Hotărârea nr. 17/2016

Aprobarea "Planului lucrarilor de interes local ce se vor executa de catre persoanele stabilite prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 17

din 28.01.2016

privind: aprobarea „Planului lucrărilor de interes local ce se vor executa de către persoanele stabilite prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului"

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 10/12.01.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 28.01.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 2822/11.01.2016, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 2824/11.01.2016, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile art. 6 alin (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 67 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, și alin. (6), lit. „a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă „Planul lucrărilor de interes local ce se vor executa de către persoanele stabilite prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotariri.

ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

PRIMĂRIA

PLANUL

lucrărilor de interes local ce se vor executa

de persoanele stabilite prin Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat și Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

- pe anul 2016 -

Nr. Crt.

Activitate

Luna in care se execută lucrările

Ian

Feb

Mar

Apr

Mai

Iun

Iul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

1

Maturat manual alei si trotuare

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

întreținere curățenie alei, trotuare, cartiere, locuri joacă, parcuri

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

Udat spații verzi

X

X

X

X

X

X

X

4

Greblat si adunat deșeuri vegetale (crengi/frunze)

X

X

X

X

X

X

X

X

5

încărcat si transportat deșeuri vegetale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Completare cu pământ vegetal

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

Colectat obiecte de la suprafață

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

Săpat teren

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

Incărcat/descărcat pământ umplutură

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Scos cioate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

Nivelat teren

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

Împrăștiat pământ vegetal

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

Scos flori din ghivece

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14

Plivit flori

X

X

X

X

X

X

15

Curățat zăpada de pe alei, trotuare, parcuri

X

X

X

X

X

16

Activități administrative (depozit, arhivă, garaj, cămine, centre de asistență socială etc.)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17

Răzuit afișe

X

X

X

X

X

X