Hotărârea nr. 154/2016

Aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate de la bugetul consiliului local, pentru anul 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.154 din 20.04.2016

privind: aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale administrate și finanțate de la bugetul Consiliului Local, pentru anul 2016

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 183/12.04.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 20.04.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 42150/12.04.2016, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 42152/12.04.2016, al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile ort. 112, alin. (3), Ut. “b”și art. 118, alin. (1), (2) și (3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. „d” și alin. (6), lit.”a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HCL 154 /2016doc.

în temeiul art. 45, alin. (10 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1-Se aprobă Planul Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale administrate și finanțate de la bugetul Consiliului Local, pentru anul 2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Florm^pa

Contrasemnează,

p. Secretarul municipiului Galați,


c.j. Nicola 'ostache

HCL 154/2016 doc.

Anexa la HCL nr. 154/20.04.2016

MUNICIPIUL GALAȚI JUDEȚUL GALAȚI

PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE administrate si finanțate din bugetul Consiliului Local Galați Anul 2016

Planul Anual de Acțiune privind serviciile sociale organizate, administrate, acordate sau monitorizate prin Direcția de Asistență Socială si Servicii Publice (DASSP) este elaborat în conformitate cu direcțiile strategice naționale si județene, conform analizei nevoilor locale si după consultarea furnizorilor publici si privați de servicii sociale si grupurilor reprezentative ale categoriilor defavorizate din comunitate

Acordarea serviciilor de asistență socială este concepută ca un sistem de acțiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului major: asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-și asigure nevoile sociale, să-și dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrarea socială.

Odată cu adoptarea Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale se aduc o serie de modificări în ceea ce privește cadrul general de organizare, funcționare și finanțare a sistemului național de asistență socială în România.

Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilitățî, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, autoritățile administrației publice ■locale au atribuții privind:

 • •  administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială,

 • •  organizarea, administrarea și acordarea serviciilor sociale

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI SERVICII PUBLICE (DASSP) are ca MISIUNE: realizarea ansamblului de măsuri, programe, servicii specializate, de protejare a persoanelor, grupurilor vulnerabile și grupurilor cu oportunități reduse, aflate în dificultate, pentru a răspunde nevoilor individuale, familiale și de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență pentru prezervarea autonomiei și protecția persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții.

OBIECTIVELE GENERALE ALE DASPP includ:

 • >  Creearea, mentinerea/imbunatatirea masurilor de asistenta sociala si dezvoltarea de proiecte noi in domeniul asistentei si protecției sociale, in funcție de nevoile sociale identificate si de legislația in vigoare, cu scopul prioritar de susținere a funcționalității sociale a persoanei vulnerabile, in mediul propriu de viata, familial și comunitar si pentru depasjrea situației de dificultate sociala cu care se confrunta;

 • >  Identificarea grupurilor tinta aflate in stare de risc social, a persoanelor și familiilor aflate in dificultate precum și a cauzelor care au generat vulnerabilitate, marginalizare și nevoie sociala si stabilirea de servicii sociale oportune pentru acestea;

 • >  Susținerea dezvoltării sistemului privat de asistenta sociala si dezvoltarea de noi servicii sociale utile comunității prin încheierea de convenții / parteneriate cu alti furnizori de servicii sociale;

 • >  Creșterea gradului de informare, conștientizare si solidaritate sociala prin sensibilizarea și informarea opiniei publice cu privire la serviciile sociale si categoriile defavorizate din comunitate;

 • >  Atragerea de resurse financiare externe si folosirea acestora pentru realizarea obiectivelor Direcției;

 • >  Imbunatatirea continua a calitatii serviciilor sociale si participarea la monitorizarea, evaluarea și controlul serviciilor sociale;

în întocmirea Planului anual de acțiune pentru anul 2016 (PAASS 2016) s-a ținut cont, în primul rând de scopul Direcției de Asistență Socială si Servicii Publice și anume prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. Masurile propuse se aliniaza Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale in județul Galați pentru perioada 2013-2020, aprobata prin H C J nr. 263/26 februarie 2013.

Planificarea este un proces sistematic prin care DASSP își definește anumite priorități esențiale pentru îndeplinirea misiunii ei. Planificarea definește obiective si orientări, priorități, identifica masuri concrete de coordonare a activitatilor din cadrul instituției, clarificarea resurselor ce pot fi folosite si identificarea acțiunilor necesare.

PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE PENTRU ANUL 2016 are in structura sa următoarele informații:

Cap I Numărul si categoriile de beneficiari

-   Structura categoriilor sociale sprijinite prin serviciile sociale susținute de la bugetul local

Beneficiari estimați pentru anul 2016

Cap II Beneficii de asistenta sociala si servicii sociale

o Beneficii de asistenta sociala

o Furnizori de servicii sociale de drept public

■ Servicii sociale ale DASSP

* Servicii sociale furnizate prin unități de asistență socială sub autoritatea Consiliului Local Galați (unitati de asistenta sociala)

o Furnizori de servicii sociale de drept privat - Unîtati de asistenta sociala subvenționate conform prevederilor Lgii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor si fundațiilor romane cu personalitate juridica, care înființează si administrează unitati de asistenta sociala, OG 82/2001 republicata 2013, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania.

Cap III Servicii sociale ce vor fi Imbunatatite/dezvoltate

Servicii sociale ce vor fi imbunatatite/dezvoltate ca urmare a derulării unor proiecte cu finanțare nerambursabila Priorități de dezvoltare ale serviciilor sociale pentru anul 2016

Servicii sociale ce vor fi imbunatatite/dezvoltate ca urmare a subcontractarii/ subvenționării de servicii sociale de la furnizori privați pentru anul 2016

Anexa 1- LISTA DETALIATA A FURNIZORILOR DE SERVICII SOCIALE CU DATE DE CONTACT-2015 Anexa 2- PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE administrate si finanțate din bugetul Consiliului Local Galați - Anul 2016 (TABEL CENTRALIZATOR)

Cap I. NUMĂRUL SI CATEGORIILE DE BENEFICIARI k                                        r

CATEGORII SOCIALE

- Structura categoriilor sociale sprijinite prin serviciile sociale susținute de la bugetul local sau ca urmare a proiectelor cu finanțare nerambursabila este următoarea:

 • 1. Beneficiarii Serviciilor din structura Direcției de Asistență Socială și Servicii Publice - toate categoriile de persoane aflate in dificultate: persoane cu venituri reduse ce nu-si pot asigura nevoile de baza, persoane cu nevoi socio-medicale, persoane in situații de urgenta, familii in situații de risc de abandon familial sau școlar, vârstnici singuri, copii în dificultate, persoane singure fara susținători legali, persoane cu handicap.

 • 2. Beneficiarii Serviciilor sociale asigurate prin unitati de asistenta sociala sub autoritatea Consiliului Local Galați (furnizori de servicii sociale de drept public): Familii si persoane singure cu venituri reduse, familii defavorizate, copii cu dizabilitati, persoane fara adapost, vârstnici singuri marginalîzati social, vârstnici cu venituri reduse si nevoi socio-medicale, vârstnici si adulti cu afecțiuni psihosomatice, boli cronice, netransmisibile, persoane cu handicap, familii sau persoane ajunse în stradă din diverse cauze; tineri cu vârsta peste 18 ani, proveniți din rândurile copiilor străzii; tineri sau persoane adulte, fără adăpost care au domiciliul legal pe raza municipiului Galați, indiferent de sex, etnie, religie, care solicită serviciile oferite de centru sau ale căror situații sunt semnalate de alte persoane sau instituții.

 • 3. Categorii de beneficiari asistați ca urmare a subvențiilor acordate pentru anul 2015 de la bugetul local: o copii din familii sarace, fara posibilități materiale de îngrijire a acestora

o copii in risc de abandon școlar sau familial o familii cu venituri reduse confruntate cu situații de risc

o mame/parinti in situații de risc

o femîlii confruntate cu situații de violenta domestica

o tinere provenite din familii dezbinate, fara posibilități materiale de susținere a studiilor

o copii din familii sarace de romi si persoane de etnie roma

o copii si persoane adulte cu dizabilitati

o vârstnici cu venituri reduse si nevoi socio-medicale, cu dependenta făta de serviciile de îngrijire la domiciliu.

CATEGORIILE SOCIALE beneficiare de serviciile actuale:

COPUI- beneficiază de servicii tip centre de zi sau centre rezidențiale, servicii de recuperare, sprijin financiar acordat prin venitul minim garantat, alocații pentru susținerea familiei, hrana calda prin cantina si servicii de prevenire a abandonului școlar.

FAMILII IN DIFICULTATE CU VENITURI MICI - beneficiază de VMG, ajutoare de urgenta (ajutoare de urgenta pentru deces, datorii la întreținere, medicamente sau transport pentru intervenții medicale, tichete sociale), hrana calda prin Cantina de ajutor social, servicii de informare si consiliere, sprijin pentru dobândirea de drepturi si servicii sociale VÂRSTNICI - beneficiază de VMG, ajutoare de urgenta (medicamente, ajutor pentru acoperirea datoriilor la întreținere, tichete sociale), in funcție de evaluarea nevoilor socio-medicale ale acestora beneficiind, după caz, de hrana calda, cazare temporara, supraveghere, servicii de recuperare prin kinetoterapie, masaj, ergoterapie, servicii de spălătorie, calcatorie, servicii specifice centrelor de zi, inclusiv socializare si întâlniri de grup. De asemenea, vârstnicii pot beneficia de servicii de îngrijire acordate la domiciliu. Prin serviciile de specialitate, le sunt ocrotite interesele in relație cu tertii, si le sunt acordate servicii de informare, consiliere si sprijin pentru dobândirea de drepturi si servicii sociale

PERSOANELE CU HANDICAP - in funcție de gradul de handicap, beneficiază de indemnizație de însoțitor, asistent personal, servicii specifice centrelor de zi pentru copii sau adulti, servicii specifice centrelor de recuperare (kinetoterapie, logopedic, ergoterapie) servicii de socializare, servicii de informare si consiliere, sprijin pentru dobândirea de drepturi si servicii sociale.

PERSOANE FARA ADAPOST si TINERI IN SITUAȚII DE RISC - pot avea acces la beneficii de asistenta sociala, servicii de cazare temporara in regim de urgenta, cazare temporara in centre rezidențiale, servicii de informare, consiliere sociala, psihologica, servicii de sprijin pentru reintegrarea sociala si servicii de dobândire a unor abilitați de autogospodarire, servicii de sprijin pentru dobândirea de drepturi si servicii sociale.

