Hotărârea nr. 155/2016

Modificarea HCL nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitatile desfasurate de catre Serviciul Public Ecosal Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.155

din 20.04.2016

privind: modificarea HCL nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 186/12.04.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 20.04.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 41348/08.04.2016, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 41350/08.04.2016, al Direcției Generale Buget Finanțe și Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând solicitarea nr. 3843/31.03.2016 a Serviciului Public Ecosal, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 38070/01.04.2016;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 39, alin. (3), alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 - privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (1), lit. „k” din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (3), art. 7 din Ordinul Președintelui ANRSC nr. 109/2007 - privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. „d”și alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se modifică capitolul II, punctul 1.6. din anexa la H.C.L. nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desjașurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare și va avea următorul cuprins:

,,

Nr. crt.

Activitatea desfășurată

U.M.

Tarif propus (lei/UM)

fara

TVA

cu

TVA

II.

Serviciul de administrare a domeniului public

1.

Serviciul de ecarisaj

1.6.

Eutanasiere

cap animal

74,02

88,82

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președintede ședință,

îl

O \ V

■ v

\ 00Z

K O i •


/■

A-


Florin Pppa

o 0/ O1 v,/


Contrasemnează,

p. Secretarul municipiului Galați, c.j. NicolaeCostache