354.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,966.00

-354.00

Combustibili si energie

■ J

81.02

4,416.00

-210.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4,416.00

-210.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

4,416.00

-210.00

•Or

Transporturi

84.02

27,956.00

-2,643.00

qi; CHELTUIELI CURENTE

01

3,118.00

0.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

3,118.00

0.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

24,838.00

-2,643.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

24,838.00

-2,643.00

Total :

62,599.90

-5,169.00


- mii lei -

BUGET MODIFICAT

345*00

6,244.00

362.00

362.00

8,866.00


112.00

112.00

8,754.00

8,754.00

3,612.00

3,612.00

3,612.00

4,206.00

4,206.00

4,206.00

25,313.00

3,118.00

3,118.00

22,195.00

22,195.00

57,430.90ROMANȚA-. ;...... ....


MUNICIPIUL GALAȚI


"" ' ' VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016

Secțiunea FUNCȚIONARE


ANEXA 5

la HOL 194/24.11.2016


- Mii Lei

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2016

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

171,468.00

4,122.00

175,590.00

2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

132,298.00

-534.00

131,764.00

8

C.   VENITURI NEFISCALE C cod 00.13+00.14)

00.12

132,298.00

-534.00

131,764.00

9

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

1,041.00

-100.00

941.00

10

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

1,041.00

-100.00

941.00

11

Venituri din concesiuni si inchirieri

30,10.05

1,041.00

-100.00

941.00

12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05.3(

1,041.00

-100.00

941.00

15

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10

00.14

131,257.00

-434.00

130,823.00

18

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33

33.10

137,342.00

642.50

137,984.50

19

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

5,011.00

-22.00

4,989.00

21

Venituri din prestîri de servicii

33.10.08

66,189.00

1,162.50

67,351.50

22

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1,590.00

0.00

1,590.00

23

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, canine si canti

33.10.14

2,399.00

22.00

2,421.00

24

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea propri

33.10.16

158.00

0.00

158.00

25

Venituri din cercetare

33.10.20

13.00

0.00

13.00

26

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profes

33.10.17

19.00

0.00

19.00

28

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de

33.10.21

53,006.00

-351.00

52,655.00

29

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica

33.10.30

7,045.00

-270.00

6,775.00

30

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica

33.10.31

760.00

101.00

861.00

32

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1,152.00

0.00

1,152.00

35

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

120.00

0.00

120.00

36

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

120.00

0.00

120.00

37

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

20.00

0.00

20,00

39

Alte venituri

36.10.50

20.00

0.00

20.00

40

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.0

37.10

-6,225.00

-1,076.50

-7,301.50

41

Donații si sponsorizări

37.10.01

8.00

36.00

44.00

42

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii

37.10.03

-6,233.00

-1,112.50

-7,345.50

| 49

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

39,170.00

4,656.00

43,826.00

1 50

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.

00.18

39,170.00

4,656.00

43,826.00

1 61

(subvenții DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43

43.10

39,170.00

4,656.00

43,826.00

ANEXA 5

Nr. ort

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2016

INFLUENTE

BUGET

RECTIFICAT

62

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

''3'2 7^70.00

2,950.00

35,920.00

63

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente

43.10.10

6,200.00

400.00

6,600.00

75

Subvenții din bugetul Fondului unic de s?n?tate

43.10.33

0.00

1,306.00

1,306.00

MUNICIPIUL GALAȚI


Anexa 6

la HCL 194/24.11.2016

Rectficari


Cheltuieli venituri proprii si subvenții


2016


Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

BUGET MODIFICAT

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/~

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.10

13,092.00

1,200.00

14,292.00

Ol-i CHELTUIELI CURENTE

01

13,092.00

1,200.00

14,292.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10,855.00

1,200.00

12,055.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

2,237.00

0.00

2,237.00

INVATAMANT

65.10

8,579.00

0.00

8,579.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

8,579.00

0.00

8,579.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

173.00

0.00

173.00-

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII ■ ■} ,

20

8,406.00

0.00

8,406.00

S an a ta te

66.10

73,942.00

1,037.00

74,979.00

01, CHELTUIELI CURENTE

01

73,942.00

1,037.00

74,979.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

49,887.00

336.00

50,223.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

23,745.00

701.00

24,446.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

310.00

0.00

310.00

Cultura, recreere si religie

67.10

15,070.00

1,215.00

16,285.00

Ql. CHELTUIELI CURENTE

01

15,070.00

1,215.00

16,285.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,905.00

370.00

4,275.00

TȚȚLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

4,926.00

785.00

5,711.00

TÎȚLUL IX, ALTE CHELTUIELI

59

6,239.00

60.00

6,299.00

Asigurări si asistenta sociala

68.10

6,776.00

670.00

7,446.00

01.. CHELTUIELI CURENTE

01

6,776.00

670.00

7,446.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,820.00

370.00

4,190.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

2,956.00

300.00

3,256.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

1,783.00

0.00

1,783.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,783.00

0.00

1,783.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

473.00

0.00

473.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,310.00

0.00

1,310.00

Protecția mediului

74.10

42,248.00

0.00

42,248.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

42,248.00

0,00

42,248.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6,988.00

0,00

6,988.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

35,260.00

0.00

35,260.00

MUNICIPIUL GALAȚI


Anexa 6


Rectficari


Capitole Titluri


.DENUMIREA INDICATORILOR

Transporturi

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I, CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

Alte acțiuni economice

Oi; CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

Total ;

Secțiunea FUNCȚIONARE

cod

84.10

BUGET

APROBAT

14,253.00

01

14,253.00

10

323.00

20

13,930.00

87.10

1,471.00

01

1,471.00

10 .

935.00

20

' 536.00


- mii lei "

INFLUENTE

buget

+/-

MODIFICAT

0.00

14,253.00

0.00

14,253.00

0.00

323.00

0.00

13,930.00

0.00

1,471.00

0.00

1,471,00

0.00

935.00

0.00

536.00

4,122.00

181,336.00ROMANȚA


VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016

ANEXA 7

la HCL 194/24.11.2016


MUNICIPIUL GALAȚI


Secțiunea DEZVOLTARE

- Mii Lei

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COT) INDICATOR

BUGET 2016

INFLUENTE

BUGET

RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

11,491.00

1,112.50

12,603.50

2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

6,233.00

1,112.50

7,345.50

8

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

6,233.00

1,112.50

7,345.50

15

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.16

00.14

6,233.00

1r112.50

7,345.50

40

Transfer-nri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.0

37.10

6,233^00

1,112.50

7,345.50

43

Vărsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

6,233.00

1,112.50

7,345.50

49

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

5,258.00

0.00

5,258.00

50

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.

00.18

5,258.00

0.00

5,258.00

61

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10,09+43.10.10+43.10,14+43

43.10

5,258.00

0.00

5,258.00

64

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de cap

43.10.14

2,917.00

0.00

2,917.00

74

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

2,341.00

0.00

2,341.00


MUNICIPIUL GALAȚI


Anexa 8

la HCL 194/24.11.2016

!

!

j        Rectficari     Cheltuieli venituri proprii si subvenții

2016

Capitole Titluri

Secțiunea

DEZVOLTARE

- mii lei -

j   DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET MODIFICAT

î ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.10

1,708.00

0.00

1,708.00

CHELTUIELI de capital

70

1,708.00

0.00

1,708.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,708.00

0,00

1,708.00

INVATAMANT

65.10

94.00

0.00

94.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

94.00

0.00

94.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

94.00

0.00

94.00

Sanatate

66.10

5,816.00

0.00

5,816.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5,816.00

0.00

5,816.00

TJIȚLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

5, 816.00

0.00

5,816.00

Cultura, recreere si religie

67.10

288.00

0.00

288.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

288.00

0.00

288.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

288.00

0.00

288.00

Asigurări si asistenta sociala

68.10

701.00

-100.00

601.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

701.00

“100.00

601.00

| TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

701.00

-100.00

601.00

I              ’j

Protecția mediului

74.10

5,203.00

1,212.50

6,415.50

CHELTUIELI de capital

70

5,203.00

1,212.50

6,415.50

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE ,-W ■

71

5,203.00

1,212.50

6,415.50

Alte acțiuni economice

87.10

336.00

0.00

336.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

336.00

0.00

336.00

ȚIȚLUL X, ACTIVE NEFINANCIARE

71

336.00

0.00

336.00

Total :

14,146.00

1,112.50

15,258.50


Anexa IV la HCL 194/24.11.2016

I

i

1

PROGRAMUL    ,

I

I

I

I i

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2016

I

|

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte

surse

Buget

Buget

Influente

Credite angajamente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALA ACTUALIZATA la 31.122015