BOLNAVI CRONICI SOMATICI asistați in centrele medico-sociale rezidențiale, beneficiază de îngrijire, supraveghere, asistenta medicala, servicii de recuperare, socializare si ergoterapie si alte categorii de servicii in sistem rezidențial, pe perioada nedeterminata.

PERSOANELE AFECTATE DE VIOLENTA DOMESTICA pot beneficia de servicii specializate prin centre cu servicii rezidențiale tip adăpost temporar pentru victime ale violentei domestice, de servicii de consiliere sociala, juridica, psihologica.

BENEFICIARI ESTIMAT! PENTRU 2016

La nivelul compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul Direcției Asistenta Sociala si Servicii Publice (DASSP a Primăriei Municipiului Galați, si la nivelul furnizorilor de servicii sociale publici si privați au fost estimați ca beneficiari pentru anul 2016, următoarele categorii de persoane:

A. BENEFICIARI AI PRESTAȚIILOR SOCIALE (BENEFICII DE ASISTENTA SOCIALA)

-   650 familii si circa 1350 beneficiari de VMG conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu

modificările si completările ulterioare

480 beneficiari de ajutoare pentru incalzirea locuinței conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare

50 familii beneficiare de ajutor pentru plata cheltuielilor cu înmormântarea conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare

25 familii beneficiare de ajutoare pentru plata cheltuielilor cu înmormântarea conform HCL nr. 163/ 2011 privind aprobarea categoriilor de persoane și condițiile de acordare a ajutoarelor de urgență și a unor prestații financiare excepționale, cu modificările si completările ulterioare

50 familii beneficiare de putoare pentru plata cheltuielilor cu întreținerea conform HCL nr. 163/ 2011 privind aprobarea categoriilor de persoane și condițiile de acordare a ajutoarelor de urgență și a unor prestații financiare excepționale, cu modificările si completările ulterioare

200 familii beneficiare de ajutoare pentru procurare de medicamente,proteze si transport

8000 familii beneficiare de ajutoare de urgenta acordate cu ocazia sărbătorilor de Paști si Crăciun constând in tichete sociale

1000 familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei conform Legii 277/2010 privins alocația pentru susținerea familiei, cu modificările si completările ulterioare

2500 beneficiari indemnizație creștere copil

600 persoane cu handicap beneficiare de asistent personal;

2100 solicitări noi pentru acordarea alocației de stat

900 persoane /luna pentru a beneficia de gratuitati la transport

500 persoane beneficiare de cârduri parcare gratuita pentru persoane cu handicap

700 persoane /luna pentru a beneficia de tichet social pentru grădiniță conform Legii 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

B. BENEFICIARI AI SERVICIILOR SOCIALE CU CARACTER PRIMAR SI A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE:

Circa 400 copii/luna beneficiari de servicii sociale acordate in centre de zi si rezidențiale

120 copii /luna cu dizabilitati beneficiari de servicii de recuperare acordate prin centre de zi

88 tineri/luna cu varsta peste 18 ani proveniti din instituții de ocrotire, beneficiari de locuințe si asistenta rezidențiala din care 35 beneficiari de locuințe pentru dobândire abilitați de viata independenta 100 persoane /luna beneficiari de adăposturi de noapte in regim de urgenta Peste 100 vârstnici /luna asistați în centre de zi

50 persoane de etnie roma asistate lunar in centre de consiliere romi

-   700 persoane zilnic beneficiare de hrana calda prin Cantina de ajutor social

100 persoane adulte cu dizabilitati/ luna beneficiare de servicii asigurate prin centru de zi

10 persoane victime ale violentei domestice asistate lunar in centre comunitare

10.000-15.000 persoane beneficiare de servicii de informare, consiliere si sprijin

C_. BENEFICIARI AI SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRE SOCIO-MEDICALA

470 persoane/ luna beneficiare de asistenta medico-sociala si asistenta paleativa in cadrul centrelor rezidențiale, majoritatea vârstnici

Circa 300 vârstnici /luna beneficiari de servicii de ingrijire la domiciliu

Cap n BENEFICII DE ASISTENTA SOCIALA SI SERVICII SOCIALE EXISTENTE

2.1 BENEFICII DE ASISTENTA SOCIALA

Beneficiile de asistenta sociala sunt acordate si gestionate prin intermediu! Serviciului public de Asistenta Sociala (1-8) si Serviciului Autoritate Tutelara, Asistenta Persoane cu Handicap din cadrul DASSP (9-11).

 • 1. VENITUL MINIM GARANTAT

La sfârșitul lunii decembrie a anului 2015 figurau în plată un număr de 596 dosare de acordare a venitului minim garantat totalizând un număr de 1132 beneficiari. Sume ce au fost alocate pana la sfârșitul anului 2015 de la bugetul de stat: 109.742 lei. Estimare 2016:650 familii.

 • 2. AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Din fondurile de la bugetul local se plătește ajutorul de încălzire a locuinței cu lemne pentru beneficiarii Legii 416/2001, in anul 2015 inregistrandu-se pana la sfârșitul lunii decembrie un număr de 470 beneficiari. Estimare 2016: 480 beneficiari, buget necesar: 140,00 mii lei - bugetul local.

 • 3. AJUTORUL PENTRU PLATA CHELTUIELILOR CU ÎNMORMÂNTAREA conform Legii 416/2001

Din fondurile la bugetul local au fost acordate ajutoare in valoare de 3.500 ■ lei pentru 10 familii, in vederea plătii cheltuielilor cu înmormântarea, pe parcursul anului 2015. Estimare 2016: 50 familii beneficiare, buget necesar 15,00 mii lei, sursa: buget local

 • 4. AJUTOARE PLĂTITE CONFORM HCL nr. 163/ 2011

4.1 Ajutoare pentru plata cheltuielilor cu înmormântarea, au fost acordate de la bugetul local, in decursul anului 2015 pentru 3 familii, totalizând 870,00 lei. Estimare 2016:25 familii beneficiare, buget 15,00 mii lei, sursa Bugetul local

4.2. Ajutoare pentru plata cheltuielilor cu întreținerea Estimare 2016: 50 familii, buget necesar 250,00 mii lei, sursa: bugetul local.

4.3 Ajutoare pentru procurare medicamente, proteze si transport au fost acordate de la bugetul local, in decursul anului 2015 pentru 12 familii, totalizând 2.643 lei. Estimare 2016: 200 familii beneficiare, buget necesar 90,00 mii lei, sursa: bugetul local

 • 5. TICHETE SOCIALE - AJUTOARE DE URGENTA ACORDATE CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE PAȘTI SI CRĂCIUN

Din fondurile la bugetul local au fost acordate TICHETE SOCIALE pentru 5115 familii, totalizând suma de 511.500 lei. Estimare 2016:8000 familii beneficiare, buget necesar 800,00 mii lei, sursa: bugetul local.

 • 6. ALOCAȚIA DE SUSȚINERE

Alocația de susținere a familiei se acordă în baza Legii 277/2010, cu modificările și completările ulterioare ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creștere și îngrijire copii în vârsta de până la 18 ani. Sumele necesare sunt asigurate de la Bugetul de Stat, prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială. In anul 2015 au fost acordate alocații de susținere pentru 948 de familii. Estimare 2016: 1000 familii beneficiare.

 • 7. INDEMNIZAȚII CREȘTERE COPIL

Serviciul Public de Asistenta Sociala a întocmit, analizat si înaintat către AJPIS pentru acordarea dreptului la indemnizație creștere copil un număr de 1.820 dosare. Estimare pentru 2016:2.500 dosare.

 • 8. TICHETE SOCIALE PENTRU GRĂDINIȚĂ

Estimare pentru 2016 :700 persoane /luna

 • 9. INDEMNIZAȚIA ȘI PLATA ASISTENȚILOR PERSONALI PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP GRAV

Indemnizația și plata asistenților personali pentru persoanele cu handicap grav se acordă conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare. în conformitate cu prevederile legale, rolul Serviciului Autoritate Tutelara din cadrul DASSP este de a monitoriza atribuțiile și obligațiile ce le revin asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situației acestora, astfel încât acestea să primească îngrijire specială adaptată fiecărui caz. In anul 2015 serviciul a monitorizat activitatea a 983 asistenților personali pentru persoanele cu handicap. Estimare pentru anul 2016 - 600 dosare,

 • 10. ALOCAȚIA DE STAT

Serviciul Autoritate Tutelară, Asistență Persoane cu Handicap a întocmit, analizat si înaintat către AJPIS pentru acordarea dreptului la alocația de stat un număr de 2000 dosare. Estimare pentru anul 2016- circa 2100 dosare.

 • 11. GRATUITATI TRANSPORT URBAN

Serviciul Autoritate Tutelară, Asistență Persoane cu Handicap, gestionează si acordarea gratuității Ia transportul urban în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali. In anul 2015 au fost întocmite un număr de 455 dosare noi. Au fost acordate 350 cârduri legitimație pentru parcare gratuită pentru autoturismul care transportă o persoană cu handicap. Estimare 2016: 900 beneficiari pe luna si circa 500 cârduri pacare gratuita. Buget necesar 864,00 mii lei - bugetul local pentru transport.

2.2 SERVICII SOCIALE ACORDATE

- furnizori de servicii sociale de drept public - anul 2015

Structuri specializate ale Direcției de Asistență Socială si Servicii Publice

Serviciile din structura Direcției de Asistență Socială și Servicii Publice, care organizează si acorda beneficii de asistenta sociala sau prin intermediul carora se monitorizează activitatea furnizorilor de servicii sociale de drept public sau privat sunt:

« Serviciul Public de Asistență Socială

 • •  Serviciul Autoritate Tutelară, Asistență Persoane cu Handicap

 • •   Compartimentul Dezvoltare Servicii Sociale, Relații cu Instituțiile de Asistență Socială

Serviciul Public de Asistentă Socială

Misiunea SPAS este de a asigura activitatea de prevenție și intervenție primară pentru persoanele singure și familiile aflate în dificultate. Asistența socială la nivelul SPAS se realizează prin acordarea de prestații sociale și furnizarea de servicii sociale. Scopul serviciilor este îmbunătățirea calității vieții acelor categorii defavorizate socio-economic, aflate în risc de marginalizare sociala, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace și eforturi proprii un mod normal și decent de viață.

