Hotărârea nr. 188/2016

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 188 din 31.05.2016

privind: rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2016

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan         j 7 ;  ;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 246 / 31.0^.2016. :      k, ,

\   \ l '-‘d y > /.y , /

-,7

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în șeai^țjde^'î^ătă din 31.05.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 59684/31.05.2016 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 59686/31.05.2016 al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere dispozițiile O.M.F.P nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub formă de donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (2), art. 29 și art. 69 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „b” și ale alin. (4) lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, pe anul 2016, secțiunea de funcționare, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, pe anul 2016, secțiunea de dezvoltare, conform anexelor 3, 4, IV și V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2016, secțiunea de funcționare, conform anexelor 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2016, secțiunea de dezvoltare, conform anexelor 7, 8, IV și V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Se aprobă rectificarea bugetului de credite externe pe anul 2016, conform anexei 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octavr&n Kovacs


ROMANȚA


MUNICIPIUL GALAȚI


' IE TUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016

Secțiunea FUNCȚIONARE


ANEXA 1

la HCL 188/31.05.2016


- Mii Lei

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

’INDICATOR

BUGET 2016

INFLUENTE

BUGET

RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+4S.02)

00.01

418,698.00

1,637.80

420,335.80

2

7ENTTURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.02

287,606.00

1,565.00

289,171.00

3

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

411,837.00

1,637.80

413,474.80

4

A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.08+00.09+00.10+00.11)

00.03

384,762.00

1,565.00

386,327.00

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.0

00.04

154,706.00

1,318.00

156,024.00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSQA

00.05

0.00

1,318.00

1,318.00

7

Impozit pe profit(cod 01.02.01)

01.02

0.00

1,318.00

1,318.00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

0.00

1,318.00

1,318.00

10

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSQ

00.06

154,706.00

0.00

154,706.00

11

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

4,726.00

0.00

4,726.00

13

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din pa

t)3.02.18

4,726.00

0.00

4,726.00

14

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

149,980.00

0.00

149,980.00

15

Cote defalcate din.impozitul pe venit

04.02.01

148,259.00

0.00

148,259.00

16

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor loca

04.02.04

1,721.00

0.00

1,721.00

23

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)

00.09

59,582.00

247.00

59,829.00

24

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.

07.02

59,582.00

247.00

59,829.00

25

Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

48,501.00

0.00

48,501.00

26

impozit si taxa pe clădiri pf

07.02.01.01

15,208.00

0.00

15,208.00

27

Impozit si taxa clădiri pj

07.02.01. Oi

33,293.00

0.00

33,293.00

28

Impozit si taxa pe terenuri(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8,831.00

247.00

9,078.00

29

Impozit pe teren persoane fizice

07.02.02.0:

2,485.00

247.0'0

2,732.00

30

Impozit si taxa pe teren persoane juridice

07.02.02.0:

4,965.00

.0.00

4,965.00

31

Impozit pe terenul din extravilan-restante ani anteriori din impozitu

07.02.02.0

1,381.00

0.00

1,381.00

32

laxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentu activitatea notariala

07.02.03

2,250.00

0.00

2,250.00

34

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.0

00.10

170,474.00

0.00

170,474.00

.35

Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.03+11.02.04+11.02.

11.02

151,140.00

0.00

151,140.00

37

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si

11.02.02

149,145.00

0.00

149,145.00

41

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea buge

11.02.06

1,042.0C

0.00

1,042.00

43

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invata

11.02.09

953.OC

0.00

953-00

44

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

224.00;0.00

224.00

Nr. ort

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2016

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

45

laxe hoteliere

12.02.07

1  224.00

0.00

224.00

46

raxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

43.00

0.00

43.00

47

Impozit pe spectacole

15.02.01

43.00

0.00

43.00

49

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02

19,067.00

0.00

19,067.00

50

Impozitul pe mijloacele de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

15,751.00

0.00

15,751,00

51

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02-02.0:

10,083.00

0.00

10,083.00

52

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.0:

5,668.00

0.00

5,668.00

53

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de functio

16.02.03

2,889.00

0.00

2,889.00

54

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor s

16.02.50

427.00

0.00

427.00

58

2. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

00.12

27,075.00

72.80

. 27,147.80

59

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)

00.13

15,091.00

o.oq

15,091,00

60

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30,02,08+30.0

30.02

15,091.00

0.00

15,091.00

63

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

14,674.00

0.00

14,674.00

64

Venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.3(

14,674.00

0.00

14,674.00

65

Venituri din dividente(cod 30.02.08.02)

30.02.08

417.00

0.00

417.00

66

Venituri din dividente de la alti plătitori

30.02.08.Oi

417.00

0.00

417.00

70

02. VANZARI DE BUNURI SI SERVTCII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

11,984.00

72.90

12,056.80

71

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod 33.02.08+33.

33.02

1,282.00

0.00

1,282.00

72

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

294.00

0.00

294.00

73

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea

33.02.10

137.00

0.00

137.00

74

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33-02.12

851.00

0.00

851.00

79

Menituri din taxe administrative, eliberări permise(cod 34.02.02+34.0

34.02

1,678.00

0.00

1,678.00

80

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1,678.00

0.00

l,678.od

82

Amenzi, penalitati si confiscări(cod 35.02.01+35.02.02+35,02.03+35.02

35.02

9,097.00

0.00

9,097.00

83

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor

35.02.01

9,097.00

0.00

9,097.00

84

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte institut

35.02.01.0

9,097.00

0.00

9,097.00

89

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.

36.02

26,836.00

0.00

26,836.00

90

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

5.00

0.00

5.00

91

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publ

36.02.05

32.00

0.00

32.00

92

Taxa de habitat si ecarisaj

36.02.06

13,097.0C

o.oc

13,097.00

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

INDICATOR

BUGET 2016

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

95

ven din recup chelt ef in cursul proc de exec. silita

36.02.14

251.00

0.00

25i'"'00

98

Mte venituri

36.02.50

13,451.00

0.00

13,451.00

104

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.02.01+37.02.03

37.02

-26,909.00

72.80

-26,836.20

105

Donații si sponsorizări

37.02.01

0.00

96.70

96.70

106

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secîiunii d

37.02.03

-26,909.00

-23.90

-26,932.90

130

rv. SUBVENȚII(cod 00.18)

00.17

6,861.00

0.00

6,861.00

131

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.0

00.18

6,861.00

o.oq

6,861.00

132

Subvenții de la bugetul de stat(cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

6,296.00

0.00

6,296.00

160

B. Curente(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+

00.20

6,296.00

0.00

6,296.00

166

Subvenții pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuinței cu lemne ca

42.02.34

250.00

0.00

250.00

167

Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea unităților medico-sociale

42.02.35

920.00

0.00

920.00

171

Subvenții de la B.S. pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

5,126.00

0.00

5,126.00

180

Subvenții de la alte administrații(cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.