LA 31.12.2015

2016

BUGET LOCAL

inițial

rectificat

garanții

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL

1.202.876.20

271.249,70

931.626,50

2.957,00

37.941,90

1.786,00

47.853.90

42.684,90

-5.169.00

0,00

CAP.51.02.71-Autorități Dublice si

52.676,20

4.609,00

48.067.20

0,00

1.020.00

0,00

1.129,00

1.020.00

-109.00

0.00

acțiuni externe

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

49.338.00

4.609,00

44.729,00

0,00

860,00

0.00

900,00

860.00

-40.00

0,00

1

Modernizare imobil str.Domneasca nr.54 H.C.L.nr.431/2013

49.338,00

4.609,00

44.729,00

860,00

900,00

860,00

p o o

B

OBIECTIVE NOI

3.188,20

0,00

3.188,20

0,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

1

Sistem informatic integrat de management al documentelor, arhivă electronică si managementul relației cu cetățenii si mediul de afaceri, H.C.Lnr.88/2013

3.188,20

3.188,20

10,00

10,00

10,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

150.00

150.00

150.00

219.00

150.00

-69,00

CAP.54.02.71-Alte servicii publice aenerale

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

15,00

0.00

-15.00

0,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

0.00

0.00

0.00

15.00

0,00

-15,00

CAP.61.02.71-Ordine si siquranta

99,00

0,00

99.00

0.00

99.00

0,00

110,00

99.00

-11.00

0.00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

99,00

99,00

99,00

110.00

99,00

-11.00

CAP.65.02.71 - INVATAMANT

26.767,60

4.930.60

21.837.00

84,00

404.90

0,00

539.90

488.90

-51.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

26.306,70

4.930,60

21.376,10

8,00

20,00

0,00

74,00

28,00

-46,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1

înlocuire conducta de apa calda si încălzire Colegiu Tehnic „Traian Vuia”H.C.Lnr.120/2013

1.088,60

335,60

753,00

6,00

31,00

6,00

-25,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2015

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget | rectificat

Influente

Credite angajamente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2015

2016

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

2

Contorizare individuala energie electrica cămine

A,B,F,H.C.L.nr.44/2015

528,00

520,00

8,00

8,00

8,00

8,00

3

Campus Școlar la Colegiul National „Al.l.Cuza" H.C.L.nr.404/2007

20.817,10

3.465,00

17.352,10

0,00

10,00

0,00

-10,00

4

Modernizarea si reabilitarea Scolii nr.9 „Caiistrat Hogaș", H.C.L.nr.435/2009

3.280,00

70,00

3.210,00

14,00

14,00

14,00

5

L.T.E.(utilitati) Seminarul Teologic Sf.Apostol Andrei H.C.L.nr.33/2011

593.00

540,00

53,00

0,00

11,00

0,00

-11,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

460,90

460,90

76.00

384.90

465,90

460,90

-5,00

CAP. 66.02.71-Sanatate

608.00

0,00

608.00

50.00

558.00

0.00

843.00

608.00

-235,00

0,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

608,00

608,00

50,00

558,00

843,00

608,00

-235,00

CAP.67.02.03

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

-5,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

-5,00

CAP. 67.02.71-Cuttura,recreere si religie

70.565,70

26.680,50

43.885.20

0,00

1.340,00

0.00

1.536.00

1.340.00

-196,00

0.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

64.277,00

26.680.50

37.596,50

0,00

789,00

0,00

878,00

789,00

-89,00

0,00

1

Modernizare Baia Comunala -bazin inot H.C.L.nr.14/2007

11.407,00

11.297,00

110,00

90,00

110,00

90,00

-20,00

2

Amenajare locuri de joaca pentru copii in municipiul Galați H.C.L.nr.118/2010,H.C.L.nr.149/2011

13.343,00

8.780,40

4.562,60

5,00

5,00

5,00

3

Amenajare scuar bd.Galați- strada Otelarilor H.C.L.nr.677/2009, H.C.Lnr.258/2015

11.703,80

54,20

11.649,60

120,00

120,00

120,00

4

Modernizare Parc Orășelul Copiilor, Tiglîna I

H.C.L.nr.84/2013

3.392,10

3.367,10

25,00

25,00

25,00

25,00

5

Amenajare extindere Talcioc H.C.L.nr.201/2013 H.C.L.58/2015

7.297,10

58,00

7.239,10

120,00

170,00

120,00

-50,00

6

Amenajare parc Micro 18,H.C.L.nr.66/2015

1.484,00

171,80

1.312,20

366,00

385,00

366,00

-19,00

7

Sala Sporturilor-masuri suplimentare privind

936,00

936,00

59,00

59,00

59,00

securitatea la incendiu,H.C.L.nr.7/2015

8

Modernizare Stadion Dunărea etapa I, H.C.L.nr.14/2007

14.714,00

2.952,00

11.762,00

4,00

4,00

4,00

zL .

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

Credite angajamente

CRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2015

LA 31.12.2015

2016

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

B

OBIECTIVE NOI

5.742,70

0,00

5.742,70

0,00

5,00

0,00

20,00

5,00

-15,00

1

Modernizare Parc Eminescu, H.C.L.nr.418/2015

5.742,70

5.742,70

5,00

20,00

5,00

-15,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

546,00

546,00

546,00

638,00

546,00

-92,00

CAP.68.02.71 -Asiaurarî si asistenta sociala

6.919.00

4.140,00

2.779.00

0,00

362.00

0,00

381.00

362.00

-19,00

0.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

6.754,00

4.140,00

2.614,00

0,00

197,00

0,00

205,00

197,00

-8,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1

Centrul Multifuncțional Help-Modemizare Cantina de ajutor social, H.C.L.nr.128/2010

1.613,00

1.413,00

200,00

172,00

180,00

172,00

-8,00

2

Centrul multifuncțional pentru tineri aflati in situații de risc, H.C.L.nr.142/2009, H.C.L.nr.531/2009, H.C.L.nr.670/2009

1.641,00

914,00

727,00

12,00

12,00

12,00

3

CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII

SOCIALE GALAȚI

înființarea centrului Alzheimer si reabilitarea serviciilor conexe Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați, H.C.L.nr.669/2009, H.C.L.nr.26/2012, H.C.L.nr.676/2009

3.500,00

1.813,00

1.687,00

13,00

13,00

13,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

165,00

165,00

165,00

176,00

165,00

-11,00

CAP. 70.02.71,-Locuințe servicii si dezvoltare

110.94240

29.937,10

81.005,30

362,00

8.392.00

0,00

10,075.00

8.754.00

-1.321.00

0.00

publica

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

100.814,40

29.937,10

70.877,30

17,00

4.902,00

0,00

5.898,00

4.919,00

-979,00

1

Construire locuințe sociale Micro 17 H.C.L.nr.415/2013

49.045,00

28.045,00

21.000,00

40,00

50,00

40,00

-10,00

2

Construire locuințe sociale Drumul Viilor nr.8 H.C.L.nr.416/2013

33.182,50

103,40

33.079,10

50,00

60,00

50,00

-10,00

3

L.T.E.-locuinte Faleza-conducta de apa inel str.Partizanilor H.C.L.nr.14/2008

2.914,20

194,30

2.719,90

0,00

0,00

0,00

4

Reabilitare conducta apa, str.Stadîonului.V.Vilcovici, b-dul Dunarea, H.C.L.nr.2/2014

3.374,30

1.043,30

2.331,00

9,00

1.198,00

1.507,00

1.207,00

-300,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2015

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

Credite angajamente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2015

2016

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

5

Reabilitare conducta apa str.AI.I.Cuza H.C.L.nr.3/2014, H.C.L.nr.100/2016

1.829,80

322,20

1.507,60

40,00

40,00

40,00

6

Extindere iluminat public-zona Drum de Centura-Lac Catusa,Galați H.C.L.nr.493/2009