Servicii: evaluarea nevoilor, informare si consiliere asupra beneficiilor de asistenta sociala ce pot fi acordate, asupra modalităților și condițiilor de dobândire a acestora, întocmirea documentației pentru: venitul minim garantat, ajutorul pentru incalzirea locuinței, ajutor pentru plata cheltuielilor cu înmormântarea (conform Legii 416/2001), ajutorul de deces, ajutor pentru plata cheltuielilor cu întreținerea, ajutor pentru procurarea de medicamente, proteze, etc, ajutoare de urgenta - tichete sociale, alocația de susținere, indemnizația creștere copil. De asemenea serviciul acorda: servicii de consiliere sociala si educaționala a părinților, protecția si promovarea drepturilor copilului, monitorizare si planuri de intervenție pentru familii cu multi copii si vârstnici in dificultate, persoane aflate in situație de risc, depistarea precoce a situațiilor de risc, prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților și a violenței în familie, programe în vederea reintegrării sociale a persoanelor cu oportunități reduse, implementarea unor programe de prevenire a marginalizării sociale, a situațiilor de risc și a dependenței de sistemul de protecție socială.

Beneficiari: circa 10.000-15.000 persoane care au accesat serviciile SPAS, in 2015 familii si persoane aflate in nevoie sociala, in risc de marginalizare sociala.

Serviciul Autoritate Tutelară, Asistentă Persoane cu Handicap

Misiunea serviciului este ocrotirea intereselor persoanelor lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă, precum și a persoanelor care, deși au capacitate de exercițiu deplină, datorită unor anumite împrejurări prevăzute de lege, nu-și pot apăra interesele.

Servicii: informare si consiliere sociala, întocmirea documentațiilor si soluționarea cererilor privind acordarea beneficiilor de asistenta sociala : indemnizație persoana cu handicap si asistent personal, alocația de stat, gratuități transport urban, instituirea curatelei minorului/persoanelor în varsta, bolnave, cu infirmități fizice, instituirea tutelei interzisului; încuviințarea dobândirii/ instrainarii unor bunuri de către minori/bolnavi/ interziși; încuviințarea folosirii unor sume de bani de către titularii minori/ bolnavi; numirea unui curator pentru minor/bolnav in dosarul succesoral; asistarea persoanelor vârstnice Ia biroul notarial in vederea încheierii de acte juridice de instrainare a unor bunuri, cu clauza de întreținere si habitatie viagera; monitorizarea activitatii asistentului personal al persoanei cu handicap; abonament transport gratuit pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, însoțitorii, asistenții personali șî asistenții personali profesioniști ai acestorajanchete sociale pentru minori in cazul divorțurilor; rezolvarea solicitărilor instanțelor de judecată, unităților de ocrotire pentru minori sau a altor instituții sociale care acordă sprijin persoanelor vârstnice sau persoanelor cu handicap.

Beneficiari: circa 8.000-10.000 familii si persoane aflate in nevoie sociala, in risc de marginalizare sociala

Compartimentul Dezvoltare Servicii Sociale, relații cu Instituțiile de asistenta sociala

Compartimentul organizează și realizează activitățile specifice contractării serviciilor sociale acordate de furnizorii publici și privați; încheie, în condițiile legii, contracte și convenții de parteneriat, contracte de finanțare, contracte de subvenționare pentru înființarea, administrarea, finanțarea și cofmanțarea de servicii sociale; monitorizează tehnic contractele de subvenționare;

Compartimentul asigura monitorizarea, dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale, acordate prin intermediul compartimentelor specializate din cadrul DASSP precum si prin intermediul altor furnizori publici sau privați de servicii sociale, oferă sprijin în identificarea posibililor finanțatori și întocmirii proiectelor de finanțare, consultanță pe perioada derulării proiectelor, organizează întâlniri cu reprezentanții presei, sponsori, voluntari, oferă consultanță juridică, încurajează colaborarea în realizarea unor proiecte comune locale, naționale sau cu parteneri externi.

Beneficiari: furnizori publici si privați de servicii sociale

Servicii sociale furnizate prin unități de asistență socială aflate sub autoritatea Consiliului Local Galați f unități de asistenta sociala) - anul 2015

 • •   Cantina de Ajutor Social

 • •   Căminul pentru persoane vârstnice “Ștefan cel Mare si Sfanț”

 • •   Căminul pentru persoane vârstnice “Sf Spiridon”

 • •   Centrul de Urgenta pentru Persoanele fara Adăpost

 • •  Centrul Medico Social Pechea

 • •   Centrul de Locuințe si Sprijin.Tineri - ZIMBRU 1

 • •   Centrul multifuncțional pentru tineri aflati in situații de risc -ZIMBRU 2

 • •   Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați

 • •   Agenția pentru servicii Sociale Comunitare “Alternativa” cu serviciile subordonate acesteia:

 • •   Centrul de zi copii cu dizabilitati

 • •   Centru de zi “Prietenii Scolii”

 • •   îngrijire la domiciliu vârstnici

 • •   Centrul de zi vârstnici

» Centrul Multifuncțional de Recuperare “Kids”

Descrierea serviciilor acordate in 2015

 • 1, Cantina de Ajutor Social

Servicii asigurate: pregătirea si distribuirea de hrana persoanelor aflate in situații economico-sociale sau medicale deosebite,

Activitățile derulate: identificarea beneficiarilor, selectarea acestora pe baza criteriilor; consiliere sociala, pentru a depăși situația dificila in care se afla beneficiarii in vederea reintegrării sociale ; pregătirea si distribuirea hranei calde pe parcursul saptamanii, si hrana rece in week-end, acordarea de suplimente de hrana (pachete cu alimente) cu ocazia evenimentelor tradiționale specifice.

Beneficiari: media lunara 700 persoane defavorizate din Municipiul Galați

Buget estimat 2016: bugetul local - 5.400 mii lei

 • 2. Caminul pentru persoane vârstnice “Ștefan cel Mare si Sfanț”

Servicii: servicii sociale constând in găzduire, pe perioada nedeterminata (neavand caracter definitiv), hrana, cazarmament, consiliere, asistenta medicala curenta, servicii socio-medîcale pentru recuperare prin ergoterapie, servicii de socializare si recreere.

Activitati derulate : activitati specifice centrelor rezidențiale - Îngrijire, recuperare, reintegrare socială, activitati de socializare si recreere specifice vârstei si adaptate nevoilor beneficiarilor.

Beneficiari: 92 beneficiari /luna.

Buget estimat 2016: bugetul local - 2.826,00 mii lei.

 • 3. Caminul pentru persoane vârstnice “Sf Spiridon”

Servicii: servicii sociale constând in găzduire, pe perioada nedeterminata (neavand caracter definitiv), asistenta medicala si îngrijire, servicii socio-medicale pentru recuperare prin kinetoterapie, consiliere juridica, consiliere sociala, asistenta paleativa

Activitati derulate: activitati specifice centrelor rezidențiale - îngrijire, recuperare, reintegrare socială, activitati de socializare si recreere specifice vârstei - cluburi de remy, sah, terapie ocupatîonala, organizarea de aniversari, serbări, excursii, etc.

Beneficiari: 140 beneficiari varstnici/luna, Buget estimat 2016; bugetul local - 3.115,00 mii lei (Căminul pentru persoane vârstnice “Sf Spiridon” si Centrul de Urgenta pentru Persoanele fora Adăpost subordonat acestuia)

 • 4. Centrul de Urgenta pentru Persoanele fara Adăpost

Servicii sociale de zi: hrană, o masă caldă pe zi sau după caz, hrană rece oferită de Cantina de Ajutor Social; control medical general, servicii de infirmerie, eliberarea avizului pentru internarea în Centrul de Urgentă pentru Persoanele fără Adăpost a căror stare de sănătate nu este de natură a pune în pericol sănătatea celorlalți beneficiari; igienă corporală; consiliere socială, psihologică și juridică în vederea dobândirii drepturilor cuvenite și a reintegrării sociale.

Servicii sociale de noapte: cazare pentru o perioadă maximă de 30 de zile calendaristice care poate fi prelungită până la 90 zile, în urma evaluării cazului și în limita locurilor disponibile. Activitățile derulate vizeaza asistenta sociala si sprijin pentru satisfacerea nevoilor primare, prevenirea marginalizarii sociale si redobândirii capacitatilor de viata independenta. Beneficiari: 100 persoane defavorizate/ luna.

 • 5. Centrul Medico Social Pechea

Servicii asigurate: servicii rezidențiale pe durata nedeterminata, pentru îngrijire, recuperare, reabilitare si reinsertie sociala a persoanelor cu afecțiuni cronice netransmisibile, cazuri sociale, cazuri medicale: boli cronice, boli psihice ușoare.

Activitățile derulate: îngrijire temporara sau permanenta pentru bolnavii cronici ce necesita îngrijire medicala permanenta, supraveghere si tratament ce nu se poate realiza la domiciliu, asistenta medicala curenta, asigurarea de cazare, hrana, cazarmament, servicii de ergoterapie, consiliere si informare asistați si familie, derularea de activitati cultural educative si de socializare.

Beneficiari: 90 persoane /luna,

Buget estimat 2016: bugetul local - 3080,00 mii lei.

 • 6. Centrul de Locuințe si Sprijin Tineri ZIMBRU 1

Servicii asigurate; servicii sociale cu caracter temporar - găzduire temporara, resocializare, reinsertie sociala, consiliere sociala, consiliere psihologica.

Activitățile derulate: sprijin pentru obținerea unui loc de munca sau acces la servicii de consiliere si formare profesionala pentru a-si imbunatati competentele profesionale, formarea capacităților de a-și asuma responsabilități și a practica o meserie; înscrierea la cursuri de recalificare; consolidarea deprinderilor și a aptitudinilor de autogospodărire, recuperare si reintegrarea sociala a tinerilor; activitati de voluntariat, implicare civica, activitati cultural-artistice, petrecerea timpului liber.

Beneficiari: 53 tineri defavorizati/luna, cu varsta peste 18 ani, proveniti din sistemul de protecție a minorilor din municipiul Galați.

Buget total estimat 2016 (ZIMBRU 1 si ZIMBRU 2): bugetul local - 1467 450 lei

 • 7. Centrul multifuncțional pentru tineri aflat! in situații de risc - ZIMBRU 2

Servicii asigurate: sprijin pentru dobândirea de abilitați de viata independenta si autogospodarire, consiliere sociala si consiliere psihologica.

Beneficiari: 24 tineri defavorizati/luna, cu varsta peste 18 ani proveniti din sistemul de ocrotire a minorilor si membrii fem iii i lor acestora.

 • 8. Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați

Servicii asigurate: servicii rezidențiale pe durata nedeterminata (fara a fi definitiva), pentru îngrijire, asistenta medicala, asistenta paleativa, servicii sociomedicale de recuperare prin kinetoterapie, ergoterapie, socializare si activitati de grup. Activitățile derulate: cazare, hrana, cazarmament, asistenta medicala curenta, îngrijire temporara sau permanenta pentru bolnavii cronici, ergoterapie, consiliere si informare asistați si familie, derularea de activitati cultural educative si de socializare.