43.02

565.00

o.oq

565.00

188

Subvenții primite din bugetul județului pt clasele de invatamant spec

43.02.30

565.00

0.00

565.00

Președintedeședință,

MUNICIPIUL GALAȚI


ANEXA 2

la HCL 188/31.05.2016

Rectficari     Cheltuieli buget local

2016

Capitole

Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

INFLUENTE

BUGET

APROBAT

+/-

MODIFICAT

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

29,675.00

0,00

29,675.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

29,675.00

0.00

29,675.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

20,315.00

0.00

20,315.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

9,360.00

0.00

9,360.00

Alte servicii publice generale

54,02

7,111.00

0.00

7,111.00

01, \HELTUIELI curente

01

7,111.00

0.00

7,111.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,040.00

0.00

2,040.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,171.00

0.00

1,171,00

TITLUL V. FONDURI DE REZERVA

50

3,900.00

0.00

3,900.00

Tranzacții privind datoria publica si

55,02

7,813.00

320.00

8,133.00

împrumuturi

01. CHELTUIELI CURENTE

01

7,813.00

320.00

8,133.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

290.00

20.00

310.00

TITLUL UI, DOBÂNZI

30

7,523.00

300.00

'7,823.00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

14,594.00

0.00

14,594.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

14,594.00

0,00

14,594.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

340.00

0.00

340.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

372.00

0.00

372.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

13,8B2.00

0.00

13,882.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

In. - tamant

65.02

139,638.00

522.80

140,160.80

01. CHELTUIELI CURENTE

01

139,638.00

522.80

140,160.80

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

114,761.00

0.00

114,761.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

21,721.00

166.10

21,887.10

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

953.00

0.00

953.00

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

57

1,203.00

6.70

1,209.70

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

1,000.00

350.00

1,350.00

Sanatate

66.02

12,153.00

0.00

12,153.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

12,153.00

0.00

12,153,00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5,127.00

0.00

5,127.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

156.00

0.00

156.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

6,870.00

0.00

6,870.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

Cultura, recreare si religie

67.02

34,690.00

489.00

35,179.00

MUNICIPIUL GALAȚI

ANEXA 2


Rectficari

Cheltuieli buget local

2016

DENUMIREA INDICATORILOR

Capitole Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

BUGET

MODIFICAT

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

01. CHELTUIELI CURENTE

01

34,690.00

489.00

35,179.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

13,439.00

0.00

13,439.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

12,178.00

89.00

12,267.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

9,073.00

400.00

9,473.00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

39,990.00

0.00

39,990.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

39,990.00

0.00

39,990.00

TIl^-j I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

13,440.00

0.00

13,440.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

6,397.00

0.00

6,397.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

4,819.00

0.00

4,819.00

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

57

13,593.00

0.00

13,593.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

1,741.00

0.00

1,741.00

Locuința, servicii si dezvoltare publica

70.02

23,B26.00

306.00

24,132.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

23,826.00

306.00

24,132.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

121.00

0.00

121.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

20,912.00

0.00

20,912.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

2,793.00

306.00

3,099,00

Protecția mediului

74.02

29,735.00

0.00

29,735,00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

24,125.00

0.00

24,125.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

19,115.00

0.00

19,115.00

TI )JL VII. ALTE TRANSFERURI

55

5,010.00

0.00

5,010.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

5,610.00

0.00

5,610.00

TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

5,610.00

0.00

5,610.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

50.00

0.00

50.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

50.00

0.00

50.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

50.00

0.00

50.00

Combustibili si energie

81.02

29,300.00

0.00

29,300.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

28,500.00

0.00

28,500.00

TITLUL IV. SUBVENȚII

40

28,500.00

0.00

28,500.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

800.00

0.00

800.00

TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

800.00

0.00

800.00

Transporturi

84.02

50,123.00

0.00

50,123.00

MUNICIPIUL GALAȚI

ANEXA 2


Rectficari


Cheltuieli buget local


2016


Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei ~

BUGET MODIFICAT

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

61. CHELTUIELI CURENTE

01

40,663.00

0.00

40,663.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

22,663.00

0.00

22,663.00

TITLUL IV, SUBVENȚII

40

18,000.00

0.00

13,000.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

9,460.00

0.00

9,460.00

TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

9,460.00

0.00

9,460.00

Total :

418,698.00

1,637.80

420,335.80

Președi'țjitfe de ședihț§/\

; Florin Popă //;■"?

ROMÂNIA


IE TUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ST SUBCAPITOLE PE ANUL 2016


MUNICIPIUL GALAȚI


Secțiunea DEZVOLTARE


la HCL 188 / 31.05.2016


- Mii Lei

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2016

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

57,645.00

1,043.90

58,688.90

2

/ENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.02

1,436.00

1,020.00

2,456.00

3

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

27,989.00

403.90

28,392.90

| 58

□ . VENITURI NEFISCALB(cod 00.13+00.14)

00.12

27,989.00

403.90

28,392.90

| 70

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

27,989.00

403.90

28,392.90

| 89

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.

36.02

1,080.00

380.00

1,460.00

93

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0.00

380,00

380.00

99

Sume provenite din finanțarea anilor precedent!

36.02.32

1,080.00

0.00

1,080.00

100

Sume provenite din finant anilor preced SD

3 6.02.32.01

1,080.00

0.00

1,080.00

104

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.02.01+37.02.03

37.02

26,909.00

23.90

26,932.90

108

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

26,909.00

23.90

26,932.90

110

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

00.15

356.00

640.00

996.00

111

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04

39.02

356.00

640.00

996.00

113

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondul statului

39.02.03

46.00

0.00

46.00

115

Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

296.00

640.00

936.00

116

Rate loc.Ord.19

39.02.10

14.00

0.00

14.00

130

IV. SUBVENȚII(cod 00.18)

00.17

4,000.00

0.00

4,000.00

131

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.0

00.18

4,000.00

0.00

4,000.00

132

Subvenții de la bugetul de stat(cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

4,000.00

0.00

4,000.00

133

A. De capital(cod 42.02.01+42.02.03+42.02.04+42.02.05+42.02.06+42.02.

DO. 19

3,998.50

0.00

3,998.50

159

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susțin

42.02.20

3,998.50

0.00

3,998.50

160

B. Curenta (cod 42.02.21+42 . Q2.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+

□ 0.20

1.50

0.00

1.50

180

Subvenții de la bug. de stat către bug. locale necesare susținerii pr

42.02.69

1.50

0.00

1.50

189

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate(cod 45.02.01+45.02

45.02

25,291.50

0.00

25,291.50

190

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 45.02.01.01+45.02.01.02+4

45.02.01

17,991.5C

0.00

17,991.50

191

Fond european dezv -sume an curent

45.02.01.0

o.oc

0.00

0.00

192

FEDR-sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01.0

17,991.5C

0.00

17,991.50

194

Fondul Social European(cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

7,300.0C

0.00

7,300.00

196

Fondul Social European-sume prim in contul plăților ef .an anterior

45.02.02.0

7,300.0C

0.00

7,300.00

234

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

48.02

8.5C

0.00

8.50

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2016

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

236

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

49.02-01.0:

9.50

O.OOj

8.50

ANEXA 4

la HCL 188 / 31.05.2016

Rectficari     Cheltuieli buget local

2016

Capitole

Titluri

Secțiunea

DEZVOLTARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/“

BUGET MODIFICAT

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

940.00

0.00

940.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

940.00

0,00

940.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

940.00

0. 00

940.00

Alte servicii publice generale

54.02

15.00

0.00

15.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

15.00

0.00

15.00

TI'. X X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

15.00

0.00

15.00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

1,965.00

0.00

1,965.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,865.00

0.00

1,865.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

1,865.00

0.00

1,865.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

100.00

0.00

100.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

100.00

0.00

100.00

Invatamant

65.02

1,528.00

23.90

1,551.90

01. CHELTUIELI CURENTE

01

4.00

0.00

4.00

TITLUL VIII, PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

4.00

0.00

4.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,524.00

23.90

1,547.90

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,524.00

23.90

1,547.90

Sanatate

66.02

2,862.00

1,000.00

3,862,00

oi. Cheltuieli curente

01

2,059.00

1,000.00

3,059.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

2,059.00

1,000.00

3,059.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

803.00

0.00

803.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

803.00

0.00

803.00

Cultura, recreare si religie

67,02

2,452.00

0.00

2,452.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

210.00

0.00

210.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

200.00

0.00

200.00

Finanțare naționala

58

10.00

0.00

10.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,242.00

0.00

2,242.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,242.00

0.00

2,242.00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

6,876.00

20.00

6,896.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01 .

6,589.00

0.00

6,589.00

Rectfxcari     Cheltuieli buget local

2016

Capitole

Titluri

Secțiunea

DEZVOLTARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

INFLUENTE

BUGET

APROBAT

+/-

MODIFICAT

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

345.00

0.00

345.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE

DIN

56

6,244.00

0.00

6,244.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

237.00

20.00

307.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

287.00

20.00

307.00

Locuințe, servicii si dezvoltare

70.02

11,833.00

0.00

11,833.00

publica

oi. Cheltuieli curente

01

112.00

0.00

112.00

TITLUL VIII, PROIECTE CU FINANȚARE

DIN

56

112.00

0.00

112.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

11,721.00

0.00

11,721.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

11,721.00

0.00

11,721.00

Protecția mediului

74.02

3,645.00

0.00

3,645.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3,645.00

0.00

3,645.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,645.00

0.00

3,645.00

Combustibili si energie

81.02

2,000.00

0.00

2,000.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,000.00

0.00

2,000.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,000.00

0.00

2,000.00

Transporturi

64.02

25,724.00

0.00

25,724.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

3,118.00

0.00

3,118.00

TI” lJL VIII, PROIECTE CU FINANȚARE

DIN

56

3,118.00

0.00

3,118.00

FOhuURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

22,606.00

0.00

22,606.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

22,606.00

0.00

22,606.00

Total :

59,840.00

1,043.90

60,883.90

Președinte de ședință,

ROMANȚA.


MUNICIPIUL GALAȚI


’ENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016

Secțiunea FUNCȚIONARE

Mii Lei

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2016

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

DO. 01

169,695.00

89.00

169,784.0q

1 2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

DO. 02

131,946.00

0.00

131,946.00

1 8

3.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

DO. 12

131,946.00

0.00

131,946.00

| 9

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

DO. 13

1,031.00

0.00

1,031.00

| 10

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

1,031.00

o.oo

1,031.00

11

Venituri din concesiuni si Închirieri

30.10.05

1,031.00

0.00

1,031.00

12

Alte venituri din concesiuni si Închirieri

30.10.05.31

1,031.00

0.00

1,031.00

15

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10

00.14

130,915.00

0.00

130,915.00

18

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33

33.10

136,585.00

0.00

136,585.00

19

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

5,011.00

0.00

5,011.00

21

Venituri din prestîri de servicii

33.10.oa

66,055.00

0.00

66,055.00

22

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

1,490.00

0.00

1,490.00

23

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cantine si canti

33.10.14

2,399.00

0.00

2,399.00

24

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea propri

33.10.16

158.00

0.00

158.00

26

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profes

33.10.17

19.00

0.00

19.00

28

Venituri din contractele Încheiate cu casele de asigurări sociale de

33.10.21

52,906.00

0.00

52,906.00

29

Venituri din contractele Încheiate cu direcțiile de sanatate publica

33.10.30

7,045.00

0.00

7,045.00

30

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica

33.10.31

760.00

0.00

760.00

32

Rite venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

742.00

0.00

742.00,

35

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

120.00

0.00

120.00

36

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

120.00

0.00

120.00

37

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

440.00

0.00

440.00

39

ftlte venituri

36.10.50

440.00

0.00

440.00

40

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.0

37.10

-6,230.00

0.00

-6,230.00

42

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii

37.10.03

-6,230.00

0.00

-6,230.00

49

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

37,749.00

89.00

37,838.00

50

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.

