Hotărârea nr. 146/2016

Aprobarea contului de executie al bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2016 - trimestrul I

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 146 din 20.04,2016

privind: aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2016 - trimestrul I

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 195/12.04.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20.04.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 42390/12.04.2016 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 42392/12.04.2016, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având in vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 49, alin. (12) și alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), Ut. „a” din Legea administrației publice locale nr.

215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă contul de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2016 - trimestrul I, astfel:

  • - Secțiunea de funcționare, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • - Secțiunea de dezvoltare, conform anexelor 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor finanțate din surse proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2016 - trimestrul I, astfel:

  • - Secțiunea de funcționare, conform anexelor 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • - Secțiunea de dezvoltare, conform anexelor 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe anul 2016 - trimestrul I, conform anexei 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,


pt. Secretarul municipiului Galați,

c.j. Nicolae^stache

VENITURI - Contul de execuție al bugetului local - Funcționare

La data de ; 31.03.2016

ANEXA 1


Capitol

Denumire

Prevederi bug. inițiale

Prevederi bug. definitive

Incasari realizate

Pr. real

2016

2016

31.03.2016

31.02.01

Impozit pe profit de la agsntl economici

0,00

0.00

574,159.00

; 33.02.18

Impozit pe veniturile din transferul propti a tatii or Imobiliare din patrimoniul personal

4,720,000,00

1,882,000.00

1,036,995.00

61.66

34.02.01

Cote defalcate din Impozitul pe venit

148,259,000.00

48,065,000.00

38,114,491,00

79.30

04.02,04

Sume alocate de consiliul Județean pentru echilibrarea bugetelor Iacale

1,721.000,00

630,000.00

428,30600

67.99

07.02,01.01

impozit sl taxa pe clădiri pf

15.208,000,00

6,402,000.00

3,997,637.00

109,30

07,02,01.02

Impozit sl taxa clădiri p]

33,293,000,00

12.888,000.00

8,160,226.00

47.80

57,02.02.01

Impozit pe teren persoane fizice

2.4B5,ODO.OO

2,485,000.00

2,669,210.00

107.41

07.02.02,02

Impozit si taxa pe teren persoane juridice

4,935,000,00

1,841,000,00

943,595.00

51.25

07.02.02.03

Impozit pe terenul din extravflan-restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol

1,331,000,00

346,000.00

423,71500

122.48

07.02.03

Taxe Judiciare de timbru, taxe de timbru pentu activitatea notariala sl alte taxe de timbru

2,250.000.00

563.000.00

581,794.00

103.34

11.02.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social s! ajutor pentru incaizlrea loc cu lemne

149,146,000.00

40,885,000.00

40,682,000.00

99.50

11,02.06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor tocate

1,042.000,00

261,000,00

B5,000.00

32.57

11.02.09

Sume defalcate din laxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

953,000.00

441,000.00

0.00

0.00

12.02.07

Taxe hoteliere

224,000.00

56,000.00

34,493.00

61.59

15.02.01

impozit pe spectacole

43,000.00

11,000.00

20,768.00

188.00

16.02.02.01

Impozitul pe mijloacele de transport dednute de persoane fizica

10,083,000.00

3,521,000.00

4,599,509.00

130.63

16.02.02.02

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

5,660,000.00

1,417,000.00

1,617,529.00

114.15

16,02.03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

2,889,000.00

822,000.00

811,039.00

98,87

16.02.50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

427,000.00

1O7.OOD.O0

182,346.00

170.70 ’

30.02.05,30

Venituri din concesiuni si inchfrieri de către Inslilutiite publice

14,674,000.00

4,a05,000.00

4,907,740.00

102.14

30.02.08.02

Venituri din dividente de la alli plătitori

417,000.00

104,000.00

0.00

0.00

33.02.08

Venituri din prestări de servicii

294,000.00

74,000.00

69,528.00

93.95

33.02.10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor In crase

137,000.00

34,000.00

25,860.00

84.00

33.02.12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

851,000.00

213,000.00

212,269.00

99.68

33.02.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, Imputatll sl despăgubiri