Beneficiari: 103 persoane /luna, persoane vârstnice, bolnavi cronici, somatici si psihici, persoane cu grad de handicap, vârstnici cu Alzheimer.

Buget total estimat 2016: bugetul local - 5.929.500 lei (Centrul multifuncțional de Servicii Sociale si: Agenția Alternativa, Centrul Multifuncțional de Recuperare “Kids”, subordonate acestuia).

 • 9, Agenția pentru servicii Sociale Comunitare “Alternativa” cu serviciile subordonate acesteia

- Centrul de zi copii cu dizabilitati

Servicii: servicii sociale cu caracter primar si servicii socio-medicale, respectiv ingrijire personala, servicii de recuperare, de integrare si reintegrare sociala, consiliere juridica, sociala, psihologica, ergoterapie, kinetoterapie, masaj si logopedie. Activitati derulate: îngrijire, educație, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă; activitati pentru refacerea ori readaptarea capacităților fizice ori intelectuale prin serviciile de recuperare specifice serviciilor de kinetoterapie si masaj (in special a celor cu autism, sindrom Langdon-Down, întârzieri în dezvoltarea psihomotorie, diplegii, tetrapareze, parapareze, hemipareze, deficiențe fizice, etc.); corectarea deficientelor si tulburărilor de vorbire prin logopedie; activitati specifice ergoterapiei - meloterapie, terapie prin joc, activitati recreative (serbări, aniversari, excursii, vizite,etc).

Beneficiari: 55 copii cu grad de handicap ușor, mediu si accentuat, provenit! din familii cu venituri reduse.

Centru de zi “Prietenii Scolii”

Servicii: servicii sociale pentru prevenirea abandonului școlar sau altor situații de vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune sociala : educare, socializare si petrecere a timpului liber, integrare si reintegrare sociala, consiliere psihologica pentru copil si familie, terapie ocupationala (ergoterapie), masa calda

Activitati derulate: activitati de ingrijire, educație, recreere-socializare, terapii de recuperare, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, instruire in folosirea calculatorului (club informatica) activitati de consiliere si sprijin pentru părinți sau reprezentanții legali, asistenta medicala si administrarea de tratamente, asigurarea mesei calde zilnic, pe' perioada saptamaniî, transportul copiilor cu microbuzul centrului, organizarea de serbări, aniversari, vizite, tabere de vara, etc.

Beneficiari: 38 copii școlari cu vârstă cuprinsă între 6-14 ani, din familii cu venituri reduse.

- Centrul de zi vârstnici

Servicii: servicii de consiliere juridica, sociala, psihologica, socializare si petrecere a timpului liber, integrare si reintegrare sociala.

Activitati derulate : activitati specifice centrelor de zi - identificare a nevoilor sociale si prevenire a marginalizării sociale, reintegrare socială în raport cu capacitatea psîhoafectivă, ajutor pentru menținerea și readaptarea capacităților fizice ori intelectuale, prin serviciile de recuperare prin kinetoterapie, educație medicală, acordarea de suport material, organizarea de activitati de socializare si recreere specifice vârstei - cluburi de remy, sah, terapie ocupationala, dezbateri tematice, organizarea de aniversari, serbări, excursii, activitati de binefacere, etc.

Beneficiari 140 vârstnici /luna

Servicii de îngrijire la domiciliu vârstnici

Servicii: servicii primare si servicii specializate de natura sociala si socio-medicala - ingrijire la domiciliu, consiliere sociala, psihologica, servicii de suport emontional.

Activitati derulate: sprijin pentru plata unor servicii și obligații curente, îngrijirea locuinței și gospodăriei, ajutor pentru menaj, asistenta medicala si administrarea de medicamente, efectuarea de cumpărături, spălătorie - calcatorie, prepararea hranei si hrănirea vârstnicului, ajutor pentru deplasarea în interior, obținerea de drepturi legale.

Beneficiari: 63 vârstnici /luna

 • 10. Centrul Multifuncțional de Recuperare “Kids”

Servicii: servicii socio - medicale si servicii sociale destinate copiilor cu deficiente neuro-psiho-motorii din municipiul Galați

 • a) - servicii de consiliere sociala, psihologica si terapie de grup in vederea integrării acestora în viata sociala;

 • b) - servicii de kinetoterapie si masaj terapeutic;

 • c) - servicii de hidrokinetoterapie;

 • d) - ergoterapie;

 • e) - logopedie;

 • f) servicii de educație sî instruire școlara;

Activitati derulate: activități de abilitare - reabilitare, reeducare - socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata inpendenta, orientare școlara, precum si activitati de ingrijire pentru copiii cu dizabilitati, cat si activitati de spijin, consiliere, educare, etc, pentru părinți sau reprezentanții legali, precum si pentru alte persoane care au in îngrijire copii cu dizabilitati, prevenirea marginalizarii si incluziunii sociale, in scopul creșterii calitatii vieții.

Beneficiari: 75 de beneficiari/lună;

2.3 SERVICII SOCIALE ACORDATE - PROGRAMUL DE SUBVENȚIONARE- furnizori de servicii sociale de drept privat

Evaluarea si selecționarea asociațiilor si fundațiilor in vederea acordării subvențiilor se realizează de către Comisia de evaluare si selecționare constituita la nivelul consiliului local. Modul de organizare si funcționare a comisiei precum si grila de evaluare a asociațiilor si fundațiilor in vederea acordării subvenției este stabilit prin hotarare a Consiliului Local, elaborata conform legislației in vigoare.

Pentru anul 2016 s-au stabilit următoarele linii prioritare de subvenționare de Ia bugetul local a unitarilor de asistenta sociala, in temeiul Legii 34/1998:

 • •    Copii in situării de risc social, separați sau cu risc de separare de părinți

 • •    Tineri in situații de risc social

 • •    Persoane victime ale violentei domestice

 • •    Persoane cu dizabilitati

 • •    Persoane vârstnice

 • •    Alte persoane in dificultate, respectiv persoane si familii cu venituri mici.

La stabilirea celor de mai sus s-a avut in vedere utilitatea serviciilor sociale existente, relevanta si importanta serviciilor sociale actuale furnizate pentru variate categorii de beneficiari in ce privește eliminarea situațiilor de risc si marginalizare sociala, combaterea efectelor stării de sărăcie extrema sau oportunitatea serviciilor sociale identificate pentru a acoperi o anumita nevoie socio-medlcala a membrilor vulnerabili ai comunității.

Unitari de asistenta sociala pentru categorii defavorizate» subvenționate de Ia bugetul local (convenții L34/1998, finanțări acordate conform prevederilor OG 82/2001) in anul 2015

 • •   Centrul de zi pentru copii din familii in dificultate- Fundația “Familia”

 • •   Centrul comunitar pentru victime ale violentei in familie -Fundația “Familia

 • •   Centrul Comunitar “LA VALE” pentru copii defavorizați - Fundația “Cuvântul întrupat”

 • •   Centrul de zi pentru copii din familii in dificultate - Fundația “Inima de Copil”

 • •   Centrul Rezidențial de fete Sf “Vasile cel Mare” - Asociația Filantropica Creștin Ortodoxa “Sf. Vasile cel Mare”

 • •   Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale “Speranța"- Asociația Filantropica Creștin Ortodoxa“Sf. Vasile cel Mare”

 • •   Clubul Seniorilor - Fundația “Împreuna”

 • •  Centrul de zi si sanatate “ACCES pentru TOTF - Asociația Persoanelor cu Handicap SPORTING CLUB Galați

 • •   Centrul de Sprijin Social pentru Romi - Alianța Romilor din Județul Galați

 • •   Centrul de îngrijiri comunitare la domiciliu pentru persoane defavorizate - Fundația de Sprijin a Vârstnicilor

 • •   Centrul de zi “Speranta”pentru persoane vârstnice cu dizabilitati - Fundația de Sprijin a Vârstnicilor

 • •   Centrul de zi pentru copii “Sf Antonie cel Mare - Asociația Filantropica Sf Antonie cel Mare

 • •   Centrul Multifuncțional de servicii sociale “Speranțe pentru varsta a III a” - Arhiepiscopia Dunării De Jos, Parohia Pogorârea Sfanțului Duh

 • •   Centrul de zi pentru copii - Arhiepiscopia Dunării De Jos, Parohia “Sf. Spiridon

Descrierea serviciilor acordate in 2015

 • 1. Fundația FAMILIA - Centrul de zi pentru eonii afiati in dificultate

Servicii sociale acordate: servicii de educare, servicii de asistență și îngrijire: activități de consiliere individuală -socială, destinate atât copiilor cât și părinților acestora, servicii de consiliere psihologică, servicii de socializare și petrecere a timpului liber.

Activitățile derulate in centru: prevenirea abandonului școlar prin activitati instructiv educative pedagogice si de dezvoltare a abilităților practice, educație civica si sanitara; asigurarea unei mese calde pe zi, acordarea de rechizite școlare, echipament școlar, îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare și de uz personal; asistență medicală si frizerie; organizarea unor activitati variate de socializare si petrecere a timpului, liber ■ club de informatică, club sportiv, club de pictură-desen, club de muzică, jocuri recreative, excursii / vizite la instituții de cultură, aniversari, serbări, concursuri.

Grupul tinta: 50 copii elevi / lună cu vârste cuprinse între 7 -15 ani si familiile acestora

Valoarea subvenției aprobata pentru 2015:69.444 lei

 • 2. Fundația FAMILIA - Centrul comunitar centru victime ale violentei in familie

Servicii sociale acordate: consiliere socială; consiliere psihologică si juridica; servicii de găzduire temporara, asistenta medicala, masa calda, spălătorie.

Activitățile derulate in centru; asigurarea de servicii de urgenta acordate femeilor agresate, incluzând găzduire temporara, asistenta medicala, hrana, consiliere; sprijin la întocmirea documentației privind clarificarea situației juridice, consilierea agresorilor asupra urmărilor distructive ale actelor de violență asupra femeii si familiei, conștientizarea părinților vis -ă -vis de responsabilitățile pe care le au privind creșterea și educarea copiilor,s-a promovat dialogul public hi vederea conștientizării la nivelul comunității a urmărilor negative ale violenței în familie, precum și a atitudinilor și comportamentelor non - verbale distructive.

Grupul tinta: 10 persoane asistate/lună femei cu/fără copii, victime ale violenței în familie;

Valoarea subvenției aprobata pentru 2015: 83.333 lei;

 • 3. Fundația CUVÂNTUL ÎNTRUPAT - Centrul comunitar ..LA VALE” neutru copii defavorizați

Servicii sociale acordate: educare; socializare și petrecerea timpului liber, asistență și îngrijire, reintegrarea familială și comunitară, consiliere sociala si psihologica pentru copil și familie.