00.18

37,749.00

89.00

37,838.00

61

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43

43.10

37,749.00

89.00

37,838.00

62

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

31,799.0C

89.00

31,888.00

63

Subvenții din bugetele locale pentru fihanh.are a cheltuielilor curente

43.10.10

5,950.0C

0.00

5,950.00

,? Q

Președinte de ședință,


Rectficari     Cheltuieli venituri proprii ei subvenții

2016

Capitole Titluri

Secțiunea

FUNCȚIONARE

— mii lei —

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/“

BUGET MODIFICAT

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA 61.10

13,892.00

0.00

13,892.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

13,892.00

0.00

13,892.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10,855.00

0.00

10,855.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

3,037.00

0.00

3,037.00

INVATAMANT

65.10

B,582.00

0.00

8,582.00

01. 'heltuieli curente

01

8,582.00

0.00

8,582.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

173.00

0.00

173.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

8,409.00

0.00

8,409.00

Sanatate

66.10

73,571.00

0.00

73,571.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

73,571.00

0.00

73,571.00

TITLU I, CHELTUIELI DE PERSONAL

10

51,033.00

0.00

51,033.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

22,228.00

0.00

22,228.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

310.00

0.00

310.00

Cultura, recreare si religie

67.10

13,462.00

89.00

13,551.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

13,462.00

89.00

13,551.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,928.00

0.00

3,928.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

4,092.00

89.00

4,181.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

5, 442.00

0.00

5,442.00

Asigurări si asistenta sociala

6B.10

6,309.00

0.00

6,309.00

01? CHELTUIELI CURENTE

01

6,309.00

0.00

6,309.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,560.00

0.00

3,560.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

2,749.00

0.00

2,749.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

1,766.00

0.00

1,766.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,766.00

0,00

1,766.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

456.00

0.00

456.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,310.00

0.00

1,310.00

Protecția mediului

74.10

42,135.00

0.00

42,135.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

42,135.00

0.00

42,135.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6,875.00

0.00

6,875.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

35,260.00

0.00

35,260.00

Capitole Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET MODIFICAT

Transporturi

84.10

14,253.00

0.00

14,253.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

14,253.00

0.00

14,253.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

323.00

0.00

323.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

13,930.00

0.00

13,930.00

Alte acțiuni economice

87.10

1,471.00

0.00

1,471.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,471.00

0.00

1,471.00

Tir )l. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

935.00

0.00

935.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

536.00

0.00

536.00

Total :

175,441.00

89.00

175,530.00

Rectficari


Cheltuieli venituri proprii si subvenții


2016


Președinte de sedintă,

ROMANȚA


MUNICIPIUL GALAȚI


MENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016

Secțiunea DEZVOLTARE

- Mii Lei

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2016

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

10,699;00

1,000.00

11,699.00

2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

6,230.00

0.00

6,230.00

8

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00,14)

00.12

6,230.00

0.00

6,230.00

15

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10

00.14

6,230.00

0.00

6,230.00

40

îransferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.0

37.10

6,230.00

0.00

6,230.00

43

^arsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

6,230.00

0.00

6,230.00

49

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

4,469.00

1,000.00

5,469.00

50

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.

00.18

4,469.00

1,000.00

5,469.00

61

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT!! (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43

43.10

4,469.00

1,000.00

5,469.00

64

Subvenții d-in bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de cap

43.10.14

2,059.00

1,000.00

3,059.00

74

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

2,410.00

0.00

2,410.00

PresedlFitedeședință,,

Rectficari     Cheltuieli venituri proprii si subvenții

2016

Capitole

Titluri

Secțiunea

DEZVOLTARE

- mii lei ~

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET MODIFICAT

ORDINE PUBLICA 31 SIGURANȚA NAȚIONALA 61.10

1,865.00

0.00

1,865.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,865.00

0.00

1,865.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,865.00

0.00

1,865.00

INVATAMANT

65.10

91.00

0.00

91.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

91.00

0.00

91.00

IIT "L X. ACTIVE NEFINANCIARE

/

71

91.00

0.00

91.00

Sanatate

66.10

4,958.00

1,000.00

5,958.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4,958.00

1,000.00

5,958.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

4,958.00

1,000.00

5,958.00

Cultura, recreere si religie

67.10

200.00

0.00

200.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

200.00

0.00

200.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

200.00

0.00

200.00

Asigurări si asistenta sociala

68.10

701.00

0.00

701.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

701.00

0.00

701.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

701.00

0.00

701.00

Protecția mediului

74.10

5,203.00

0.00

5,203.00

CF TUIELI DE CAPITAL

70

5,203.00

0.00

5,203.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

5,203.00

0.00

5,203.00

Alte acțiuni economice

87.10

336.00

0.00

336.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

336.00

0.00

336.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

336.00

0.00

336.00

Total :

13,354.00

1,000.00

14,354.00

Președinte de ședință,

Lista obiectivelor de investiții de interes public local finanțate din credit extern

Nr crt

Obiective de investiții

HCL aprobare indicatori

Valoare iei finanțata din împrumut BERD

Trageri 2015

BUGET 2016

INFLUENTE +/-

BUGET RECTIFICAT 2016

1

Modernizare strada Mihai Bravu (redenumita strada Paul Paltinea) -strada Gării

365/30.09.2014

6.200.000,00

1.134.244,03

5.066.000,00

-1.000.000,00

4.066.000,00

2

Modernizare strada Anghel Saligny intre strada Basarabiei si str Gh.Asachi

366/30.09.2014

15.000.000,00

410.200,00

14.590.000,00

2.000.000,00

16.590.000,00

3

Modernizare strada Tecuci

364/30.09.2014

27.560.000,00

300.600,00

27.260.000,00

-1.000.000,00

26.260.000,00

4

Achiziție 14 troleibuze

367/30.09.2014

26.446.000,00

0,00

26.446.000,00

26.446.000,00

5

Eficientizarea transportului public local

363/30.09.2014

24.794.000,00

0,00

24.794.000,00

24.794.000,00

Total

100.000.000,00

1.845.044,03

98.156.000,00

0,00

98.156.000,00

Președinte de ședi nță,

Anexa IV la HCL 188 / 31.05.2016

|

PROGRAMUL ~"t

i

l

L

——--

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2016

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte

surse

Buget

Buget

Influente

CRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALA

ACTUALIZATA la

31.12.2015

LA 31.12.2015

2016

BUGET LOCAL

inițial

rectificat

Credite angajamente

garanții

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL

1.127.723.40

267.912,70

859.810,70

2.957,00

42.969.90

0.00

45.883.00

45.926.90

43.90

0,00

CAP.51.02.71-Autorități publice si

49.778,00

4.609.00

45.169.00

0,00

940,00

0,00

940.00

940,00

0.00

acțiuni externe

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

49.338,00

4.609,00

44.729,00

0.00

500.00

0.00

500.00

500,00

0,00

1

Modernizare imobil str.Domneasca nr.54 H.C.L.nr.431/2013

49.338,00

4.609,00

44.729,00

500,00

500,00

500,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

440,00

440,00

440,00

440,00

440.00

CAP.54.02.71-Alte servicii publice aenerale

15,00

0,00

15.00

0.00

15,00

0,00

15,00

15,00

0.00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

15,00

15,00

15.00

15,00

15.00

CAP.61.02.71-Ordine si siauranta

100,00

0,00

100.00

0.00

100.00

0.00

100.00

100.00

0.00

c

DOTĂRI Si PLĂTI PROIECTE

100,00

100,00

100,00

100.00

100.00

CAP.65.02.71- INVATAMANT

22.933,70

4.320.60

18.613,10

84,00

1.463,90

0,00

1.524.00

1.547.90

23,90

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

22.433,70

4.320,60

18.113,10

8,00

1.016,00

0,00

1.024,00

1.024,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1

înlocuire conducta de apa calda si încălzire Colegiul

Tehnic „Traian Vuia"H.C.L.nr.120/2013

1.088,60

335,60

753,00

516,00

516,00

516,00

2

Contorizare individuala energie electrica cămine

A,B,F,H.C.L.nr.44/2015

528,00

520,00

8,00

8,00

8,00

8,00

3

Campus Școlar Ia Colegiul National „Al.l.Cuza" H.C.L.nr.404/2007

20.817,10

3.465,00

17.352,10

500,00

500,00

500,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

500,00

500,00

76,00

447,90

500,00

523,90

23,90

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

V^>AREA

REALIZAT

REST

Alte

surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

Credite angajamente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALA

ACTUALIZATA la

31.12.2015

LA 31.12.2015

2016

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

CAP. 66.02.71-Sanatate

803.00

0,00

803,00

50,00

753,00

0,00

803,00

803,00

0,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

803,00

803,00

50,00

753,00

803,00

803,00

CAP.67.02.03

5,00

0.00

5,00

0.00

5.00

0,00

5,00

&0Q

0,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

5,00

5,00

0,00

5,00

0,00

5,00

5,00

CAP. 67.02.71-Cultura.recreere si religie

49.752,10

26.680,50

23.071,60

0,00

2.237,00

0,00

2.237,00

2.237.00

0,00

0.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

48.650,10

26.680,50

21.969,60

0,00

1.135,00

0,00

1.135,00

1.135,00

0,00

0,00

1

Modernizare Baia Comunala -bazin înot H.C.Lnr.14/2007

11.367,00

11.297,00

70,00

75,00

75,00

75,00

2

Amenajare locuri de joaca pentru copii in municipiul Galați H.C.Lnr.118/2010,H.C.L.nr.149/2011

