Hotărârea nr. 158/2016

Acordarea titlului "Cetatean de onoare al municipiului Galati", post mortem, inginerului Aurel Rozei Rosenberg

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.158 din 20.04.2016

privind: acordarea titlului „Cetățean de Onoare al municipiului Galați”, post mortem, inginerului Aurel Rozei Rosenberg

Inițiatori: Consilierii locali - Gheorghe Bugeac, Ilie Zanfir, Monica Dascălu, Carmina Mușat, Viorel Nicolae Trif;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 175/11.04.2016

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 20.04.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 38052/01.04.2016, a inițiatorilor-Consilierii locali: Gheorghe Bugeac, Ilie Zanfir, Monica Dascălu, Carmina Mușat, Viorel Nicolae Trif;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 38054/01.04.2016, al Direcției Generale Servicii Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 619/22.12.2005 privind aprobarea regulamentului referitor la acordarea titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI GALAȚI”, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa Instituției Prefectului Județului Galați nr. 92-60005/11.01.2016, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 3 294/12 012016;

Având în vedere solicitarea nr. 1 439/14.01.2016, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați;

Având în vedere Procesul Verbal nr. 13274/02.02.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (8) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor Cap. III, alin. 3.3 din Regulamentul referitor la acordarea titlului de ‘'Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 619/22.12.2005, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă acordarea titlului “CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI GALAȚI”, post mortem, inginerului Aurel Rozei Rosenberg.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

RlorițiPopa

Contrasemnează,

pt. Secretarul MuniSipiului Galați, cj. Nicola&Gostache


WW/

\4---7y?--G VpP