682,20

46,60

635,60

5,00

5,00

5,00

7

Alimentarea cu energie electrica cartier locuințe Micro 17, H.C.L.nr.45/2015

6.657,40

6,00

6.651,40

4,00

3.260,00

3.904,00

3.264,00

-640,00

8

Șarpanta imobil strada Regiment 11 Șiret

278,00

20,00

258,00

10,00

10,00

10,00

nr.46 Bis. H.C.L.nr.59/2015

9

îmbunătățire confort termic cămin 1, str.Pictor

Isser, H.C.L.nr.53/2015

2.525,00

143,90

2.381,10

4,00

8,00

24,00

12,00

-12,00

10

Amenajare parcela Cimitir Sf.Lazar,

H.C.L.nr.392/2015

326,00

12,40

313,60

291,00

298,00

291,00

-7,00

B

OBIECTIVE NOI

6.298,00

0,00

6.298,00

0,00

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

1

Extindere iluminat public in municipiul Galați .etapa II, H.C.L.nr.400/2015

6.298,00

6.298,00

5,00

5,00

5,00

C

DOTĂRI Șl PLĂȚI PROIECTE

3.830,00

3.830,00

345,00

3.485,00

4.172,00

3.830,00

-342,00

CAP.74.02.71-Protecția mediului

4.563.00

547.00

4.016.00

0.00

3.612.00

0,00

3.966,00

3.612,00

-354,00

0.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

1.894,00

547,00

1.347,00

0,00

943,00

0,00

943,00

943,00

0,00

1

Introducere canalizare str.Romana (str.Brailei-str.Armata Poporului), H.C.L.nr.202/2012

842,00

38,00

804,00

400,00

400,00

400,00

2

Amenajare depozit de materiale si baza de ecarisaj str.Zimbrului

H.C.L.nr. 17/2009.H C L.nr.397/2013

1.052,00

509,00

543,00

543,00

543,00

543,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

2.669.00

2.669,00

2.669,00

3.023,00

2.669,00

-354,00

CAP.81.02.71-Combustibili si eneraie

467.020.00

103.507.00

363.513.00

2,00

2.418,00

1.786.00

4.416,00

4.206,00

-210.00

0.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

465.010,00

103.507,00

361.503,00

2,00

408,00

1.786,00

2.386,00

2.196,00

-190,00

0,00

1

Reabilitare, modernizare rețele termice (incalzire, a.c.m., recirculatie) H.C.L.nr.28/2004 ,H.C.L.nr.299/2008

311.925,00

56.937,00

254.988,00

2

Reabilitare si modernizare puncte termice H.C.L. nr.29/2004 ,H.C.L.nr.312/2008, H.C.L.nr. 445/2013

'Ed.i/iaoz.zom .—----------------r ! r.:

153.085,00

46.570,00

-

106.515,00

2,00

408,00

1.786,00

2.386,00

2.196,00

-190,00

.......■

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2015

REALIZAT

REST

Alte

surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

Credite angajamente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2015

2016

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

2.010,00

2.010,00

2.010,00

2.030,00

2.010,00

-20,00

CAP .84.02.71

462.715,30

96.898.50

365.816.80

2X59.00

19.736.00

0,00

24.838.00

22.195.00

-2.643.00

0,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

288.740,20

96.898,50

191.841,70

2.459,00

18.011,00

0,00

21.553,00

20.470,00

-1.083,00

0,00

1

Modernizări străzi Valea Orașului

H.C.L. nr.421/2002

43.126,30

14.653,20

28.473,10

120,00

1.207,00

2.227,00

1.327,00

-900,00

2

Modernizare străzi in municipiul Galați

asfaltare, H.C .L.nr.560/2010

24.916,20

24.536,20

380,00

260,00

80,00

340,00

340,00

3

Modernizare străzi cartier Troian Nord .etapa El H.C.L.nr,443/2009

9.738,30

9.547,30

191,00

85,00

56,00

141,00

141,00

4

Modernizare străzi Micro 17, etapa II.H.C.L.nr.369/2011

6.216,80

5.076,80

1.140,00

713,00

719,00

713,00

-6,00

5

Modernizare strada Pictor Isser H.C.Lnr.14/2008

3.920,00

480,00

3.440,00

50,00

50,00

50,00

6

Modernizare strada Traian intre strada Brăilei si Metro, H.C.L.nr.33/2011

42.485,50

23.285,50

19.200,00

5.648,00

5.648,00

5.648,00

7

Modernizare strada Mihai Bravu,H.C.L.nr.5/2014

6.119,00

1.624,00

4.495,00

4,00

770,00

774,00

774,00

8

Modernizare strada Anghei Saligny intre str.Basarabiei si str.GhAsachi, H.C.L.nr.57/2014,H.C.L.nr.366/2014

22.835,90

4.922,50

17.913,40

720,00

1.600,00

2.320,00

2.320,00

9

Modernizare str.Tecuci,

H.C.L. nr.59/2014,H.C.Lnr.364/2014

39.529.80

6.666,70

32.863,10

1.191,00

6.500,00

7.691,00

7.691,00

10

Modernizare strada Traian intre Metro si strada Brăilei (lărgire carosabil), H.C.L.nr.465/2013,H.C.L.nr.166/2015

14.162,00

5.003,00

9,159,00

76,00

360,00

450,00

436,00

-14,00

11

Efîcientizarea transportului public local H.C.L.nr.6/2014,

H.C.L.nr.187/2016

34.582,10

207,10

34.375,00

10,00

10,00

10,00

12

Modernizare str. Cerealelor, str.Dr.Camabel intre str.Basarabiei si str.VAIecsandri, H.C.L.nr.389/2014

9.487,00

85,50

9.401,50

10,00

10,00

10,00

13

Resistematizare rigola Cimitir Ștefan cel Mare,

H.C.L.nr.320/2014

1.349,00

4,30

1.344,70

5,00

30,00

5,00

-25,00

14

Pasarela pietonala bd.Brailei-zcna Spitalului Județean,

H.C.L.nr.458/2014

3.600,00

146,20

3.453,80

3,00

3,00

3,00

'Ed:îZ10:02:?2Dl-4

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2015

REALIZAT

REST

Alte

surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

Credite angajamente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Și ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2015

2016

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

15

Amenajare artera de legătură str.AI.Lapusneanu-str. Roșiori, inclusiv spatii parcare cartier Mazepa 1, H.C.L.nr.165/2015

2.289,00

516,70

1.772,30

550,00

600,00

550,00

-50,00

16

Modernizare str.Siderurgistilor, strada 1 Decembrie 1918, strada Traian Vuia.bd.G.Cosbuc (tronson str.H.Coanda-str.AI.Maceiaru), sens giratoriu , Piața Energiei,etapa i, H.C.L.nr393/2015,H.C.L.nr.22/2016

8.292,20

127,10

8.165,10

137,00

155,00

137,00

-18,00

17

Amenajare artera de legătură intre b-dul Dunarea si fadul Marii Uniri, H.C.L.nr.394/2015

7.878,00

7.878,00

255,00

325,00

255,00

-70,00

18

Modernizare strada Leonida Zamfirescu, H.C.L.nr.401/2015

7.924,00

16,40

7.907,60

59,00

59,00

59,00

19

Modernizare str.lncubatorului, H,C.L.nr.1/2014

289,10

289,10

1,00

1,00

1,00

B

OBIECTIVE NOI

172.400,10

0,00

172.400,10

0,00

150,00

0,00

220,00

150,00

-70,00

1

Reabilitare infrastructura transport inclusiv viaducte axa

Est-Vest,intrări in Galați, H.C.L.nr.38/2016

145.101,00

145.101,00

130,00

150,00

130,00

-20,00

2

Reabilitare rețea electrica de transport public cu troleibuze,H.C.L.nr.23Z2016

21.262,90

21.262,90

5,00

50,00

5,00

-45,00

3

Resistematizare drum DN2B Tirighina, Galați

H.C.L.nr.333/2011

1.751,20

1.751,20

5,00

10,00

5,00

-5,00

4

Amenajare parcare si parcTiglina II, aferent bl.EG.H.C.L.nr.