13.343,00

8.780,40

4.562,60

100,00

100,00

100,00

3

Amenajare scuar bd.Galati- strada Otelarilor

H.C.L.nr.677/2009

969,00

54,20

914,80

20,00

20,00

20,00

4

Modernizare Parc Orășelul Copiilor, Tiglina I H.C.L.nr.84/2013

3.392,10

3.367,10

25,00

25,00

25,00

25,00

5

Amenajare extindere Talcioc H.C.L.nr.201/2013

2.445,00

58,00

2.387,00

20,00

20,00

20,00

6

Amenajare parc Micro 18,H.C.L.nr.66/2015

1.484,00

171,80

1.312,20

500,00

500,00

500,00

7

Sala Sporturiior-masuri suplimentare privind

936,00

936,00

300,00

300,00

300,00

securitatea la incendiu,H.C.L nr.7/2015

8

Modernizare Stadion Dunarea etapa I, H.C.L.nr.14/2007

14.714,00

2.952,00

11.762,00

95,00

95,00

95,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.102,00

1.102,00

1.102,00

1.102,00

1.102,00

CAP.68.02.71-Asiaurari si asistenta sociala

1.700.00

1.413.00

287,00

0,00

307,00

0,00

287.00

307.00

20,00

0,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

1.573,00

1.413,00

î 60,00

0,00

180,00

0,00

160,00

180,00

20,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1

Centrul Multifuncțional Help-Modemizare Cantina de ajutor social, H.C.L.nr.128/2010

1.573,00

1.413,00

160,00

180,00

160,00

180,00

20,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

127,00

127,00

127,00

127,00

127,00

CAP. 70.02.71 .-Locuințe servicii si dezvoltare

110.574.80

29.937,10

80.637,70

362,00

11.359,00

0.00

11.721,00

11.721.00

0.00

0,00

publica

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

W.jAREA

REALIZAT

REST

Alte

surse

Buget inițial

. Buget rectificat

nfluente

Credite angajamente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚI!

TOTALA

ACTUALIZATA la

31.12.2015

LA 31.12.2015

2016

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

99.868,80

29.937,10

69.931,70

17,00

7.246,00

0,00

7.263,00

7.263,00

1

Construire locuințe sociale Micro 17 H.C.L.nr.415/2013

49.045,00

28.045,00

21.000,00

50,00

50,00

50,00

2

Construire locuințe sociale Drumul Viilor nr.8 H.C.Lnr.416/2013

33.182,50

103,40

33.079,10

520,00

520,00

520,00

3

L.T.E.-locuințe Faleza-conducta de apa inel str. Partizanilor H.C.L.nr.14/2008

2.914,20

194,30

2.719,90

100,00

100,00

100,00

4

Reabilitare conducta apa, str. Stadionului, V.Vilcovici, b-dul Dunarea, H.C.L.nr.2/2014

3.374,30

1.043,30

2.331,00

9,00

2.198,00

2.207,00

2.207,00

5

Reabilitare conducta apa str.AI.I.Cuza H.C.L.nr.3/2014, H.C.L.nr.

884,20

322,20

562,00

40,00

40,00

40,00

6

Extindere iluminat public-zona Drum de Centura-

Lac Catusa,Galați H.C.L.nr.493/2009

682,20

46,60

635,60

10,00

10,00

10,00

7

Alimentarea cu energie electrica cartier locuințe Micro 17, H.C.L.nr.45/2015

6.667,40

6,00

6.651,40

4,00

•4.000,00

4.004,00

4.004,00

8

Șarpanta imobil strada Regiment 11 Șiret

278,00

20,00

258,00

10,00

10,00

10,00

nr.46 Bis, H.C.L.nr.59/2015

9

îmbunătățire confort termic cămin 1, str.Pictor

Isser, H.C.L.nr.53/2015

2.525,00

143,90

2.381,10

4,00

20,00

24,00

24,00

10

Amenajare parcela Cimitir Sf.Lazar,

H.C.L.nr.392/2015

326,00

12,40

313,60

298,00

298,00

298,00

B

OBIECTIVE NOI

6.298,00

0,00

6.298,00

0,00

50,00

0,00

50,00

50,00

1

Extindere iluminat public in municipiul Galați,etapa

II, H.C.L.nr.400/2015

6.298,00

6.298,00

50,00

50,00

50,00

C

DOTĂRI Șl PLĂTI PROIECTE

4.408,00

4.408,00

345,00

4.063,00

4.408,00

4.408,00

CAP .74.02.71-Protecția mediului

4.696,00

547.00

4.149.00

0,00

3.645.00

0,00

3.645.00

3.645.00

0,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

1.894,00

547,00

1.347,00

0,00

843,00

0,00

843,00

843,00

1

Introducere canalizare str.Romana (str.Brailei-str.Armata Poporului)tH.C.L.nr.202/2012

842,00

38,00

804,00

300,00

300,00

300,00

2

Amenajare depozit de materiale si baza de ecarisaj str.Zimbrului

H.CL.nr 17/2009HC.L.nr 397/2013

1.052,00

509,00

543,00

543,00

543,00

543,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

V JAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

Credite angajamente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

ToTALA ACTUALIZATA Ea 31.12.2015

LA 31.12.2015

2016

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

2.802,00

2.802,00

2.802,00

2.802,00

2.802,00

CAP.81.02.71-Combustibili si energie

466.010,00

103.507,00

362.503,00

2.00

1.998.00

0,00

2.000,00

2.000,00

0.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

465.010,00

103.507,00

361.503,00

2,00

998,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1

Reabilitare, modernizare rețele termice (încălzire, a.c.m., recirculatie) H.C.L.nr.28/2004 ,H.C.L. nr.299/2008

311.925,00

56.937,00

254.988,00

2

Reabilitare si modernizare puncte termice

H.C.L. nr.29/2004 ,H.C.L.nr.312/2008, H.C.Lnr. 445/2013

153.085,00

46.570,00

106.515,00

2,00

998,00

1.000,00

1.000,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

CAP .84.02.71

421.355.80

96.898,50

324.457.30

2.459.00

20.147.00

0,00

22.606.00

22.606.00

0,00

0.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

273.171,80

96.898,50

176.273,30

2.459,00

16.964,00

0,00

19.423,00

19.423,00

0,00

0,00

1

Modernizări străzi Valea Orașului

H.C.L nr.421/2002

43.126,30

14.653,20

28.473,10

120,00

1.607,00

1.727,00

1.727,00

2

Modernizare străzi in municipiul Galați

asfaltare, H.C.L.nr.560/2010

24.916,20

24.536,20

380,00

260,00

120,00

380,00

380,00

3

Modernizare străzi cartier Traian Nord .etapa II HC L.nr443/2O09

9.738,30

9.547,30

191,00

85,00

106,00

191,00

191,00

4

Modernizare străzi Micro 17, etapa ll,H.C.L.nr.369/2011

6.216,80

5.076,80

1.140,00

989,00

989,00

989,00

5

Modernizare strada Pictor Isser H.C.Lnr.14/2008

3.920,00

480,00

3.440,00

500,00

500,00

500,00

6

Modernizare strada Traian intre strada Brăilei si Metro, H.C.Lnr.33/2011

42.485,50

23.285,50

19.200,00

2.378,00

2.378,00

2.378,00

7

Modernizare strada Mihai Bravu,H.C.L.nr.5/2014

6.119,00

1.624,00

4.495,00

4,00

1.000,00

1.004,00

1.004,00

8

Modernizare strada Anghel Saligny intre str. Basarabiei si str.Gh.AsachîH.C.L.nr.57/2014

17.574,20

4.922,50

12.651,70

720,00

1.500,00

2.220,00

2.220,00

9

Modernizare str.Tecuci ,H.C.L.nr.59/2014

33.100,40

6.666,70

26.433,70

1.191,00

6.500,00

7.691,00

7.691,00

10

Modernizare strada Traian intre Metro si strada Brăilei (lărgire carosabil), H.C.L.nr.465/2013,H.C.L.nr.166/2015

