Hotărârea nr. 162/2016

Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana si supraterana in favoarea societatii FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD SA - SDEE Galati, pentru terenul in suprafata de 7,50 mp, proprietatea publica a municipiului Galati, situat pe Sr. Domneasca nr. 160

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 162

din 26.04.2016

privind: instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea societății FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA -SDEE GALAȚI, pentru terenul în suprafață de 7,50 mp, proprietate publică a Municipiului Galați, situat pe str. Domnească, nr. 160

Inițiator: Marian Alexandru - Consilier local;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 163/24.03.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 26.04.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 46370/22.04.2016, a inițiatorului-Marian Alexandru - Consilier local;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 34476/23.03.2016, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Văzând solicitarea nr. 2803/09.03.2016 a societății FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA - SDEE GALAȚI, înregistrată la Registratura. Generală a Municipiului Galați sub nr. 27764/09.03.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. (3) și (4), art. 14, alin. (3) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HCLnr. 162/2016 doc.

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- (1) Se aprobă instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, cu titlu gratuit pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea societății FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA - SDEE GALAȚI, pentru terenul proprietate publică a Municipiului Galați, în suprafață de 7,50 mp, situat pe str. Domnească, nr. 160;

(2) Traseul capacității energetice este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați

Radu Octavian Kovacs

7

HCL nr, 162/2016 doc.


31.1! *

£31.05

30W E

\ ♦

^W.80


VERIFICATOR/

EXPERT        NUME


SEMNĂTURĂ CERINȚA  REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA


S.C. RBX ELECTRIC S.R.L.

Galați, str. Eroilor, nr. 38, cam. 2, jud. Galați


PR.NR.Nume


Sef proiect


ing. Nitu O.Sociale, . Galați"


149/2016