4.285,00

4.285,00

10,00

10,00

10,00

DOTĂRI Șl PLĂTI PROIECTE

1.575,00

1.575,00

1.575,00

3.065,00

1.575,00

-1.490,00

——r

|

PROGRAMUL   |

]

r

OBIECTIVELOR DE INVESTIT!! PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2016 VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

|

I

r

1

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Buget inițial

ORT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2015

LA

31.12.2015

2016

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget rectificat

Influente

garanții

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

24.612,90

4.363,90

20.249,00

0.00

5.258.00

8.788,00

14.146,00

15.258,50

1.112,50

CAP .61.10.71-POLITIA LOCALA

1.863.00

0,00

1.863.00

0,00

1.708,00

0,00

1.708,00

1.708,00

0,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

195,00

0,00

195,00

0,00

40,00

0,00

40,00

40,00

0,00

1

Schimbare de destinație din grădiniță in sediu Politie Locala cu acces din exterior,b-dul Dunarea nr.44,bLB7,ap.39,parter,H.C.L.nr.357/2015

40,00

40,00

7,00

7,00

7,00

2

Centrala termica, corp A,Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu, parter, strada 1 Decembrie! 918 nr.25, H.C.Lnr.399/2015, H.C.Lnr.452/2015

155,00

155,00

33,00

33,00

33,00

B

OBIECTIVE NOI

31,00

0,00

31,00

0,00

31,00

0,00

31,00

31,00

0,00

1

Centrala termica, Secția 2, ap.1, bl.10A, strada Energiei nr.5,H.C.L.nr.45Z2016

31,00

31,00

31,00

31,00

31,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.637,00

1.637,00

1.637,00

1.637,00

1.637,00

CAP .65.10.71 -INVATANIANT

94.00

0.00

94,00

0,00

0,00

94,00

94.00

94,00

0,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

94,00

94,00

94,00

94,00

94,00

CAP .66.10.71 -SANATATE

16.227,90

4.363.90

11.864.00

0.00

2.917,00

2.899,00

5.816,00

5.816.00

0,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

11.561,90

4.363,90

7,198,00

0,00

1.150,00

0,00

1.150,00

1.150,00

0,00

1

Reorganizare si modernizare secții Spitalul de urgenta pentru copii SfJoan str.Gh.Asachi nrZ.H C L. nr. 112/2009

10.302,00

3.454,00

6.848,00

800,00

800,00

800,00

2

Redimensîonare si înlocuire posturi de transformare si separare consumatori vitali-Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf.ioan**Galati H.C.L.nr.480/2013

1.259,90

909,90

350,00

350,00

350,00

350,00

C

DOTĂRI St PLĂTI PROIECTE

4.666,00

4.666,00

1.767,00

2.899,00

4.666,00

4.666,00

CAP .67.10.71 -CULTURA, RECREERE.RELIGIE

288.00

0,00

288,00

0,00

288,00

0.00

288,00

288,00

0,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

288,00

288,00

288,00

288,00

288,00

CAP.68.10.71-Asistenta sociala

601,00

0.00

601,00

0,00

345,00

256,00

701,00

601,00

-100.00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

601,00

601,00

345,00

256,00

701,00

601,00

-100

CAP .74.10.71 -SALUBRITATE

5.203,00

0,00

5.203.00

0,00

0.00

5.203.00

5.203,00

6.415.50

1.212,50

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

5.203,00

5.203,00

5.203,0

5.203,0

6.415,5

1212,5

CAP .87.10.71

336,00

0,00

336.00

0,00

0,00

336,00

336.00

336,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

336,00

336,00

336,0

336,0

336,0
Ed: 1/10.02:2014


■ - -F1-PP17T/2:ir
Anexa Via HCL 194/24.11.2016

LISTA poziției "Dotări si plăti proiecte pe anul 2016

mii lei

Nr. Crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantit ate

Buget inițial

Buget rectificat

Influente'

-

TOTAL C

14.761.90

12.112.90

-2.649,00

CAP. 51.02.71 - Autorități publice si acțiuni

219.00

150,00

■69,00

externe

MUNICIPIUL GALAȚI

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

56,00

56,00

o,oo

1

Infrastructura de rețea

buc

1

2,50

2,50

2

Infrastructura de stocare

buc

1

2,50

2,50

3

Servere

buc

1

4,50

4,50

4

Calculatoare

buc

1

4,00

4,00

5

Imprimante si multifuncționale

buc

1

2,50

2,50

6

Sistem colectare date din teren

buc

1

0,00

0,00

■ î

7

Sistem procesare corespondenta

buc

1

0,00

0,00

8

Centrala termica (sediu)

buc

1

40,00

40,00

9

Autoturism

buc

1

0,00

0,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

63,00

63,00

0,00

1

Servicii de certificare si supraveghere a conformității Sistemului de Management al Calitatii, in conformitate cu ISO EN SR: 9001:2008

5,00

5,00

2

Servicii de consultanta pentru implementarea Sistemului de Management al Mediului conform SR EN ISO 14001:2015, integrat cu Sistemul de Management al Calitatii in cadrul Primăriei municipiului Galați

57,00

57,00

$

3

Strategia de Dezvoltare Locala a Municipiului Galați 2014-2020

1,00

1,00

r'

4

Autorizație securitate la incendiu, sediu primăria municipiului Galați, bloc A4

0,00

0,00

i.

)■:

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

100,00

31,00

-69,00

1

Licențe software

buc

5

15,00

15,00

2

Aplicații informatice

buc

5

16,00

16,00

3

Aplicații informatice Localtax

(Modul pentru auditarea accesului la informații asociat modului Localtax,Modul pentru calculul si accesarea indicatorilor de performanta aferent modului Localtax)

buc

2

69,00

0,00

-69,06-

CAP. 54.02.71 - Alte servicii publice aenerale

15.00

OJO

£15,00 -15,06 i

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

15,00

0,00

1

Distrugător documente

buc

1

15,00

0,00

-15,0Q.

CAP. 61.02.71 - Ordine ou bl i ca si slauranta

110,00

99.0C

■11,od

naționala

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

107,00

96,0C

î -11,00

1

Autospeciala pentru intervenție si salvare la înălțime, necesara pentru intervenția in situații de urgenta la imobilele cu 10 etaje

buc

1

10,00

5,00

ț-

V

-5,00

2

Sirena electronica 600 w, necesara pentru alarmarea publica a populației municipiului Galați

buc

2

70,00

64,00

-6,00

3

Laptop necesar pentru managementul situațiilor de urgenta, monitorizarea situațiilor si fenomenelor de protecție civila, întocmirea documentelor operative, tinerea evidentelor

buc

1

5,00

5,00

4

Autoclav necesar pentru dotarea punctului de comanda de protecție civila a municipiului Galați

buc

1

17,00

17,00

p

5

Cofret inteligent pentru sirene cu motor electric trifazat

buc

1

5,00

5,00

r

Jp

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

3,00

3,00

o,od

1

Licențe Windows si licențe Office

buc

1

3,00

3.00

CAP. 65.02.71 - Invatamant

465,90

460,90

^5,00

II

DOTARE INDEPENDENTE

142,90

142,90

0,00?

1

Grădiniță cu program prelungit "Elena Doamna"

14,50

14,50

0,00

Centrale termice

buc

3

14,50

14,50

■ I

2

Școala gimnaziala "Ștefan cel Mare"

40,00

40,00

0,00

Server

buc

1

4,00

4,00

Dulap clasa

buc

1

3,00

3,00

■ 1

Sistem perdea despărțitoare sala de sport

buc

1

9,00

9,00

Sistem radio interior

buc

1

12,00

12,00

Foisoare de lemn

buc

4

12,00

12,00

î ■

8*'

3

Colegiul Economic "Vîrgil Madgearu"

22,90

22,90

0,00

Server

buc

1

2,70

2,70

Calculator

buc

1

2,50

2,50

Tabla interactiva

buc

2

11,00

11,00

■ ;■

Sistem audio

buc

1

3,70

3,70

r

Multifuncționala alb negru

buc

î

3,00

3,00

f..

~ ■

4

Colegiul National V.AIecsandri

50,00

50,00

0,00

Sistem informatic

buc.

1

50,00

50,00

5

Școala Gimnaziala nr.17

10,00

10,00

0,00

Sistem de alarmare

buc.

1

10,00

10,00

j

6

Grădiniță cu program prelungit nr.64

5,50

5,50

0,00

Centrala termica

buc.

2

5,50

5,50

F

III

CONSOLIDĂRI

65,00

65,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

65,00

65,00

Aoo

1

Consolidare Grădiniță cu program preiunait nr. 45

65,00

65,0C

-r          "" j

î:

i

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

247,50

242,50

-5,00-

MUNICIPIUL GALAȚI

247,50

242,50

-5,0Q’

1

Expertiza tehnica cazan centrala termica Colegiul de Industrie Alimentara "Elena Doamna”

5,50

5,50

r

J

■ j

2

Reabilitare Colegiul Tehnic Paul Dimo

45,00

40,00

-5,od

3

Reabilitare Colegiul Tehnic Traian Vuia

58,00

58,00

4

R.K. Instalații electrice unitati de invatamant

80,00

80,00

5

Actualizare documentații pentru finanțare unitati de invatamant

31,00

31,00

r

6

Expertiza tehnice unitati de invatamant

0,00

0,00

7

Extindere Grădiniță cu program prelungit "Elena Doamna" nr. 5

10,00

10,00

i

8

R.K. Centrala termica Colegiul de Industrie Alimentara "Elena Doamna”

10,00

10,00

ii

9

Grădiniță cu Program Prelungit nr.36-centraia termica

5,00

5,00

10

Grădiniță cu Program Prelungit „Prichindel"

Aviz de securitate la incendiu

3,00

3,00

-

J:

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

10,50

10,50

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1

R.K. instalații electrice la Liceul Teoretic "SF. Maria"

5,50

5,50

»■ •

2

R.K. Instalație electrica Grădiniță cu program Prelungit nr.52 „Camil Ressu"

5,00

5,00

V

T

CAP. 66.02.71 - Sanatate

843.00

608.00

-235,00

1)

DOTĂRI INDEPENDENTE

77,00

77,00

0,0Q

Serviciul de Asistenta Medicala a municipiului Galați

77,00

77,00

o,od

1

Unit dentar

buc

2

40,00

40,00

2

Autoclav

buc

4

37,00

37,00

■ ?