0.00

o.ao

675.00

34,02.02

Taxe extrajudiciare de timbru

1,878,000.00

420,000.00

387,26600

92.21

35.02.01.02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte Insiltutli de specialitate

9,097,000.00

3.274.000.00

2,438,897,00

74.49

36.02.01

Venituri din aplicarea prescripției extiri olive

5,000,00

2,000.00

2,329.00

118.45

36.02,05

VărsămInte din veniturile 8l/sau disponibilitățile instituțiilor publice

32,000.00

8,000.00

0.00

0.00

36.02,06

Taxa de habitat si ecarisaj

13,097,000.00

4,274,000.00

6,843,740.00

160.12

36.02.14

van din recup chelt ef In cursul proc de exec. silita

251,000.00

63,000.00

53.959.00

85.65

36.02,32

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti

0.00

0.00

584,135.00

36.02.50

Alte venituri

13,451,000.00

6,0GB,000.00

2,074,261.00

34.24

37.02.01

Donații Si sponsorizări

0.00

0.00

5,000.00

37.02.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secllunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-26,009,000.00

-5.170,000.00

0.00

0.00

VENITURI - Contul de execuție al bugetului local - Funcționare

La data de : 31.03.2016

ANEXA 1


Capitol

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2016

Prevederi bug. definitive

2016

Incasari realizate

31.03.2016

Pr. real

12.02.34

Subvenții pt acordarea ajutorului pt incalzlrea locuinței cu lemne cărbuni ei combustibili petrolieri

250,000.00

100,000.00

7,625.00

7.63

42.02.35

Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea unităților merilco-soclala

920.0tXl.00

205,«10.00

87.668.00

30.76

42.02.41

Subvenții de la B.S. pentru finanțarea 9anatalii

5,126,000.00

1,585,000.00

1,170,136.00

74.10

43.02.30

Subvenții primite din bugetul județului pl clasele de Invatamant special organizate in cadrul unităților de invatamant de masa

565,000,00

100,000.00

0.00

0.00

Total:

418,688,000.00

138,745,000.00

124,848,099.00

Președinte de ședință,


CHELTUIELI - Contul de execuție al bugetului local - Funcționare

La data de : 31.03.2016                           ANEXA 2

Indicator

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2016

Prevederi bug. definitive

2016

Plăti realizate

31.03.2016

Pr, real

5110

Autorități publice si acțiuni externe TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

20,315,000.00

5,817,000,00

5,458,285.00

93.83

5120

Autorități publice si acțiuni externe TITLUL li. BUNURI SI SERVICII

9,360,000.00

2,987,000.00

1,484,805.00

49.71

5410

Alte servicii publice generale TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

2,040,000.00

588,000.00

545,389.00

92.75

5420

Alte servicii publice generale TITLUL II, BUNURI SI SERVICII

1,171,000.00

1,056,000.00

25,315.00

2.40

5450

Alte servicii publice generale TITLUL V. FONDURI DE REZERVA

7,400,000.00

0.00

0.00

5520

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

290,000.00

110,000.00

58,205.00

52.91

5530

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi TITLUL III. DOBÂNZI

7,523,000.00

400,000.00

241,079.00

60.27

6110

Ordine publica si siguranța naționala TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

340,000.00

110,000.00

99,312.00

90.28

6120

Ordine publica si siguranța naționala TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

372,000.00

46,000.00

39,530.00

85.93

6151

Ordine publica si siguranța naționala TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

13,882,000.00

3,740,000.00

2,995.000.00

80.08

6510

Invatamant TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

114,761,000.00

32,602,000.00

32,436,657.00

99.49

3520

Invatamant TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

21,721,000.00

8,253,000.00

4,992,116.00

60.49

6555

Invatamant TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

953,000.00

441,000.00

0.00

0.00

6557

Invatamant TITLUL VIU. ASISTENTA SOCIALA

1,203,000.00

500,000.00

78,219.00

15.64

6559

Invatamant TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

1,000,000.00

540,000.00

306,821.00

56.82

6610

Sanatate TITLU l. CHELTUIELI DE PERSONAL

5,127,000.00

1,588,000.00

1,287,352.00

81.07

8620

SanatateTITLUL II. BUNURI SI SERVICII

156,000.00

59,000.00

27,215.00

46.13

6651

Sanatate TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

6,870,000.00

2,485,000.0D

1,639,162.00

65.96

3720

Cultura, recreere si religie TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