Activitățile derulate in centru: înscriere la școala la cursuri de zi sau fără frecvență, asistență pentru a preveni abandonul școlar, consiliere privind probleme de comportament, instruire în operarea pe calculator, terapie pentru însușirea unor deprinderi de viață sanatoasa, inițierea în diverse meserii, activitati de socializare si recreere specifice vârstei (vizite Ia muzee, programe artistice, aniversari, sărbători, concursuri etc.)

Grupul tinta: 40 copii asistat!/ luna.

Valoarea subvenției aprobata pentru 2015: 72,223 lei;

 • 4. Fundația INIMA DE COPIL - Centrul de zi pentru copii aflati in dificultate

Servicii sociale acordate: consiliere socială; consiliere psihologică, servicii de tip educațional; socializare si recreere, sprijin material oferit familei.

Activitățile derulate in centru: prevenirea abandonului școlar - sprijin la efectuarea temelor, lecții de limba engleza, calculator, ore de arta; asigurarea unei mese calde pe zi si suplimente nutriționale pentru copii, monitorizarea integrării școlare prin vizite la școala si discuții cu cadrele didactice; sprijin material familiei - rechizite școlare (ghiozdane, penare, caiete) articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, obiecte de mobilier, pachete alimente si produse igienico sanitare, psihoterapie individuala si de grup, integrarea copiilor in sistemul de mvatamant, organizarea unor activitati variate instructiv-educatîve si de petrecere a timpului liber; monitorizarea stării de sanatate a copiilor; activitati de voluntariat, sprijin si educație parentala.

Grupul tinta; 30 de copii si 20 părinți asistați lunar.

Valoarea subvenției aprobata pentru 2014: 55,556 lei;

 • 5. Asociația Filantropica Creștin Ortodoxa Sf Vasile Cel Mare - Centrul rezidențial de fete “Sf Vasile cel Mare”

Servicii sociale acordate: servicii de primire și găzduire pe perioadă nedeterminată; hrana, servicii de asistență medicală și îngrijire; servicii de suport emoțional și, după caz, consiliere psihologică; servicii de recuperare și reabilitare; servicii de educare; servicii de socializare și petrecere a timpului liber,

Activitățile derulate in centru: asistenta sociala si educaționala - sprijin la efectuarea temelor, folosirea calculatorului, ore de arta; asistență medicală de specialitate pentru monitorizarea stării de sanatate; masa calda zilnic; monitorizarea integrării școlare prin vizite la școala si discuții cu cadrele didactice; rechizite școlare, îmbrăcăminte; activități practice, activitati de petrecere a timpului liber.

Grupul tinta: 30 fete tinere in dificultate.

Valoarea subvenției aprobata pentru 2015:222.188 lei;

 • 6. Asociația Filantropica Creștin Ortodoxa Sf Vasile Cel Mare - Centrul Multifuncțional de servicii sociale „SPERANȚA”

Servicii sociale acordate: hrană, rechizite, meditații, asistență și consiliere socială; consiliere psihologică; asistență medicală de specialitate; socializare si petrecere a timpului liber.

Activitățile derulate in centru: asistenta sociala si educaționala - sprijin la efectuarea temelor, folosirea calculatorului, ore de arta; asistență medicală de specialitate pentru monitorizarea stării de sanatate; masa calda zilnic; monitorizarea integrării școlare prin vizite la școala si discuții cu cadrele didactice; rechizite școlare, îmbrăcăminte; activități practice, activitati de petrecere a timpului liber.

Grupul tinta : 60 copii/elevi / lună cu vârste cuprinse între 7 -15 ani

Valoarea subvenției aprobata pentru 2015:277.777 lei;

 • 7. Fundația ÎMPREUNA - Clubul seniorilor

Servicii sociale acordate: Consiliere socială, consiliere de grup, activitati de petrecere a timpului liber. Activitățile derulate: antrenarea la activități economice, sociale și culturale, activități de club

Grupul tinta: 30 beneficiari lunar

Valoarea subvenției aprobata pentru 2015:33,333 lei;

 • 8. Asociația Persoanelor cu Handicap SPORTING CLUB ■ Centrul de zi si sanatate “Acces - pentru Toți”

Servicii sociale si socio-medicale acordate: consiliere socială; consiliere psihologică, psihoterapie individuala si de grup; consiliere juridica; îngrijire la domiciliul beneficiarului; servicii socio-medicale de recuperare -ergoterapie, ludoterapie, logopedie, kinetoterapie, fizioterapie, masaj; sprijin pentru formarea/dezvoltarea abilităților de viata independenta, utilizarea fotoliului rulant si a instrumentelor de mers; consiliere vocațională; socializare si recreere.

Activitățile derulate in centru si la domiciliul beneficiarilor: acompaniere, plăți administrative, recreere și de petrecere a timpului liber, activități sportive si antrenament sportiv pe diferite discipline pentru sport adaptat, evaluare a potențialului restant, îndrumare pentru organizarea si formarea autonomiei personale, transportarea beneficiarilor la spitale, centre de recuperare si la sediul asociației cu microbuzul propriu dotat cu rampa de accees, distîbuire scaune rulante si alte dispozitive de mers, recuperare fizica activa prin kinetoterapie, masaj, fizioterapie, sprijin si masuri active de plasare pe piața muncii, suport spiritual - servicii derulate in parteneriat cu Biserica, acțiuni de informare si conștientizare a comunității locale referitor la problematica persoanelor cu handicap si combaterea marginalizarii sociale a acestora.GrupuI tinta : 100 persoane cu dizabîlitati lunar,Valoarea subvenției aprobata pentru 2015: 80.000 lei;

 • 9. Alianța Romilor din Județul Galați - Centrul de Sprijin Social pentru Romi

Servicii sociale acordate: consiliere sociala, consiliere juridica, consiliere si mediere profesionala, consiliere antreprenoriala, consiliere medico-sociala, consiliere socio-educativa, cercetare si dezvoltare.

Activitățile derulate in centru: identificarea beneficiarilor prin intermediul mediatorilor sanitari si a mediatorilor școlari, sprijin pentru obținerea actelor de identitate si stare civila, înscrierea pe listele medicilor de familie pentru a beneficia de pachetul minimal de servicii medicale, înregistrarea tardiva, obținerea prestațiilor sociale si a alor drepturi legale, înscrierea in programe școlare „A doua sansa ” sau in cadrul altor forme de învatamant; sprijin pentru atestarea competentelor profesionale, in vederea angajarii sau autorizării ca persoane fizice autorizate sau asociații familiale. Grupul tinta: 50 de persoane/luna

Valoarea subvenției aprobata pentru 2015:25.725 lei;

 • 10. Fundația de Sprijin a Vârstnicilor - „Centrul de îngrijiri comunitare Ia domiciliu, pentru persoane defavorizate”

Servicii sociale acordate: Serviciul consiliere - mediere, menaj la domiciliu și spălătorie la sediul fundației, masă caldă la domiciliu, Servicii de recuperare, masaj și gimnastică medicală, reparații- întreținere, acordarea de ajutoare materiale, Activitățile derulate: consilierea vârstnicilor, curățenia locuinței, igienă corporală, prepararea hranei, cumpărături, acompaniere, curierat, transport masă caldă la domiciliu prin Cantina de Ajutor Social Galați, recuperare, masaj, gimnastica medicala, transport și însoțire la cabinetele medicale de specialitate și la spital, mici reparații la domiciliu, servicii de spălătorie;

Grupul tinta: masa calda la domiciliu (20 vârstnici), reparații, menaj la domiciliu si spălătorie si ajutoare alimentare pentru 144 asistați /luna.

Valoarea subvenției aprobata pentru 2015:77.777 lei;

 • 11. Fundația de Sprijin a Vârstnicilor - Centrul de zi Speranța ptoersoaiie vârstnice cu dizabîlitati

Servicii sociale acordate: Consiliere socială, consiliere de grup, activitati de petrecere a timpului liber.

Activitățile derulate: activități sociale și culturale, activități de club, activitati de recreere pentru prevenirea marginalizarii sociale: concursuri de dans, remy, sah, table, acces la informații mass media, serbări, aniversari, etc. Grupul tinta: 20 beneficiari lunar

Valoarea subvenției aprobata pentru 2015:33.333 lei;

 • 12. ASOCIAȚIA FILANTROPICA SF.ANTONIE CEL MARE - Centrul de zi pentru eonii

Servicii sociale acordate: servicii educaționale, informare / consiliere socială pentru copil și familie, masa calda, asistenta si îngrijire, sprijin material, socializare si petrecerea timpului liber

Activitățile derulate: pregătirea temelor școlare, servirea mesei de prânz, acordarea de bunuri materiale obținute prin donații / sponsorizări : rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte etc., organizarea de activități instructiv-educative, activitati de socializare si recreere - manifestări culturale, vizite, excursii, etc.

Grupul tinta: 50 beneficiari lunar

Valoarea subvenției aprobata pentru 2015: 129.714 lei;

❖ Finanțări acordate conform prevederilor OG 82/2001 republicata 2013, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania

 • 13, Arhiepiscopia Dunării de Jos - Parohia Pogorârea Sfanțului Duh

- Centrul Multifuncțional de servicii sociale “Speranțe pentru varsta a III a”

Servicii sociale acordate: Consiliere socială și psihologică, sprijin material, servicii de îngrijire socio-medicală, servicii medicale, masă caldă la centru, menaj la domiciliu și spălătorie la sediul Centrului, servicii funerare, sprijin pentru înmormântări și pomeniri.

Activitățile derulate: pregătirea si servirea mesei, îngrijirea persoanelor nedeplasabile, ajutor pentru realizarea igienei personale, readaptarea capacităților fizice și psihice, adaptarea locuinței la nevoile persoanei vârstnice și antrenarea la activități economice, sociale și culturale, acordarea de sprijin material (alimente, materiale de curățenie, îmbrăcăminte, ochelari, bastoane, etc.) efectuarea tratamentelor, supravegherea stării de sanatate, transport și însoțire la cabinetele medicale de specialitate și la spital, colaborarea cu medicii de familie, igienizarea locuințelor; sprijin pentru dobândirea drepturilor legale, activități de club etc.Grupul tinta: 60 beneficiari lunar

Valoarea subvenției aprobata pentru 2015: 183.3831 ei;

 • 14. Parohia „Sf.Sniridon** Galați ■ Centrul de zi pentru copii

Servicii sociale acordate: servicii educaționale, informare / consiliere socială pentru copil și familie, masa calda, asistenta si îngrijire, sprijin material, socializare si petrecerea timpului liber

Activitățile derulate: pregătirea temelor școlare, servirea mesei de prânz, acordarea de bunuri materiale obținute prin donații / sponsorizări: rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte etc., rganizarea de activități instructiv-educative, actîvitati de socializare si recreere - manifestări culturale, vizite, excursii, etc.

