Hotărârea nr. 18/2016

Constituirea Comisiei Tehnice pentru solutionarea cererilor furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice privind accesul pe proprietarea publica sau privata a municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 18

din 28.01.2016

privind: constituirea Comisiei Tehnice pentru soluționarea cererilor furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice privind accesul pe proprietatea publică sau privată a municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 26/22.01.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 28.01.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 7870/22.01.2016, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 7872/22.01.2016, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 2 coroborate cu cele ale art. 9 din Anexa 1 la HCL nr. 407/27.10.2015 pentru aprobarea regulamentului privind modalitățile, condițiile și tarifele în baza cărora se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Galați și a contractului prin care se stabilesc condițiile de exercitare a dreptului de acces furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice;

Având în vedere dispozițiile art. 10 și art. 36, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă Comisia Tehnică care va analiza îndeplinirea de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice a condițiilor de acces pe proprietatea publică sau privată a municipiului Galați, în următoarea structură:

Președinte - Director General - Direcția Generală Infrastructură și Lucrări Publice;

Membru - reprezentant - Serviciul Construcții, Dezvoltări și întreținere Străzi - Direcția Generală Infrastructură și Lucrări Publice;

Membru - reprezentant - Compartimentul de Gestiune a Evidenței Patrimoniale -Direcția Generală de Dezvoltare;

Membru - reprezentant - Direcția Generală Buget Finanțe;

Membru - reprezentant - Serviciul Juridic și Legalitate;

Secretar - reprezentant - Serviciul de Utilități Publice - Direcția Generală Infrastructură și Lucrări Publice, fără drept de vot.

(2) Constituirea comisiei se face prin Dispoziție a Primarului municipiului Galați.

Art. 2 - Comisia Tehnică se împuternicește cu:

  • -  verificarea conținutului cererii făcute de către furnizor;

  • -  verificarea documentelor anexate cererii;

  • -  verificarea și analizarea îndeplinirii de către petenții/fiirnizorii de rețele publice de comunicații electronice a condițiilor de acces pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Galați, în conformitate cu “Regulamentul privind modalitățile, condițiile și tarifele în baza cărora se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Galați”;

  • -  stabilirea termenului de valabilitate a contractului de acces ce urmează a fi semnat între Municipiul Galați și furnizorii de rețele publice de comunicații electronice;

- întocmirea regulamentului propriu de organizare și funcționare.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.