Hotărârea nr. 176/2016

Aprobarea achizitionarii de catre S.C. Gospodarire Urbana SRL Galati a unor servicii de asistenta si reprezentare juridica prin avocat

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.176 din 26.04.2016

privind: aprobarea achiziționării de către Societatea Gospodărire Urbană SRL Galați a unor servicii de asistență și reprezentare juridică prin avocat

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 206/19.04.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 26.04.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 44338/18.04.2016 a inițiatorului Primarul Municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 44340/18.04.2016 al Serviciului Juridic și Legalitate;

Văzând solicitarea nr. 4596/14.04.2016 a Societății Gospodărire Urbană SRL, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 25279/15.04.2016;

Văzând Decizia nr. 8/13.04.2016 a Consiliului de Administrație al Societății Gospodărire Urbană SRL Galați;

Având în vedere dispozițiile art. I alin. (3) lit. b) din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin, (1), alin. (2), lit. V, alin. (3), lit. ”c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă achiziționarea de către Societatea Gospodărire Urbană SRL Galați a unor servicii de asistență și reprezentare juridică prin avocat pentru reprezentarea intereselor instituției în fața instanțelor judecătorești în dosarul nr. 1745/233/2016 aflat pe rolul Judecătoriei Galați - Secția Civilă.

Art. 2 - Limita maximă a sumei care poate fi alocată pentru achitarea contravalorii serviciilor juridice menționate la art. 1 nu poate depăși media valorilor contractelor de asistență juridică încheiate de Municipiul Galați.

Art. 3 - Directorul General al Societății Gospodărire Urbană SRL Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.Secretarul Municipiului Galați,

Radu Octavign Kovacs