III

CONSOLIDĂRI

758,00

528,00

-230,00

MUNICIPIUL GALAȚI

758,00

528,00

-230^00

1

Consolidare Pavilion 1 si 2 al Spitalului de Psihiatrie

278,00

278,00

2

Consolidare Dispensar Pneumoftiziologie

480,00

250,00

-230, oq

X

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

5,00

0,00

-5,0(1

1

Reabilitare imobil strada Saturn nr. 6A (Centrul de transfuzii) ■ Centrul terapeutic pentru persoane /arstnice si persoane cu dizabilitati

5,00

0,00

i-

-5,00:

V

ftLTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

3,00

3,00

2^

Serviciul de Asistenta Medicala a municipiului Galați

3,00

3,00

__2B

1

Licențe

buc

10

1,0C

1,00

2

Licențe modul gestiune

buc

1

2,0C

2,00

CAP. 67.02.03 - Cultura, recreere sl religie

5.00

0,00

<oo

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

5,00

0,00

-5,00

1

Cavoul roman

5,00

0,00

-5,od

CAP. 67.02.71 - Cultura, recreere si religie

638.00

546.00

-92,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

408,00

326,00

-82,0(J

MUNICIPIUL GALAȚI

408,00

326,00

-82,00

1

Instalație de aerosoli

buc

1

0,00

0,00

2

Sistem filtrare apa lac

buc

1

3,00

3,00

3

Sistem golire apa lac

buc

1

3,00

3,00

4

Baia Comunala - dotări:

55,00

36,00

-19,00

a. mașina de spalat si aspirat podele

buc

2

16,00

16,00

l f;

b. mașina de spalat rufe profesionala

buc

1

9,00

9,00

. ■ f

c. masa de calcat mare

buc

1

5,00

5,00

...... '

e. robot de piscina

buc

1

12,00

2,00

-10,0(1

f. instalație recuperare bazin

buc

1

0,00

0,00

g. aparate aer condiționat

buc

2

9,00

0,00

-9,od

h. casa de bani

buc

1

4,00

4,00

F

5

Gard Stadion Gloria + tribune

90,00

45,00

-45,od

6

Centrala termica Stadion Dunarea - tribuna oficiala

buc

1

5,00

0,00

-5,00

7

Sala Sporturilor

120,00

120,00

0,00

a. tabela electronica baschet FI BA

buc

1

120,00

120,00

8

Pista ciclism mountain bike

0,00

0,00

0,00

a. cronometru performant

buc

1

0,00

0,00

9

Achiziție sistem supraveghere video + achiziție sistem detecție si semnalizare antiefractie - Sala Sporturilor

buc

1

0,00

0,00

i

10

Patinoarul Artificial "Dunarea"

20,00

10,00

-10,00

a. Instalație sauna

buc

1

10,00

0,00

-10,0Q

b. Pompa centrala termica

buc

1

5,00

5,00

c. mașina de spalat industriala echipament sportiv

buc

1

0,00

0,00

d. sistem sonorizare

buc

1

5,00

5,00

11

Sistem de irigații pentru zone verzi

buc

1

75,00

72,00

-3,00

12

Achiziție ring de box

buc.

1

37,00

37,00

£

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

230,00

220,00

-10,00

1

Punerea in valoare a sitului arheologic Tirighina Bărboși

205,00

203,00

■2-4

2

Complex sportiv "Arena de box"

0,00

0,00

■ t:

3

Construire depozit

0,00

0,00

I

4

Modernizare si extindere Patinoar

5,00

5,00

5

Amenajare ParcAnghel Saligny/strada Basarabiei

5,00

5,00

6

Proiect excavatii lac Vanatori

10,00

2,00

■8,00

7

Amenajare târg auto, strada Macului

5,00

5,00

1.

CAP. 68.02.71 - Asigurări si asistenta sociala

176,00

165,00

-11.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

79,40

79,40

o,od

Centrul multifuncțional de servicii sociale

15,40

15,40

zfe

1

Instalație avertizare incendiu corp B

buc

1

8,80

8,8C

i

2

Copiator

buc

1

4,00

4,0C

3

Calculator

buc

1

2,60

2,60

î.

___i

C.F. Crese

64,00

64,00

0,00

1

Ansamblu aparate joaca

buc

1

47,00

47,00

2

împrejmuire

17,00

17,00

£

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

55,60

44,60

-11,00

Centrul multifuncțional de servicii sociale

30,60

30,60

0,00,

1

Instalare container filtru apa

6,60

6,60

2

Documentație pentru avizare Inspectoratul pentru Situații de Urgenta

24,00

24,00

£

MUNICIPIUL GALAȚI

25,00

14,00

-ii,oo;

1

Refacere canalizare Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale, strada Domneasca nr. 160

15,00

9,00

■ î

-6,0Q

2

Complex cămin de batrani, strada Traian nr. 203

10,00

5,00

i.

-5,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

41,00

41,00

r

0,00

Centrul de locuințe si sprijin pentru tineret

25,00

25,00

0,00:

1

Licențe

buc

13

25,00

25,00

t

C.F. Crese

16,00

16,00

0,0C£

1

Licențe

buc

10

16,00

16,00

■' t

CAP. 70.02,71 - Locuințe, servicii si dezvoltare

4.172.00

3.830,00

V.

-342,00

publica

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

341,00

207,00

-134,0Q

MUNICIPIUL GALAȚI

341,00

207,00

-134,00:

1

Punct conexiuni - Post transformare cămine A,B, Aurel Vlalcu

161,00

161,00

r

2

Gard Cimitir Eternitatea

0,00

0,00

3

Centrale termice imobil strada Traian nr.203

buc.

4

160,00

26,00

-134,00

4

Centrale termice ISU

buc.

2

20,00

20,00

___________£

III

CONSOLIDĂRI

2.685,00

2.560,00

■12S.QÎ

Consolidări imobile - locuințe

2.685,00

2.560,00

-125,00

1

DEMOLĂRI IMOBILE

685,00

685,00

..... ț

2

Consolidare versant strada Al. I. Cuza nr. 62

2.000,00

1.875,00

-125,0®

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

1.146,00

1.063,00

-83,00

1

Consolidări imobile (S.F.)

12,00

2,00

-10,00

2

Demolări imobile

5,00

5,00

3

Expertiza imobile

80,00

80,00

£

4

Documentații cadastrale

422,00

422,00

5

Consolidare Faleza - punere in siguranța

5,00

5,00

6

Certificat de performanta energetica locuințe A.N.L.

25,00

25,00

AJ £ £ Vi --£.

7

P.U.Z. Ancora

19,00

19,00

8

P.U.Z. Expropriere strada Traian

19,00

19,00

r

9

P.U.Z. Tiglina 11

29,00

29,00

-

10

P.U.Z. UTR 37,39,40,41

168,00

168,00

k

11

P.U.Z. Filesti

118,00

118,00

■ /■'

12

Documentații urbanism/amenjarea teritoriului

2,00

2,00

13

Rampe pentru persoane cu handicap de acces in blocuri

40,00

32,00

-8,00

14

Extinderea iluminatului public cu instalație de iluminat arhitectural si ambiental la Patinoarul Artificial

0,00

0,00

15

Reabilitare imobil strada Domneasca nr 58

10,00

5,00

-5,00

16

Gard Cimitir Eternitatea

30,00

25,00

-5,00

17

Sistemul electronic integrat de monitorizare a elementelor de infrastructura urbana

0,00

0,00

-

18

Centrala termica ISU

0,00

0,00

19

Amenajare Piața Ancora

5,00

5,00

_______

20

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, bl. G1 aferent Asociației de proprietari nr. 388

11,00

11,00

21

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, bl. G8 aferent Asociației de proprietari nr. 360A

11,00

11,00

t.

