Hotărârea nr. 175/2016

Schimbarea destinatiei unui spatiu aflat in proprietatea publica a municipiului Galati si administrarea Liceului Teoretic "Mircea Eliade" Galati in vederea inchirierii acestuia prin licitatie publica

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 175 din 26.04.2016

privind: schimbarea destinației unui spațiu aflat în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Liceului Teoretic „Mircea Eliade” Galați în vederea închirierii acestuia prin licitație publică

Inițiator: Consilier local - Marian Alexandru

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 179 /12.04.2016

Consiliul local al municipiului Galați întrunit în ședință extraordinară în data de 26.04.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 46432/22.04.2016 a inițiatorului -Consilier local - Marian Alexandru;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 34686/24.03.2016, al Direcției Generale Servicii Publice, al Direcției Generale de Dezvoltare, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Văzând solicitarea Liceului Teoretic „Mircea Eliade/’ Galați nr. 1590/09.03.2016 înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 27802/09.03.2016;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 258/28.06.2011 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 108, alin. (1) coroborate cu cele ale art. 112 alin. (1), alin. (2) și alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 14, art. 15 și art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lil. „c” și lit. „d”, alin. (5), lit. „a”, alin. (6), lit. „a”, pct. 1 și ale art. 123, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 213/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă schimbarea destinației unui spațiu aflat în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Liceului Teoretic „Mircea Eliade” Galați, situat pe bulevardul Milcov, nr. 13, clădire C17, în suprafață de 795 mp, temporar disponibil, din spațiu destinat activității de învățământ în spațiu pentru desfășurarea activității de evenimente festive.

(2) Spațiul este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă închirierea prin licitație publică a spațiului identificat la art. 1, cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 258/28.06.2011.

Art. 3 - Tariful minim pentru închiriere este stabilit conform anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 258/28.06.2011, indexat cu indicele prețurilor de consum la data organizării licitației.

Art. 4 - Contractul de închiriere se va încheia pe perioade mai mici sau egale cu un an, cu posibilitatea de prelungire până la data maximă de emitere a avizului conform al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin încheierea unor acte adiționale, conform anexei nr. 1 la Regulamentul privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați aprobat prin HCL nr. 258/2011.

Art. 5 ~ Dispozițiile prezentei hotărâri intră în vigoare după emiterea avizului conform al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice,

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri,

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați Radu Octavirm Kovacs


Prâsedi’ht^/te^edintă,