Hotărârea nr. 164/2016

Atribuirea in folosinta gratuita Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor - Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Galati, a unui teren proprietate publica a municipiului Galati, in suprafata de 2288 mp.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.164

din 26.04.2016

privind: atribuirea în folosință gratuită Autorității Naționale Sanitar Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor - Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați, a unui teren proprietatea publică a municipiului Galați, în suprafață de 2288 mp

Inițiator: Marian Alexandru - Consilier local;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 131/08.03.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 26.04.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 46374/22.04.2016, a inițiatorului-Marian Alexandru - Consilier local;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 22288/24.02.2016, al Direcției Generale de Dezvoltare și Direcției Generale Buget Finanțe;

Văzând adresa nr. 3779/15.02.2016 înregistrată de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 18320/15.02.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) și ale art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă atribuirea în folosință gratuită Autorității Naționale Sanitar Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor - Direcția Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor Galați, a unui teren proprietatea publică a municipiului Galați, în suprafață de 2288 mp, situat în Galați, str. Cezar, nr. 8 bis;

(2) Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

7j

l. !             .

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați

Radu Octftyian Kovacs
Nota: ConstnwtjiJB CI, C2, C3, C4, C5 tiu fee obiectul documentației.

X-4W84D


Președintele ședința

’ \.. X“‘':Plan de amplasament si delimitare a imobilului                     1

SCARA - 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

2082

jud. Galați, mun. Galați, str. Cezar, nr. 8 BIS


Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

GalațiA. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie do folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

I

Cc

2082

Imobil împrejmuit cu gard de beton, metal, plasa si limita construcții.

Total

2082

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita, U sal 0^p)

Mențiuni

l

1.

Total

Suprafața totala măsurată a imobilului ”2082 mp Suprafața din act - 2288 mp

Executant CIOB A NU CĂTĂLIN '     /    ;

/ ?

Confirm executarea măsurătorilor ta tereh, corectitudinea întocmirii ttacurucniatiei cadastrale» cOTesptsddenta-acesreia cu realitatea din teren                  t ',/

Scmnalurasi stampila                ■'    ' r:■

Data: 14.01.2015                      f/ \

|. . ȚV

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

'       Semnătura si parafa

Data:........................

Stampila BCPl