Grupul tinta: 70 beneficiari lunar

Valoarea subvenției aprobata pentru 2015:237.988 lei;

Cap. III SERVICII SOCIALE PROPUSE PENTRU A FI DEZVOLTATE / ÎNFIINȚATE

Servicii sociale ce vor fl imbunatatite/dezvoltate ca urmare a derulării unor proiecte cu finanțare nerambursabila

 • 1, Titlul proiect Modernizarea Centrului multifuncțional de Servicii Socio-medicale pentru persoanele vârstnice -in derulare

Servicii sociale acordate/ activitati. Prin proiect se va înființa un centru de zi pentru 100 beneficiari vârstnici prin amenajarea unui cabinet de consiliere juridică, cabinet consiliere psihologică, cabinet consiliere socială, sala kinetoterapie. Se vor dezvolta serviciile de îngrijire a persoanei vârstnice la domiciliu pentru un număr de 50 de beneficiari și servicii de monitorizare virtuală a stării vârstnicului prin introducerea ASISTENTULUI VIRTUAL la domiciliu pentru 40 dintre cazurile de vârstnici asistați.

SURSA DE FINANȚARE Programul Operațional Regional 2007 — 2013,AXA prioritara 1 -Sprijinirea Dezvoltării durabile a orașelor -poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție-planuri integrate de dezvoltare urbana Valoare proiect 4.549.848,79 lei

 • 2. Centrul de zi pentru copii cu autism din municipiul Galați - in derulare

Proiectul isi propune înființarea centrului de zi pentru copii diagnosticați cu deficiente din spectrul autismului prin amenajarea unei săli de kinetoterapie, un cabinet terapie de grup copii, o sala consiliere psihologica, un cabinet terapie prin joc, un cabinet terapie grupuri de suport părinți, un cabinet de consiliere parentala, un cabinet de stimulare senzoriala, doua săli de terapie individuala. Centrul va deservi un număr de 40 de copii diagnosticat! cu deficiente din spectrul autismului. (Programul Operațional Regional, Axa prioritatra 3, DMI 3.2.)

Valoarea proiectului 3.194.914,56 lei.

 • 3. înființarea Centrului Alzheimer si reabilitarea serviciilor conexe Centrului Medico Social Galați - proiect Încheiat in 31.12.2015- urmeaza sa fie acordate servicii pentru 30 persoane cu 2016

Prin proiect s-a realizat extinderea actualului imobil al Centrului Medico-Social Galați prin înființarea si dotarea unui nou corp de clădire care va deservi un număr de 30 de persoane diagnosticate cu alzheimer si modernizarea bucătăriei spălătoriei si calcatoriei centrului.( Programul Operațional Regional, Axa prioritara3, DMI 3.2)

Valoarea proiectului 3.499.670,08 lei.

 • 4. Centrul multifuncțional Help Modernizare Cantina de Aiutor Social Galați- in derulare

Prin Centrul multifuncțional Help se urmărește modernizarea si extinderea clădirii din Str. Dogariei, nr. 26A unde isi desfasoara activitatea Cantina de Ajutor Social a orașului Galați. Prin acest proiect se vor dezvolta serviciile de consiliere a persoanelor defavorizate social in vederea diminuării numărului de abandonuri școlare. (Programul Operațional Regional 2007 - 2013, AXA prioritara 3, DMI 3.2)

Valoare proiect - 2.868,104,71 lei,

 • 5. Titlul proiect Dezvoltarea si Extinderea Centrului Medico Social Pechea- proiect încheiat in 31.12,2015-urmeaza sa fie acordate servicii pentru 30 persoane cu 2016

Servicii sociale acordate/ activitati Prin proiect s-a realizat extinderea actualului imobil al Centrului Medico-Social Pechea prin reabilitarea unui corp de clădire unde au fost amenajate: cabinete medicale, cabinet de consiliere sociala si consilere psihologica, sala kinetoterapie (utilata si dotat la standarde) si construirea unui corp unde au fost amenajate 20 camere de locuit pentru 30 de persoane si un atelier de terapie ocupationala.

SURSA DE FINANȚARE - Programul Operațional Regional, Axa priorîtatra 3, DMI 3.2.Grupa tinta 30 persoane Valoare proiect 3.496,132,16 lei

Priorități de dezvoltare ale serviciilor sociale pentru anul 2016

 • ❖  Grupuri prioritare: copii; tineri; persoane cu dizabilitati; persoane victime ale violentei domestice; persoane vârstnice; alte persoane in dificultate, respectiv persoane si familii cu venituri mici.

 • ❖  Unitari de asistenta sociala care vor fi dezvoltate cu prioritate:

o Centre de zi copii cu servicii destinate prevenirii abandonului școlar

o Centre de zi vârstnici

o Centre de zi persoane cu handicap inclusiv centre de zi copii cu handicap, cu servicii de recuperare si servicii de tip respire

o Servicii de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice

o Centre de consiliere si asistenta grupuri si persoane in situații de risc social

o Centre rezidențiale copii si tineri in dificultate

o Centru rezidențial pentru familii in situării de risc

o Centre rezidențiale pentru vârstnici

Anexa 1-LISTA DETALIATA A FURNIZORILOR DE SERVICII SOCIALE CU DATE DE CONTACT- 2015

:4i         —C:; : i;,i>

Servicii sociale In domeniul protecției copiilor si tinerilor In dificultate

Servicii de tip rezidențial copii sau tineri in dificultate

TINERI - servicii de asistenta sociala si sprijin pentru reintegrarea sociala

 • • Centrul de Locuințe si Sprijin pentru Tineret Galați - Zimbru 1,53 tineri, Str. Zimbrului nr. 5, Galați, 0236/334411, 324411

 • • Centrul Multifuncțional pentru Tineri in situații de risc - Zimbru 2,24 tineri, Str. zimbrului nr. 5,0236/334411, 324411

COPII

• Centrul Rezidențial de fete Sf "Vasile cel Mare" -

Subvenție L34/1998 - Asociația Filantropica Creștin Ortodoxa "Sf. Vasile cel Mare" - 30 beneficiari, str. Basarabiei, nr.109,Telefon: 0236 471682

Servicii alternative

- Centre de zi copil

• Centrul de zi „Prietenii scolii" - 38 beneficiari, din cadrul Agenției de servicii sociale comunitare ALTERNATIVA str. Basarabiei nr. 28, 0236479425

 • • Centrul de zi pentru copii din familii in dificultate -Fundația "Familia"- 50 copii / iuna, str. Bărboși, nr. 6, tel 0236/477423

 • • Centrul Comunitar "LA VALE" pentru copil defavorizați

 • - Fundația "Cuvântul întrupat" - 40 copii / luna, Str. Dogariel, nr.lll, tel/fax 0236/411695

 • • Centrul de zi pentru copil din familii In dificultate -Fundația "Inima de Copil" - 30 copii/luna, Str. Furnallstilor, nr. 24, tel/fax 0236/312199

 • • Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale "Speranța"

 • - Asociația Filantropica Creștin Ortodoxa"Sf. Vasile cel Mare"- 60 copii/ luna, str. Basarabiei, nr.109,Telefon: 0236471682

 • • Centrul de zi pentru copii "Sf. Antonie cel Mare" -Asociația Filantropica Sf Antonie cel Mare - 50 copii / luna, Belul Dunarea, nr70, tel 0236/110054

 • • Centrul de zi pentru copil - Subvenție OG 82/2001 -Arhiepiscopia Dunării De Jos, Parohia "Sf. Splridon- 70 copii/luna, str. Sf. Spiridon, nr 13, tel0236/462009

Servicii alternative

- Centre de recuperare copii

 • •  Centrul de zi copil cu dlzabllltâțl - 55 beneficiari, din cadrul Agenției de. servicii sociale comunitare ALTERNATIVA, str. Basarabiei nr 28, 0236 479425

 • •  Centrul Multifuncțional KIDS pentru copii cu dlzabllltâțl, 75 copii / lună, str. Constructorilor, nr. 29.

Servicii sociale In domeniul protecției persoanelor adulte cu dlzabllltatî.

Servicii alternative

- Centru de zi

• Centrul de zi sl sanatate "ACCES pentru TOȚI" -Asociația Persoanelor cu Handicap SPORTING CLUB Galați, 100 beneficiari pe luna, str Nae Leonard, nr 34, Bl S12, parter, tel/fax 0236/468685

Servicii sociale in domeniul protecției persoanelor de etnie roma

Servicii alternative

Centru de consiliere

• Centrul de Sprijin Social pentru Romi, Alianța Romilor din Județul Galați, 50 persoane / luna, Str Furnalistilor, nr8, bl J5, ap169, tel 0236/411449

Servicii sociale in domeniul protecției persoanelor fiara adapost

Servicii alternative

- Centru de urgenta persoane fara adapost

• Centrul de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost, 100 beneficiari pe luna, Str Tralan, nr. 290, Tel. 0236/460960, fax. 0236/311247

Servicii alternative

- Centru de urgenta

• Centrul comunitar pentru victime ale violentei in familie -Fundația "Familia", 10 beneficiari-femei si copil afectați de violenta domestica, str Bărboși, nr.6, tel 0236/477423

Servicii sociale In domeniul protecției vârstnicilor si persoanelor adulte

Servicii de tip rezidențial vârstnici si persoane adulte in dificultate

 • •  Căminul pentru persoane vârstnice "Ștefan cel Mare si Sfanț", 92 beneficiari pe luna, Str. Razbolenl, nr. 15-17, tel 0236/411263, fax 0236/454729

 • •  Căminul pentru persoane vârstnice "Sf. Spiridon", 140 beneficiari pe luna, Str, Domneasca nr, 160 bis, tel. 0236/479414

 • •  Centrul Medico Social Pechea, 90 beneficiari pe luna, str Suhurlul nr 81, Comuna Pechea, tel/fax 0337521000

 • •  Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați, 103 beneficiari pe luna, str Domneasca nr 160, 0236/479415, 410493

Servicii alternative

- Centru de zi vârstnici

• Centrul de zi vârstnici din cadrul Agenției pentru servicii Sociale Comunitare "Alternativa", 40 vârstnici pe luna, str. Basarabiei nr. 26, 0236/479425

