Hotărârea nr. 172/2016

Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana si supraterana in favoarea societatii FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD SA - SDEE Galati, pentru terenul proprietate publica a municipiului Galati, in suprafata de 123,50 mp, situat in Galati, Str. N. Balcescu nr. 80A

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 172

din 26.04.2016

privind: instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea societății. FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA -SDEE GALAȚI, pentru terenul proprietatea publică a municipiului Galați, în suprafață totală de 123,50 mp, situat în Galați, str. N. Bălcescu, nr. 80A

Inițiator: Marian Alexandru - Consilier local;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 176/12.04.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 26.04.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 46364/22.04.2016, a inițiatorului-Marian Alexandru - Consilier local;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 127012/25.11.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Văzând solicitarea nr. 13374/05.10.2015 a societății FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA - SDEE GALAȚI, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr, 51527/06.10.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. (3) și (4), art. 14, alin. (3) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană cu titlu gratuit pe toată durata de viață a capacităților energetice în favoarea S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA - SDEE GALAȚI, pentru terenul proprietatea publică a municipiului Galați, în suprafață totală de 123,5O mp, care vor alimenta imobilului situat pe str. Nicolae Bălcescu, nr. 80;

(2) Traseul capacității energetice este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ț

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați

Radu Octt


ian Kovacs