Hotărârea nr. 186/2016

Modificarea art. 3.1 din HCL nr. 52/25.02.2010 privind aprobarea realizarii proiectului "Centru de zi pentru copiii cu autism din municipiul Galati" cu completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.186

din 31.05.2016

pentru: modificarea art. 3^1 din HCL 52/25.02.2010 privind aprobarea realizării proiectului „Centrul de zi pentru copiii cu autism din municipiul Galați”, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 245/31.05.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședința de îndată din 31.05.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 59746/31.05.2016, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 59748/31.05.2016, al Managerului de proiect;

Având în vedere adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est nr. 7414/3134/DIPOR/26.05.2016, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 530680/27.05.2016;

Având în vedere dispozițiile HCL 52/25.02.2010 privind aprobarea realizării proiectului „Centrul de zi pentru copiii cu autism din municipiul Galați”, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 20, alin. 1, Ut. j din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin 1, alin. 2 lit. d), alin.(6) lit.a), pct. 2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Art. 3*1 din HCL 52/25.02.2010 privind aprobarea realizării proiectului „Centrul de zi pentru copiii cu autism din municipiul Galați”, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art, 3*1 - Se aprobă data de 31.08.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Centrul de zi pentru copiii cu autism din municipiul Galați”, cod SMIS18223, aprobat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2007 - 2013, Axa prioritară 3-îmbunătățirea Infrastructurii Sociale, Domeniul de intervenție -  3.2  -

Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, contract de finanțare nr. 4163/27.05.2014.”

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octqvian Kovacs