14.162,00

5.003,00

9.159,00

76,00

24,00

100,00

100,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

V>AREA

REALIZAT

REST

Alte

surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

Credite angajamente

ORT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2015

LA 31.12.2015

2016

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

11

Eficientizarea transportului public local H.C.L.nr.6/2014

32.364,00

207,10

32.156,90

500,00

500,00

500,00

12

Modernizare str.Cerealelor.str.Dr.Camabel intre str.Basarabiei si str.V.AIecsandri, H.C.L.nr.389/2014

9.487,00

85,50

9.401,50

20,00

20,00

20,00

13

Resistematizare rigola Cimitir Ștefan cel Mare, H.C.L.nr.320/2014

1.349,00

4,30

1.344,70

100,00

100,00

100,00

14

Pasarela pietonala bd.Brailei-zona Spitalului Județean,

H.C.L.nr.458/2014

3.600,00

146,20

3.453,80

3,00

20,00

23,00

23,00

15

Amenajare artera de legătură str.AI.Lapusneanu-str. Roșiori, inclusiv spatii parcare cartier Mazepa I, H.C.L.nr. 165/2015

2.289,00

516,70

1.772,30

600,00

600,00

600,00

16

Modernizare str.Siderurgistilor, strada 1 Decembrie 1918, strada Traian Vuia.bd.G.Cosbuc (tronson str.H.Ccanda-str.AI.Macelaru), sens giratoriu , Piața Energiei.etapa I,H.C.L.nr.393/2015

6.633,00

127,10

6.505,90

300,00

300,00

300,00

17

Amenajare artera de legătură intre b-dul Dunarea si b-dul Marii Uniri, H.C.L.nr.394/2015

7,878,00

7.878,00

600,00

600,00

600,00

18

Modernizare strada Leonida Zamfirescu, H.C.L.nr.401/2015

7.924,00

16,40

7.907,60

99,00

99,00

99,00

19

Modernizare str.lncubatorului,

H.C.L.nr. 1/2014

289,10

289,10

1,00

1,00

1,00

B

OBIECTIVE NOI

145.101,00

0,00

145.101,00

0,00

100,00

0,00

100,00

100,00

1

Reabilitare infrastructura transport inclusiv viaducte axa Est-Vest,intrări in Galați, H.C.L.nr.38/2016

145.101,00

145.101,00

100,00

100,00

100,00

DOTĂRI $1 PLĂȚI PROIECTE

3.083,00

3.083,00

3.083,00

3.083,00

3.083,00

|--

PROGRAMUL

----------------------------"i

------

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2016 VENITURI PROPRII St SUBVENȚII

I

|

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

CRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2015

LA

31.12.2015

2016

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

garanții

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

24.691.90

4.363,90

20.328.00

0,00

HHHHH

MM

CAP.61.10.71-POLITIA LOCALA

1.991,00

0.00

1.991,00

0,00

1.865,00

OJO

1.865,00

1.865.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

195,00

0,00

195,00

0,00

69,00

0,00

69,00

69,00

1

Schimbare de destinație din grădiniță in sediu Politie Locala cu acces din exterior.b-dul Dunarea nr .44, bLB7,ap.39,parter,H.C.Lnr.357/2015

40,00

40,00

36,00

36,00

36,00

2

Centrala termica, corp A,Colegiul Tehnic Aurel Viaicu, parter,strada 1 Decembrie1918 nr.25, H.C.Lnr.399Z2015, H.C.L.nr.452/2015

155,00

155,00

33,00

33,00

33,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.796,00

1.796,00

1.796,00

1.796,00

1.796,00

CAP.65.10.71 -INVATAMANT

91,00

8,00

91,00

0,00

0,00

91,00

91,00

91.00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

91,00

91,00

91,00

91,00

91,00

CAP.66.10.71-SANATATE

16.169.90

4.363,90

11.806.00

0,00

3.059.00

2.899.00

4.958.00

5.958,00

1.000.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

11.561,90

4.363,90

7.198,00

0,00

1.350,00

0,00

350,00

1.350,00

1.000,00

1

Reorganizare si modernizare secții Spitalul de urgenta pentru copii Sf.loan str.Gh.Asachi nr.2,H.C.L..nr.112/2009

10.302,00

3.454,00

6.848,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

2

Redimensionare si inlocuire posturi de transformare si separare consumatori vitali-Spitaiul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf.loan"Galati H.C.L.nr.480/2013

1.259,90

909,90

350,00

350,00

350,00

350,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

4.608,00

4.608,00

1.709,00

2.899,00

4.608,00

4.608,00

0,00

CAP.67.10.71-CULTURA.RECREERE.RELIGIE

200.00

0,00

200.00

0,00

200.00

0,00

200,00

200.00

I

C

|          DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

| 200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

r----

CAP.68.10.71-Asistenta sociala

701.00

0,00

701.00

0,00

345,00

356.00

701.00

701.00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

701,00

701,00

345,00

356,00

701,00

701,00

CAP .74.10.71 -SALUBRITATE

5.203.00

0,00

5.203.00

0,00

0,00

5.203.00

5.203,00

5.203.00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

5.203,00

5.203,00

5.203,0

5.203,0

5.203,0

CAP.87.10.71

336.00

0,00

336,00

0,00

0,00

336.00

336,00

336,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

336,00

336,00

336,0

336,0

336,0

Președintele* ședință,

Anexa Via H.C.L 188/ 31.05.2016

LISTA poziției MDotări si plat) proiecte pe anul 2016"-venituri proprii si subvenții

mii lei

Nr

CU

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti tate

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL-CAP.C

12.935,0

12.935.0

0,0

II

CAP.61.10-POLITIA LOCALA

1.796,0

1.796.0

<L0

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.759,0

1759,0

0,0

1

Sistem PC (buget local)

buc.

2

9,0

9.0

2

Autoturism (buget local)

buc.

9

540,0

540,0

'/licrobuz 16+1 cu usi culisante pe ambele laturi (buget local)

buc.

1

0,0

0,0

4

Statii emisie recepție digitala MTP 3250 (buget local)

buc.

57

354,0

354,0

5

Manechin forma umana pentru antrenament(buget local)

buc.

1

4,0

4,0

6

Sistem de avertizare sonora si luminoasa de interîor(buget local)

buc.

9

36,0

36,0

7

Camera video (buget local)

buc.

2

6,0

6,0

8

Pistol letal calibru 9X19mm (buget local)

buc.

40

126,0

126,0

9

Pistol neletal calibru 9X19mm (buget local)

buc.

40

168,0

168,0

10

Multifuncționala laser A3 (buget local)

buc.

1

3,0

3,0

11

Multifuncționala laser A4(buget local)

buc.

1

3,0

3,0

12

Laptopfbuget local)

buc.

1

4,0

4,0

13

Autovehicul blindat pentru transport valori (buget local)

buc.

1

276,0

276,0

14

Microbuz 16+1 locuri (buget local)

buc.

1

230,0

230,0

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

35,00

35,00

1

Centrala termica, ap.1, bl.10A, strada Energiei nr.5-studiul de fezabilitate(buget local)

35,00

35,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

2,00

2,00

1

Licența software (buget local)

buc.

4

2,00

2,00

CAP.65.10-INVATAMANT

910

91,0

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

82,0

82,0

COLEGIUL TEHNIC „TRAIAN VUIA"

4.0

4,0

1

Suport pentru tabla interactiva (surse proprii)

buc.

1

4,0

4,0

COLEGIUL NATIONAL „VASILE ALECSANDRI"

5,0

5,0

1

Tabla interactiva (surse proprii)

buc.

1

5,0

5,0

COLEGIUL NATIONAL „Costache Negri"

6,0

6,0

Sistem calcul (surse proprii)

buc.

2

6,C

6,0

Colegiul de Industrie Alimentara Elena Doamna

67,0

67,0

' 1

Cuptor electric modular (surse proprii)

buc.

1

59,0

59,0

z

Hota din inox pentru cuptor (surse proprii)

buc.

1

4,50

4,50

2

î- Suport din inox pentru cuptor (surse proprii)

buc.

1

3,50

3,50

v

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

9,0

9,6

COLEGIUL NATIONAL „M.Kogalniceanu"

5,0

5,0

1

Programe informatice (surse proprii)

buc.

10

5,0

5,0

COLEGIUL NATIONAL „Costache Negri”

4,0

4,0

1

Programe informatice (surse proprii)

buc.

2

4,0

4,0

CAP.66.10-SANATATE

4.608.0

4.608,0

0,0

I

JOTARI INDEPENDENTE

4.268,0

4.268,0

0,0

Spitalul Clinic de Urgenta

pentru copii Sf.loan Galați

3.123,0

3.123,0

0,0

1

Aparat anestezie (surse proprii)

buc.

2

610,0

610,0

2

Masa operație (surse proprii)

buc.

3

600,0

600,0

3

Lampa scialitica (surse proprii)

buc.

3

720,0

720,0

4

Mașina spalat instrumente chirurgicale (surse proprii)

buc.

1

80,0

,0

-80,0

5

Aparat ventilație mecanica portabil (surse proprii)

buc.

1

80,0

80,0

6

Aparat ventilație mecanica (surse proprii)

buc.

1

120,0

120,0

7

Injectomate (surse proprii)

buc.

