Hotărârea nr. 171/2016

Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana si supraterana in favoarea societatii FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD SA - SDEE Galati, pentru terenul proprietate publica a municipiului Galati, in suprafata de 100,61 mp, ce vor alimenta imobilul din Galati Str. Portului nr. 7

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.171

din 26.04.2016

privind: instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea societății FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA -SDEE GALAȚI, pentru terenul propietate publică a municipiului Galați, în suprafață de 100,61 mp, ce vor alimenta imobilul din Galați, str. Portului, nr. 7

Inițiator: Marian Alexandru - Consilier local;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 194/12.04.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 26.04.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 46366/22.04.2016, a inițiatorului-Marian Alexandru - Consilier local;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 34758/24.03.2016, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Văzând solicitarea nr. 2804/09.03.2016 a societății FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA - SDEE GALAȚI, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 27766/09.03.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. (3) și (4), art. 14, alin. (3) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană pe toată durata de viață a capacităților energetice în favoarea societății FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA - SDEE GALAȚI, pentru terenul propietate publică a municipiului Galați, în suprafață de 100,61 mp, ce vor alimenta imobilul din Galați, str. Portului, nr. 7.

(2) Traseul capacității energetice este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați Radu Octavian Kovacs