22

Planul de acțiune pentru Energie Durabila al municipiului Galați - studiu

50,00

50,00

23

Centrala termica Centrul de Sprijin Social pentru Romi

0,00

0,00

24

înlocuire rețea apa strada Romana tronson strada Brăilei - strada Armata Poporului

15,00

15,00

£

25

Expertiza tehnica-conducte de apa bruta Firul 4, Priza Dunării

5,00

5,00

26

Consultanta si asistenta tehnica pentru realizarea identîtatii vizuale a unui concept unitar si coerent cu piese de mobilier urban din elemente modulare

50,00

0,00

-50,00

27

Extindere Cimitir Eternitatea

5,00

5,00

i

28

Modernizarea sistemului de iluminat public ai municipiului Galați

10,00

5,00

-5,0(1

t

CAP. 74.02.05 - Salubritate

3.023,00

2.669,00

-354.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

2.723,00

2.423,00

-300,00

1

Statie de epurare

buc

1

0,00

0,00

_

2

Sararita - F.A. (din 2015)

buc

3

420,00

420,00

Ai

3

Freza de zapada - F.A. (din 2015)

buc

4

112,00

112,00

4

Tractor - F.A. (din 2015)

buc

2

387,00

387,00

5

Autocisterna profesionala - F.A.

buc

1

360,00

360,00

6

Elevator profesional 4 coloane cu putere de ridicare 22t-F.A.

buc

1

60,00

60,00

7

Microbuz cu 22+1 locuri - F.A.

buc

1

265,00

265,00

8

Sararita - F.A.

buc

2

316,00

316,00

9

Autoutilitara pick-up - T.E.+buget local

buc

1

73,00

73,00

10

Autoutilitara frigorifica - T.E.

buc

1

140,00

140,00

11

Trusa chirurgicala - T.E.

buc

2

7,50

7,50

T

12

Combina frigorifica produse biologice - T.E.

buc

1

3,50

3,50

?■

13

Ansamblu vestiare - T.E.

buc

1

8,00

8,00

{

14

nstalatie termica pe lemne - T.E.

buc

1

15,00

15,00

15

Sistem de calcul cu periferice - T.E.+buget local

buc

1

13,00

13,00

Y

16

Containere pentru boxe izolatoare - T.E.

buc

4

20,00

20,00

17

Container dusuri-T.E.

buc

1

8,00

8,00

18

Container magazie - T.E.

buc

1

7,50

7,5C

19

Atomizor ULV - T.E.

buc

5

•    16,50

16,50

V.

20

Modul de încălzire a apei Hot Box 200/500 - T.E.

buc

1

12,00

12,00

■:

21

Generator ULV City 26 CP Diesel - T.E.

buc

î

118,00

118,00

22

Compresor frigorific tip Scroll 3 HP - T.E.

buc

2

6,00

6,00

s.

23

Sistem electronic de monitorizare sl raportare pentru activîtatile serviciilor de utilitati publice

buc.

1

355,00

55,00

-300,00:

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

300,00

246,00

-54,00.

1

Construire guri de scurgere

20,00

0,00

-20,00

2

Statie de epurare

80,00

71,00

-9,0Q.

3

Servicii de consultanta pentru elaborare Studiu de calitate a aerului

75,00

65,00

-io, od

4

Servicii de consultanta in vederea valorificării unor fracții a deșeurilor colectate de pe raza municipiului Galați

105,00

105,00

.î*

5

Sistematizare teren strada Lunca Șiretului nr.1K

20,00

5,00

-15.0Q

CAP. 81.02.71 - Combustibili si energie

2.030.00

2.010,00

■20.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

2.000,00

2.000,00

_

1

Contori

2.000,00

2.000,00

£

. -A

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

30,00

10,00

•20,00

2

Realizarea unei surse de producere si distribuție energie termica pentru cartierul Micro 19

30,00

10,00

-20,od

CAP. 84.02.71 - Transporturi

3.065.00

1.575.00

■1.490.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

225,00

225,00

o,oa

1

Mașina pentru marcaj rutier - F.A.

buc

1

180,00

180,00

2

Utilaj pentru ștergere marcaje rutiere - F.A.

buc

1

45,00

45,00

4-

3

Tractor - F.A.

buc

1

0,00

0,00

l

J

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

2.840,00

1.350,00

-1.490,00

1

Subtraversare Dunăre

2.550,00

1.250,00

-1.300,0$

2

Amenajare parcari si parc in Tiglina II, zona blocurilor B3, F, E6, C13-C15

22,00

22,00

' l

E

3

Reabilitare rețea electrica de transport troleibuze

38,00

38,00

4

Restructurare urbana

30,00

5,00

-25,0d

5

Restructurare, urbana si reorganizare trafic zona trecere bac

30,00

5,00

-25,00

6

Modernizare aleea Păcii (Moruzzi nr. 74-82)

45,00

10,00

-35,00

7

Modernizare , reabilitare infrastructura sl peisagistica b-dul G. Cosbuc

5,00

5,00

£

£

8

Sistematizare zona Colegiului National M.Kogalniceanu

110,00

5,00

<

-105,0(1

9

Parcari etajate Mazepa (bloc R5 si strada Romana)

5,00

5,00

f-

10

Modernizare strada ALI.Cuza

5,00

5,00

LISTA

poziției „Dotări si plăti proiecte pe anul 2016"-venlturl proprii si subvenții

mii lei

Nr Cri

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti tate

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL-CAP.C

12.925,0

14.037.5

1.112,5

CAP.61.10-POLITIA LOCALA

1.637,0

1.637.0

oj

n

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.631,0

1.631,0

o,o;

1

Sistem PC (buget local)

buc.

2

9,0

9,0

2

Autoturism (buget local)

buc.

9

540,0

540,0

r.

3

Microbuz 16+1 cu usi culisante pe ambele laturi (buget local)

buc.

1

0,0

0,0

1 4

Statii emisie recepție digitala MTP 3250 (buget local)

buc.

57

354,0

354,0

Manechin forma umana pentru antrenament(buget local)

buc.

1

4,0

4,0

.....6

Sistem de avertizare sonora si luminoasa de interior(buget local)

buc.

9

41,0

41,0

•«£ .

.....7

Camera video (buget local)

buc.

2

6,0

6,0

Pistol letal calibru 9X19mm (buget local)

buc.

40

126,0

126,0

9

Pistol, neletal calibru 9X19mm (buget local)

buc.

40

168,0

168,0

10

Multifuncționala laser A3 (buget local)

buc.

1

3,0

3,0

11

Multifuncționala laser A4(buget local)

buc.

1

3,0

3,0

12

Laptop (buget local)

buc.

1

4,0

4,0

‘13

Autovehicul blindat pentru transport valori (buget local)

buc.

1

214,0

214,0

14

Microbuz 16+1 locuri (buget local)

buc.

1

159,0

159,0

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

4,00

4,00

0,0Q

Centrala termica, ap.1, bl. 10A, strada Energiei nr.5-studiul de fezabilitate(buget local)

4,00

4,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

2,00

2,00

1

Licența software (buget local)

buc.

4

2,00

2,00

CAP.65.10-INVATAMANT

94,0

94.0

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

85,0

85,0

COLEGIUL TEHNIC „TRAIAN VUIA"

4,0

4,0

-U- ‘

<;1

Suport pentru tabla interactiva (surse proprii)

buc.

1

4,0

4,0

COLEGIUL NATIONAL „VASILE ALECSANDRI"

8,0

8,0

,O

1

Tabla interactiva (surse proprii)

buc. |

1

,0

£

--A---

■Jt

Osciloscop (surse proprii)

buc.

2

8,C

8,C

i'i

COLEGIUL NATIONAL „Costache Negri"

6,0

6,C

1

Sistem calcul (surse proprii)

buc.

2

6,0

6,0

Colegiul de Industrie Alimentara Elena Doamna

67,0

67,0

1

Cuptor electric modular (surse proprii)

buc.

1

59,0

59,0

2

Hota din inox pentru cuptor (surse proprii)

buc.

1

4,50

4,50

3

Suport din inox pentru cuptor (surse proprii)

buc.

1

3,50

3,50

„v

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

9,0

9,0

.A

COLEGIUL NATIONAL „M.Kogalniceanu"

5,0

5,0

Programe informatice (surse proprii)

buc.

10

5,0

5,0

COLEGIUL NATIONAL „Costache Negri"

4,0

4,0

1

Programe informatice (surse proprii)

buc.

2

4,0

.4,0

CAP.66.10-SANATATE

4.666,0

4.666.0

04

ii

DOTĂRI INDEPENDENTE

4.384,0

4.384,0

o,a

Spitalul Clinic de Urgenta

■ 7?

pentru copii Sf.loan Galați

3.123,0

3.123,0

o,ff

; T

Aparat anestezie (surse proprii)

buc.

2

610,0

610,0

2

Masa operație (surse proprii)

buc.