13,439,000.00

3,429,000.00

2,425,055.00

70.72

3751            Cultura, recreere si religie TITLUL VI, TRANSFERURI 12,178,000.00     4,298,000.00      3,319,133.00 77.23

INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

>759            Cultura, recreere si religie TITLUL IX. ALTE                   9,073,000.00     3,047,000.00      2,318,888.00 76.10

CHELTUIELI•

6810

Asigurări sî asistenta sociala TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

13,440,000.00

3,990,000.00

3,773,348.00

94.57

6820

Asigurări si asistenta sociala TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

6,397,000.00

1,797,000.00

1,257,395.00

69.97

6851

Asigurări si asistenta sociala TITLUL VI.

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

4,819,000.00

1,840,000.00

1,481,923.00

80.54

3857

Asigurări sl asistenta sociala TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

13,593,000.00

3,950,000.00

3,547,784.00

89.82

8859

Asigurări si asistenta sociala TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

1,741,000.00

450,000.00

389,520.00

86.56

7010

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

121,000.00

33,000.00

27,177.00

82.35

7020

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL II. BUNURI Sl SERVICII

20,912,000.00

4,761,000.00

4,721,640.00

99.17

7055

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

2,793,000.00

800,000.00

442,994,00

55.37

7420

Protecția mediului TITLUL II. BUNURI Sl SERVICII

19,115,000.00

5,007,000.00

1,775,051.00

35.45

7455

Protecția mediului TITLUL VIL ALTE TRANSFERURI

5,010,000.00

1,509,000.00

0.00

0.00

7481

Protecția mediului TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

5,610,000.00

2,900,000.00

0.00

0.00

CHELTUIELI - Contul de execuție al bugetului local - Funcționare

ANEXA 2


La data de : 31.03,2016

Indicator

Denumire

Prevederi bug, inițiale

2016

Prevederi bug. definitive

2016—

Plăti realizate

31.03.2016

Pr. real

8020

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

50,000.00

30,000.00

13,656.00

45.52

8140

Combustibili si energie TITLUL IV. SUBVENȚII

25,000.000.00

23,500,000.00

15,700,000.00

66.81

8181

Combustibili si energie TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

800.000.00

200,000.00

198.306.00

99.15

8420

Transporturi TITLUL II, BUNURI SI SERVICII

22,663,000.00

2,652,000.00

1,692,823.00

63.83

8440

Transporturi TITLUL IV. SUBVENȚII

18,000,000.00

8,500,000.00

7,165,421.00

84.30

8481

Transporturi TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

9,460,000.00

4,730,000.00

0.00

0.00

Total:

418,698,000.00

138,745,000.00

101,964,576.00

Președinte de ședință,


VENITURI “ Contul de execuție al bugetului local - Dezvoltare

La data de : 31.03.2016

ANEXA 3


Capitol

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2016

Prevederi bug. definitive

2018

Incasari realizate

31.03.2016

Pr. real

36.02,07

Vărsăm Inie din amortizarea mijloacelor fixe

0.00

0.00

287,973.00

36,02.32.02

Sume provenite din flrtant anilor preced SD

1.080,000,00

270,000.00

1,147,810.00

425.11

37,02 04

Vărs am inie din secțiunea de funcționare

28.909.000.00

5,170,000.00

0.00

0.00

39,02,01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale Instituțiilor publice

0.00

0.00

-51.00

39.02.03

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondul statului

-46,000.00

12,000.00

176.154.00

1467.95

39.02.07

Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat

296,000.00

74’000.00

804,734.00

1087.48

39.02.10

Rateloc.Ord.1S

14,000.00

4,000.00

64,210.00

1605.25

42.02.20

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

3,990,500.00

2,998,500.00

1,347,842.00

44.95

42.02.69

Subvenții de le fcug. de stat către bug. locale necesare susținerii proiectelor FEN 2014-2020

