Hotărârea nr. 181/2016

Modificarea art. 3.1 din HCL nr. 48/09.08.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pe anul 2012 pentru obiectivul de investitii "Sisteme inteligente pentru managementul traficului in vederea cresterii fluentei si sigurantei circulatiei si aprevenirii criminalitatii", cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 181

din 31.05.2016

pentru: modificarea ari. 3*1 din HCL nr. 48/09.08.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pe anul 2012 pentru obiectivul de investiții ‘‘Sisteme inteligente pentru managementul traficului în vederea creșterii fluenței și siguranței circulației și a prevenirii criminalității”, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 240/24.05.2016

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședința de îndată din 31.05.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 59402/31.05.2016 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 59404/31.05.2016 al Managerului de Proiect;

Având în vedere adresa nr. 7414/3134/DIPOR/26.05.2016 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 530680/27.05.2016;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 48/09.08.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pe anul 2012 pentru obiectivul de investiții “Sisteme inteligente pentru managementul traficului în vederea creșterii fluenței și siguranței circulației și a prevenirii criminalității”, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 20 alin. (1) lit. "j” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „d” alin. (6) lit. „a’pct. 11 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Art. 3*1 din HCL nr. 48/09.08.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pe anul 2012 pentru obiectivul de investiții “Sisteme inteligente pentru managementul traficului în vederea creșterii fluenței și siguranței circulației și a prevenirii criminalității”, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

”Art. 3^1 - Se aprobă data de 31.08.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului “Sisteme inteligente pentru managementul traficului în vederea creșterii fluenței și siguranței circulației și a prevenirii criminalității”, cod SMIS 48097, aprobat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană”, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.”

Art. II - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,


Secretarul Municipiului Galați, Radu Octavmn Kovacs