15

75,0

75,0

8

Cărucior multifuncțional (surse proprii)

buc.

10

50,0

50,0

9

Calculator (surse proprii)

buc.

5

15,0

15,0

10

Incubator de transport neonatologie (surse proprii)

buc.

1

181,0

,0

-181,0

11

Holter TA (surse proprii)

buc.

1

5,0

5,0

1?

Holter EKG (surse proprii)

buc.

1

35,0

35,0

V

UPS (surse proprii)

buc.

2

40,0

40,0

14

Server storage extern (surse proprii)

buc.

1

12,0

12,0

15

Aparat laparascopie chirurgicala (buget local)

buc.

1

500,0

500,0

16

Trusa de implantare, control si extracție a tijelor elastice din titan (surse proprii)

buc.

1

,0

75,0

75,0

17

Dermaton (surse proprii)

buc.

1

,0

60,0

60,0

18

Expander piele (surse proprii)

buc.

1

.0

40,0

40,0

19

Aparat laser terapie (surse proprii)

buc.

1

,0

20,0

20,0

20

Analizator de H2-Lactofan 2(surse proprii)

buc.

1

,0

15,0

15,0

21

Bilirubinometru (surse proprii)

buc.

1

,0

10,0

10,0

22

Lampa fototerapie (surse proprii)

buc.

2

,0

20,0

20,0

23

Analizor testul sudorii (surse proprii)

buc.

1

,0

21,0

21,0

Spitalul obstetrica -ginecologie „Buna Vestire"

799,0

799,0

I 1

Autoutilitara (buget local)

buc.

1

60,0

60,0

t

Mașina de spalat cu bariera septica (buget local)

buc.

1

90,C

90,0

Generator electric 165 KVA (buget local)

buc.

1

110.C

110,0

ii 2

1 Pompa perfuzie (buget local)

buc.

10

75,C

75,0

£

> Vizualizor vene periferice nn (buget local)

buc.

1

19,50

19,50

e

Aparat măsurare transcutanata a bilirubinei(buget local)

buc.

1

25,0

25,0

7

Paturi neonatale mobile (buget local)

buc.

5

13,50

13,50

8

Boxa flux laminar (buget local)

buc.

1

10,0

10,6

; 9

Scaun recolta (buget local)

buc.

1

5,0

5,6

• 10

Pupinel (buget local)

buc.

1

7,50

7,50

i 11

Centrifuga 60 probe (buget local)

buc.

1

12,0

12,0

; 12

Aparat sterilizare prin căldură uscata(buget local)

buc.

1

7,50

7,50

■ 13

Ecograf 3D-4D (buget local)

buc.

1

160,0

160,0

14

trusa instrumentar (buget local)

buc.

1

20,0

20,0

15

Cardiotocograf (buget local)

buc.

2

18,0

18,0

16

Aspirator chirurgical (buget local)

buc.

1

5,0

5,0

17

Masa ginecologica (buget local)

buc.

2

34,0

34,0

11

Monitor funcții vitale (buget local)

buc.

3

45,0

45,0

19

Paturi ATI (buget local)

buc.

3

36,0

36,0

20

Injectomat TCI (buget local)

buc.

2

16,0

16,0

21

Sistem centralizat de monitorizare (buget local)

buc.

1

30,0

30,0

Spitalul de psihiatrie „Elisabeta Doamna "

346,0

346,0

,0

1

Soba pentru gătit (surse proprii)

buc.

1

50,0

50,0

2

Sterilizator abur vertical (surse proprii)

buc.

1

,0

,0

3

Sterilizator abur orizontal (surse proprii)

buc.

1

21,50

21,50

4

Sterilizator cu aer cald (surse proprii)

buc.

1

8,0

8,0

5

Autosanitara (surse proprii)

buc.

1

163,0

163,0

6

Uscatoare rufe (buget local)

buc.

3

75,0

75,0

7

Hota flux laminar

buc.

1

14,0

14,0

8

Centrifuga

buc.

1

11,0

11,0

9

Mașina curatat cartofi

buc.

1

3,50

3,50

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

235,0

235,0

Spitalul Clinic de Urgenta

100,0

100,0

pentru copii Sf.loan Galați

. 1

Reabilitare, moderniza re,extindere si dotare Compartiment Primiri Urgente pentru accesare fonduri europene -studiu de fezabilitate (buget local)

35,0

35,0

2

Modernizare,extindere si dotare Ambulatoriu integrat al spitalului pentru accesare fonduri europene-studiul de Fezabilitate (buget local)

35,0

35,0

3

înlocuire inel de apa pentru alimentare spital-studiu de fezabilitate (buget local)

15,0

15,0

4

Sistem ventilație bucătărie si spălătorie -studiu de Fezabilitate (buget local)

15,0

15,0

Spitalul de psihiatrie „Elisabeta Doamna "

135,0

135,0

îl Documentație tehnico-economica consolidare Pavilion Psihiatrie III (buget local)

85,C

85,0

î Documentație tehnico-economica consolidare Pavilion Psihiatrie Copii (buget local)

45,C

45,0

*

R.K.Pavilion portar (buget local)-studiu de fezabilitate

2,0

2,0

.R.K.-retele si instalații apa rece, apa calda si agent termic (buget local)-studîu de fezabilitate

3,0

3,0

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

105,00

106,00

Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Sf.loan Galați

5,00

5,00

1

Licențe Office server (surse proprii)

buc.

1

5,00

5,00

Spitalul de psihiatrie „Elisabeta Doamna "

100,00

100,00

1

Licențe (buget local)

buc.

80

100,00

100,00

\

7

CAP.67.10.03-CULTURA.RECREERE

200,00

200,00

RELIGIE

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

200,00

200,00

TEATRUL DRAMATIC „FANI TARDINI'

100,0

100,0

1

Consola lumini+accesorii(buget local)

buc.

1

40,00

40,00

2

Dimmeri lumini (buget local)

buc.

2

12,0

12,0

3

Videoproiector 3D, laser (buget local)

buc.

1

40,0

40,0

4

Laptop (buget local)

buc.

2

8,0

8,0

TEATRUL MUZICAL „NAE LEONARD"

100,0

100,0

. 1

Practicabile scena (platforma scena, picioare.cleme) (buget local)

buc.

1

100,0

100,0

CAP.68.10-ASISTENTA SOCIALA

701,0

701,0

POTARI INDEPENDENTE

675,50

675,50

dam inul pentru persoane vârstnice „Sf.Spiridon"

244,50

244,50

1

Uscator de rufe (buget local)

buc.

1

15,0

15,0

2

Mașina de curatat cartofi (buget local)

buc.

1

8,0

8,0

3

Grill (buget local)

buc.

1

7,50

7,50

4

Dispozitiv de ridicare si transport bolnavi (buget local)

buc,

4

12,0

12,0

5

Frigider inox vertical (buget local)

buc.

1

6,50

6,50

6

Fripteuza (buget local)

buc.

1

9,50

9,50

.. 7

Mașina de spalat profesionala (buget local)

buc.

1

5,0

5,0

8

Sistem de calcul (buget local)

buc.

2

8,0

8,0

9

Masa de lucru inox (buget local)

buc.

3

7,50

7,50

10

Dulap perete cu usi glisante (buget local)

buc.

1

4,0

4,0

11

Rastel inox 4 polițe (buget local)

buc.

2

4,0.

4.0

12

Scurgator vase inox (buget local)

buc.'

3

7,50

7,50

13

Sistem supraveghere si monitorizare video (buget local)

buc.

2

150,0

150,0

_

Extinderea si modernizarea Centrului Medico-Social Pechea

341,C

341,0

j         1

Mașina de spalat rufe profesionala capacitate 50 kg (surse proprii)

buc.

1

75,0

75,0

Uscator rufe profesional, capacitate 50 kg (surse proprii)

buc.

1

45,0

45,0

. 3

Calandru pentru calcat lenjerie (surse proprii)

buc.

1

65,0

65,0

’ 4

Robot multifuncțional bucătărie (surse proprii)

buc.

1

9,0

9,0

5

Pompa put forța (surse proprii)

buc.

1

20,0

20,0

6

Calculator (surse proprii)

buc.

2

9,0

9,0

7

Pompa recirculare CT (surse proprii)

buc.

2

25,0

25,0

8

Dulap congelator cu 2 usi (surse proprii)

buc.

1

15,0

15,0

9

imprimanta (surse proprii)

buc.

1

15,0

15,0

10

Utilaje bucătărie calda (surse proprii)

buc.

25

63,0

63,0

Căminul pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare Sfanț"

90,0

90,0

'i

Autoturism (buget local)

buc.

1

60,0

60,0

2

Mașina curatat cartofi (buget local)

buc.

1

10,0

10,0

3

Mese inox cu polița intermediara (tip dulap) (buget local)

buc.

4

20,0

20,0

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

15,0

15,0

Extinderea si modernizarea Centrului Medico-Social Pechea

15,0

15,0

Servicii de proiectare canalizare (surse proprii)

15,0

15,0

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE

10,50

10,50

INVESTIȚIILOR

Căminul pentru persoane vârstnice „Sf.Spirldon"

10,50

10,50

Licențe (buget local)

buc.

