Hotărârea nr. 150/2016

Acordul consiliului local pentru dezmembrarea terenului in suprafata de 35256 mp, situat in intravilanul municipiului Galati, Str. Traian nr. 290, in 2 loturi

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.150

din 20.04.2016

privind: acordul Consiliului Local pentru dezmembrarea terenului în suprafață de 35256 mp, situat în intravilanul municipiului Galați, str. Traian, nr. 290, în 2 loturi

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 192/12.04.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 20.04.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 34470/23.03.2016, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 34472/23.03.2016, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare a comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând referatul de admitere nr. 15336 din 04.03 2016;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HCL 150 /2016

în temeiul art. 45, alin, (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- (1) Se aprobă dezmembrarea a terenului în suprafață de 35256 mp, situat în intravilanul municipiului Galați, str. Traian, nr. 290, în 2 loturi, după cum urmează:

  • - teren în suprafață de 33288 mp având numărul cadastral 122800 aferent Spitalului „Elisabeta Doamna”, care va constitui Lot 1,

  • - teren în suprafață de 1968 mp având numărul cadastral 122801 aferent Căminului pentru persoane vârstnice „Sf. Spiridon”, cu adresa poștală str. Al. cel Bun, nr. 27C, care va constitui Lot 2

(2) Terenurile sunt individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,


Contrasemnează,

p. Secretarul m icipiului Galați,

c.j. Nicol/efJostache

HCL 150/2016


Pian da amplasament sl delimitare a Imobilului cu propunerea de dezlipire

Sc. 1:2000


Nr. cadastral : 113285

Suprafața

Adresa Imobilului: Mun. Galați, Str> Traian nr 290

35256.00 mp

Cartea Funciara Nr: 113285

UAT : GALAȚI


Dezlipire imobil


Plan de amplasament st delimitareaimobihilui

.fciiM

Nr.cadastral;

Suprafața

Adresa Imobilului: Mun.Galati ,Str. Truian or. 290, Lot 2

1968.00

Cartea Funciara Nr:'

DAT: CALAU

A. Date referitoare la teren

Nr. 1 Categorie parcela de fofesinta

Suprafața

.. WL ............

Mențiuni

1. 1      Cc

loial

196X.D0

1968.00

-Terenul este granltult pe nord si sud prin gard plasa, pe latura de vest este granit uit prin construcție si pe latura de est este granitul prin gard beton.

n.

Date referitoare ia cÂnstructi®

Cod constr.

Sttpmtftita ionstraha 1» sbî (top)

DeBthiatse

C9

' 351

CAS

CH-^sihiatrie 1 (i)+F)

212

CA5

cu

315

CAS

CUPaihlwfefaî+F)

loial         87S

Suprafața masurăta teren r 1968.00 rap