3

600,0

600,0

J:

3

Lampa scialitica (surse proprii)

buc.

3

720,0

720,0

4

Mașina spalat instrumente chirurgicale (surse proprii)

buc.

1

,0

,0

■■■

5,

Aparat ventilație mecanica portabil (surse proprii)

buc.

1

80,0

80,0

A

6

Aparat ventilație mecanica (surse proprii)

buc.

1

120,0

120,0

7

Injectomate (surse proprii)

buc.

15

75,0

75,0

-.8

Cărucior multifuncțional (surse proprii)

buc.

10

50,0

50,0

Calculator (surse proprii)

buc.

5

15,0

15,0

f.v

ib

Incubator de transport neonatologie (surse proprii)

buc.

1

,0

,0

•ii

Holter TA (surse proprii)

buc.

2

10,0

10,0

12

Holter EKG (surse proprii)

buc.

3

30,0

30,0

13

UPS (surse proprii)

buc.

2

40,0

40,0

14

Server storage extern (surse proprii)

buc.

1

12,0

12,0

15

Aparat laparascopie chirurgicala (buget local)

buc.

1

500,0

500,0

16

Trusa de implantare, control si extracție a tijelor elastice din titan (surse proprii)

buc.

1

75,0

75,0

17

Dermaton (surse proprii)

buc.

1

60,0

60,0

18

Expander piele (surse proprii)

buc.

1

40,0

40,0

19

Aparat laser terapie (surse proprii)

buc.

1

20,0

20,0

20

Analizor de H2-Lactofan 2(surse proprii)

buc.

1

15,0

15,0

Bilirubinometru (surse proprii)

buc.

1

10,0

10,0

22

Lampa fototerapie (surse proprii)

buc.

2

20,0

20,0

23

Analizor testul sudorii (surse proprii)

buc.

1

21,0

21,0

i' - U

Spitalul obstetrica -ginecologie „Buna Vestire"

799,0

799,0

,0

1

Autoutilitara (buget local)

buc.

1

60,0

56,50

-3,50

2

Mașina de spalat cu bariera septica (buget local)

buc.

1

90,0

79,0

-11,0

3

Generator electric 165 KVA (buget local)

buc.

1

110,0

,0

-110,0

4

Pompa perfuzie (buget local)

buc.

10

75,0

47,0

-28,0

5

Vizualîzor vene periferice nn (buget local)

buc.

1

19,50

35,90

16,40

6

Aparat măsurare transcutanata a bilirubineî(buget local)

buc.

1

25,0

11,10

-13,9Q

..-7

Paturi neonatale mobile (buget local)

buc.

5

13,50

£

-13,50

,?8

Boxa flux laminar (buget local)

buc.

1

10,0

,0

-10,0

9

Scaun recolta (buget local)

buc.

1

5,0

,0

-5,0

10

Pupinel (buget local)

buc.

1

7,50

,0

-7,50

ii

Centrifuga 60 probe (buget local)

buc.

1

12,0

12,0

12

Aparat sterilizare prin căldură uscata(buget local)

buc.

1

,0

,0

A

\

A

13

Ecograf 3D-4D (buget local)

buc.

1

160,0

160,0

14

Trusa instrumentar (buget local)

buc.

1

20,0

44,70

24,70

15

Cardiotocograf (buget local)

buc.

2

18,0

18,0

16

Aspirator chirurgical (buget local)

buc.

1

5,0

,0

-5,0

17

Masa ginecologica (buget local)

buc.

2

34,0

23,70

-10,30

ÎB

Monitor funcții vitale (buget local)

buc.

3

45,0

79,20

34,2®

19

Paturi ATI (buget local)

buc.

3

36,0

36,0

5

20

Injectomat TCI (buget local)

buc.

2

16,0

16,0

J

21

Sistem centralizat de monitorizare (buget local)

buc.

1

. 30,0

48,0

18,0

22

Analizor urini (buget local)

buc.

1

7,50

6,0

-1,50

23

Masa ginecologica electrica(buget local)

buc.

1

,0

16,20

16,20

24

Pat ATI cu 2 motoare (buget local)

buc.

1

,0

12,0

12,0

25

Pat ATI cu 3 motoare (buget local)

buc.

4

.0

56,0

56,0

26

Statie alimentare oxigen (buget local)

buc.

1

,0

30,20

30,2(5

27

Pompa volumetrica (buget local)

buc.

2

,0

11,50

11,59

•-r

J.

” 'ț 1 “ 1 V,

Spitalul de psihiatrie „Elisabeta Doamna "

462,0

462,0

A

'■14

Soba pentru gătit (surse proprii)

buc.

1

45,0

45,0

:?2

Sterilizator abur vertical (surse proprii)

buc.

1

.0

,0

3

Sterilizator abur orizontal (surse proprii)

buc.

1

21,50

21,50

î

4

Sterilizator cu aer cald (surse proprii)

buc.

1

7,0

7,0

5

Autosanitara (surse proprii)

buc.

1

120,0

120,0

?

6

Uscatoare rufe (buget local)

buc.

3

71,0

71,0

J

^7

Hota flux laminar (surse proprii)

buc.

1

14,0

14,0

$

.>8

Centrifuga (surse proprii)

buc.

1

7,0

7,0

â

',19

Mașina cu ratat cartofi (surse proprii)

buc.

1

3,50

3,50

n

'iO

Analizor automat (buget local)

buc.

1

20,0

20,0

U-

11

Autoutilitara (buget local)

buc.

1

100,0

100,0

T-

.....- -

v12

Hota inox (surse proprii)

buc.

1

5,0

5,0

'1

13

Aparat developare automata fime radiologice(surse proprii)

buc.

1

27,0

27,0

14

Nebulizator (surse proprii)

buc.

3

12,0

12,0

15

Microscop (surse proprii)

buc.

1

9,0

9,0

«1... w

1

1" • •

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

202,0

202,0

Spitalul Clinic de Urgenta

158,0

158,0

,0

pentru copii Sf.loan Galați

1

■ ș

Reabilitare,modernizare,extindere si dotare

Compartiment Primiri Urgente D.A.L.I. (buget local)

65,0

65,0

2

Modernizare,extindere si dotare Ambulatoriu integrat D.A.L.I. (buget local)

35,0

35,0

J3

înlocuire inel de apa pentru alimentare spital-studiu de fezabilitate (buget local)

15,0

15,0

\4

Sistem ventilație bucătărie si spălătorie -studiu de fezabilitate.(buget local)

15,0

15,0

, .5

R.K.si modernizare bloc operator-D.A.L.I.(buget local)

18,0

18,0

6

R.K. scări interioare spital -D.A.L.I.(buget local)

10,0

10,0

Spitalul de psihiatrie „Elisabeta Doamna "

44,0

44,0

4

'' <1

Documentație tehnico-economica consolidare Pavilion Psihiatrie III (buget local)

,0

,0

j2

Documentație tehnico-economica consolidare Pavilion Psihiatrie Copii (buget local)

,0

,0

4

.3

R.K.Pavilion portar (buget local)-studiu de fezabilitate

14,0

14,0

î

4

.R.K.-retele si instalații apa rece, apa calda si agent termic (buget local)-studiu de fezabilitate

30,0

30,0

3-

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

80,00

80,00

fi

r

Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Sf.loan Galați

5,00

5,00

1

Licențe Office server (surse proprii)

buc.

1

5,00

5,00

<     l**

Spitalul de psihiatrie „Elisabeta Doamna11

75,00

75,00

J 1

Licențe (buqet local)

buc.

80

75,00

75,00

■wr-;

CAP.67.10.03-CULTURA.RECREERE

288,00

288,00

e-o#

RELIGIE

^11

DOTĂRI INDEPENDENTE

268,00

268,00

0,00

TEATRUL DRAMATIC „FANITARDINI'

100,0

100,0

,0

1

Consola lumini+accesorii(buget local)

buc.

1

40,00

40,00

2

Dimmeri lumini (buget local)

buc.

2

12,0

12,0

L

3

Videoproiector 3D,laser (buget local)

buc.

1

40,0

40,0

t

4

Laptop (buget local)

buc.

2

8,0

8,0

TEATRUL MUZICAL „NAE LEONARD"

168,0

168,0

,e

?..

r

Î7.J

1

Practicabile scena (platforma scena, picioare .cleme) (buget local)

buc.

1

100,0

100,0

1

2

Modul tip baracament (buget local)

buc.

1

68,0

68,0

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

20,0

20,0

4

TEATRUL MUZICAL „NAE LEONARD"

20,0

20,0

Audît energetic (buget local)

20,0

20,0

■7-

CAP.68.10-ASISTENTA SOCIALA

701,0

601,0

-100.6

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

675,50

575,50

-mo,d

Căminul pentru persoane vârstnice

244,50

244,50

1

Uscator de rufe (buget local)

buc.