9

10,50

10,50

CAP .74.10-SALUBRITATE

5.203,00

5.203.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

5.152,90

5.152,90

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

1

Pompa spalat auto sub presiune -7400 W(surse proprii)

buc.

2

24,0

24,0

2

Aparat sudura Mig Mag (surse proprii)

buc,

1

9,0

9,0

3

Ciocan demolator (surse proprii)

buc.

1

6,50

6,50

4

Polizor cu banda abraziva continua (Pm=3kw;turatie=3000 rot/min) (surse proprii)

buc,

1

5,50

5,50

5

Distribuitor Tokheim Quantium 210 (surse proprii)

buc.

1

45,0

45,0

6

Autoutilitara (1200-1600 cmc) (surse proprii)

buc.

4

312,0

312,0

7

Motofierastrau MS 660 (surse proprii)

buc.

1

5,50

5,50

8

Motofierastrau de inaltime (surse proprii)

buc.

1

3,50

3,50

9‘

Trusa chei cu impact imgersoll rând pentru vulcanizare (surse proprii)

buc.

1

5,0

5,0

10

Presa hidraulica 60 KN, max.3000 MP cu accesorii 'surse proprii)

buc.

1

8,0

8,0

r

I Autoutilitara 1200-1600 cmc (surse proprii)

buc.

2

165,C

165,0

12

> Pompa recirculare membrane (surse proprii)

buc.

1

56,6C

56,60

i:

1 Pompa Cat (surse proprii)

buc.

1

55,C

55,0

u

1 Fosa septica vidanjabila statie sortare si compostare (surse proprii)

buc.

1

25,C

25,0

15

Put forat statie sortare (surse proprii)

buc.

1

27,0

27,6

16

Container vestiar-personal sortare (surse proprii)

buc.

1

15,0

15,0

17

Autoutilitara cu lift (surse proprii)

buc.

1

180,0

180,6

18

Linie ambalare bricheti (surse proprii)

buc.

1

85,0

85,6

19

Pluguri de zapada mobile (surse proprii)

buc.

2

45,0

45,0

20

Pompa submersibila (surse proprii)

buc.

1

6,0

6,0

21

Cantar 500 kg (surse proprii)

buc.

2

10,80

10,80

22

Sistem electronic pentru cântărire autovehicule (surse proprii)

buc.

1

35,0

35,0

23

Autobasculanta 7,5 tone (surse proprii)

buc.

1

250,0

250,0

24

Rezervor apa statie sortare (surse proprii)

buc.

1

4,0

4,0

25

1 Sistem alarma la incendiu statie sortare +sediu (surse Jroprii)

buc.

1

80,0

80,0

26

Centrala termica pe lemne secția auto (surse proprii)

buc.

1

17,0

17,0

27

Motocoase (surse proprii)

buc.

73

328,50

328,50

28

Securizare containere deșeuri (surse proprii)

buc.

1

240,0

240,0

29

Autogunoiera mare 15 mc DAF (surse proprii)

buc.

1

1.150,00

1.150,00

30

Amenajare statie sortare (surse proprii)

buc.

1

350,0

350,0

31

Autoutilitara -atelier mobil 3,5 tone (surse proprii)

buc.

1

85,0

85,0

32

Remorci (surse proprii)

buc.

3

105,0

105,0

33

Tractor (surse proprii)

buc.

1

195,50

195,50

34

Automaturatori 2 mc (surse proprii)

buc.

2

900,0

900,0

35

Multifuncționala A3(surse proprii)

buc.

2

28,0

28,0

36

Sistem desktop PC ATC-705 (surse proprii)

buc.

10

45,0

45,0

37

Autogunoiera 3.5 mc

buc.

1

245,50

245,50

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE

50,10

50,10

INVESTIȚIILOR

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

50,10

50,10

1

Licența Windows (surse proprii)

buc.

30

23,10

23,10

2

Licența oftice (surse proprii)

buc.

25

27,0

27,0

CAP.87.10

336,0

336.0

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

336,0

336,0

SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD EXPERT

336,0

336,0

1

Autoutilitara (surse proprii)

buc.

3

205,0

205,0

2

Mira invar cu cod de bare (surse proprii)

buc,

1

13,0

13,0

3'

TLC meter (surse proprii)

buc.

1

5,0

5,0

4

Statie totala (surse proprii)

buc.

2

100,0

100,0

5

Multifuncționala Ecosys (surse proprii)

buc.

1

6,50

6,50

6

Calculator (surse proprii)

buc.

1

6,50

6,50

LISTA

poziției „Dotări si plăti proiecte pe anul 2016"

mii lei

: Nr icr

. Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli t                           de investiții

U.M.

Can titate

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

; C

) 1

2

3

4

5

6

TOTAL-CAP.C

14.385.00

14.408.90

23.90

CAP.51.02.71-Autorități publice si acțiuni externe

440.00

440,00

MUNICIPIUL GALAȚI

j II

DOTĂRI INDEPENDENTE

180,00

180,00

: 1

Infrastructura de rețea

buc.

1

2,50

2,50

î 2

Infrastructura de stocare

buc.

1

2,50

2,50

3

Servere

buc.

1

4,50

4,50

4

Calculatoare

buc.

1

4,00

4,00

5

Imprimante si multifuncționale

buc.

1

2,50

2,50

6

Șistem colectare date din teren

buc.

1

30,00

30,00

7

Jistem procesare corespondenta

buc.

1

54,00

54,00

8

Centrala termica (sediu)

buc.

1

35,00

35,00

9

Autoturism

buc.

1

45,00

45,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

160,00

160,00

1

Servicii de certificare si supraveghere a conformității Sistemului de Management al Calitatii, in conformitate cu ISO ENSR 9001:2008

5,00

5,00

2

Servicii de consultanta pentru implementarea Sistemului de Management al Mediului conform SR EN ISO 14001:2015, integrat cu Sistemul de Management al Calitatii in cadrul Primăriei municipiului Galați

59,00

59,00

3

Strategia de Dezvoltare Locala a Municipiului Galați 2014-2020

46,00

46,00

4

Autorizație securitate la incendiu , sediu Primăria municipiului Galați, bl.A4

50,00

50,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

100,00

100,00

1

Licențe software

buc.

5

54,00

54,00

2

Aplicații informatice

buc.

5

46,00

46,00

CAP.54,02.71-Alte servicii publice generale

15,00

15,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

15,00

15,00

1

Distrugător documente

15,00

15,00

CAP.61.02.71-Ordine publica si siguranța naționala

100,00

100.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

100,00

100,00

1

Autospeciala pentru intervenție si salvare la inaltime, necesara pentru intervenția in situații de urgenta la imobilele cu 10 etaje

buc.

1

100,00

100,00

CAP.65.02.71-lnvatamant

500,00

523.90

23,90

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

20,00

43,90

23,90

1               4

1 Grădiniță cu program prelungit „Elena Doamna"

20,OC

20,00

l     0,00

Centrale termice

buc.

3

20,OC

20,0C

i

ă

! Școala gimnaziala Ștefan Cel Mare

4,00

4,00

Server

buc.

1

0,00

4,00

4,00

3

Colegiul Economic Vlrgil Madgearu

19,90

19,90

Server

buc.

1

0,00

2,70

2,70

Calculator

buc.

1

0,00

2,50

2,50

Tabla interactiva

buc.

2

0,00

11,00

11,00

Sistem audio

buc.

1

0,00

3,70

3,70

III

CONSOLIDĂRI

65,00

65,00

MUNICIPIUL GALAȚI

65,00

65,00

1

Consolidare Grădiniță cu program prelungit nr.45

65,00

65,00

IV'

CHELTUIELI DE PROIECTARE

409,50

409,50

0,00

d/IUNICIPIUL GALAȚI

409,50

409,50

0,00

1

Expertiza tehnica cazan centrala termica Colegiul de Industrie Alimentara

,, Elena Doamna"

5,50

5,50

2

Reabilitare Colegiul Tehnic Paul Dimo-studiul de fezabilitate

111,00

111,00

3

Reabilitare Colegiul Tehnic Traian Vuia -studiul de fezabilitate

162,00

162,00

4

R.K. Instalații electrice unitati de invatamant

80,00

80,00

5

Actualizare documentații pentru finanțare unitati de invatamant

31,00

31,00

6

Expertize tehnice unitati de invatamant

20,00

20,00

;

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

5,50

5,50

MUNICIPIUL GALAȚI

5,50

5,50

1

R.K. instalații electrice la Liceul Teoretic „Sf.Maria"

5,50

5,50

CAP.66.02.71-Sanatate

803,00

803.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

70,00

70,00

Serviciul de Asistenta Medicala al municipiului Galați

70,00

70,00

1

Unit dentar

buc.

2

40,00

40,00

2

Autoclav

buc.

