Hotărârea nr. 184/2016

Modificarea art. 3.1 din HCL nr. 236/30.05.2013 privind realizarea proiectului Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte G10 aferent Asociatiei de proprietari nr. 380 si X4 aferent Asociatiei de proprietari nr. 572 din municipiu Galati si aprobarea resurselor financiare necesare implementarii acestuia, cu completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 184

din 31.05.2016

pentru: modificarea art. 3*1 din H.C.L. nr. 236 din 30.05.2013 privind realizarea proiectului Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe G10 aferent Asociației de proprietari nr. 380 șiX4 aferent Asociației de proprietari nr. 574 din Municipiul Galați și aprobarea resurselor financiare necesare implementării acestuia, cu completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 243/31.05.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședința de îndată din 31.05.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 59792/31.05.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 59794/31.05.2016, al Managerului de Proiect și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Văzând adresa nr. 7414/3134/DIP0R/26.05.2016 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud~Est, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 530680/27.05.2016;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 236 din 30.05.2013 privind realizarea proiectului Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe G10 aferent Asociației de proprietari nr. 380 și X4 aferent Asociației de proprietari nr. 574 din Municipiul Galați și aprobarea resurselor financiare necesare implementării acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 20, alin. (1), lit. ”j” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (6), lit. V, pct. 11 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Articolul 3*1 din H.C.L. nr. 236 din 30.05.2013 privind realizarea proiectului Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe G10 aferent Asociației de proprietari nr. 380 și X4 aferent Asociației de proprietari nr. 574 din Municipiul Galați și aprobarea resurselor financiare necesare implementării acestuia, cu completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3*1 - Se aprobă data de 31.08.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe G10 aferent Asociației 380 și X4 aferent Asociației 574 din Municipiul Galați” cod SMIS 48170 contract de finanțare nerambursabilă nr. 4969/19.12.2014.”

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Oct \an Kovacs