 • • Centrul Multifuncțional de servicii sociale "Speranțe pentru varsta a III a" - Arhiepiscopia Dunării De Jos, Parohia Pogorârea Sfanțului Duh, 60 vârstnici cu nevoi socia-medîcale/ luna, str. Saturn FN, tel 0740895697

 • • Centrul de zl "Speranta"pentru persoane vârstnice cu dizabllitati - Fundația de Sprijin a Vârstnicilor, 20 vârstnici cu dizabllitati / luna, Str Bărboși, nr 6, tel/fax 0236/470040

 • • Clubul Seniorilor - Fundația "împreuna", 30 vârstnici/ luna, str Decembrie 1918, nr 25, tel0236/312212

Servicii alternative

- Servicii de îngrijire la domiciliu vârstnici

• Servicii de îngrijire la domiciliu prin Agenția pentru servicii Sociale Comunitare "Alternativa", 63 vârstnici pe luna, str. Basarabiei nr. 26,0236/479425

 • • Centrul de Îngrijiri comunitare la domiciliu pentru persoane defavorizate - Fundația de Sprijin a Vârstnicilor, 144 vârstnici pe luna,, Str Bărboși, nr 6, tel/fax 0236/470040

 • • Centrul Multifuncțional de servicii sociale "Speranțe pentru varsta a III a" - Arhiepiscopia Dunării De Jos, Parohia Pogorârea Sfanțului Duh, 60 vârstnici cu nevoi soclo-medlcale/ luna, str. Saturn FN, tel 0740895697

Servicii alternative

- Cantina de ajutor social

• Cantina de ajutor social Galați, 700 beneficiari pe luna, Str. Dogăriei nr 26, . tel 0236/470017, tel/fax 0236/460079

Anexa 2

❖ PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE administrate si finanțate din bugetul Consiliului Local Galați Anul 2016

Obiectiv strategic 1: Furnizarea in mod diversificat si echitabil a serviciilor sociale si dezvoltarea categoriilor de beneficii, servicii sociale si socio-medicale, in vederea acoperirii situațiilor de risc cu care se pot confrunta diverse grupuri defavorizate

1.1 Acordarea de beneficii de asistenta sociala pentru familii si persoane aflate in nevoie sociala, in risc de marginalizare sociala

Direcția de Asistență Socială și Servicii Publice,

 • •  Serviciul Public de Asistență Socială,

 • •  Serviciul Autoritate Tutelară, Asistență Persoane cu Handicap

permanent

- Bugetul de stat pentru ajutorul social, alocații, indemnizații -1.600.000 lei buget local pentru celelalte categorii de beneficii sociale

 • - 650 familii si circa 1350 beneficiari de VMG conform Legii 416/2001

 • - 480 beneficiari de ajutoare pentru încălzirea locuinței conform Legii 416/2001

 • - 50 familii beneficiare de ajutor pentru plata cheltuielilor cu înmormântarea conform Legii 416/2001

 • - 25 familii beneficiare de ajutoare pentru plata cheltuielilor cu inmormantarea conform HCL nr. 163/ 2011

 • - 50 familii beneficiare de ajutoare pentru plata cheltuielilor cu întreținerea conform HCL nr. 163/2011

 • - 200 femilii beneficiare de ajutoare pentru procurare de medicamente,proteze si transport

 • - 8000 familii beneficiare de ajutoare de urgenta acordate cu ocazia sărbătorilor de Paști si Crăciun constând in tichete sociale

 • - 1000 familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei conform 277/2010

 • - 2500 beneficiari indemnizație creștere copil

 • - 600 persoane cu handicap beneficiare de asistent personal;

 • - 2100 persoane noi beneficiare de

Prevenirea/ eliminarea de situații de marginalizare sociala, datorata veniturilor reduse.

Ieșirea dîn situării de risc.

Prevenirea sărăciei extreme, înfometării si deprecierea sanatatii categoriilor defavorizate social, prevenirea abandonului familial, școlar.

Asigurarea nevoilor minime ale indivizilor pentru ieșirea din situării de dificultate sociala.

Ameliorarea condițiilor de viață a categoriilor vulnerabile si defavorizate

țSB

alocația de stat

 • - 900 persoane/luna benfîciare de graiuitati la transport

 • - 500 persoane beneficiare de cârduri parcare gratuita pentru persoane cu handicap

-700 persoane/luna beneficiare de tichet social pentru grădiniță conform Legii 248/2015

1.2 Furnizarea de servicii de informare, consiliere si asistenta pentru familii si persoane aflate in nevoie sociala, in risc de marginalizare sociala

Direcția de Asistență Socială și

Servicii Publice,

 • •  Serviciul Public de Asistență Socială,

 • •  Serviciul Autoritate Tutelară, Asistență Persoane cu Handicap

permanent

Buget local

Circa 10.000 -15.000 beneficiari de servicii de informare si consiliere, identificarea nevoii, nr. persoanelor identificate în situații de criză, nr evaluări, anchete sociale, dosare instituire curatela minoruluî/persoanelor in varsta, bolnave, cu infirmități fizice, instituirea tutelei interzisului; încuviințarea dobandirii/instraiuarii de bunuri/ bani; numire curator în dosarul succesoral; nr vârstnici asistați Ia biroul notarial; anchete sociale pentru minori in cazul divorțurilor, informări către instanțe de judecată, unități de ocrotire pentru minori sau alte instituții sociale care acordă sprijin persoanelor vârstnice sau persoanelor cu handicap, beneficii, servicii sociale.

Protecția si promovarea drepturilor copilului, consiliere si sprijin, depistarea precoce a situațiilor de risc, prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților șî a violenței în familie, programe în vederea reintegrării sociale a persoanelor cu oportunități reduse.

Ocrotirea intereselor persoanelor lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă, precum și a persoanelor care, deși au capacitate de exercițiu deplină, datorită unor anumite împrejurări prevăzute de lege, nu-și pot apăra interesele.

13 Acordarea de servicii sociale si socio-medicale prin intermediul unităților de asistenta sociala existente - furnizori de servicii sociale de drept public

Direcția de Asistență Socială și Servicii Publice,

 • •  Cantina de Ajutor Social

 • •  Căminul pentru persoane vârstnice “Ștefan cel Mare si Sfanț”

 • •  Căminul pentru persoane vârstnice “Sf Spiridon”

 • •  Centrul de Urgenta pentru

permanent

Buget local

 • - 400 copiî/hina beneficiari de servicii sociale acordate in centre de zi

 • - 120 copii/luna cu dizabîlitatî beneficiari de servicii sociale si de recuperare acordate în centre de zi

 • - 77 tineri/luna cu varsta peste 18 ani provenitî din instituții de ocrotire, beneficiari de locuințe si asistenta rezidențiala din care 24 beneficiari de locuințe pentru dobândire abilitați de

Sprijinirea grupurilor defavorizate cu servicii adaptate nevoilor acestora, îmbunătățirii stării de sanatate, prevenirea riscului de abandon școlar sau familial, acordarea de servicii cu character rezidențial ce includ cazare, hrana, îngrijire si sprijin, asigurarea de adapost temporar, acordarea de servicii de îngrijire si asistenta, servicii medicale si socio-medicale de recuperare,servicii de consiliere, sprijin

Persoanele fara Adăpost

 • •  Centrul Medico Social Pechea

 • •  Centrul de Locuințe si Sprijin Tîneri-ZIMBRU 1

 • •  Centrul multifuncțional pentru tineri aflati in situații de risc -ZIMBRU 2

 • •  Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați

 • •  Agenția pentru servicii Sociale

Comunitare “Alternativa” cu serviciile         subordonate

acesteia:

 • • Centrul de zi copii cu dizabilitati

 • • Centru de zi “Prietenii Scolii”

 • • îngrijire la domiciliu vârstnici

 • • Centrul de zi vârstnici

 • •  Centrul Multifuncțional de Recuperare “Kids”si Centrul de zi pentru copii cu autism

viata independenta '

 • - 100 persoane /luna beneficiari de adăposturi de noapte in regim de urgenta

 • - 100 vârstnici /luna asistați in centre de zi

 • - 700 persoane zilnic beneficiare de hrana calda prin Cantina de ajutor social

 • - 470 persoane/luna beneficiare de asistenta medico-sociala si asistenta paleativa in cadrul centrelor rezidențiale

 • -  circa 300 vârstnici /luna beneficiari de servicii de îngrijire la domiciliu

pentru reintegrare sociala, dobândirea de abilitat!, etc.

Furnizarea de servicii de calitate pentru atingerea obiectivelor propuse pentru beneficiari.

Creșterea calității vieții persoanelor asistate

1.4 Acordarea de servicii sociale si socîo-medicale prin intermediul unităților de asistenta sociala -furnizori de servicii sociale de drept privat subvenționați in 2016

Direcția de Asistență Socială și Servicii Publice,

• furnizori de servicii sociale de drept privat

2016 Subvenții buget local

Circa 1.700.000-L800.000 lei bugetul local

Categorii de beneficiari - copii; tineri; persoane cu dizabilitati; persoane victime ale violentei domestice; persoane vârstnice; alte persoane in dificultate, respectiv persoane si familii cu venituri mici.

Estimări 2016:

 • - Circa 400 copîi/luna beneficiari de servicii sociale acordate in centre de zi si rezidențiale, sau in centre tip respire sau cu servicii de recuperare

 • -  100 vârstnici /luna asistați in centre de zi si circa 300 vârstnici beneficiari de servicii de îngrijire la domiciliu

Sprijinirea sectorului non guvernamental implicat in asistenta sociala.

Sprijinirea grupurilor defavorizate cu servicii adaptate nevoilor acestora, îmbunătățirii stării de sanatate, prevenirea riscului de abandon școlar sau familial, asigurare de cazare, hrana, adapost temporar, ingrijire si asistenta, acordarea de servicii medicale si socio-medicale de recuperare, acordarea de servicii de consiliere sociala, juridica!, psihologica, terapii de grup sau individuale, etc

Furnizarea de servicii de calitate pentru atingerea

 • - circa 50 persoane de etnie roma asistate lunar in centre de consiliere romi

 • - Peste 120 persoane cu dizabilitati/ luna beneficiare de servicii asigurate prin centre de zi

 • - Peste 10 persoane victime ale violentei domestice asistate lunar in centre comunitare

❖ Unitari de asistenta sociala care vor fi subvenționate cu prioritate: o Centre de zi copii cu servicii destinate prevenirii abandonului școlar o Centre de zi vârstnici o Centre de zi persoane cu handicap inclusiv centre de zi copii cu handicap, cu servicii de recuperare si servicii de riprespiro o Servicii de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice o Centre de consiliere si asistenta grupuri si persoane in situații de risc social o Centre rezidențiale copii si tineri

obiectivelor propuse pentru beneficiari.