1,500,00

1,500.00

0.00

0.0Q

45.02.01.02

FEDR-sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

17,990,000.00

10,153,000.00

2,748,370.00

27.07

45.02.02,02

Fondul Social European-suma prim In contul plăților ef .an anterior

7.300,000.00

3,825.000.00

2,212,036,00

57.83

45,02.06.02

Sume primite in cantul plăților efectuate in anii anteriori

0.00

0.00

33,780.00

48.02.01.01

Sume primite in centul plăților efectuate in anul curent

8,500.00

8,500.00

0.00

0.00

48.02.01.02

FEDR-suma primite In contul plăților efectuate in anii anteriori

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

Total:

. 67,646,000.00

22,618,000.00

8,822,866.00

Președinte de ședință,


Pag.1/1

CHELTUIELI - Contul de execuție al bugetului local - Dezvoltare

ANEXA 4


La data de : 31.03.2016

Indicator

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2016

Prevederi bug. definitive

2016

Plăti realizate

31.03.2016.

Pr. real

5171

Autoritatl publice si acțiuni externe TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

940,000.00

680,000.00

330.00

0.05

5471

Alte servicii publice generale TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

8151

Ordine publica si siguranța naționala TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

1,865,000.00

471,000.00

50,000.00

10.62

6171

Ordine publica si siguranța naționala TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

100,000.00

0.00

0.00

6556

Invatamant TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

4,000.00

4,000.00

2,640.00

66.00

,3571

Invatamant TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

1,524,000.00

871,000.00

83,078.00

9.54

6651

Sanatate TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

2,059,000.00

1,406,000.00

0.00

0.00

6671

Sanatate TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

803,000.00

798,000.00

173,902.00

21.79

6751

Cultura, recreare si religie TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

200,000.00

125,000.00

107,747.00

86.20

6758

Cultura, recreere sl religie Finanțare naționala

10,000.00

10,000.00

9,488.00

94.88

6771

Cultura, recreere si religie TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

2,242,000.00

520,000.00

119.047.00

22.89

6851

Asigurări si asistenta sociala TITLUL VI.

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

345,000.00

0.00

0.00

5856

Asigurări sl asistenta sociala TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

6,244,000.00

4,744,000.00

659,175.00

13.89

□871

Asigurări si asistenta sociala TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

287,000.00

177,000.00

7,651.00

4.32

7056

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

112,000.00

112,000.00

38.00

0.03

7071

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL X. ACTIVE NEFiNANCiARE

11,721,000.00

5,069,000.00

924,124.00

18.23

7471

Protecția mediului TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

3,645,000.00

1,368,000.00

923,119.00

67.48

8171

Combustibili si energie TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

2,000,000.00

600,000.00

2,000.00

0.33

B456

Transporturi TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

3,118,000.00

3,118,000.00

32,245.00

1.03

8471

Transporturi TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

22,606,000.00

4,625,000.00

4,544,428.00

98.26

Total:

59,840,000.00

24,713,000.00

7,639,012.00

Președinte de ședință,


Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - VENITURI

ANEXA 5


Secțiunea Funcționare


la data si-oa.aoie

Denumirea indicator lor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

Incasari

realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

16 9,595,000

53,720,000

41,771,264

77-75

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12]

00.02

131, 946,000

41,365,000

24,991,079

60-17

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00-12

131,946,000

41,365,000

24,891,079

60-17

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00-13

1,031,000

417,000

148,755

35.67

Venituri din proprietate (cod30.10.05+30.10.09+30.1050)

30.10

1,031,000

417,000

148,755

35.67

Venituri din concesim â închirieri

30.10.05

1/J31/M0

417,000

148,755

3>5.67

Alte venituri din concesiuni ri închirieri

30.10.05.30

1,031,000

417,000

148,755

35.67

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+35.10+37.10)

