Hotărârea nr. 166/2016

Vanzarea terenului in suprafata de 7,53 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, situat pe Str. Brailei nr. 136C, Lot 3

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 166

din 26.04.2016

privind: vânzarea terenului în suprafață de 7,53 mp, intravilan, proprietatea Municipiului Galați, situat pe str. Brăilei, nr. 136C, Lot 3

Inițiator: Consilier local - Marian Alexandru

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 187/12.04.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 26.04.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 46350/22.04.2016, a inițiatorului -Consilier local - Marian Alexandru;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 40324/06.04.2016, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere solicitarea domnului Bucatanschi Mihail înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 10623/18.02.2016;

Văzând contractul de închiriere nr. 28576/12.02.2016;

Văzând Raportul de evaluare privind terenul proprietatea Municipiului Galați, situat în Galați, str. Brăilei, nr. 136C, Lot 3;

Având în vedere dispozițiile Cap. I, 1.2., pct. 7 din Anexa la H.C.L. nr. 207/29.06.2010 privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a .municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin.(5), lit. „b”și art. 123, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1-Se aprobă Raportul de evaluare privind terenul proprietatea Municipiului Galați, situat în Galați, str. Brăilei, nr. 136C, Lot 3.

Art. 2. - Se aprobă vânzarea terenului cu suprafața de 7,53 mp, intravilan, proprietatea Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 136C, Lot 3, către Bucatanschi Mihail și Bucatanschi Mihaela.

Art. 3 - Prețul de vânzare este de 160 euro/mp, fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 4 - Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art. 5 - După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere nr. 28576/12.02.2016 își încetează valabilitatea.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președiidle deședință,

A.' S 11

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octemian Kovacs