Hotărârea nr. 180/2016

Asocierea municipiului Galati cu Fundatia Cultura "Antares" pentru desfasurarea festivalului concurs international "Serile de poezie Antares", editia a XVIII-a

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 180

din 26.04.2016

privind: asocierea Municipiului Galați cu Fundația Culturală "Antares'' pentru desfășurarea Festivalului Concurs Internațional „Serile de Poezie Antares”, ediția a XVIII-a

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 210/26.04.2016

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 26.04.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 44918/19.04.2016 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 44920/19.04.2016 al Direcției Generale Servicii Publice, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere solicitarea Fundației Culturale „Antares”, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 16180/09.02.2016;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. "d", alin. 6 lit. ”a” pct. 4 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă asocierea Municipiului Galați cu Fundația Culturală “Antares”, pentru desfășurarea Festivalului Concurs Internațional „Serile de Poezie Antares”, ediția aXVIII-a, în perioada 28 mai - 01 iunie 2016, la Galați,

Contractul de asociere este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă alocarea, de la bugetul local, a sumei de 15.000 lei, pentru desfășurarea Festivalului Concurs Internațional „Serile de Poezie Antares”, ediția a XVIII-a.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs

Anexa la HCL nr, 180/26.04.2016

CONTRACT

nr,___________/__________2016

de asociere intre Municipiul Galați si Fundația Culturala “Antares”

Intre

Municipiul Galați cu sediul în Galați, str. Domnească nr.38, cod fiscal 3814810,

reprezentată prin Primarul Municipiului Galați_______________________________

Și

Fundația Culturala « Antares » cu sediul în Galați, str. Al. I. Cuza, Bloc Cristal, sc.

4, ap. 2, tel: 0744205032, contul RO64 RNCB 0141032889990001, deschis la Banca Comerciala Română, Sucursala Galați, reprezentată prin Reprezentant legal s-a încheiat prezentul contract

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Municipiul Galați, in asociere cu Fundația Culturala “Antares”, realizează Festivalul Concurs International “Serile de Poezie Antares”, in perioada 28 mai - 01 iunie 2016, in temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) Ut. ”d", alin. 6 lit. ”a” pct. 4 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Contractul este valabil pe perioada de desfășurare a Festivalului Concurs International “Serile de Poezie Antares”.

CAPITOLUL III: OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Secțiunea 1: Obligațiile Fundației Culturale “Antares”

Art. 3. Fundația Culturala "Antares” se obligă:

  • a. Sa folosească suma acordata de la bugetul local exclusiv pentru cheltuieli de organizare a Festivalului Concurs International “Serile de Poezie Antares”, astfel:

  • - cazarea invitatilor, conform OG 51/11 081998 actualizata,

  • - masă în procent de 20% din totalul finanțării nerambursabile acordate, conform art. 4 alin. 3 din OG 51/11 08 1998 actualizată, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale;

  • b. Sa sprijine cultura, ca factor strategic al dezvoltării si atribut esențial al identității naționale;

  • c. Sa promoveze si sa încurajeze libertatea de exprimare si de afirmare a diversității culturale a municipiului Galați, pluralismul cultural si dialogul intercultural, ca valori esențiale ale unei societăți deschise, democratice;

  • d. Sa tinda in permanenta, cu profesionalism si seriozitate, spre perfecționarea modului de informare al cetățenilor asupra culturii si artelor din municipiul Galați;

  • e. Sa prezinte documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate in vederea decontării acestora, in limita sumei alocate de la bugetul local, in termen de 30 de zile de la efetuarea plătii de către Municipiul Galați. Documentele vor fi prezentate în copie certificată cu mențiunea "conform cu originalul", datate, semnate și ștampilate de către reprezentantul legal al Fundației Culturale „Antares”.

Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Galați

Art. 4. Municipiul Galați are, in raport cu obiectul prezentului contract, obligația de a asigura 15 000 lei din bugetul local, cap. 67.02.

Art. 5. Plata acestor sume se face prin virament bancar, in contul nr. RO64 RNCB 0141032889990001, deschis la Banca Comerciala Română, Sucursala Galați, al Fundației Culturale “Antares”.

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract inceteaza la data expirării termenului pentru care a fost încheiat.

Art. 7. Fiecare dintre parti poate revoca prezentul contract in condițiile notificării deciziei celelilalte parti in termen legal. Revocarea produce efecte după 30 de zile de la data notificării.

Art. 8. In cazul in care fundația nu respecta condițiile prezentului contract, respectiv neutilizarea sumelor in scopul precizat, Municipiul Galați isi rezerva dreptul de a decide oricând încetarea aplicării prevederilor prezentului contract, notificând fundației anularea plăților acordate de la bugetul local Daca fundația nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vatamata se poate adresa instanței de judecata.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE

Art. 9. Orice neînțelegere între părți se va încerca a se rezolva pe cale amiabilă. în caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecată competente.

Art. 10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a oricărei clauze care o privește din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări a cauzei invocate în termenul prevăzut de lege.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ______________ în 2 (două)

exemplare, ambele cu valoare de original, fiecărei părți parvenindu-i câte un exemplar.

Municipiul Galați

Fundația Culturala « Antares »

PRIMAR,

REPREZENTANT LEGAL,

Director General

Direcția Generala Buget Finanțe

Director General

Direcția Generala Servicii Publice

Control Financiar Preventiv

Director Executiv

Direcția Servicii Municipale

Serviciul Juridic și Legalitate

Sef Birou Invatamant, Cultura, Sport, Turism, Agrement, Culte, Sanatate


/ <5

/

o £/x.

Președinte d^^airiț^


X