00,14

130,915,000

40,948,000

24,742,324

60.42

Venituri din prestări de servirii si alteactiritati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21 +33.10.30 la 33.1032+33.10-50)

33.10

136,585,000

43,739,000

24,817,517

56.74

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

5/111,000

1,674,000

1423,395

67.11

Venituri din prestTri de servicii

33.10.0S

66,055/MO

24,375,000

7410,475

29.58

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1,490,000

395,000

372,515

9431

Contribuția eterilor si Sndentilw pentru internate, cantine â cantine

3310.14

2399,000

1,012,000

397,660

59.06

Venituri din valorificarea psarhiselnr obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

158,000

43,000

17,048

39.65

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si converse profesionala, qteăalizare si perfecționare

33.10.17

19,000

18,000

0

0.00

Venituri din. contractele încheiate cu casele de aăguiari sodale de sanatate

33.10.21

52,906,000

14,099,000

13,354,400

94.72

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanata te publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

7/145,000

1,765,000

1,447,541

82.01

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publica din sume alocate din veniturile proprii aleMînisierului Sanatatii

33.1031

760,000

190,000

420,499

221.32

Alte venituri dn prestări de servicii si alte activitati

33.1050

742,000

168,000

273,984

163.09

Amenzi, penalitali â confiscări (cod 35.1030)

35.16

120,000

40,000

18.518

4630

Alte amenzi, penalitali â confiscări

35.1050

120,000

40,000

18,518

4630

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

440,000

136,000

2,189

1.61

Alte venituri

36.1050

440,000

136,000

2489

1.61

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 +37.10.03+374 0.04+37.1050)

37.10

-6/30,000

-2/167,000

-95,900

3.23

Donații si sponsorizări

37.10.01

0

0

44*0

0.00

varsaminta din Bectirmea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-6,230,000

-2,967,000

-100,000

3.37

MUNICIPIUL GALAȚI


Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - VENITURI

la data 3103.2016


Secțiunea Funcționare

Denumirea indicatorilor

Cod

inițiale

definitive

realizate

Procent

A

B

1

2

3

4

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

37,749,000

12,363,000

16,880,185

136.54

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

37,749,000

12,363,000

16,880,185

136.54

EXCEDENTUL ANULUI ANTERIOR

40.10

0

0

12,500

0.00

Excedentul anului anterior

40.10.15

0

0

12,500

04)0

Excedentul anultfi anterior funcționare

40.10.15.01

0

0

12,500

0.00

Sume <£n excedentul amilii precedent pentru acoperirea golurilor de casa

41.10

0

0

7,432,467

0.00

Sume cEn excedentul amilii precedent pentru acoperirea golurilor de casa

41.10.06

0

0

7,432,467

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)

43.10

37,749,000

12,363,000

9,435,218

76.32

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

31,799,000

10,163,000

7,876,375

77-50

Subvenții rin bugetele Iacale pentru finanțarea cheltuielilor curente cin domeniul sanatatii

43.10.10

5,950,000

2,200,000

1,558,843

70.86

Președinte dXedifîță<'-, \

Florin tapa xOȘgl M j

V'^A-vUA-n y

țf     Ah 1 U \y

MUNICIPIUL GALAȚI

ANEXA 6


Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Secțiunea Funcționare

la data31.03.2016

■lei

Orclonator/Dcnumîre indicator

Credite bugetare

Pr. real iz.

Cod

Total

Trimestre

Plat! efectuate

Torai. cneituxeii        ~           ~~  “

--     50.10-----

17b,bVl,l)UU

by, fu, vuu

34,676,683

t? U .31

UHU £ W Uî yu H Jj £ VA bl ti £ ti U HAN TA NAT £ U EJAJj A

61'. 10-------

----u,8y2,ucn)

3,743,000“

279077772”

""77.69

VI. CHELTUIELI CURENTE

01

13,892,000

iJ,743,VUll

--------2,y07,772

7739

TITCTT"UHELTUIELI DE PERSONAL                  "

