Hotărârea nr. 183/2016

Modificarea art. 1.1 din HCL nr. 505/21.11.2013 privind aprobarea cofinantarii si asigurarea resurselor financiare necesare implementarii proiectului "Centru comunitar de servicii sociale din Str. Stiintei nr. 26", cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 183

din 31.05.2016

pentru: modificarea art. 1^1 din H.C.L. nr. 505/21.11.2013 privind aprobarea cofinanțării și asigurării resurselor financiare necesare implementării proiectului „Centru Comunitar de servicii sociale din str. Științei, nr. 26”, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 242/31.05.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședința de îndată din 31.05.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 59802/31.05.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 59804/31.05.2016, al Managerului de Proiect și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Văzând adresa nr. 7414/3134/DIPOR/26.O5.2O16 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 530680/27.05.2016;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 505/21.11.2013 privind aprobarea cofinanțării și asigurării resurselor financiare necesare implementării proiectului „Centru Comunitar de servicii sociale din str. Științei, nr. 26”, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 20, alin. (1), lit. "fi din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (6), lit. V, pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A                                                                                                                                                          *

In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I ~ Articolul din H.C.L. nr. 505/21.11.2013 privind aprobarea cofinanțării și asigurării resurselor financiare necesare implementării proiectului „Centru Comunitar de servicii sociale din str. Științei, nr. 26”, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. -Se aprobă data de 31.08.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Centru Comunitar de servicii sociale din str. Științei, nr. 26, Municipiul Galați” cod SMIS 50729 aprobat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2007 - 2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană” cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.”

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,


Secretarul municipiului Galați,