Hotărârea nr. 169/2016

Inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 180,00 mp, proprietate publica a municipiului Galati, situat la etajul 1 - sector sud in incinta patinoarului artificial "Dunarea"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 169

din 26.04.2016

privind: închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 180,00 mp, proprietate publică a municipiului Galați, situat la etajul 1 - sector sud, în incinta Patinoarului Artificial „Dunărea”

Inițiator: Consilier local - Marian Alexandru

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 171 /11.04.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 26.04.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 46372/22.04.2016, a inițiatorului -Consilier local - Marian Alexandru;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 41628/11.04.2016, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „a” și art. 123 din Legea nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă închirierea prin licitație publică cu strigare a unui spațiu, în suprafață de 180,00 mp, proprietate publică a Municipiului Galați, amplasat în Galați, str. George Coșbuc, nr. 253, la etajul 1 - sector sud, în incinta Patinoarului Artificial „Dunărea”, pentru o perioadă de cinci ani.

(2) Spațiul este identificat în anexa 1 care face parte integrantă din

prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă caietul de sarcini privind închirierea prin licitație publică cu strigare a spațiului identificat la art. 1, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați Radu Octătâan Kovacs

E

ji.»      l|         *■*'*

I                                    I

I                                             I

I                                             I

i                                    !

I......„„...J

s

*

’t

151

(Ojfî

MW

18

MW

r

W

HW

$

IK

MW

18

B

MW

ie

mw

18

MW

18

—,

IF

M .

MW

P

ra

SiW

172

Wi

MW

IU

r

IH

M

Ș>iW

111

W5

w

MW

iu

ffltt


$

0

»

HI

(IM

MW

ii

M"

$o

m'

ei

$»5W

1

Mtt

>

$81

W

18

MiW

18

S’ffiș

18

atei

Și»

1F

ei

MW

18

MIW

11

’ei

tf

jeliți

MW

18

MW

«*


VȚ-;


.11


o

Oj

7-.;/


kmibm

WW


B&rtw lîrnblAniiii^bf wflwWhi IWI071.....--■"•-^?t:"t.".?.!.- -.;....:                       ------7

■ ■. •■:. ■ ■:> :.■ ■■■       ■;■■■ \v;c _■■:..: :. .:■

|Mhl8


Anexa 2 Ia HCL nr. 169/26.04.2016

CAIET DE SARCINI

privind închirierea prin licitație publică cu strigare a unui spațiu în suprafață de 180,00 mp, proprietatea publică a municipiului Galați, situat la etajul 1 - sector sud in incinta Patinoarului Artificial „Dunărea”

1.1 OBIECTUL LICITAȚIEI

închirierea prin licitație publică cu strigare a unui spațiu în suprafață de 180,00 mp, proprietatea publică a municipiului Galați, situat la etajul 1 - sector sud in incinta Patinoarului Artificial „Dunărea” din Galați, str. George Cosbuc nr. 253.

1.2 FORMA DE LICITAȚIE

Licitație publică deschisă cu strigare.

1.3 SCOPUL ÎNCHIRIERII

Acest spațiu se închiriază pentru amenajarea unui punct de lucru cu activitate tip cantina, pentru a crea venituri la bugetul local si a satisface nevoile sportivilor, care în mod regulat își desfășoară activitatea de pregătire în incinta patinoarului.

Subînchirierea și/sau cesiunea contractului de închiriere unei terțe persoane, este interzisă. Drepturile și obligațiile părților se stabilesc prin contractul de închiriere.

1.4 DURATA ÎNCHIRIERII

Spațiul se închiriază pe o durată de 5 (cinci) ani.

1.5 ELEMENTE DE PREȚ

Prețul de pornire al licitației este 32,7 lei/ mp/ lună( fără TVA), conform HCL nr. 392/2001, actualizată.

1.6 DESCRIEREA BUNULUI

Imobilul este amplasat în Galați, str. George Cosbuc nr. 253, la etajul 1 - sector sud in incinta Patinoarului Artificial „Dunărea”, este in stare tehnică bună, cu intrare separată si este racordat la utilități cu branșamente proprii.