--

----rwwtr~

--------3'1012,000

' “27790, S6D

92.66

TITLUL U. HUNUHJ SI SERVICII

11)

-------------3,031,11010

l 31,(JVU

116,912

13799

TKVATAM5NT       :

65717-----

-----8zb82,UQU

3,106,000

"1774'6;506 '

bb. ZJ

01. CHELTUIELI CURENTE

--

8,582,000

3,106,000

1,746,506

56.13

111L-U li U1"1L£/1 UlLrLrl L?H J'H.KbON AX,

- 10----------

-----------1/3,000

1'06,000

9,069

8.56

TLILUL 11. BUNUK1 SI SERVICII

----------20---------

-----------87409,UU<J

3,000,000

I?737?f37“

5771

Sanatate

66.10

>3,b lx,u<Jii

23,921,000

16,246,469

'"67. 92

“in. CHELTUIELI CURENTE

01

73757IW“

23,921,(jOu

i 6,246,46y

6792

TITLu i. CHELTUIELI DE PERSUNaL

IU

51,033,000

15,592,000

11,/ /y,bi4

75.55

TULUL 11. BUNUfcTSl SERVICII              ~~~~

20

22/ZZ8iUUU

8,251, DUO

4,407,y 14"

53742

~IITI3JinXEAnKCHEETOIECI

~59-----

----wur"

78,000

----------587921“

75754

Tiuitura, recreeresi religie

b'l. 10

U f   jUUU

4/bBti, U(J U

37'446,200

73.54

01. CHELTUIELI CURENTE

Ui

1 J,OZ2,I?UU

4,686,000

3,446,200

73.54

TITLU 'l.'CHEL I'UIELI DE PERSONAL

IU

i;92ii;ooo

1,275,000

995,6/16

-05

TITLUL IL BUNURI SI SERVICII--------------------------

70--------

4,252,000

1,741,1100

953,436

54776

Titlul ix. ALTE CHELTUIELI

59"

---------5,442,000

1,6/0,000

1,497,128 "

—8935

Asigurări ăi A51St6htâ sociala

58.10

o, Ju9,y00

2 țzdb t uu □

1, 138,614

”77.79

VI. CHELTUIELI CURENTE

....... (J’I

5J3WOU

2,245,UUU

l,/38,514

77779

Titlu 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

335UXTO—

1,254,000

--------i;0T5,420

—80197

TITLUL U. BUNURI SI SERVICII    "           “

2,749,000

98IW

“       723,094 '

/b./l

uocuinte, servicii si dezvoltare publica

70.10

X, c>t>,00u

521,000

.....'"'68,021

“T0.95

“017 CHELTUIELI CURENTE

Ol

----------17756,000

621,000

bîi, 021

RL95

HTLU 1. UtitiL 1UIELI DE PERSONAL

10

45t>,W0

--------135,000

53,128

3v J5

"TITLUL 11. B UN UKTSl'SER VICII

2U

---------1,310,000

' 486,DUO

14,893

----3706

frotectia mediulux

7LTT

4z, 13b, UUO

15,519,000

7,835,301

“50.49

“UITCHEETOIELI CURENTE---------------------------

01

'   42,135,OUO

i3,jiy,oou

1,835,301

50.49

IlTLU'irCHELTUlELIDE PERSONAL

10

57875,000

2,4 /0,000

--------1,764,217

—7138

TITLUL 11. BUNURI SI SERVICII

20

35;26Q,0UU

13,044,000

6,071,084

4534

Transporturi

84.10—-

14,253,000

5,274,000

Î6T7753

8777

01. CHELTUIELI CURENTE

01

14,253,000

5^MWV“

------

461,253

S./t

TITLU 1. CHELTUIELI DE PERSULAL

HJ

323,011 u

837278”

7037

TITLUL 11. BUNURI SI SERVICII

20---------------

13,930,000

5,15b,000

3/8,475

734

Alte acțiuni

37.10

1,471,OUU

369,000

ZZb,14 /

61.29

"UT7UHELTU1EU CURENTE

Dl

l,47i;(I00

369,1101)

