Hotărârea nr. 178/2016

Asocierea municipiului Galati cu asociatia Viva Sport Club Galati pentru desfasurarea unei competitii internationale de tenis

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 178 din 26.04.2016

privind: asocierea Municipiului Galați cu Asociația Viva Sport Club Galați pentru desfășurarea unei competiții internaționale de tenis

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 174 /11.04.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 26.04.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 35814/29.03.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 35816/29.03.2016, al Direcției Generale Servicii Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere solicitarea Asociației Viva Sport Club Galați numărul 158/23.03.2016, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 34488/23032016;

Având în vedere dispozițiile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.G. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, punctele 5 și 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 45, alin, (1) din Legea administrației publice locale nr, 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă asocierea Municipiului Galați cu Asociația Viva Sport Club, în vederea desfășurării la Galați a competiției internaționale de tenis ITFMEN'S CIRCUIT R0UF1,

Art. 2 — Se aprobă contractul de asociere între Municipiul Galați și Asociația Viva Sport Club Galați, individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați, Radu Octaviun Kovacs

Anexa la HCL 178/26.04.2016

CONTRACT

nr.____________/___________2016

de asociere între Municipiul Galați și Asociația Viva Sport Club Galați

între

Municipiul Galați, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, cont curent R049TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat prin Primar____________________,

Și

ASOCIAȚIA VIVA SPORT CLUB GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, Aleea Meteo, nr. 4, cod fiscal 24782583, cont nr. RO 85RNCB0748106751310001, deschis la Banca Comercială Română, reprezentată prin Președinte-__________________

s-a încheiat prezentul contract

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul contractului îl constituie asocierea între Municipiul Galați și Asociația Viva Sport Club Galați în vederea desfășurării competiției internaționale ITF MEN'S CIRCUITR0UF1 ce se va desfășura la Galați.

Părțile contractante vor realiza în comun toate activitățile de organizare și desfășurare a evenimentului menționat, asumându-și fiecare dintre ele drepturi și obligații proprii care au ca scop realizarea în bune condiții a evenimentului, după cum se va reglementa mai jos, la Capitolul III din contract ("Obligațiile părților").

Contractul de asociere se va încheia în baza Hotărârii Consiliului Local nr............./

.................................., în temeiul dispozițiilor Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți și produce efecte de la această dată până la terminarea acțiunilor.

CAPITOLULUI: OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Secțiunea 1: Obligațiile/Drepturile Asociației Viva Sport Club Galați

Art. 3. Asociația Viva Sport Club Galați trebuie:

 • a. Să folosească suma acordată de la bugetul local exclusiv pentru cheltuieli cu organizarea competiției internaționale, cheltuieli conform art. g, art. 12 alin. (2), art. 13 alin. (2), (3), art. 17 alin. (1), (5), (6), art. ig, art. 22 lit. "c”, "d", "e" și art. 23 alin. (1) lit. "a" H.G. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, cu modificările și completările ulterioare.

 • b. Să prezinte în termen maxim de 30 de zile de la data finalizării competițiilor documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate în vederea organizării competiției internaționale, în limita sumei de 10 000 $ alocată de la bugetul local.

Dacă cheltuielile efectuate cu organizarea acestei competiții de către Asociația Viva Sport Club Galați sunt mai mici decât cuantumul acordat sau aceasta nu prezintă documentele justificative legale, Asociația va fi obligată la returnarea oricăror sume pentru care fie nu poate prezenta documente justificative, fie la returnarea oricărei sume rămase necheltuite. Aceasta fără a putea fi atrasă în vreun fel răspunderea municipiului Galați.

 • c. Decontarea cheltuielilor urmează a fi efectuate în conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare. Documentele vor fi prezentate în copie certificată cu mențiunea "conform cu originalul", datate, semnate și ștampilate de către reprezentantul Asociației Viva Sport Club Galați.

 • d. Să permită utilizarea, în scop necomercial, de către instituția finanțatoare, a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mișcare, a sportivilor care participă la acțiunile finanțate.

 • e. Să depună documentele pe care le consideră utile în vederea obținerii finanțării prin contractul de asociere și obligativitatea depunerii declarației pe propria răspundere a reprezentanților acesteia, în ceea ce privește situația de fapt și de drept pe care nu o poate susține cu documente până în ultima zi de desfășurare a evenimentului sportiv, f Să promoveze spiritul defairplay, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea violenței și dopajului în cadrul competițiilor finanțate potrivit prezentului contract și să asigure un climat civilizat în baza Convenției europene privind violența în sport.

 • g. Să transmită un raport final cu privire la realizarea obiectivelor prevăzute în contract la finalul competițiilor.

 • h. Să anunțe pe parcursul evenimentelor sprijinul acordat de municipiul Galați în vederea realizării evenimentului.

 • i. Să promoveze evenimentele în mass-media națională, regională și pe site-urile partenere ale competiției.

 • j.  Să promoveze sigla municipiului Galați pe materialele publicitare aferente evenimentului.

Secțiunea 2: Obligațiile/Drepturile Municipiului Galați

Art. 5 Municipiul Galați trebuie:

 • a.    Să achite suma de 10 000 $ în vederea organizării competiției internaționale ITF MEN'S CIRCUIT ROU Fi, către Asociația Viva Sport Club Galați, sumă ce va fi destinată în mod exclusiv organizării competiției sportive. Plata acestei sume se va face prin virament bancar, în contul Asociației Viva Sport Club Galați, deschis la Banca Comercială Română.

 • b. Să respecte și să apere imaginea și prestigiul Asociației Viva Sport Club Galați, precum și ale organelor și oficialilor acesteia.

CAPITOLUL IV: CLAUZE SPECIALE

Art. 6 Orice neînțelegere între părți se va rezolva pe cale amiabilă. în caz contrar, litigiile vor fi soluționate de instanța de judecată competentă de la sediul municipiului Galați.

Art. 7 Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a oricărei clauze care o privește din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări a cauzei invocate în termen de 15 zile.

Art. 8 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 9 Prezentul contract a fost încheiat astăzi,_____________în 2 (două) exemplare,

ambele cu valoare de original, fiecărei părți parvenindu-i câte un exemplar.

Municipiul Galați

PRIMAR,

Director General,

Direcția Generală Buget Finanțe

Control Financiar Preventiv,


Asociația Viva Sport Club Galați PREȘEDINTE,


Director General,

Direcția Generală Servicii Publice

Director Executiv

Direcția Servicii Municipale

Birou învățământ, Cultură, Turism, Agrement, Sport, Culte și Sănătate

Serviciul Juridic și Legalitate,