1

15,0

15,0

*■-

2

Mașina de curatat cartofi (buget local)

buc.

1

8,0

8,0

3

Grill (buget local)

buc.

1

7,50

7,50

4

Dispozitiv de ridicare si transport bolnavi (buget local)

buc.

4

12,0

12,0

d.

' I

.„.5

Frigider inox vertical (buget local)

buc.

1

6,50

6,50

.....

Fripteuza (buget local)

buc.

1

9,50

9,50

.7

Mașina de spalat profesionala (buget local)

buc.

1

5,0

5,0

;8

Sistem de calcul (buget local)

buc.

2

8,0

8,0

Masa de lucru inox (buget local)

buc.

3

7,50

7,50

'4

$

Io

Dulap perete cu usi glisante (buget local)

buc.

1

4,0

4,0

ii

Rastel inox 4 polițe (buget local)

buc.

2

4,0

4,0

12

Scurgator vase inox (buget local)

buc.

3

7,50

7,50

5

■13

Sistem supraveghere si monitorizare video (buget local)

buc.

2

150,0

150,0

’j

Extinderea si modernizarea Centrului Medico-Social Pechea

341,0

241,0

-100,0

■ TT

r

Mașina de spalat rufe profesionala capacitate 50 kg (surse proprii)

buc.

1

75,0

61,0

-14,0$

,;,.2

Uscator rufe profesional, capacitate 50 kg (surse proprii)

buc.

1

45,0

27,0

-18,00

3

Calandru, pentru calcat lenjerie (surse proprii)

buc.

1

65,0

45,0

-20,00

4

Robot multifuncțional bucătărie (surse proprii)

buc.

1

9,0

... 9,0.

5

Pompa put forța (surse proprii)

buc.

1

20,0

11,0

-9,00

6

Calculator (surse proprii)

buc.

2

9,0

9,0

. 7

Pompa recirculare CT (surse proprii)

buc.

2

25,0

25,0

■l?

8

Dulap congelator cu 2 usi (surse proprii)

buc.

1

15,0

15,0

9

imprimanta (surse proprii)

buc.

1

15,0

.0

-15,0(3

70

Utilaje bucătărie calda (surse proprii)

buc.

25

63,0

39,0

-24,0Q

Căminul pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare si Sfanț1'

90,0

90,0

1

1

Autoturism (buget local)

buc.

1

60,0

60,0

):

2

Mașina curatat cartofi (buget local)

buc.

1

10,0

10,0

3

Mese inox cu polița intermediara (tip dulap) (buget local)

buc.

4

20,0

20,0

iv

CHELTUIELI DE PROIECTARE

15,0

15,0

■ Ă

î

Extinderea si modernizarea Centrului Medico-Social Pechea

15,0

15,0

Servicii de proiectare canalizare (surse proprii)

15,0

15,0

. V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE

10,50

10,50

INVESTIȚIILOR

Căminul pentru persoane vârstnice

10,50

10,50

Licențe (buget local)

buc.

9

10,50

10,50

CAP .74.10-SALUBRITATE

5.203,00

6.415,50

1212,50

1.086,50

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

5.186,50

6.273,00

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

1

Pompa spalat auto sub presiune -7400 W(surse proprii)

buc.

2

24,0

24,0

■X

Aparat sudura Mig Mag (surse proprii)

buc.

1

8,60

8,60

•3

Ciocan demolator (surse proprii)

buc.

1

6,50

6,50

%

-4

Polizor cu banda abraziva continua (Pm=3kw;turatie=3000 rot/min) (surse proprii)

buc.

1

5,50

5,50

5

Distribuitor Tokheim Quantium 210 (surse proprii)

buc.

1

28,50

28,50

6

Autoutilitara (1200-1600 cmc) (surse proprii)

buc.

4

,0

,0

'y

7

Motofierastrau MS 660 (surse proprii)

buc.

1

5,50

5,50

8

Motofierastrau de inaltime (surse proprii)

buc.

1

,0

.0

9

Trusa chei cu impact imgersoll rând pentru vulcanizare (surse proprii)

buc.

1

5,0

5,0

’îb

■■■ r

Presa hidraulica 60 KN, max.3000 MP cu accesorii (surse proprii)

buc.

1

8,0

8,0

’X

44

Autoutilitara cu platforma si cabina dubla (surse proprii)

buc.

3

390,0

390;0

12

Pompa recirculare membrane (surse proprii)

buc.

1

,0

&

13

Pompa Cat (surse proprii)

buc.

1

,0

,0

14

Fosa septica vidanjabila statie sortare si compostare (surse proprii)

buc.

1

25,0

25,0

î

18.

3

15

Put forat statie sortare (surse proprii)

buc.

1

17,0

17,0

16

Container vestiar-personal sortare (surse proprii)

buc.

1

,0

,0

17

Autoutilitara cu lift (surse proprii)

buc.

1

180,0

180,0

1.8

Linie ambalare bricheti (surse proprii)

buc.

1

,0

,0

T9

Pluguri de zapada mobile (surse proprii)

buc.

2

,0

â

;$o

Pompa submersibila (surse proprii)

buc.

1

6,0

6,0

21

Cantar 500 kg (surse proprii)

buc.

2

10,80

10,80

22

Sistem electronic pentru cântărire autovehicule (surse proprii)

buc.

1

.0

.0

1,

23

Autobasculanta 7,5 tone (surse proprii)

buc.

1

265,0

265,0

24

Rezervor apa statie sortare (surse proprii)

buc.

1

4,0

£0

25

Sistem alarma la incendiu statie sortare +sediu (surse proprii)

buc.

1

80,0

80,0

*

26

■ u ■■

Centrala termica pe lemne secția auto (surse proprii)

buc.

1

.0

,0

Motocoase (surse proprii)

buc.

73

328,50

328,50

ii4 28

Securizare containere deșeuri (surse proprii)

buc.

1

99,50

99,50

29

Autogunoiera mare 15 mc DAF (surse proprii)

buc.

1

1.100,00

1.100,00

30

Amenajare statie sortare (surse proprii)

buc.

1

300,0

300,0

31

Autoutilitara -atelier mobil 3,5 tone (surse proprii)

buc.

1

,0

,0

32

Remorci (surse proprii)

buc.

3

105,0

105,0

33

Tractor (surse proprii)

buc.

1

185,650

185,650

34

Automaturatori 2 mc (surse proprii)

buc.

2

443,950

443,950

35

Multifuncționala A3(surse proprii)

buc.

2

28,0’

28,0

36

Sistem desktop PC ATC-705 (surse proprii)

buc.

10

45,0

45,0

37

Autogunoiera 3.5 mc

buc.

1

245,50

245,50

38

Autoturisme 1200-1600 cm (surse proprii)

buc.

4

326,0

326,0

39

Mașina pentru marcaj rutier (surse proprii)

buc.

1

360,0

360,0

40

Autogunoiera 15 mc (surse proprii)

buc.

1

550,0

550,0

4i

Autobascula 6 tone

buc.

1

,0

265,0

265,0

42

Autogunoiera 16 mc

buc.

1

,0

550,0

550,0.

43

Autogunoiera 5 mc

buc.

1

,0

245,50

245,50

44

Centrala termica si instalație de gaz

buc.

1

.o

26,0

26,0

■S< ■

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE

16,50

142,50

126,0

INVESTIȚIILOR

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

16,50

142,50

126,0

1

Licența Windows (surse proprii)

buc.

30

,0

,0

<2

Licența Office (surse proprii)

buc.

25

,0

,0

Soft aferent distribuitor TOKHEIM (surse proprii)

buc.

1

16,50

16,50

-;i4

Program monitorizare achiziții

buc.

1

,0

76,50

76,50

Program evidenta echipament de lucru

buc.

1

,0

49,50

49,50

j.’Sa

CAP.87.10

336,0

336,0

4

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

336,0

336,0

0

SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD EXPERT

336,0

336,0

.6

1

Autoutilitara (surse proprii)

buc.

3

205,0

205,0

2

Mira invar cu cod de bare (surse proprii)

buc.

1

13,0

13,0

3

TLC meter (surse proprii)

buc.

1

5,0

5,0

"J-

■■=4

Statie totala (surse proprii)

buc.

2

100,0

100,0

V?’ .. &

Multifuncționala Ecosys (surse proprii)

buc.

1

6,50

6,50

■ 3

<6

Calculator (surse proprii)

buc.

1

6,50

6,50i