Hotărârea nr. 157/2016

Aprobarea redeventei datorate in perioada 9 mai - 31 decembrie 2016, pentru prestarea serviciului de transport public local efectuat pe raza municipiului Galati

ROMANLA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 157

din 20.04.2016

privind: aprobarea redevenței datorate în perioada 9 mai - 31 decembrie 2016, pentru prestarea serviciului de transport public local efectuat pe raza Municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 208 /19.04.2016

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20.04.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 45166/19.04.2016 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 45168/19.04.2016 al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 8 și art. 29, alin. (6) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „d” și alin. (6) lit. „a”pct. 14, precum și ale art. 123, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin, (i)din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă redevertța ce trebuie plătită de către Societatea Transurb SA., pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în

Municipiul Galați, în perioada 9 mai - 31 decembrie 2016, astfel:

Nr. crt.

Denumire operator

Redevența pentru perioada 9 mai - 31 dec. 2016 -lei-

Redevența pentru trimestrul II -lei-

Redevența pentru trimestrul III -lei-

Redevența pentru trimestrul IV -lei-

1.

Societatea TRANSURB SA.

GALAȚI

196.300

44.446

75-927

75-927

Art. 2 - (1) Plata redevenței se va face până la data de 15 inclusiv ale lunii iunie, septembrie și noiembrie 2016.

(2) Pentru neplata la termenul scadent se datorează majorări de întârziere, calculate potrivit legislației în vigoare referitoare la colectarea creanțelor bugetelor locale.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,


Contrasemnează,


pt. Secretarul Municipiului Galați,

c.j. Nicola^ostache