226,147

61.2y

TITLU 1/CHELTUIELI DE PERSONAL

10

933000

215,000

2X2ft$()Z

“'99:01

TITLUL 11. BUNURI SI SERVICE--------------------------

20

536,000

154,OUU

13,285

8.611


MUNICIPIUL GALAȚI

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - VENITURI

Secțiunea Dezvoltare                                               la data 3103 -2016

Anexa 7 la HCL 146 / 20.04.2016

ANEXA 7


Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

încasări

realizate

Procent realizai

A

B

1

2

3

4

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00,17+45.10)

00.01

10,699,000

4,969,000

2,648,421

53.30

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

6,230,000

2,967,000

105,733

3.56

C.   VENITURI NBFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

6,230,000

2,967,000

105,733

3.56

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33 .10+34.10+35 .10+3S .10+37.10)

00.14

6,230,000

2,967,000

105,733

3.56

Diverse venituri (cnd36 10.50)

36.10

0

O

5,733

0.00

Transfenm voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.io30)

37.10

6^30,000

2967,000

100,000

337

Sume provenite din finant anilor preced SD

36.1032.03

0

0

5,733

0.00

Var șanurile din secțiunea de funcționare

37.10.04

6,230,000

2967,000

100,000

3.37

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

365

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.1030)

39.10

0

0

365

0.00

Venituri din valorificarea unor tunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

365

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.ÎS)

00.17

4,469,000

2,002,000

2,542,323

126.99

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00. ie

4,469,000

2,002,000

2,542,323

126.99

Excedentul anului anterior dezvoltare

40.10.15.02

0

0

2,384,576

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10

4,469,000

2,002,000

157,747

7.88

43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul s ana tatii

43.10.14

2959,000

1,406,000

0

0.00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

2,410,000

596,000

157,747

26.47

MUNICIPIUL GALAȚI

ANEXA 8


Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri p

Secțiunea Dezvoltare                          13 data 31 • 03 • 2016

■lei -

Ordonator/Doiumire indicator

Cod

credite Total

b u g et ar e Trimestre

Plăti efectuate

Pr.

realiz

Total cheltuieli

507Z0    '

----13,354,000

y / 4y f t/ut?

156,734

2709

UHU INE PUBLICA Si SIGURANȚA NATXUNAIrA

61.10

lr0ti5,OOO”

47T7W0

g—g-ș-J—

2T0"5

"CHELTUIELI UFCAPTODC

--

----- L.sâiirou-

-----     471,1)00

0,651

2TU5

TITLUL X. ACTIVE NEFINATICIARE                   ~

--------n-------

-------rsBxooo

---------471,000

9,651

2103

1NVATAMANT

65."10

---------91, (WO

" 81,000

0

cnre

CHELTUIELI DE CAPITAL--------------------------

------------z0..............

-------- '    91,000

8i;COO”

U

UXJU

L1ILUL X. ACTIVE NEBlN ANUARE              ~~

" ......./I    ........

------------PTTJtnr-

81,000

0

itot

Manacace

5ț--XQ

------479'bV7V00 '

4,30»,UWU

11,bbb

0727

CHELTUIELI DE CAFCAI,

70

---------4,958,000 '

4,305,00 U

11,656

U?Z7

TUluL X. ACTIVE NEFINaNCIaJUi

/I

-----—4,958,0 00

4;305;ooo

027

Cultura, recreare si religie

” ——67710----

200,700

125,000

107,547

85.04

CHELTLJtLl DE CAPITAL

/u

------------zțrojooo

rz7,ooo ■

—  107,547”

86.04

"iTlLUL X. ACTIVE MEFJNANCiAKE

71

----------200,UDO

125,000

107,347

AHlȚfUVâtl 31 asistenta'socială----------------

68.10------

---------/Ui, (TOC

224,000

0

mera

■'CHELTUIELI DE CAPI TAL-----------------------------

70

-------7U1.UW

224,00U

--țj-

TOT

TI TLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

-----------7UT7JOTT-

224,000 '■'