Plata utilităților va fi suportată de chiriaș.

1.7 TERMENE

Licitația va avea loc în data de.............. ora......., la sediul Primăriei municipiului Galați,

str. Domnească nr. 38, etaj 2, Sala de protocol.

Termenul limită de depunere a ofertelor este de .............., ora ....., la sediul Primăriei

municipiului Galați, str. Domneasca nr 38, parter-Registratura.

1.8 MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata chiriei se va face trimestrial, în rate egale, până la data de 15 ale ultimei luni pentru fiecare trimestru, cu excepția trimestrului IV, când termenul este 15 noiembrie, in contul R062TREZ30621A300530XXXX deschis la Trezoreria municipiului Galați.

Pentru executarea cu întârziere a obligațiilor de plată se percep penalități, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, privind executarea creanțelor bugetare.

1.9 CUANTUMUL ȘI NATURA GARANȚIILOR

Participanții la licitație vor depune garanția de participare la licitație în cuantum de 10% din valoarea chiriei minime estimate pe o lună.

Garanția se depune în lei prin Ordin de plată bancar în contul beneficiarului Municipiul Galați cod fiscal 3814810, cont nr. RO84 TREZ 3065 006X XX00 0235 deschis la Trezoreria Galați, cu specificația la obiectul plății - garanție de participare la licitația pentru închiriere spațiu din str. George Cosbuc nr. 253.

1.10 MODUL DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI

Până la data și ora limită, se vor depune documentele de capabilitate și scrisoarea de participare la licitație.

în ziua și la ora precizată în anunțul publicat în presă, în prezența comisiei de licitație participanții sunt invitați în sală.

Comisia de licitare stabilește lista de participare, pe baza documentelor depuse.

Deciziile comisiei se iau cu votul majorității membrilor în funcție.

Licitația este valabilă dacă s-au prezentat cel puțin 2 ofertanți care oferă prețul de pornire la licitație.

Depunerea cererii de participare la licitație și a documentelor solicitate are ca efect acceptarea necondiționată a prețului de pornire la licitație.

înainte de începerea licitației, documentele de capabilitate depuse vor fi verificate de către membrii comisiei de licitație, urmând că aceștia să consemneze cele constatate.

Președintele comisiei dă citire publicațiilor, condițiilor închirierii, a listei participanților, modului de desfășurare a licitației și constată îndeplinirea condițiilor legale de desfășurare.

Se trece la desfășurarea licitației, anunțându-se prețul de pornire la licitație și pasul de licitare stabilit in suma fixa, anterior licitației, de către comisie, reprezentând 5% din prețul de pornire fără TVA.

Președintele comisiei va crește prețul cu câte un pas de licitare, urmând ca fiecare ofertant să liciteze, menționând clar prețul oferit, care poate fi egal sau mai mare decât prețul anunțat de președintele comisiei.

Bunul va fi adjudecat aceluia care va fi oferit ultimul preț.

în cazul în care imobilul nu a fost adjudecat, anunțul pentru a doua licitație se va publica în termen de 5 zile de la desfășurarea primei licitații, dar nu mai puțin de 7 zile înainte de data ținerii celei de-a doua.

A doua licitație este valabilă dacă s-a prezentat cel puțin un ofertant care oferă prețul de pornire la licitație.

în cazul în care după repetarea procedurii nu s-a depus nici o ofertă, se va relua procedura după elaborarea unui nou raport de evaluare care va fi supus spre aprobare Consiliul Local Galați.

Se întocmește procesul verbal de adjudecare și se semnează de către membrii comisiei prezenți și de către toți cei prezenți Ia licitație, semnarea acestuia făcând dovada adjudecării imobilului. Un exemplar din procesul verbal de adjudecare se păstrează în dosarul licitației și cate o copie după acesta se preda fiecărui ofertant participant la procedura.

II. INSTRUCȚIUNI PENTRU PARTICIPANȚI

II.l ORGANIZATORUL LICITAȚIEI:

MUNICIPIUL GALAȚI, STR. DOMNEASCA nr. 38, Cod fiscal: 3814810, FAX : 0236.451.460.

