Hotărârea nr. 151/2016

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul R.K. Instalatie electrica Gradinita cu program prelungit nr. 52 "Camil Ressu"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.151 din 20.04.2016

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul R.K. Instalație electrică Grădinița cu program prelungit nr. 52 "Camil Ressu”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 181/12.04.2016

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 20.04.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 34544/24.03.2016, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 34546/24.03.2016, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (3), alin. (4), art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) și art.126 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.i - Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul R.K. Instalație electrică Grădinița cu program prelungit nr. 52 Vămii Ressu", având caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

pt. Secretarul Municipiului Galați, cj. Nicolae/Costache

Anexa la H.C.L, nr. 151/20.04.2016

R.K. Instalație electrică Grădinița cu program prelungit nr.52 "Cornii Ressu"

în prezent Grădinița nr. 52 este alimentată cu energie electrică din firida de branșament a blocurilor Ui și U2.

Necesitatea și oportunitatea investiției apar ca urmare a deselor defecțiuni de la instalațiile electrice ce creează disfuncționalități majore în funcționarea Grădiniței nr. 52 cu consecințe grave asupra sănătății copiilor.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

  • -  înlocuirea conductorilor de aluminiu cu conductori din cupru;

  • -  înlocuirea corpurilor de iluminat, a prizelor, a Tabloului Electric General;

  • -  înlocuirea coloanei electrice de la Blocul de Măsură și Protecție la Tabloului Electric General.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

  •  Valoarea totala a investiției: 322.720 lei

 din care C+M:              233*754 lei

Anexăm devizul general corespunzător acestui proiect.

de ședință,

5 x///7f:^'Ekyrin Popa

.1/

ENTITATEA ACHIZITOARE:

MUNICIPIUL GALAȚI PROIECTANT: SC PROINSTAL SRL GALAȚI


PR. NR. 239 / 2013


FAZA : D.A.L.I.


DEVIZ GENERAL

(cf. H.G. 28 / 22,01,2008)

Privind cheltuielile necesare realizării


RK Instalația electrica Grădiniță cu program prelungit nr. 52 camll Ressu


in mii lei / mii EURO la cursul lei / EURO din 05.11. 2013                  1EURO=               4,4422 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( fara TVA )

TVA

Valoare ( inclusiv TVA )

MII LEI

MII EUR

MII LEI

MII LEI

MII EURO

1

2 :

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea sî amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0

fi

0

0

0

1,2

Amenajarea terenului

0

fi

0

e

0

1,3

Amenajări pentru protecția mediului

0

fi

0

0

0

TOTAL CAPITOL 1

0

fi

0

0

0

CAPIT0LUL2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților alimentare electrica

0

fi

0

3

15,000

3,377

3,630

18,630

4,187

TOTAL CAPITOL 2

15,000

3,377

3,630

18,600

4,187

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

' 0,000

3,2

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

. 3,000

0,675

0,720

3,720

0,837

3,3

Proiectare si inginerie din care:

18i000

4,052

4,320

22,320

5,025

3.3.1.

Proiectare

18,000

4,052

4,320

22,320

5,025

Studii de fezabilitate

7,500

1,688

1,800

9,300

2,094

PTH+DE

10,500

2,364

2,520

13,020

2,931

Expertiza tehnica-

0,000

0,000

0,000

0,003

0,000

3.3.2.

Verificare tehnica proiect

0,500

0,000

0,120

0,620

0,140

3,4

Organizarea procedurilor de achiziție publica

0,000

0,003

0,000

0,000

0,000

3,5

Consultanta

0,000

0,000

0,000.

0,000

0,330

3,6

Asistenta tehnica

4,000

0,968

0,960

4,960

1,117

Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOLUL 3

25,000

5,628

6,000

31,000

6,979

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții.si instalații

168,100

37,842

40,344

208,444

46,924

4,2

Montaj utilaje tehnologice

3,730

0,849

0,895

4,625

1,041

4,3

Utilaje'si echipamente tehnologice si .funcționale cu montaj

37,300

8,397

8,952

46,252

10,412

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4,5

Dotări

0,000

0,0fifi

0,000

0,000

0,000

4,6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

209,130

46,238

50,191

259,321

58,377

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

5,1,1, lucrări de construcții

5,-l,2, cheluieli conexe organizanli sanțierulul

1,681

0,378

0,403

2,084

0,469

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

  • 5.2.1, comisioane, cote, taxe

Taxa inspecție control calitate 0,7%(C+M) Taxa inspecție in construcții 0,1% (C+M) Casa sociala constructor 0,5% cap. 4.1.

  • 5.2.2, costul creditului

2,349

1,320

0,189

0,841

0,000

0,529

0,297

0,042

0,189

0,099

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,349

1,320

0,189

0,841

0,000

0,529

0,297

0,042

0,189

0,000

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

10,457

2,354-

2,510

12,966

2,919

TOTAL CAPITOL 5

14,486

3,261

2,913

17,399

3,917

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

0

0

fi, 2

Probe tehnologice

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL

263,616

59,344

59,104

322,720

72,649

Oin care c + M

188,511

42,435

45,243

23357X4


SEF PROIECT î ING. BORCEA