Hotărârea nr. 179/2016

Asocierea municipiului Galati cu biblioteca "V. A. Urechia" pentru realizarea festivalului national al cartii "AXIS LIBRI"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 179

din 26.04.2016

privind: asocierea Municipiului Galați cu Biblioteca „V. A. Urechia” pentru realizarea

Festivalului Național al Cărții „AXIS LIBRI”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 209/26.04.2016

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 26.04.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 45198/19.04.2016 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 45120/19.04.2016 al Direcției Generale Servicii Publice, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere solicitarea Bibliotecii „V. A. Urechia" înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 32962/18.03.2016;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile ort. 27 alin. (4) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, lit. „e”, alin. (6) lit. „a" pct. 4, alin. (7) lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. ,f” din Legea administrației publice locale nr.

215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă asocierea Municipiului Galați cu Biblioteca „V. A. Urechia" pentru realizarea Festivalului Național al Cărții „AXIS LIBRI”, în perioada 25-29 mai 2016, la Galați.

Contractul de asociere este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 — Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 30.000 lei, pentru realizarea Festivalului Național al Cărții „AXIS LIBRI”.

Art. 3 - Căsuțele din complexul expozițional, aflate în patrimoniul Municipiului Galați, vor fi puse la dispoziția organizatorilor în mod gratuit.

Art. 4 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs

Anexa la HCL nr. 179/26.04.2016

CONTRACT

Nr.__________/__________2016

de asociere între Municipiul Galați și Biblioteca “VA. Urechia” Galați, pentru realizarea

Festivalului Național al Cărții “Axis Libri”

între

Municipiul Galați cu sediul în Galați, Str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, reprezentată prin Primarul Municipiului Galați________________________________

Și

Biblioteca « VA. Urechia » cu sediul în Galați, str. Mihai Bravu , nr. 16, C.I.F. 3553285, cont R066TREZ24A670302200130X, deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentată prin Reprezentant legal__________________________________

s-a încheiat prezentul contract

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Municipiul Galați în asociere cu Biblioteca « VA. Urechia » realizează Festivalul Național al Cărții “Axis Libri”, în perioada 25 - 29 mai 2016, în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. "d”, alin. 6 lit. ”a” pct. 4 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Contractul este valabil pe perioada de desjășurare a Festivalului Național al Cărții “Axis Libri”, în perioada 25 - 29 mai 2016.

CAPITOLULUI: .OBLIGAȚIILEPĂRȚILOR

Secțiunea 1: Obligațiile Bibliotecii «VA. Urechia»

Art. 3. Biblioteca « VA. Urechia » se obligă:

  • a. Să folosească suma acordata de la bugetul local exclusiv pentru cheltuieli de organizare a acțiunii Festivalul Național al Cărții “Axis Libri”, cheltuieli pentru cazare.

  • b. Să sprijine cultura, ca factor strategic al dezvoltării și atribut esențial al identității naționale.

  • c. Să promoveze și să încurajeze libertatea de exprimare și de afirmare a diversității culturale a municipiului Galați, pluralismul cultural și dialogul intercultural, ca valori esențiale ale unei societăți deschise, democratice.

  • d. Să tindă în permanență, cu profesionalism și seriozitate, spre perfecționarea modului de informare al cetățenilor asupra culturii și artelor din municipiul Galați.

  • e. Să prezinte documentele legale de justificare a cheltuielilor în vederea decontării acestora, în limita sumei alocate de la bugetul local, în termen de 30 de zile de la data efectuării plății de către Municipiul Galați. Documentele vor fi prezentate în copie certificată cu mențiunea "conform cu originalul", datate, semnate și ștampilate de către reprezentantul Bibliotecii «VA. Urechia».

Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Galați

Art. 4. Municipiul Galați are, în raport cu obiectul prezentului contract, obligația de a asigura 30 000 lei din bugetul local, cap. 67.02, pentru organizarea acțiunii Festivalul Național al Cărții “Axis Libri” în perioada 25 - 29 mai 2016.

Art. 5. Plata acestor sume se face prin virament bancar, în contul nr. R066TREZ24A670302200130X, deschis la Trezoreria Municipiului Galați, al Bibliotecii "VA. Urechia

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează la data expirării termenului pentru care a fost încheiat.

Art. 7. Fiecare dintre părți poate revoca prezentul contract în condițiile notificării deciziei celeilalte părți în termen legal. Revocarea produce efecte după 13 de zile de la data notificării.

Art. 8. în cazul în care Biblioteca nu respectă condițiile prezentului contract, respectiv neutilizarea sumelor în scopul precizat, Municipiul Galați își rezervă dreptul de a decide oricând încetarea aplicării prevederilor prezentului contract, notificând bibliotecii anularea plăților acordate de la bugetul local. Dacă biblioteca nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vătămată se poate adresa instanței de judecată.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE

Art. 9 Orice neînțelegere între părți se va rezolva pe cale amiabilă. în caz contrar, litigiile se vor soluționa de instanței de judecată competentă.

Art. io. Nerespectarea de către părțile contractante a prezentului contract, dă dreptul celeilalte părți la rezilierea contractului în baza unei notificări a cauzei invocate în termen de 15 zile.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ______________ în 2(două)

exemplare, fiecărei părți parvenindu-i câte un exemplar.

MUNICIPIUL GALAȚI            BIBLIOTECA "V.A. URECIIIA”

Primar                               Reprezentant legal

Director General

Direcția Generală Buget Finanțe

Control Financiar Preventiv

Director General

Direcția Generală Servicii Publice

Director Executiv

Direcția Servicii Municipale

Serviciul juridic și legalitate

Sef Birou învățământ, Cultură, Turism,