Hotărârea nr. 145/2016

Acordul consiliului local pentru dezlipirea in 2 loturi a terenului in suprafata de 13426 mp, situat in intravilanul municipiului Galati, Str. Gh. Asachi nr. 2

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.145

din 20.04.2016

privind: acordul Consiliului Local pentru dezlipirea în 2 loturi a terenului în suprafață de 13426 mp, situat în intravilanul municipiului Galați, str. Gh. Asachi, nr. 2

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 160/22.03.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 20.04.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 28136/10.03.2016, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 28138/10.03.2016 al Direcției Generale de Dezvoltare și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare a comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând referatul de admitere nr. 51274 din 05.08 2013;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă dezlipirea terenului în suprafață de 13426 mp, situat în intravilanul Municipiului Galați, str. Gh. Asachi nr. 2, în 2 loturi, după cum urmează:

  • - Teren în suprafață de 12971 mp aferent Spitalului de Urgență pentru copii „Sf Ioan”, având numărul cadastral 117112, care va constitui Loti,

  • - Teren în suprafață de 455 mp aferent Centralei termice a S.C. APATERM SA., având numărul cadastral 17113, care va constitui Lot 2.

(2) Terenurile sunt individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

p. Secretarul municipiului Galați,

c.j. Nicolae/Gostache

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

......................................... Se. 1:1000                         ................................

Nr. cadastral: 1011.32

Suprafața rnasurata

Adresa imobil: Mun. Galați Sr.r. Gheorghe Asachi

Nr.2, Spitalul de urgenta pentru copii "Sf. loan"

Nr. C.arte Funciara 1101132

13426.00 mp

UAT; GALAȚI

441440U

P

£

.7

CZ V

c;

o

J-.1


T’


A, Teren|

Situația actuala

Situația viitoare

fmaintâ de dezlipire)

„     ' ■O

(după dezlipire)

1 ■!,

'•■■iorafaț.i

Cjtpriiina 'ie

Desj^ierea z*

■"rtiennrta de

Licsi.rwca

|

rctjl.iț mp j

ftjli Slfltri

■n)î>l).h5u/ i

XW.fftialmo:

folosința

imnhihilur

i i.u

1 14,‘4 00

L$L.tâ

/ \/$7!\0O

!

i Total

—uX®

‘fiV/

< 2

........

7/&W/.

LS+ifi'00 nlP

.....


Preșeâinfe dfe^edință, • 7 Fiorin Fwa