Hotărârea nr. 173/2016

Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana si supraterana in favoarea societatii FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD SA - SDEE Galati, pentru terenul proprietate publica a municipiului Galati, in suprafata de 433,30 mp, proprietate publica a municipiului Galati, situat pe Str. Traian

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCA L

H O TĂRÂR EA nr. 173

din 26.04.2016

pirivind: instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea societății EDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA - SDEE GALAȚI, pentru terenul în suprafață de 433,30 mp, proprietate publică, a Municipiului Galați, situat pe strada Troian

Inițiator: Consilier local - Marian Alexandru

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 204/19.04.2016

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, data de 26.04.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 46362/22.04.2016 a inițiatondui - Consilier local - Marian Alexandru:

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 44998/19.04.2016 al Direcției Generale de Dezvoltare și al Serviciului Juridic și. Legalitate;

Văzând solicitarea nr, 4679/18.04.2016 a Societății EDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA - SDEE GALAȚI, înregistrată la. Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 23489/18.04.2016:

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. (3) și alin. (4), art. 14, alin. (3) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice șl a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 213/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 43, alin. (3) din Legea nr. 213/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, cu titlu gratuit pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA - SDEE GALAȚI, pentru terenul proprietate publică a Municipiului Galați, în suprafața de 433.30 mp, situat în Galați, strada Traian.

(2) Traseul capacității energetice este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați Radu Octavign Kovacs