Creșterea calității vieții persoanelor asistate

1.5 Creșterea calitatii serviciilor acordate de cantina de ajutor social si modernizarea acesteia

Direcția de Asistență Socială și Servicii Publice,

 • •  Compartimentul Dezvoltare Servicii Sociale, Relații cu Instituțiile de Asistență Socială

 • •  Cantina de Ajutor Social Galați

2016 implementare proiect -Centrul multifunction al HELP Modernizare Cantina de Ajutor Social Galați

Programul Operațional Regional 2007 -2013, AXA prioritara 1 Valoare proiect -2.868.104,71 lei.

Creșterea numărului de beneficiari Servicii de consiliere a persoanelor defavorizate social in vederea diminuării numărului de abandonuri școlare in rândul copiilor asistați.

Noi spatii/ dotări funcționale modernizate, noi servicii de consiliere si sprijin. 1 Clădire modernizata pentru a furniza servicii de preparare a hranei pentru persoane defavorizate

Modernizarea si extinderea clădirii din Str. Dogariei, nr. 26 A unde isi desfasoara activitatea Cantina de Ajutor Social a orașului Galați. Prin acest proiect se vor dezvolta serviciile de consiliere si prevenire a abandonului scolar.Proiectul asigura furnizarea de servicii de calitate pentru atingerea obiectivelor propuse pentru beneficiari, urmărind creșterea calității vieții persoanelor asistate

Obiectiv strategic 2. Dezvoltarea de servicii sociale pentru copii si a masurilor de prevenire si combatere a marginalizarii sociale induse de separarea copilului de părinți

2.1 Dezvoltarea rețelei | Direcția de Asistență Socială și | 2016 - proiect | Programul        | 1 centru de recuperare destinat copiilor | 40 Copii diagnosticați cu deficiente din

de servicii tip centre de zi pentru copii cu autism

Servicii Publice,

 • •  Compartimentul Dezvoltare Servicii Sociale, Relații cu Instituțiile de Asistență Socială

 • •  Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați

in implementare -Centrul de zi pentru copii cu autism din municipiul Galați

Operațional Regional, Axa prioritara 3, DMI 3.2.

Valoarea proiectului 3.194.914,56 lei.

cu autism, dotat cu săli de kinetoterapie, un cabinet terapie de grup copii, o sala consiliere psihologica, un cabinet terapie prin joc, un cabinet terapie grupuri de suport părinți, un cabinet de consiliere parentala, un cabinet de stimulare senzoriala, doua săli de terapie individuala.

spectrul autismului, beneficiază de servicii de îngrijire si recuperare adaptate nevoilor Menținerea în mediul propriu de viață. Asigurarea standardelor de calitate.

Direcția de Asistență Socială și Servicii Publice,

 • •  Compartimentul Dezvoltare Servicii Sociale, Relații cu Instituțiile de Asistență Socială

 • •  Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați

înființarea Centrului Alzheimersi reabilitarea serviciilor conexe Centrului Medico Social Galați

Programul Operațional Regional, Axa prioritara3, DMI 3.2

Valoarea proiectului 3.499.670,08 lei.

Extinderea actualului imobil al Centrului Medico-Social Galați prin înființarea si dotarea unui nou corp de clădire care va deservi un număr de 30 de persoane diagnosticate cu alzheimer si modernizarea bucătăriei spălătoriei si calcatoriei centrului

30 de persoane diagnosticate cu Alzheimer vor beneficia de servicii rezidențiale pe durata nedeterminata (fara a fi definitiva), pentru îngrijire, asistenta medicala, asistenta paleativa, servicii sociomedicale de recuperare prin kinetoterapie, ergoterapie, socializare si activitati de grup.

2.2 Monitorizarea copiilor ai căror părinți sunt plecați la munca in străinătate

■   Inspectoratul Școlar Județean

 • •   Serviciul Public de Asistență Socială

 • •   Furnizori de servicii sociale de drept public sau privat

2016

Bugetul local

3500 familii/an cu copii ai căror părinți sunt plecați la munca in străinătate aflati in evidenta SPAS, pentru servicii de consiliere si informarea persoanelor ce au m îngrijire copii.

Fundării ce colaborează cu SPAS pentru întocmirea bazei de date

Campanie de sprijin, informare și consiliere a copiilor ai căror părinți sunt plecați in străinătate. Identificarea de soluții optime pentru interesele minorilor. Identificarea nevoilor sociale ale copiilor si accesarea altor servicii sociale optime.

2.3 .Dezvoltarea serviciilor de informare si consiliere pentru părinți si copii

Direcția de Asistență Socială și Servicii Publice

 • •  Serviciul Public de Asistență Socială,

 • •  Serviciul Autoritate Tutelară, Asistență Persoane cu Handicap

 • •  Furnizori de servicii sociale de drept public sau privat

2016

Bugetul local

50-100 familii consiliate si informate in ce privește responsabilitățile fata de copii.

Fundații ce colaborează cu SPAS pentru întocmirea bazei de date

Prevenirea situațiilor de risc, prevenirea delincventei juvenile, abandonului familial, prevenirea abuzurilor, abandonului școlar, etc.Creșterea accesibilității copilului și a familiei sale la serviciile și prestațiile destinate menținerii copilului în familie.

SToiHi

Obiectiv strategic 3. Dezvoltarea de servicii de asistenta sociala pentru persoanele vârstnice

3.1 Dezvoltarea rețelei de centre de zi vârstnici si promovarea de servicii alternative la institutionalizare, cum ar fi teleasistenta

Direcția de Asistență Socială și Servicii Publice,

 • •  Compartimentul Dezvoltare Servicii Sociale, Relații cu Instituțiile de Asistență Socială

 • •  Furnizori de servicii sociale de drept public sau privat

 • •  Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați

 • •  Agenția pentru servicii Sociale Comunitare “Alternativa”

2016 proiect in implementare Modernizarea Centrului multifunction al de Servicii Socio-medicale pentru persoanele vârstnice

Programul Operațional Regional 2007 -2013, AXA prioritara 1 -Valoare proiect 4.549.848,79 lei

Număr de beneficiari

Număr de specialist! implicați

Categorii de Servicii sociale Servicii tip centre de zi Servicii îngrijire la domiciliu Servicii de teleasistenta

Dezvoltarea calitatii serviciilor de îngrijire la domiciliu si înființarea de servicii de teleasistenta de urgenta pentru persoanele vârstnice - sistem computerizat de monitorizare a asistărilor la domiciliu. Formarea unei rețele de îngrijitori la domiciliu, menținerea vârstnicilor m mediul propriu de viață.

Asigurarea standardelor de calitate.

Obiectiv strategic 4. lmbunatatirea managementului sistemului de furnizare a serviciilor sociale, a calitatii acestora si a gradului de perfecționare profesionala a personalului de lucru in asistenta sociala

4.1 Formarea si perfecționarea continua a personalului de lucru din cadrul Direcției de Asistenta Sociala si Servicii Publice

Direcția de Asistență Socială și

Servicii Publice

Servicii subordonate DASSP:

 • • Serviciul Public de Asistență Socială

 • • Compartimentul Dezvoltare Servicii Sociale, Relații cu Instituțiile de Asistență Socială

 • • Serviciul Autoritate Tutelară Asistență Persoane cu Handicap

2016

Bugetul local

Plan anual de formare profesionala

 • - Personal mai bine informat, adaptat si pregătit cerințelor sistemului de asistenta sociala.

 • - împărtășirea de modele inovatoare sau de bună practică cu alți furnizori de servicii sociale;

 • - crearea de metodologii de lucru flexibile și adaptate serviciilor sociale furnizate

 • - instruiri interne: stabilirea sarcinilor,actualizarea fișelor de post;actualizarea procedurilor de lucru;desemnarea responsabilităților; aducerea la cunoștința și însușirea procedurii de către persoanele cu atribuții m domeniu.Dezvoltarea activităților de identificare șî evaluare inițială, a nevoii sociale individuale, familiale si de grup

4.2 Gestionarea eficientă și monitorizarea rețelei de servicii sociale a furnizorilor privați

Direcția de Asistență Socială și

Servicii Publice,

 • • Servicii subordonate DASSP

 • • Furnizori de servicii sociale de

2016

Bugetul local

Rapoarte lunare de monitorizare, vizite in teren, întâlniri consultative, procese verbale, ședințe, minute de lucru, rapoarte anuale, etc.

Supravegherea, îndrumarea si monitorizarea activitatii furnizorilor subvenționați de la bugetul local, gestionarea eficienta a fondurilor alocate.

ptee>uJiatejajtgi®țleZ;            - □ ‘r SB

rȚ?r' i_*                      S

drept public sau privat

4.4 Administrarea si întreținerea bazei de date funcționale unice a sistemului de asistenta sociala

Direcția de Asistență Socială și Servicii Publice,

 • • Servicii subordonate DASSP

 • •  Furnizori de servicii sociale de drept public sau privat

Permanent

Bugetul local

întâlniri de lucru cu operatori ai bazei de date din cadrul fiecărei unitari de asistenta sociala/serviciu care introduce date.

0 utilizare facila a programului de către toti utilizatorii, o monitorizare eficienta a bazei de date unice

Actualizarea permanenta a informațiilor.

4.5 Diversificarea acțiunilor de conștientizare și sensibilizare socială fata de grupuri vulnerabile

Direcția de Asistență Socială și Servicii Publice

 • ♦  Servicii subordonate DASSP

 • •  Furnizori de servicii sociale de drept public sau privat

Permanent

Bugetul local

Manifestări de conștientizare si sensibilizare sociala pentru categorii defavorizate (Acțiuni cu prilejul unor sărbători cu caracter general/ național: Paste, 1 Iunie, 8 martie, 1 octombrie, 3 decembrie, Crăciun).

Creșterea vizibilității sistemului de asistenta sociala promovat la nivelul municipiului Galați.

Dezvoltarea sentimentului de solidaritate si toleranta.

4.6 Promovarea în mass media si publicitatea sistemului de asistenta sociala

Direcția de Asistență Socială și Servicii Publice

 • •  Servicii subordonate DASSP

 • •  Furnizori de servicii sociale de drept public sau privat

Permanent

Bugetul local

Actualizare broșura serviciilor sociale-tiraj tipărire, pag web a serviciilor de asistenta sociala, număr de articole în presa, dosare de monitorizare.

Creșterea vizibilității sistemului de asistenta sociala promovat la nivelul municipiului GalatLCreșterea gradului de accesibilitate la serviciile sociale.

Nota - Datele privind bugetele previzionate sunt prelucrate conform informațiilor transmise/estimarilor realizate in lunile octombrie - decembrie 2015.