II.2. CALENDARUL LICITAȚIEI

Lansarea anunțului publicitar data de..............

Documentele licitației se pot procura începând cu data de ............., de la Primăria

Municipiului Galați, str. Domneasca nr. 38, Etaj 1, Camera 9- Compartiment de închirieri, concesiuni si vanzari sau de pe sit-ul Primăriei Municipiului Galați www.primaria.galati.ro.

Termenul limita de depunere a ofertelor este ............., ora ..... la Primăria municipiului

Galați, str. Domneasca nr. 38, Registratura, parter.

Deschiderea licitației va avea loc în data de............., ora........

11.3. INSTRUCȚIUNI PRIVIND CONȚINUTUL DOCUMENTELOR

Documentele ce urmează a fi predate sunt:

 • •  scrisoarea de participare;

 • •  documentele de capabilitate.

11.4.  DOCUMENTELE DE CAPABILITATE

La licitație poate participa, orice persoană fizică sau juridică, capabilă potrivit legislației, a dobândi bunuri imobile pe teritoriul României, în condițiile în care este declarată calificată de către Comisia de licitație, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Dosarul de participare la licitație trebuie să cuprindă următoarele documente, obligatorii sub sancțiunea excluderii ofertei:

1). Pentru persoanele juridice:

 • -  Ordinul de plată vizat de bancă ori scrisoarea de garanție bancară, în original, reprezentând achitarea garanției de participare;

 • - Copie după Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrul Comerțului;

 • -  Copie după statut, actul constitutiv, inclusiv celelalte acte adiționale relevante;

 • -   Certificat de atestare fiscală valabil la data licitației, emis de către Direcția Generală a Finanțelor Publice din localitatea in care ofertantul isi are sediul, care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către bugetul consolidat al statului;

 • -   Certificat de atestare fiscală valabil >la data licitației, emis de către Direcția de fiscalitate din cadrul localității in care ofertantul isi are sediul, care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către bugetul local;

 • -   Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale sau al organizației cooperatiste ori de credit, ori alte unități sau instituții, din care să rezulte că aceasta nu se află în procedura de reorganizare sau faliment;

 • -   împuternicire pentru participare la licitație - dacă este cazul;

Indicarea unui cont bancar în care se va restitui garanția de participare Ia licitație în termen de 5 zile de la semnarea contractului de închiriere de către ofertantul câștigător.

 • -  Declarație pe propria răspundere că nu au fost/sunt litigii pe rol înpotriva Municipiului Galați, Primarului sau Consiliului Local Galați, în legătură cu procedura licitației

Declarație pe propria răspundere , privind conflictul de interese și incompatibilități grad de rudenie , conform model anexat.

> 2). Pentru persoanele fizice, organizate potrivit OG nr. 44/16.04.2008:

- Ordinul de plată ori scrisoarea de garanție bancară , în original,reprezentând achitarea garanției de participare;

Copie de pe actul de identitate

Certificat de atestare fiscală valabil la data licitației, emis de către Direcția Generală a Finanțelor Publice a localității in care ofertantul isi are domiciliul, care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către bugetul consolidat al statului;

Certificat de atestare fiscală valabil la data licitației, emis de către Direcția de fiscalitate din cadrul Primăriei localității in care ofertantul isi are domiciliul, care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către bugetul local

 • -   împuternicire notarială pentru participare la licitație - dacă este cazul și copia actului de identitate al ofertantului;

Indicarea unui cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație către ofertantul necâștigător, în termen de 5 zile de la semnarea contractului de închiriere de către ofertantul câștigător.

Declarație pe propria răspundere că nu au fost/sunt litigii pe rol înpotriva Municipiului Galați, Primarului sau Consiliului Local Galați, în legătură cu procedura licitației.

 • -   Declarație pe propria răspundere, privind conflictul de interese și incompatibilități grad de rudenie , conform modei anexat.

