Hotărârea nr. 168/2016

Vanzarea terenului cu suprafata de 111,00 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat pe Str. Ghecet nr. 3

ROMANȚA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 168

din 26,04.2016

privind: vânzarea terenului în suprafață de 111,00 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Ghecet, nr. 3

Inițiator: Consilier local - Marian Alexandru

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 180/12.04.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 26.04.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 46348/22.04.2016, a inițiatorului -Consilier local - Marian Alexandru;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 33226/28.03.2016, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere solicitarea domnului Fătu Marian înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 62381/09.12.2014;

Văzând contractul de închiriere nr. 1381/06.06.2013;

Văzând Raportul de Evaluare privind terenul proprietate a Municipiului Galați, situat pe str. Ghecet, nr. 3;

Având în vedere dispozițiile Cap. I, 1.2., pct. 3 din Anexa la H.C.L. nr. 207/29.06.2010 privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (3), lit. „b” și art. 123, alin. (3) din Legea nr. 213/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 213/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă raportul de evaluare privind vânzarea terenului cu suprafața de 111 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Ghecet, nr. 3.

Art. 2 — Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 111 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, str. Ghecet nr. 3, către Fătu Marian.

Art. 3 — Prețul de vânzare este de 81 euro/mp, fară TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 4 — Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art. 5 — După perfectarea contractului de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere nr. 1381/06.06.2013 își încetează valabilitatea.

Art. 6 ~ Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea acestei hotărâri.


Contrasemnează.

Secretarul municipiului Galați

Radu Octglfain Kovacs

Kovacs