Hotărârea nr. 19/2016

Aprobarea facilitatilor care se acorda unor categorii de persoane la transportul public local realizat cu mijloacele de transport ale S.C TRANSURB S.A. Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.19

din 28.01.2016

privind: aprobarea facilităților care se acordă unor categorii de persoane la transportul public local realizat cu mijloacele de transport ale Societății Transurb SA., Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 8/12.01.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 28.01.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 3346/12.01.2016, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 3348/12.01.2016, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin.(i), lit.”i” din Legea nr. 92/2007, a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (2) din Anexa la Ordinul A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin.(i), alin.(2), lit. ”d” și alin. (6), lit. V, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45 alin.(i) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă facilitățile la transportul public local, realizat cu mijloacele de transport ale Societății Transurb SA. Galați, care se acordă unor categorii de persoane, începând cu oi februarie 2016 până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pentru anul 2017, după cum urmează:

  • a) abonament gratuit pe o linie pentru pensionari;

  • b) abonament gratuit pe o linie pentru persoanele fără venituri cu vârsta peste 65 de ani, precum și pentru pensionarii de invaliditate care nu beneficiază de facilitățile prevăzute de Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de H.C.L. nr. 126/26.04.2007 privind aprobarea modalității de acordare a gratuității precum și cuantumul acesteia pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniștia ai acestora;

  • c) abonament gratuit pe o linie pentru elevii și studenții din învățământul de stat sau particular acreditat din municipiul Galați valabil exclusiv pe perioada vacanței de vară (lunile iulie și august), precum și pentru persoanele beneficiare de indemnizație de șomaj.

Art. 2 - Abonamentele se eliberează de către Societatea Transurb SA. Galați la solicitarea persoanelor prevăzute la art. i,pe baza următoarelor documente:

  • -  pentru pensionari: pe baza actului de identitate și a cuponului de pensie din luna anterioară pentru care se solicită abonamentul;

  • -  pentru persoanele fără venituri cu vârsta peste 65 de ani: pe baza actului de identitate și a dovezii că nu realizează alte venituri, din luna anterioară pentru care se solicită abonamentul;

  • -  pentru pensionarii de invaliditate pe baza actului de identitate, a cuponului de pensie din luna anterioară pentru care se solicită abonamentul și a actelor doveditoare privind încadrarea într-un grad de invaliditate;

  • -  pentru elevi și studenți: pe baza actului de identitate și a adeverinței din care să rezulte că sunt elevi sau studenți ai unei instituții de învățământ acreditate din municipiul Galați;

  • -  pentru șomeri: pe baza actului de identitate și a carnetului de evidență vizat de AJOFM Galați.

Art. 3 - începând cu oi februarie 2016, dispozițiile H.C.L. nr. 20/29.01.2015 privind aprobarea facilităților care se acordă unor categorii de persoane la transportul public local, realizat cu mijloacele de transport ale Societății Transurb SA. Galați, își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octaoixm Kovacs