11.5. INSTRUCȚIUNI PRIVIND DEPUNEREA DOCUMENTELOR

La depunerea documentelor se va proceda astfel:

 • □  documentele de capabilitate se vor depune într-un plic pe care se va specifica:

Licitație pentru închirierea unui spațiu amplasat în Galați, str. George Cosbuc nr. 253, etajul

1 - sector sud, A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE ........., ORA........

 • □  anexat la plicul cu documentele de capabilitate se depune cererea de participare la licitație. Documentele și cererea de participare se depun la registratura Primăriei din Galați, str.

Domneasca nr. 38, parter.

11.6. PRECIZĂRI PRIVIND FORMELE DE COMUNICARE ȘI LIMBA FOLOSITĂ ÎN CORESPONDENȚA ȘI RELAȚIILE ÎNTRE PĂRȚI

Documentele, notificările, deciziile și alte comunicări, care trebuie transmise între părți se vor face în forma scrisă sau altă formă care asigură înregistrarea actului, cu excepția documentelor a cărei formă a fost prevăzută prin documentele licitației.

Toate documentele vor fi întocmite în limba română.

11.7. PRECIZĂRI PRIVIND SEMNĂTURILE ȘI PARAFELE NECESARE PENTRU DOCUMENTELE OFERTELOR

Documentele depuse de ofertant, vor fi ștampilate și respectiv semnate de persoanele în cauză desemnate legal pentru fiecare document.

11.8. PRECIZĂRI PRIVIND ANULAREA LICITAȚIEI

Anularea licitației poate fi efectuată atunci când:

 • -  nici un ofertant nu îndeplinește condițiile de capabilitate;

 • -  se constată nereguli importante în derularea licitației care afectează principiul concurenței loiale;

 • -  în cazul admiterii unor contestații întemeiate.

Anularea se face prin hotărârea comisiei de licitație ori de contestație, după caz, și se va comunica în scris tuturor participanților, arătând motivele care au stat la baza acestei anulări.

Poate fi exclus din procedura de licitație, atât în timpul licitației cât și ulterior până la semnarea contractului, ofertantul despre care se dovedește că a furnizat informații false dovedite în documentele de calificare.

11.9. DEPUNEREA, SOLUȚIONARE ȘI COMPETENȚA REZOLVĂRII

CONTESTAȚIILOR

Participanții nemulțumiți de rezultatul licitației pot depune contestație conform legii, în termen de 24 de ore.

11.10. DISPOZIȚII FINALE

Documentele licitației se pot procura, de la sediul Primăriei Municipiului Galați, începând cu data de .........., de la Compartiment de închirieri, concesiuni si vanzari sau de pe sit-ul Primăriei

Municipiului Galați, www.primaria.galati.ro.

Documentele vor fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Galați, str. Domneasca nr. 38, parter - Registratura, până cel târziu în data de.............., ora.....

Direcția Generală de Dezvoltare,

Director General,


Direcția Financiar Contabilitate

Director,


Direcția de Administrare a Patrimoniului

Director,

Serviciul Juridic si Legalitate


OFERTANT

(denuwiire/nume)

Nr............/..................


Scrisoare de înaintare

Către......(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului de participare apărut în .................................. nr.......

din..........(zi/lună/an) sau a invitației de participare nr.................... privind aplicarea procedurii

pentru atribuirea contractului...............(denumirea contractului de achiziție publică;

Noi..........(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat, următoarele:

Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original și într-un număr de.....copii:

 • a) oferta;

 • b) documentele care însoțesc oferta;

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoastră.

Data completării...................

Cu stimă,


Ofertant

Operator economic

(den urnirea/numele)

DECLARAȚIE

Subsemnatul (a),.........................................(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului

economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent/ ofertant asociat/subcontractant la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect ................................(denumire

procedură), CPV ................, organizată de Municipiului Galați, declar pe proprie răspundere,

cunoscând sancțiunile privind falsul în declarații că: NU mă încadrez în nici una din situațiile:

- nu am drept membrii în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv, sau care se află în relații comerciale, cu persoane care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante.

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

înțeleg ca în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea exclusivă.