0

nur

“Protecția meaiuiui

747LV

“   5,203,uuu

2,Oho,ooo

27,940

1734

CHELTUIELI DE CaFITaL

'" 70

5,203,000

2,080,000

27,940

1.34

TITLUL X. ACTIVE WF1NANCTAKE

n

5,2U5,VUU

z,utso,uou

27,940

134

TAIte acțiuni edOftâlfliSâ

87.10

— j jtj f uOO

206,000

0

■■ 0,0U

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

JJ6.VOO

206,000

..... 0

TOT

TITLUL X. ACTIVE 'NEFINANCIARE

71

Î3W

21000

0

TOT

Președinte de ședință

itUNIC IPIUL GALAȚI

ANEXA 9

CONTUL

DE EXECUȚIE AL

INSTITUȚIILOR PUBLICE “

la data31.03.2016

Cheltuieli

-lei-

Ordonator/Dcnumire indicator

Cod

ureaite Total

bugetare Trimestre

Plăti efectuate

Pr. realiz.

Total cheltuieli

------50.02----

----147,834,m

147 ,'834,5ff0

I674i27^mr

11.10

"AUTORTTATI PUBLICE 51 ACȚIUNI

"EXTERNE

“      5'1 .'07-----

X4 /     / OuXT

147138,000

1,256,997 '

STBS

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

14,138,000

14,138,000

”      1,256,907

X89

111LUL. A. AC11VB INUMbl AWC1AKE

“-------71--------

-------- 14,138,000 "■

----- 14,1'38,000—

------C2X997

878S

"INVATAMRMT                   '

&b. U /

----------224,5(10

72 4,'5 00'“

457555

20.25

CHELTUIELI DE CAP1TAU-----------

—yțj------

224,500

"    437555

20.2$

“TITLUL X. ACTIVE NEF1NANC1AKE

---------71---------

-------------224,500

---------224,300......

45,553

20,25

SANATATE

65.07

■■■■■ ■'1,652,000

1,652,000

3537632

~2'2.01

CHELTUIELI DE CAPITAL

7V

1.65AUU0

IJ552IJD0

363,632

22.01

ilLLUL A. AU11VB MBblNAlMClAKtl

--

1,654000

F,652,000

363,6'32

22371

rHEETOIEITDETTnnTAIT

7R

, AOU,O'JU

2,180,500

f UJ.U f Q / f    0*4.00

1,414,677----608


TITLUL X. AC11VE NEF1NANC1ARE


“TT


LUU VINTE, SEHV LUI1-HT"UE^TOLTAHK" 'PUBETUA'

01. CHELTUIELI CURENTE


TOT


UT


TULUL Vm.'PRDIECTE CU FINANȚARE DIN FUNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL--------------------------------


7TT


TITEUEX. ACTIVE NEFlNAhlUARE


7T


TRANSPORTURI'


■8T7W


UHBLlUlELiDE'CXPllAL


7V


TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE


TT


TRANSPORTURI


84.07


TJTTHEC11J1ELT CURENTE


UT


TITLUL VI1E PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDUIU EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL------------------------------


70"


TITLUL X ACTIVE NEF1NANC1ARH


7T


ț 15U y W v U

“T,180,500 ----2,180,500         1,180,500 T577957tliro-----15,7S6;00D

--277TW

----2,271,007


13,525,000


---1,414,677    608

3, 805;432---24 JOS


T,2 71,000'

Z2 71.000


13,525.000


---I31527TO--------131525,000 98,156,000----y«,156,000

---08,156,000--------08;i 56,000 —08,156,000--------98;i 56,000"

15,687^500----15,687,500

----17652JJD0----------11662,000

T,6 62,000


1.662.UUU


14,025,500


14,025,500


14,025,500

14;U25,5O0


TT


TT”--OO


3,805.432----2F7R


' 3,805,432    2S74

7,978,793 8713

---7,9/8,793


UJ3


—7778^93

1,547,804

----o


TT


UJJ0


1,547,804-----TTU4


1,547,804----ITU4


Președinte de ședință,