Hotărârea nr. 156/2016

Modificarea si completarea HCL nr. 306/2007 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de transport public local de calatori de catre SC TRANSURB SA Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 156

din 20.04.2016

pentru: modificarea și completarea H.C.L. nr 306/2007 privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de transport public local de călători de către SC TRANSURB SA Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 207/ 19.04.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 20.04.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 45170/19.04.2016 inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 45172/19.04.2016 al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa Societății Transurb SA. nr. 3367/18.03.2016 înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 42756/13.04.2016;

Având în vedere H.C.L. nr. 306/05.07.2007privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de transport public local de călători de către SC TRANSURB SA Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 8 alin. (3) lit. J” din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (8) din Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Anexa la H.C.L. nr. 306/05.07.2007privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de transport public local de călători de către SC TRANSURB SA Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt. Secretarul Municipiului Galați,

c.j. NicolayGostache

Anexa la HCLnr. 156/20.04.2016

Nr.

DENUMIRE ACTIVITATE

TAXE/TARIFE PROPUSE SPRE APROBARE

crt.

U.M.

Taxa/Tarif

1

Curse ocazionale efectuate cu autobuzele, pentru transport persoane

-pentru distante < 30 km

lei/ora ( fara TVA)

84

-pentru distante > 30 km

lei/km (fara TVA)

lei/km realizat in luna anterioara

-transport intern si internațional pentru perioade >24 h

lei (fara TVA)

deviz cheltuieli

2

închirierea stâlpilor de susținere a cablului de fibra optica (telefonie mobila/fixa si internet)

euro/circuit/stalp/luna (fara TVA)

3

3

închirierea stâlpilor pentru dreptul de expunere temporara de casete luminoase

euro/caseta luminoasa/luna (fara TVA)

30

4

închirierea stâlpilor de susținere a cablului TV coaxial

euro/circuit/ stalp/luna (fara TVA)

5

5

Taxa parcare pentru diverse autovehicule

-TIR(cap tractor+semiremorca) capacitate >7 tone

lei/luna ( TVA inclus)

440

-autobuze, autocare, autocamioane (capacitate <10tone), autobasculanta (16 tone), semiremorci TIR, microbuze

lei/luna (TVA inclus)

293

-autoturisme

lei/luna (TVA inclus)

73

-containere vehicule de depozitare a materialelor

lei/luna (TVA inclus)

147

-autoturisme

lei/zi (TVA inclus)

4

-alte tipuri de vehicule

lei/zi (TVA inclus)

18

6

Taxa de avizare pentru efectuarea de lucrări de subtraversare a infrastructurii caii de rulare si supratraversarea firului de contact

lei (TVA inclus)

85

7

Punere la dispoziție a spațiului de pe mijloacele de transport, in vederea inscripționării de reclame publicitare

-midibuz si autobuz

euro/luna/vehicul (fara TVA)

200

-tramvai

euro/luna/vehicul (fara TVA)

60

8

Punerea la dispoziție a stâlpilor pentru ancorare bannere si expunere de panouri publicitare

-bannere

euro/stalp/luna (fara TVA)

12

-panouri

euro/stalp/luna (fara TVA)

3

9

Taxa de neutralizare a reclamelor de publicitate de pe mijloacele de transport

euro/vehicul (TVA inclus)

200

10

închirierea suprafețelor din interiorul mijloacelor de transport

Suprafața de 21cm *30 cm (format A4)

euro/afis/mijloc de transport/luna (fara TVA)

2

Suprafața de 30cm*42cm (format A3); 42cm *59,5cm (format A2)

euro/afis/mijloc de transport/luna (fara TVA)

3

Suprafața de lmp

euro/afis/mijloc de transport/luna (fara TVA)

8

11

închiriere spațiu in vederea amplasării de monitoare

euro/buc/mijloc de transport/luna (fara TVA)

40

12

închiriere spațiu publicitar pe portalul online www.transurbgalati si wi-fi

Banner header,             219 * 57 px

lei/benner publicitar/luna ( fara TVA)

240

Banner lateral,              250 * 150 px

lei/benner publicitar/luna (fara TVA)

150

Banner background,        1349 * 1772 px

lei/benner publicitar/luna (fara TVA)

900

Banner footer,              219 * 131 px

lei/benner publicitar/luna (fora TVA)

200

Banner reclama pe pagina traseului dorit, 219 * 131 px

lei/benner publicitar/luna (fara TVA)

40

13

închirierea spațiului de pe verso biletelor de călătorie

100 bilete de calatorie/cupon/luna (lei fara TVA)

0.25

Nota: Amplasarea casetelor luminoase pe stâlpi are caracter temporar, provi autoritatii locale sau a SC Transurb SA, deținătorul casetelor/lurniribase v cheltuiala proprie, intr-o noua locație pusa la dispoziție de catre^S.SLTraitsurb-Ș

zoriu. La prima somație primita din partea a .demonta sau muta caseta luminoasa pe S'.Ă., pe, stâlpii apartinand societății.

Președinte de ședin&

..■&!>'4’. v \ ('