3

30,00

30,00

III

CONSOLIDĂRI

678,00

678,00

MUNICIPIUL GALAȚI

678,00

678,00

1

Consolidare Pavilion 1 si 2 al Spitalului de Psihiatrie

278,00

278,00

2

Consolidare Dispensar Pneumoftiziologie strada Regiment 11 Șiret

400,00

400,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

50,00

50,00

Reabilitare imobil strada Saturn nr.6A(Centrul de transfuzii)-Centrul terapeutic pentru persoane vârstnice si persoane cu dizabilitati

50,0C

50,00

v

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

5,0

5,0

Serviciul de Asistenta Medicala al municipiului Galați

5,0

5,0

i 1

Licențe

buc.

10

3,0

3,0

2

Licența modul gestiune

buc.

1

2,0

2,0

CAP.67.02.03-CULTURA.RECREERE.RELIGIE

5,0

5,0

__&

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

5,0

5,0

,0

: 1

Cavoul roman

5,0

5,0

CAP.67.02.71-CULTURA.RECREERE, RELIGIE

1.102,00

1.102.00

0,00

n

DOTĂRI INDEPENDENTE

870,00

870,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1

Instalație de aerosoli

buc.

1

80,00

80,00

**

listem filtrare apa lac

buc.

1

15,00

15,00

3

Sistem golire apa lac

buc.

1

15,00

15,00

4

Baia Comunala-dotari:

215,00

215,00

0,00

a.mașina de spalat si aspirat podele

buc.

2

16,00

16,00

b.mașina de spalat rufe profesionala

buc.

1

9,00

9,00

c.masa de calcat mare

buc.

1

5,00

5,00

e. robot de piscina

buc.

1

12,00

12,00

f.instalatie recuperare bazin

buc.

1

160,00

160,00

g.Aparate aer condiționat

buc.

.2

9,00

9,00

h.Casa de bani

buc.

1

4,00

4,00

5

Gard Stadion Gloria+tribune

150,00

150,00

6

Centrala termica Stadion Dunarea -tribuna oficiala

buc.

1

20,00

20,00

7

Sala Sporturilor

120,00

120,00

a. tabela electronica baschet FI BA

buc.

1

120,00

120,00

8

Pista ciclism mountain bike

65,00

65,00

a.cronometru performant

buc.

1

65,00

65,00

V

Achiziție sistem supraveghere video + achiziție sistem detecție si semnalizare antiefractie-Sala Sporturilor

buc.

1

25,00

25,00

10

Patinoarul Artificial,, Dunarea”

165,00

165,00

a.Instalație sauna

buc.

1

10,00

10,00

b.Pompa centrala termica

buc.

1

25,00

25,00

c.masina de spalat industriala echipament sportiv

buc,

1

10,00

10,00

d.sistem sonorizare

buc.

1

120,00

120,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

232,00

232,00

0,00

1

Punerea in valoare a sitului arheologic Tirighina Bărboși

150,00

150,00

2

Complex sportiv „Arena de box"

32,00

32,00

3

Construire depozit si sera

50,00

50,00

CAP.68.02.71-Asîaurari si asistenta sociala

127,00

127.00

0,000

I DOTĂRI INDEPENDENTE

65,OC

65,4C

0,400

Centrul multifuncțional de servicii sociale

15,00

15,4C

I     0,40

Instalație avertizare incendiu corp B

buc.

1

15,OC

8,80C

-6,200

/

’ Copiator

buc.

1

0,00

4,0C

4,00

<

î Calculator

buc.

1

0,00

2,60

2,60

r

C.F. Crase

50,00

50,00

■;

1

Ansamblu aparate ioaca

buc.

1

50.00

50.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

7,00

6,60

-0,40

Centrul multifuncțional de servicii sociale

7,00

6,60

-0,40

Instalare container filtru apa

7,00

6,60

-0,400

V

Alte cheltuieli asimilate Investițiilor

55,00

55,00

Centrul de locuințe si sprijin pentru tineret

25,00

25,00

1

\icente

buc.

13

25,00

25,00

C.F. Crese

30,00

30,00

1

Licențe

buc.

10

30,00

30,00

CAP.70.02.71-Locuințe, servicii si dezvoltare

4.408,00

4.408.00

0,00

publica

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

161,00

161,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1

Punct conexiuni-Post transformare cămine A,B, Aurel Vlaicu

161,00

161,00

2

Gard Cimitir Eternitatea

0,00

0,00

III

Consolidări

1.769,00

1.899,00

130,00

Consolidări imobile -locuințe

1.769,00

1.899,00

130,00

1

DEMOLĂRI IMOBILE

669,00

799,00

130,00

2

Consolidare versant strada AU.Cuza nr.62

1.100,00

1.100,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

2.478,00

2.348,00

-130,00

1

Consolidări imobile (S.F.)

34,00

34,00

2

Demolări imobile

100,00

100,00

3

Expertize imobile

150,00

20,00

-130,000

4

Documentații cadastrale

868,00

868,00

5

Consolidare Faleza-punere in siguranța

100,00

100,00

6

Certificat de performanta energetica——— ocuinte A.N.L.

25,00

25,00

1

7

P.U.Z.Ancora

19,00

19,00

8

P.U.Z Expropriere strada Traian

19,00

19,00

9

P.U.Z. Tiglina II

29,00

29,00

10

P.U.Z. UTR 37,39,40,41

354,00

354,00

11

P.U.Z. Filesti

118,00

118,00

12

Documentații urbanism/ amenajarea teritoriului

172,00

172,00

13

Rampe pentru persoane cu handicap la blocuri

50,00

50,00

15|Extinderea iluminatului public cu instalație de iluminat

150,00

150,00

arhitectural si ambiental la patinoarul artificial

16

> Reabilitare imobil strada Domneasca nr.58

50,00

50,00

17

T Gard Cimitir Eternitatea

50,00

50,00

18

Sistemul electronic integrat de monitorizare a elementelor de infrastructura urbana

130,00

130,00

19

Centrala termica ISU

10,00

10,00

20

Amenajare Piața Ancora-studiul de fezabilitate

50,00

50,00

CAP .74.02.05-SALUBRITATE

2.802,00

2.802,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

2.447,00

2.447,00

1

Statie de epurare

buc.

1

100,00

100,00

2

Sararita-F.A. (din 2015)

buc.

3

420,00

420,00

3

(Freza de zapada-F.A. (din 2015)

buc.

4

112,00

112,00

/

Vactor-F.A. (din 2015)

buc.

2

387,00

387,00

5

Autocisterna profesionala -F.A.

buc.

1

360,00

360,00

6

Elevator profesional 4 coloane cu putere de ridicare 22 t -F.A.

buc.

2

60,00

60,00

7

Microbuz cu 24 de locuri -F.A.

buc.

1

265,00

265,00

8

Sararita -F.A.

buc.

2

316,00

316,00

9

Autoutilitara pick-up-T.E.

buc.

1

55,00

55,00

10

Autoutilitara frigorifica-T.E.

buc.

1

140,00

140,00

11

Trusa chirurgicala -T.E.

buc.

2

7,50

7,50

12

Combina frigorifica produse biologice -T.E.

buc.

1

3,50

3,50

13

Ansamblul vestiare -T.E.

buc.

1

8,00

8,00

14

Instalație termica pe lemne-T.E.

buc.

1

15,00

15,00

15

Sistem de calcul cu periferice -T.E.

buc.

1

10,00

10,00

16

Containere pentru boxe izolatoare -T.E.

buc.

4

20,00

20,00

17

Container dusuri -T.E.

buc.

1

8,00

8,00

18

Container magazie -T.E.

buc.

1

7,50

7,50

1

Atomizor ULV-T.E.

buc.

5

16,50

16,50

20

Modul de încălzire a apei Hot Box 200/500-T.E.

buc.

1

12,00

12,00

21

Generator ULV City 26 CP Dîesel-T.E.

buc.

1

118,00

118,00

22

Compresor frigorific tip Scroll 3 HP-T.E.

buc.

2

6,00

6,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

355,00

355,00

1

Construire guri de scurgere

20,00

20,00

2

Statie de epurare

100,0

100,0

3

Servicii de consultanta pentru elaborare Studiu de calitate a aerului

75,0

75,6

4

Servicii de consultanta in vederea valorificării unor fracții a deșeurilor colectate de pe raza municipiului Galați

160,0

160,0

*

CAP.81.02.71

1.000.00

1.000.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.000,00

1.000,00

1

Contori

1.000,00

1.000,00

CAP.84.02.71- Transporturi

3.083.00

3.083.00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

225,00

225,00

0,00

1

Mașina pentru marcaj rutier-F.A.

buc.

1

180,00

180,00’

2

Utilaj pentru ștergere marcaje rutiere-F.A.

buc.

1

45,00

45,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

2.858,00

2.858,00

0,00

1

Subtraversare Dunăre

2.550,00

2.550,00

2

Amenajare parcari si parc in Tiglina II, zona blocurilor B3,F,E6,C13-C15

20,00

20,00

3

Reabilitare rețea electrica de transport troleibuze

38,00

38,00

4

Restructurare urbana

100,00

100,00

5

Restructurare urbana si reorganizare trafic zona trecere bac

100,00

100,00

6

Modernizare aleea Păcii (Moruzzi nr.74-82)

45,00

45,00

7

Modernizare,reabilitare infrastructura si peisagistica b-dul G.Cosbuc

5,00

5,00

Președinte dd ședință,